đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần

132 2,160 21
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2014, 17:20

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ 1. Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần. 2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đào Văn Long. 3. Cơ quan chủ trì đề tài: Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. 4. Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Y tế 5. Thư ký đề tài: Ths . Lưu Thị Minh Diệp 6. Danh sách nh ng ng i th c hi n chính:ữ ườ ự ệ Họ và tên Nơi công tác A Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Văn Long Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai B Cán bé tham gia nghiên cứu 1. GS.TS Nguyễn Khánh Trạch Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 2. PGS. TS Phạm Thị Thu Hồ Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 3. Ths. Lưu Thị Minh Diệp Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 4. Ts. Nguyễn Vân Hồng Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 5. Bs CK II Mai Minh Huệ Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 6. Bs CK II Lê Tuyết Anh Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 7. Bs CK II Trần Minh Phương Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 8. Ths. Vũ Trường Khanh Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai 9. TS. Trần Ngọc ánh Trường Đại học Y Hà Nội 10. Th.S. Phạm Thị Thu Hiền Khoa Tiêu hoá BV Bạch Mai 11. Th.S. Lê Vân Anh Khoa Tiêu hoá BV Bạch Mai 12. BS. Đặng Ngọc Lan Khoa Tiêu hoá BV Bạch Mai 13. PGS.TS Trần Văn Hợp Khoa GPB BV Bạch Mai 14. PGS.TS Phạm Minh Thông Khoa CĐHA BV Bạch Mai 15. BS Nguyễn Bích Hà Khoa Tiêu Hóa BV Bạch Mai Đề tài nhánh: không có Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2005 đến tháng 5/2008 1 CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFP Alpha Feto Protein BN Bệnh nhân ĐSCT Đốt sóng cao tần ĐT Điều trị HBV Hepatitis B Virus HCV Hepatitis C Virus HCC Ung thư biểu mô tế bào gan HSP Hạ sườn phải KT Kích thước PP ĐT Phương pháp điều trị TSM Tăng sinh mạch RF Radio Frequency RFA Radio Frequency Ablation RFTA Radio Frequency Thermal Ablation TOCE Transarterial Oily Chemo Embolisation PEIT Percutaneous Ethanol Injection Therapy Mục lục Báo cáo tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài 6 Báo cáo chi tiết 12 A.2. Tóm t t báo cáoắ 8 1. t v n Đặ ấ đề 11 Ch ng 1ươ 13 2 T ng quanổ 13 1.1. D ch t b nh ung th bi u mô t b o ganị ễ ệ ư ể ế à 13 1.2. Nguyên nhân gây ung th gan v các y u t nguy cư à ế ố ơ 14 1.3. Các ph ng pháp ch n oán HCC.ươ ẩ đ 16 1.4. Các ph ng pháp i u tr HCCươ đề ị 24 1.5. i u tr ung th bi u mô gan b ng nhi t sóng cao t n:Đề ị ư ể ằ ệ ầ 29 1.6. Tình hình nghiên c u v i u tr ung th bi u mô t b o gan ứ àđề ị ư ể ế à b ng ph ng pháp i u tr b ng nhi t sóng cao t nằ ươ đề ị ằ ệ ầ 41 Ch ng 2 i t ng v ph ng pháp nghiên c uươ đố ượ à ươ ứ 45 2.1. i t ng nghiên c uĐố ượ ứ 45 2.2. Ph ng pháp nghiên c u:ươ ứ 46 2.3. ánh giá tr c i u tr :Đ ướ đề ị 46 2.4. i u tr :Đề ị 48 2.5. Theo dõi sau i u tr :đề ị 52 2.6. Nh n nh k t qu :ậ đị ế ả 53 2.7. X lý v phân tích s li uử à ố ệ 55 Ch ng 3 K t qu nghiên c uươ ế ả ứ 56 3.1. c i m c a b nh nhân:Đặ để ủ ệ 56 3.2. K t qu i u trế ảđề ị 62 3.3. Thay i lâm s ng v c n lâm s ng:đổ à à ậ à 65 B n lu nà ậ 76 4.1. c i m c a b nh nhân tr c i u tr :Đặ để ủ ệ ướ đề ị 76 4.2. K t qu thu c sau i u tr :ế ả đượ đề ị 83 K t lu nế ậ 102 Ki n nghế ị 104 3 MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU B ng 3.1. Tu i c a i t ng nghiên c uả ổ ủ đố ượ ứ 56 B ng 3. 2. Tri u ch ng c n ng u tiênc a b nh nhân HCCả ệ ứ ơ ă đầ ủ ệ 57 B ng 3.3. Tri u ch ng th c th b nh nhân HCC.ả ệ ứ ự ểở ệ 57 B ng 3.4. T l nhi m virus viêm gan B, viêm gan Cả ỷ ệ ễ 58 B ng 3.5. M c AFP tr c i u tr .ả ứ ướ đ ề ị 59 B ng 3.6. S kh i u m i b nh nhân.ả ố ố ở ỗ ệ 60 B ng 3.7. Kích th c kh i u trên siêu âm:ả ướ ố 60 B ng 3.8. m echo c a kh i u trên siêu âm.