Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ

150 1,674 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:37

I. MỤC TIÊU: Học sinh cũng cố kiến thức cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Hiểu được cơ chế di truyền ở cấp phân tử. Vận dụng giải bài tập.II. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, thảo luận. III.PHƯƠNG TIỆN: GV: Bài soạn của giáo viên. HS: Ôn lại kiến thức ADN, ARN, prôtêin đã học  !"#     $%&'()*+),-*./012314 $5678)9:+;;!)<= $>?8@-)?;= AB03)C?=  D> $E-%F/0= D$GCF()*123143;H)6I=     !"#$  %&  !"#$%%&!'($% )*+, $%- )*+, $%.   '()*#+, -". #$#/01.23 $ ()45##6,,7 8#  !  3-  9:  ;  3-  2  < ,#27=  9<  ,#27=  *     3>  ?@4A B C  D E  ?/3=3FC  D E  ?%!G;;(..H.I  9!."JK,JL ,M= N ,M  !" (O4A*E2 "=,( .P.H.I '#/2(O ?(O!=N ,M Q533  ?(OLR#,!! ? (OS53L&3 Q 53 "T 1J)CKLMM+CFN O/:6!N P-)OM)Q)+), /012N $ HL  ()  *  ! #3=2,#27= $ /  27  S   = (UVHI $ F#,#27=27S L&!,,78#"Q ,(UVHUI $  7  #  ;  #+! 3-W#/#F#27S/!   X!4A 3=G;L /3=3FY27S #Z  45#  [  2  27  S 33N\  ]7  S 33N227S 6 "MJ"J#= N ,M 7:#; QS#JS()F "JL37^ N*./012N N+),/014 %CF14-12 O/)!) -= %%R)C= % S03    B  - )9  6F)  )H  )  8 )9= 14  LM  T  CF  M 14U)14U14= Trang: 1  !"# ##$%&'()*+ ,'( )/ 0120134 0512 )/120   0#6162 0786 ,'(9:;<=5 0;80>0 V  ?,9(/-@ABCD5%  9UTL# E,/FG!/BCD 5H 0   ?E 8   0    "  0?E 8  0   ?E  8 )WH)* 2 H= SX)K:%?) !)AO%'C7 CFCH))C-1YY ZVVU  Y [  Y  TVV= \ %' C()6H/0K- C- 1=]VVE=^VV =VV2=VV= Y _#M` \ >P1YUY[)K ).\%= >-1 _ _ _[Y VV`= >PMX)aJQLM Vb;YV= SX)O('C7 )PC-TVV6= /!+01-0$"2$% = SX)KO^VaJQ=MX)MF/0KO1MV`3MV`%'/0 MF=MF/0KOMTV`%'/0MF= 0c=J6d)\%'C7)eCF/0)eMF6K= c=J6d)\%'/0K= =SF6)*+)/0KO)fCg1[ChC7);!0)K)fCg^`T^`TV` V`=W)fCg;h).M)eCF/0K-N =SX)K:%?)!)AOTiVVC()6H-OiVVCF=MF/0K OTV`CF1-OV`%'/0K= W%'C7MjCF:MFN 0c1Yk^V3Y^VUY^V[Yl^V c1Yk^VUY^VUYl^VU[Y^V= c1Yl^VUY^VUYl^VU[Y^V= 8c1Y^VUYk^VUYl^VU[Y^V= Y@[#Sa%`\ "IJ#2#K%    Trang: 2  !"#  &34$%56 /!789:5;<=>?@@  J/L $676dR0K-(5)67MX)-CFKmK69--K+),c= $676dR0MI8)9-67MX)%'6b65M/0MI8)9= $P-67n8W/0%0o;12:)-!% -!p= JM $ ))5.CAB0%)3;!)W3%%3(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A - P=3MI8)9" - 6L)A!6H/012= $&34$%1&B1"*C&DEt6;38=  $,F$&GH1"5M)0%f%'= = "5M)0-& "H(5M)03s)g)P= = E-Ms )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE >O)5%C79 Cd%<;))5(gM K= NKC-PNW8@N s)g %+),(H0- +),/0;!)