sự dụng biến phạt nguyên giải một lớp bài toán lập kế hoạch sản xuất có biến động ngẫu nhiên

40 251 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan