CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở THCS

19 2,579 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 10:26

Địa lí là môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và cần thiết về các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội, các hoạt động của thiên nhiên đang diễn ra xung quanh chúng ta. Trong bộ môn Địa lí luôn luôn giải quyết cho các em học sinh được những thắc mắc như: Ai? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Thế nào? Bao giờ?.... Những hoạt động của con người trên khắp Trái đất. Từ đó làm cơ sở cho hình thành cho các em một thế giới quan khoa học; giáo dục tư tưởng tình cảm đúng đắn; đồng thời rèn luyện cho học sinh các kĩ năng hành động, ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên, xã hội, phù hợp với yêu cầu của Đất nước và xu thế của thời đại. Cùng với các môn học khác, môn Địa lí góp phần bồi dưỡng cho học sinh ý thức trách nhiệm, lòng ham hiểu biết khoa học, tình yêu thiên nhiên, con người và Đất nước   !"#$%&' () *+,    !"#$$%&'$ (!')##! *+,%-./0,'-1  2!345536789!:8;80(808 <=8////>(!')3=,#50, !/0?!@A B 2'C-D *E33AB !.!5D!F=,G1H IJ!'$%K L4C,3="#$%&'$L4C1#)3C %)=!(/MLC  $@F*3N O, H$PQ$B1## #$3=3C/02!@$E#).,! HB,G1H J"!Q!(!34 E#!@B@'3 !.!5/ 0)'!@R-H-(  !'S$!PTA3=UJV ! :$ $# !!QB, L4C3,BC$(!H!Q #W V' " "/>3  X!34,B 12R $$BC ,B1,   C!PT #W (!'V $ #$#B!Q5:#/ Y ;3,B  !&!WC$13 *(1 'X!WC2/Z!@$3 *(12 !3CC$  CU'[C\,  P' #[C\, *(1/02!@$ # !3=,H,*(1$?!Q,] '*^A#B$#$X3B,  3 _3C*S " I' /<#(H.O ,QA IJ'`IJ HC *(1$ F3H!///aH,G1HIJ H!'V$H@$IJ,B1$-1!///X -,!bH ,QcJ3*1/Q!!34  1#!@B!F3*1'E*(1L!5"$@@Q ! 1#,%H1/MBd!@ -1!![eV*E!F3*1*(1O\ /)0123435 0,%H1B ,Q3*1', E#!) *E/Q(!H@' 3C")!'B.U. BQ!34P. 25:HR!34  !@/Q.C$(!34 R#H '* B!F3*1'EH/f<!F3*1 . 2@Q,B1!34 O3A ($@5!34  ' *+Q/ gH1$C"!3 *EBAV!&3!R! $!H!)X!34:$BV1,V4  #"H!F3*1,#$,#1,///!b h HH*EH,HV*E  !F!QEE*(1!Q@!H!34/ f ,B*(1Fb#-bdD(!'*(1) 1(!'),P/i'3C!!34-:,OV*(1 #:(!'),P,F*",#( !'),P(!'*(1)1/1 C  3 *(1,1RUV,#I'**(1 !Q ,1!()1/ 0,3C!WC3 *(1H1V,  (!'),P 2@Q""  $I , C*3C"U!()1/<A'!b!Q)(!' 3=3CHB$3=)!' " $@3 RBj")3=1U!2( -(/ 6)012,7,89 WC3 Q,$!  'B!WC3  *(1$-!@ #@3 *(1 L4/eH!WC3 *(1LC"W,4!5")  3HcV!&!!(!341#!b,/b H3 W(!'@)*3C"3C*S ) #$*(1  !HK$*E H *(1/01#3 1!PT,=$, ',#CU@kl.B!)= (!'/ Z!PT3*1!Q1VV*E "+$!*(.@#H%:1*"!34 '[B\QHR#H d(4 m ! -: b6C$ ,QV$3*1$@3A34 J (/>3V1$,- ,B*(1.d3=b 'R@J6 ngdV,V@$b UV,V@$,!W- B/ >3V1$Q5!34O)!Q!3CV/ nib $()3 $  '&U'P$o$''  1@$'3 C!34,:$5!34["HWV, $,H$b#3A$#  @#-C/ nQ'Q,2B"V!PT! !34,:$!,B1 !2 'HR/01#$-- ?"*(1B P(,H3*1!QVV,B1/ :;8<==8> a; H!F3*1 0201<p$3=!#BQ (,!F3*1 B6[<!F3*1'BqK*E5B!Q A,'!: O3A/9!F'O3A1'B ,:/r3A1B,:1d!34 ,Q_   34,3 O!!34RC O,:/eC 3*?,:,%-$!F3*13*1 3=X(!'3"/0?!@ O3A)3=d  ,Q\/ a0W*(1C!F3*1 k <!F3*13 j,4"*(1$,!