< 12= )*+, $%EIJ+LM 8   JN//PQKC-MX) 6F/0;!)<12M0 )H  )  MI   MX)  j ;HC;K;))  0  MX)  ;!  )< 14= R 5J)GS4 <SO&H _ % * M@uu= NSI8)9C-PN NF%0MI8)9CFC- MIX0N $12fOkCF CH))    ) ;H)CFO(VCF 0J)0M= $CH))J6d 0J)0M )PO k   Y k)\ 7;306/65MI VCF0J)0M= $TCH))J6d 0J)0M)POk T  YZk)\ 7;3)e06/65MI VCFJW)0M= :5 $SI8)9C-)P)A CH))  ) K  B 6d )P  )A    0J)  0M  ) ;!)<;)K= $SI8)9C-MIX03O R0*TCH))6*6* ();0MI0J) 0MbC-MgM@() ),j;HC;K;))= $SI8)9676)K MX)9^vTv= $SI8)9676C Trang: 3  !"# NSI8)9On6b 65MPN <SO&H         % *M@uuu3()7; B0%)P= Q w )P ! 6H 12 J0/:)-;h -))-N69 (g-N Q 1267!6H)K )Q-N)WN Q On)-;h- )0M0-B)P)\ 7;12N Q06FW)A%0 12C-PN Q   CH))  mc  )A  8 /0MH)C()s   MF  '  ;  )K )Q-N Q SF- 67)\ 7; C)@3MF-)\7; )e6FN Q ")B)A! 6H/0 12)-N $SI8)9O)W)   O  R0  C-  Mj  0J) 0M67MI:MX) %'X0(CF= $SI8)9O)W;\ 3R0C-:C-% ?) 6967 MI )K MX))Qm )eMI'0c=x9- ;L' /0C-= $%*M@ uuu3-B0%)P= $[0)!)-3 )F3:(P)0 n00Ch;!-= $1267!6H)K )Q\%- )-= )@)K)e@MTCH))3  X  T  (H 6  '  C 0= $  SI  8 )9  C-  6b  g3 (HMX)X0-MI 6L)bMX)%'0J) 0M(0= $SI 8)9O  )W) OR0C-Mj0J)0M 67MI:MX)%'X0 (CF= $  SI  8  )9  O  )W  ;\ 3R0C-:C-% ?)6967MI)KMX) )Qm)eMI '  0c=  x9  -  ; L'/0 C-=  ;    < =>?@@ $65M[0)! )-3)F3:(P) 0n00Ch;!-= $  12  67  !  6H  )K )Q\%- )-= $22s)6X/0 KyM  12  ;HCMK0y0  - MX)%'KyM(3128j JQ-MF6))e 6h6'= $     MF 12  69 C-M MF'= $Sj)MF'C ()  s  MX)    )A  8  )K )Q\% 1 ' Y MH)   '  Y1  MH  )  '  Y[  MH ) [ ' Y MH)     MF 6Ms ")  B SX)  ;!  )<  12 zM{|B0MX)Ch)A%0 ;!)<12z| TU}-%:3 )A!6H3,;X/0 C-n)W6b)-\ 6d= #VW2XH Trang: 4  !"# - n65M'-(0n0%A)A!6H/012:%?)!%-%A)A !6H/012:%?)!)A= VYZ#[\V]ZH Dpd!t--)?;)0V" \*^_'9/LH DPM5+),(H0-+),/0;!)<123*./0;!)< 12N "IJ#2#K%    /!R:6:  J/L $%)P-67(gM;MI38dMI= $P-67n8W/0;MI-8dMI= JM $ ))5.CAB0%)3;!)W3%%3(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= - $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A   - 6L+),;!)<)14= - 6L(B))P;MI= - 6L8dMI - 6LF)6X/0;HCHJHM)B)P8dMI= $&34$%1&B1"*C&DEC?OM3t6;38= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - SI8)9C-PN>P%0MI8)9CFC-MIX0N $)Q\%-)-)5g)-))A%0/012N  Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE c<SO&H $6b)+6914O nCF-N*./0 ON :  ! N-<S/" X8;)?; Trang: 5  !"# x5    B)  +  69  -   h%* "--)-;)?; m c xb 65M M14 )14 14 + ), * .  %  ) C?3 - )- ;)?;= c<SO&H %B0%)P=- 6M@u= <SO&?H $        67  +  69 !)<;H)67P)- ))-)-N _~h%B0%)P =T-*M@uu= Q w)P)\7;  On )-;h-)0M0N Q 1J)0M67F) Qs7;+)-N Q00F)()7;s)14 •MM@6WPN QM14)e!-)-+)3 ()7;s4:d)W-N Q )14 M000)*M+) -d)W6h)/04N>d)W ();C-/0)14M000)* M+  N  }  ()  -  67  P )-N Q4OF)6X-);)KN ")B/0F)6X6ON QA5d)W/046( -)P()),N Q 0  (  67  )\  7;3  O n  g  )7  P  J  0  € j;HC;K;))N Q SX)  4  )7)  )  9  8- M14)\7;0;! )<;H)N $  %  )  C? -  )-  ;   )?;= $%B0%)P =T3*M@uu= dLB/.Qe 6L;MI $ ") B SX) 6F  ;! )< 12  mKc   → !!2!  ;!)<14= $•R0P)-14)A );)0M0-B)P)\ 7;;H)B6d)W)F= 6: <S<N;/Q/H $  2s  )  6X  /0  MX)  %' KyM300)A8)MH )X -67 F) Qs7;+)1 = $)8@/0KyM6b g)30067F)C() s)14)*;* 7;00$)14= _ABf/B)-/BRB/H $xh)M14);J,s 4:d)WMI6hm1‚c3)14 M000M:6hmSK)c 436'MI/0O(s; sMI/000M:6hƒM14 KE= $00  $)144)sd)W F36'MI/0O(s; s  MI  /0  00  ƒM14  )K E3C();K;))67P )-n000M:6h-00 = $  4  8d  5  MX)  X  0 ƒM14C-M)1406h (t4300  $)14  436'MI/0O(s; s  MI  /0  00  ƒM14  )K E3C();K;))67P )-n000  -00   $A5d)WCFJ06 Trang: 6  !"# $0(%MH) MI:43)H 9)7;;HCJHM3 !tOV4)7)) 98-M14)PO0 ;!)<;H)67P)-N ,)X0CFN (  4  );  J,  s  MI  ), ƒM14)P)14'„ (t4    j;HC;K;)) 67;O= $)8@/0KyM6b g300M:6h)(tj ;HC;K;))3  j  );  )@  P )-+),?0  ;!)<;H)-f #VW2XH - 8)9:+;6X;!)<)A%03%0MI-MI - A()7;T))B)P%)\7;;H)6M)\7; )J;H)6b)„35g)-)W)F8)9)e'M{= - 'X0MI%0-%'00M-OB6dOB0gs0)-N - H)* _'00MH)+;65)\7;;!)<;H)  T  T −=− ×  _'00);!)<;H)-f   T  T −=− ×  VYZ#[\V]ZH - %)K!t:)= "IJ#2#K%  E E /!S=5T@U=V?@8  w0-3%; J/L $67(gM-+;6X69a0F)6X/0K= $A69a0F)6X/0K:%?)!%= $•R0/0%A69a0F)6X/0K= $)W67)F%0))-CFf)\7;;H)(h))= Trang: 7  !"# JM $ ))5)8;!)WC-(.(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(0969-F)6X0K= $P)-)6X)W(0)PM)a*= uu=u…E†2‡~ˆ ‰Š ‹  $ ;;8FC?OM3t6;38= $PT=3T=0-T= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - P-8-()B/0B)P;MI=  Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE <SO&H $6b)+69x9 -  F)  6X  K  W  C- 69-C7%;pM/0 K67)F0= Qx9-F)6XKOŒ R0)-6's )5%?)N c<SO& $h% *M@uu=-B0 %)PT=NG;KC-PN Q2A0-PT=IMH) %6L+),/0H;K}0 c<SO&?       h    % *M@uu=-B0 %)PT=0-T= Qw0%)PT=0-MH) F)6X /0  K) H;K   }0  (  MH  ) $ x9  - F) 6X  K WC-69-C7% ;pM/0 K67)F0 ))-•M6M F)6X%'/0) -;„7;s69(g MH  )  &    %A ;))5 P)/0 )5 $%*M@ uu=-B0%)PT= $+),/0MX)H;K LMO _•3~31K+), _  Ž  m;K0)c  >„  ? - _ m;M)Kc>„(: 6X= _4K69-   %    *  M@ uu=-B0%)PT=0- T= $"MH)(HO C0)Hy  K  69  -  4 )\  7;  ;H)  *  3  W  ;  5  =5 UU=V8 $  x9  -  F)  6X  K W  C-  69  -  C7  % ;pM  /0   K  67  )F  0 )  )  -  •M  6M   F)6X%'/0)- ;„  7;  s  69  (g  MH )&%A;))5 P)/0)5=  =5  U  U =V 8 XY  <Y  gdOh)BR<  $KO+),CB0 9  *  .  )  67 ;!'C90)-)e @M-OMX) 69-C-Ž;K $  +  ),  /0  MX)  H;K LMO _•3~31K+), _Žm;K0)c>„?- _   m;M)Kc  >„  (: 6X= _4K69- giO/F<!<SO& )BR< $  "  MH  )  (H  O C0)HyK69-4)\ 7;;H)*3;H)* Trang: 8  !"# (HOC0)Hy= Q "  MH  )  (H  O +)M*C0)Hy)PK 69-m4c)6X) -65*K+), (H;MIN Qw0%)PT=-MH) F)6X /0  K) H;KC0(MH)O C0)Hy= Q F%0(MH)O +)M*C0)Hy)P K+),F)6X; MIN ;H)*Q-K ?  -  Ž  C-M  *   ;MI/0K+), mK+),(H5 gc $"MH)OC0)Hy K  69 -  4  )\  7; ;H)*3C0)Hy C-+)M*Q-- C-M  )0  6\  +  P ;H)  *  3  ;H)  * d +)F)(H Q 67 - K ? - Ž   K  67  )A  8  ? -ŽK67)A8 ?-F)6X/0 K+),13E3,; ,;MI-8dMI m5gc $%)C Q-K?-Ž C-M*;MI/0K +  ),  m  K  +  ), (H5gc $"MH)OC0)Hy K  69  -  4  )\  7; ;H)*3C0)HyC- +)M*Q--C-M )0  6\ + P ;H) * 3;H)*d+)F) (HQ67-K? -ŽK67)A8? -ŽK67)A8? -  F)  6X /0   K +),13E3,;, ; MI - 8d MI m 5 gc #VW2XH - )W69-F)6X/0H;K}0= VYZ#[\V]ZH - pd!t" "IJ#2#K%  B B /!Z=V8  J/L $%;!{)67(gM6X)K-)56X)= $ !g)6A8F6X)= $6A!-o;)%6X)= $67?B-ŒR0/06X)K= $)W)W+)5g/06X)K= JM $ ))5)8;!)WC-(.(B)= Trang: 9  !"# $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A   - 03)-Cg%)hM98d36bg)C-6X)K:6X3)A?)- - 6L5g6X)K= - Pk=3k=" [&34$%1&B1"*C&DEC?OM3t6;38= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - -C-69-F)6XKN $)W69-F)6X/0H;K}0N Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE c<SO&H xX) C-  n    6\  )  ?) +)8)93J0:+;6X ;!)<m12c0+;6X) -mc=s)gMX)%' )0-)-Cg6X)= Q xX)  J 0 : +; 6X ;!)<m12cOCB0 6  %A  )0  6\  /0    )' -N Q!-!06X) N Q xX)KOCH67 5g0(5PN 7Œ•W8@ %5= >2•gF)F 8KCbB6dm0c)F )(5K= 10311P)U 00$E5gF)F$•` O&^/L b(69(gMH) )?C7Ms5g >24LO 6X)( 22  f  )5  g  (  MH )O22= <SO& ‘%6LMF )e8FxEKO%A 6\9%'C73)-;h3- )?))A%Q;J;- h    %  ?  Jo)  )e 8F6X)K= $ % )P -67 )!!06X) =V8 JN//PQH xX)KC-n 6\)+),/0K3 J0)FMX)65M-6O )123CB06MX) 09b;3C-M)0 6\  6b  )W3  )W  )F  )5= _,7--<" 8)! $0;OJF $0)<F ! $'g) - $+) 2'CFB)P% CW%))5 Y•)X)!) $56X)}-n )5 M0  6X)    6I  5 g )  (5 P /0  )5= NGSO&^/LR NGSO&^/LO/`Q - S+)b;CH)) - Mb;CH)) Trang: 10 [...]