@@ F (!')1)$,G1H 2 HC @$J1,B$#HC"$HR@!34/ f!@C:5$, !34Qo$' P'  1@/eC3 1U ,Q!34,H )-Jd5$!'*,# !F3*1$ 2PHR!34W4 O!Q,B1,#!F/RC  #$*(1_!F 3*1X.H*(1!N$(!34$ 1QB#$#B/ nsK*E!F3*1,HQ,X eB=Q,X.!=Ulnt. #1#) #3=- @$!PT": $ u!Q,=:T/v #3=1# H( ''*_ #,=:T/v  #d!Qw!'')/M 1B !Q,B,(o$!'PQ/Z !@$@"1!W,HQ,$!  V)$ l 1#!b,UQ,[C\.,![Q\/ M 1?, !34Ho$?!  % $ !F=:34V/sK*E!F3*1?.  #Q,!34CSQ)!RCX/M  !F!34 #!3,A*($1#!  P,.,V%qR-H)  C ? ,:/ e*E60,3CYk`xa$ #1#Y#!  P!QH!F3*1M*E`'* Yn<Yma/ e 2#,B1!1!)6 y s!&H!F$,.,V%q *E1@  V%qR-H   C? ,:/:1Q) ## J!@!Q!  V%q/ eHHA  P'1#!$ =3Bd!!34 b!% / nsK*E!F3*1,HC sK*E!F3*1'4O ,B1C/v # 1B(!*P O,B1#BK*E!F3*1!Q QH!34Yb''*' ,,"-/0 ''*,1!(!!34:@,#!F @O/g1B5.qB -,$ !F ._ R-HQH(2 Q)B/eC  1 #!- ,B*(1 "/v #??QH,#!F3*1b? W ?!F3*1/g !342$B!F$,=:T$!  $ t qu"V,.O!34 1$3=!'V2!@X!34 !^1$V"/ e*E60,txM :R3A!" ,Q:R H/ >3.,B123 qBd@:1 ' .,H'*) 1$3,B1_!F3*1Bd:1!34. /M 2dR5BP,B1O)B/ e*E6<zxs" ,Q:RH z nsK*E!F3*1!QW4Y3b  RCHW4A'3bB!F 3*1'3HH-$-HWL'.3V1 .*+*:j $-!@. 2*+* ,V/ ZL!F3*1@QQH'34T!C, C/03"$ #@QQHY'*$Y b$Y3/e! '*1@ !QC$@R-HC-?@/0L12E !K*E@Q!F3*1,=3=$, =Q,$="$V$W1HRY3$Y /eCV1$ #@QL1(Cb V$@/ x nsK*E!F3*1!Q)R M)RH,@H-/v #K*E!F3 *1!QQH('*)$, T@O$5 :,:/gK*E!F3*1!QQH(" Q)B-H'*$!F='# F-!@ #@Q!  V)$ !3C?!U *(1$ ,1!()B L4/ iE!)RB*(V 4!P!F3*1/M P1d ,L'*!Q'_5:3O! ,:)/ e*E6Q)R{{/<mzx| ,QW4H 1#,3=Qn!/ Y} [...]... các môn học ở trường, đặc biệt là khi ôn tập cho các kỳ thi Sơ đồ tư duy cũng giúp giáo viên tiết kiệm thời gian làm việc ở nhà và trên lớp rất nhiều 8 Đê nghi Muốn thực hiện thành công các ý tư ng phải có sự hỗ trợ tích cực tư phía nhà trường Do vậy, đề nghị với lãnh đạo nhà trường có sự chỉ đạo, tổ chức cho giáo viên bộ môn tham gia xây dựng các bộ đề phù hợp với tư ng... những tư khóa riêng lẻ, mỗi tư khóa đều không bị ràng buộc, do đó nó có khả năng khơi dậy các ý tư ng mới, các suy nghĩ mới - Nếu trên mỗi nhánh viết đầy đủ cả câu thì như sẽ dập tắt khả năng gợi mở và liên tư ng của bộ não Não sẽ mất hết hứng thú khi tiếp nhận một thông tin hoàn chỉnh Vì vậy, trên mỗi nhánh chỉ viết một hoặc hai tư khóa Nên thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy. .. là bản đồ tư duy Tư khi áp dụng phương pháp đổi mới này đã có nhiều ý tư ng sáng tạo hơn trong việc thiết kế bài giảng, đồng thời giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong quá trình học Bản đồ tư duy là công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập ở các trường THCS và bậc học cao hơn vì chúng 16 giúp giáo viên và học sinh trình bày các ý tư ng, tóm... nếp tư duy sáng tạo của người học Tư ng bước áp dụng các phương tiện tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tư học, tư nghiên cứu cho học sinh ” Đáp ứng yêu cầu này, tư năm học 2011 – 2012, nhiều trường THCS trong và ngoài tỉnh đã áp dụng thí điểm phần mềm chuyên dụng iMindMap kết hợp với phần mềm Power Point trong việc dạy học môn. .. học sinh cách download các phần mềm vẽ bản đồ tư duy trên Internet để vẽ bản đồ tư duy trên máy tính (ví dụ phần mềm Buzan's iMindMap V5 rất dễ sử dụng và tạo ra các sản phẩm bản đồ tư duy rất đẹp mắt) Các bước lần lượt làm theo các bước sau: - Dowload phần mềm vẽ bản đồ tư duy tư Internet - Mở chương trình - Chọn hình ảnh trung tâm cho sơ đồ : vào Browse để chọn file ảnh làm hình ảnh... các tiết học đã ngày càng trở nên linh động hơn, sự đa dạng trong cách suy nghĩ cũng đã thể hiện qua ý tư ng của các em 17 7 Kết luận Bản đồ tư duy là một phương pháp lưu trữ, sắp xếp thông tin và xác định thông tin theo thứ tư ưu tiên (thường là trên giấy) bằng cách sử dụng tư khóa và hình ảnh chủ đạo Bản đồ tư duy thể hiện ra bên ngoài cách thức mà bộ não chúng ta hoạt động... các ý tư ng mới vào bài giảng cũng như bài học Với điều kiện hiện tại, các giáo viên có thể dễ dàng sử dụng máy vi tính để thiết kế bản đồ tư duy thông qua phần mềm iMindMap 5, Power point Sau khi thiết kế xong, bản đồ tư duy có thể hiện thị nhờ phần mềm Power Point để các nhánh xuất hiện theo thứ tư mà người thiết kế định sẵn Nội dung chính của bài học được thể hiện bằng bản đồ tư duy. .. chia sẻ những kinh nghiệm vẽ bản đồ tư duy với bạn cùng lớp c) Sử dụng phần mềm để vẽ bản đồ tư duy Khi học sinh đã vẽ bản đồ tư duy thành thạo, giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh vẽ bản đồ tư duy độc lập để tổng kết bài học Đối với nhà các em có điều kiện có máy vi tính thì hướng dẫn cho các em tải phần mềm về và sử dụng, hoặc các em có thể tư vẽ trên các trang giấy Hướng dẫn... Ngoài tư học trên lớp, bản đồ tư duy rất phù hợp với việc học nhóm của học sinh vì nó giúp các em phát huy tốt hơn khả năng sáng tạo và khả năng hợp tác trong quá trình tiếp thu kiến thức trên giảng đường Có thể vận dụng bản đồ tư duy vào việc hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ, ôn tập hệ thống hóa kiến thức, phát triển một ý tư ng Qua một thời gian thực nghiệm... liên kết, liên kết và liên kết Kĩ thuật tạo ra bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan vào những năm 1960 Quá trình hình thành trí nhớ trong não người là sự hình thành các đường liên hệ thần kinh tạm thời giữa các vùng chức năng (các trung khu thần kinh) của vỏ não Tư khi đưa bản đồ tư duy vào dạy học, các tiết học đã trở nên sôi động hơn rất nhiều, các em đã phát huy hết
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở THCS, CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở THCS, CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở THCS