... trng, t bao sinh hc con mang mt mt chic co nguụn cp NST gii tinh gc t b, mt + Trong t bao sinh dc (giao Trang: 13 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K chic co nguụn gc t m Toan b NST trong nhõn t bao hp thanh b NST lng bi (2n) cua loai Ngoai cỏc cp NST thng, t bao sinh hc con mang mt cp NST gii tinh + Trong t bao sinh dc (giao t ): s NST ch bng ẵ s NST trong t bao sinh dng... NST khỏc sinh sn cua sinh vt dựng chuyn gen t 1 NST cua loai nay -> loai khỏc RT KINH NGHIM - Ngy son: 08/09/2013 Tit theo PPCT: 07 Bai 6 T BIN S LNG NHIM SC TH I Muc tiờu 1 Kin thc - Hc sinh nờu khai nim t bin NST Trang: 16 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K - Phõn bit oc c im cua 4 dng t bin cõu truc - Hc sinh trinh bay c nguyờn nhõn c ch phỏt sinh, hu...Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K - Lu ý: Nu b ba m u (AUG) hoc b ba kt thuc (UAG) b mõt mt cp Nu khụng tng hp Pr hoc kộo dai s tng hp * Hot ụng 3: - Giỏo viờn cho hc sinh nghiờn cu hinh 4.1 va 4.2 tho lun ? Phõn bit tỏc nhõn t bin vi cỏch thc tỏc ng ? Hu qu ? ? Gii thich c ch phỏt sinh t bin gen ? - Hc sinh lõy vi d va gii thich c c ch phỏt sinh t bin gen do... u mt cỏnh va th + Cho hc sinh xem bng s lng nhau eo s cõp, kốm NST cua mt s loai sinh vt, hi: ti o co tõm ng T bao cua mụi loai sinh vt co ? B NST cua cỏc loai sinh vt la im trt cua b NST c trng v s lng khỏc nhau co ging nhau khụng? NST trờn dõy vụ hinh thỏi va cõu truc, c duy Cho vi d ? sc chia NST thanh tri n nh qua cỏc th h ? B NST cua loai c c trng 2 cỏnh + Trong t bao sinh dng bi nhng yu t nao... Hot ụng 4: Giỏo viờn cho hc sinh c - Hc sinh c mc III mc III ? Khi nao t bin biu hin ra kiu hinh ? VD: Trờn mt canh cõy hoa giõy co canh hoa trng xen k cnh hoa => t bin nay phỏt sinh nh th nao ? c di truyn khụng ? - t bin gen gõy ri lon ? t bin co vai tro nh th trong quỏ trinh sinh tng Trang: 11 Thay th 1 cp nuclờụtit o v tri 1 cp nuclờụtit xy ra trong 1 hay 1 s II C CH PHT SINH T BIN GEN: 1 S kt cp... KINH NGHIM - Ngy son: 02/09/2013 Tit theo PPCT:06 Bai 5 NHIM SC TH V T BIN CU TRC NHIM SC TH I Muc tiờu 1 Kin thc Trang: 12 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K Nờu c im khỏc nhau gia vt chõt di truyn cua sinh vt nhõn s va sinh vt nhõn chun 2 K nng - Phỏt trin nng lc quan sỏt, phõn tich, so sỏnh, khỏi quỏt hoỏ - Rốn k nng lam vic c lp vi sỏch giỏo khoa 3 Thỏi... 1) Cho hc sinh nghiờn cu mc Hp t (2n + 2) th a II.3 va II 4 nhim Trang: 18 ? t bin th lch bi co hu 3 Hu qu: Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K IV CNG C: - Nờu tom tt c ch phỏt sinh th a bi, d bi bng s ụ - So sỏnh s khỏc nhau gia c th lng bi va c th a bi thc vt - Th d bi va th a bi ging, khỏc nhau nh th nao ? Ti sao ngi ta khuyờn ph n trờn 35 tui khụng nờn sinh con ... mi: Trang: 19 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K Hụm nay chung ta cựng thc hanh quan sỏt s lng NST HOT NG GIO VIấN HOT NG HC SINH Gv nờu mc ich yờu cu cua ni dung thi nghim Hng dn: Hc sinh lng nghe va c tiờu bn trờn kinh hin vi va xem giỏo viờn lam mu nhin t ngoai vao( cha qua th kinh) iu chnh cho vựng co mu vt trờn tiờu bn vao gia vựng sỏng Hc sinh thc hanh: Quan sỏt... i chụ vi 1 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K * Hot ụng 3: - Giỏo viờn: Cho hc sinh c mc II.2 ? Th nao la hin tng hoỏn v gen ? ? S hoỏn d xy ra co quan h gi vi khong cỏch tng i cua cỏc gen trờn NST ? - Hc sinh gii thich, sau o giỏo viờn b sung ? Cỏch tinh tn s hoỏn d gen (p = tng t l % cỏc loi giao t co gen hoỏn v ) * Hot ụng 4 - Giỏo viờn cho hc sinh nghiờn cu mc III... ban u Nu sai sot khụng c sa cha thi qua ln t sao tip theo nuclờụtit lp sai s liờn kt vi nuclờụtit b sung vi no lam phỏt sinh t bin gen 2 Tỏc ụng cua cỏc tỏc nhõn gõy ụt bin - t bin gen phỏt sinh do cỏc tỏc nhõn t bin li hoỏ trong ngoi cnh hoc gõy ri lon trong quỏ trinh sinh li, hoỏ sinh cua t bao gõy nờn nhng sai sot trong quỏ trinh t nhõn ụi cua ADN, hoc lam t phõn t ADN, hoc ni on b t vao ADN v tri . < =>?@@ $65M[0)! )-3)F3:(P) 0n00Ch;!-= $  12  67  !  6H  )K )Q%- )-= $22s)6X/0 KyM  12  ;HCMK0y0  - MX)%'KyM(3 12 8j JQ-MF6))e 6h6'= $. ;!  )<  12 zM{|B0MX)Ch)A%0 ;!)< 12 z| TU}-%:3 )A!6H3,;X/0 C-n)W6b)- 6d= #VW2XH Trang: 4 . ! 'CF)B)P% CW3%/0)-! n%0%O))B )P)A!6H/0 12 3 bC-M6*);!)< 12 3 b  '  6F  d  6*)  - 12 :d)WMs= $xX)K(Hf;@ )X  -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ, Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ, Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