ả Đậ độ ủ ố 60 B ng 3.9. Tính ch t t ng sinh m ch c a kh i u trên siêu âm Dopplerả ấ ă ạ ủ ố 62 B ng 3.10. Tính ch t ng m thu c c a kh i u trên CLVT tr c i u trả ấ ấ ố ủ ố ướ đề ị 62 B ng 3.11. S l n t sóng cao t n m i b nh nhân:ả ố ầ đố ầ ở ỗ ệ 63 B ng 3.12. Th i gian t sóng cao t n trong m t l n l m th thu t:ả ờ đố ầ ộ ầ à ủ ậ 63 B ng 3.13. Th i gian i u tr trung bình b ng t nhi tả ờ đề ị ằ đố ệ 63 theo kích th c kh i:ướ ố 63 B ng 3.14. i n n ng tiêu th các nhóm kích th c u:ả Đệ ă ụở ướ 64 B ng 3.15. au sau th thu tả Đ ủ ậ 64 B ng 3.16. S t sau th thu tả ố ủ ậ 65 B ng 3.17. Các tai bi n sau th thu t :ả ế ủ ậ 65 B ng 3.18. Thay i tri u ch ng au sau i u trả đổ ệ ứ đ đề ị 65 B ng 3.19. Thay i cân n ng sau i u tr :ả đổ ặ đề ị 67 B ng 3.20. Thay i Bilirubin, ALT, AST tr c v sau RFA:ả đổ ướ à 67 B ng 3.21a: Bi n i AFP sau i u tr c a nhóm RFA n thu n:ả ế đổ đề ị ủ đơ ầ 69 B ng 3.21 b: Bi n i AFP sau i u tr nhóm k t h p TOCE - RFA.ả ế đổ đề ị ở ế ợ 69 B ng 3.22 a : Thay i kích th c u t ng nhóm i u tr .ả đổ ướ ở ừ đề ị 70 B ng 3.22 b : Thay i kích th c u t ng nhóm i u tr .ả đổ ướ ở ừ đề ị 70 B ng 3.23: M c t ng sinh m ch các th i i m c a t ng nhóm.ả ứ ă ạ ở ờ để ủ ừ 71 B ng 3.24: Thay i d u hi u ng m thu c t ng nhóm i u trả đổ ấ ệ ấ ố ở ừ đề ị 72 B ng 3.25: Th i gian xu t hi n kh i m i:ả ờ ấ ệ ố ớ 73 4 Phần A. báo cáo tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài a.1. bản tự đánh giá 1. Tên đề tài: “đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần ” 2. Thuộc chương trình: không. 3. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đào Văn Long. 4. Cơ quan chủ trì đề tài: bệnh viện Bạch Mai 5. Thời gian thực hiện: từ năm 2005 đến năm 2008 6. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 200.000.000 đồng vn a. Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 200.000.000đồng vn b. Nguồn khác: 0 đồng 7. Về tình hình thực hiện đề tài so với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt. 7.1 Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc: Đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra: - Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần. - Đưa ra những nhận xét ưu - nhược điểm của quy trình kỹ thuật đốt sóng cao tần. Đánh giá các tác dụng phụ, tai biến và các biện pháp hạn chế tai biến. 7.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiều cơ bản của các sản phẩm khoa học công nghệ: Điều trị đốt sóng cao tần khối u gan cho 81 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan: lâm sàng tốt lên, bệnh nhân giảm triệu chứng đau, tăng cân, khối u giảm kích thước, AFP giảm, thời gian sống thêm trung bình trên 3 năm. 7.3 Về tiến độ thực hiện đề tài: Theo đề cương được phê duyệt, đề tài được thực hiện trong hai năm (2005-2007) trong quá trình thực hiện do gặp một số khó khăn nên thời gian thực hiện bị kéo dài đến cuối năm 2008. 5 8. Về những đóng góp khoa học và những đóng góp mới của đề tài: -Lần đầu tiên nghiên cứu cơ bản và hệ thống về hiệu quả của đốt sóng cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Kết quả điều trị được đánh giá đầy đủ trên các phương diện: thay đổi các triệu chứng lâm sàng, thời gian sống của bệnh nhân, tác dụng phá hủy tại chỗ khối u, thay đổi hình ảnh khối u sau đốt sóng cao tần. - Nghiên cứu chỉ ra độ an toàn của phương pháp: các tai biến thường gặp, các phương pháp hạn chế tai biến và tăng cường tác dụng phá hủy khối u như bơm dung dịch NaCl 3% vào khối u trước đốt sóng cao tần. - Nghiên cứu đưa ra những nhận xét chi tiết về thay đổi hình ảnh khối u sau đốt sóng cao tần, từ đó đưa ra chỉ định, chống chỉ định, khuyến cáo quy trình kiểm tra định kỳ với những bệnh nhân sau điều trị để phát hiện và điều trị sớm những trường hợp điều trị chưa triệt để hoặc có tái phát. 9. Về đào tạo 1. Hướng dẫn hai học viên cao học bảo vệ thành công hai luận văn thạc sỹ Y khoa: -Bác sỹ Đỗ Nguyệt ánh bảo vệ thành công luận văn năm 2005 với đề tài “ Bước đầu đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng đốt sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai” -Bác sỹ Lưu Thị Minh Diệp bảo vệ thành công luận văn năm 2006 với đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh ung thư biểu mô tế bào gan trước và sau đốt sóng cao tần” 2. Chuyển giao thành công kỹ thuật cho hai cơ sở là bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và bệnh viện trường Đại học Y Hà nội 3. Có năm bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước: - Đào Văn Long và cộng sự (2004). “ứng dụng nhiệt độ của sóng cao tần trong điều trị ung thư gan nguyên phát“ . Tạp chí nghiên cứu khoa học số 4 năm 2004. - Lưu Thị Minh Diệp, Đào Văn Long, Trần Minh Phương (2007).” Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, alphafeto protein và hình 6 ảnh ung thư biểu mô tế bào gan sau điều trị bằng nhiệt tần số radio”. Tạp chí nghiên cứu y học phụ trương 53(5)- 2007: 23-29. - Đào Văn Long, Đỗ Nguyệt ánh (2007). Kết quả bước đầu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng đốt sóng cao tần. Tạp chí khoa học Tiêu hóa Việt Nam, tập II, sè 5,284 –291. - Đào Văn Long và Lưu Thị Minh Diệp (2007) Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh khối ung thư biểu mô tế bào gan trước và sau điều trị bằng đốt điện với sóng radio(radio frequency ablation). Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam, tập II, sè 8, tr 489-491. - Đào Văn Long, Lưu Minh Diệp, Trần Minh Phương (2008). Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng sóng cao tần.(Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học, hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 27).Volum I, 282-287. Xây dùng quy trình kỹ thuật chuẩn được công nhận và in trong quy trình kỹ thuật bệnh viện. 7 A.2. Tóm tắt báo cáo 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: 1. Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần. 2. Nhận xét những ưu - nhược điểm về kỹ thuật của phương pháp. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu. Đối tượng nghiên cứu : Là những bệnh nhân được chẩn đoán xác định HCC và điều trị bằng nhiệt sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch mai từ tháng 8/ 2002 đến tháng 10/ 2007. Những bệnh nhân này được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: bệnh nhân điều trị bằng sóng cao tần đơn thuần (RFA). Nhóm 2: bệnh nhân điều trị bằng nút mạch hóa dầu u gan kết hợp với đốt nhiệt sóng cao tần (TOCE-RFA). Tiêu chuẩn chẩn đoán HCC: Những bệnh nhân có hình ảnh khối u gan trên siêu âm hai chiều kèm theo mét trong các tiêu chuẩn sau: - Kết quả tế bào học hoặc mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào gan. - Có AFP huyết thanh cao > 500 ng/ml và hình ảnh điển hình của khối ung thư biểu mô tế bào gan trên CLVT, chụp mạch. Tiêu chuẩn chọn vào các nhóm: Nhóm 1: điều trị bằng sóng cao tần đơn thuần (RFA): - Khối u có kích thước ≤5 cm. - Khối u kích thước > 5 cm nhưng có Ýt mạch. - Bệnh nhân từ chối các biện pháp điều trị khác. 8 Nhóm 2: điều trị kết hợp nút mạch hóa dầu với sóng cao tần (TOCE- RFA): - Khối u có nhiều mạch. - Bệnh nhân có nguyện vọng điều trị kết hợp 2 phương pháp nút mạch hóa dầu và sóng cao tần. Các tiêu chuẩn loại trừ - Khối u ở vị trí dễ có tai biến khi tiến hành thủ thuật RFA: sát vòm hoành, túi mật, rốn gan, sát tim. - Xơ gan giai đoạn Child Pugh C. - Huyết khối tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch trên gan, di căn hạch và các cơ quan khác. - Có rối loạn đông máu nặng. - Có các bệnh khác kèm theo: suy tim, suy thận. Điều trị: Nút mạch hóa dầu khối u gan: - Bệnh nhân HCC ở nhóm điều trị phối hợp sẽ được nút mạch hóa dầu tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai. - Thủ thuật được tiến hành trên hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền một bình diện ADVANTX của hãng GE. Sau nút mạch một tháng bệnh nhân được đốt nhiệt u gan bằng sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần: Bệnh nhân HCC ở nhóm 2 sau khi nút mạch và bệnh nhân ở nhóm 1 sẽ được điều trị bằng sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch mai. - Sử dụng máy đốt sóng cao tần ELECTROTOM 106 HITT của hãng BERCHTOLD cộng hoà liên bang Đức. 9 - Kim điện cực: kim đơn cực với đầu tạo nhiệt dài 3 cm. - Có bơm tiêm điện tự động truyền dung dịch NaCl 3% để làm nguội kim điện cực. 2.3. Kết quả nghiên cứu: - Đã đưa ra các nhận xét đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần: lâm sàng tốt lên, bệnh nhân giảm triệu chứng đau, tăng cân, khối u giảm kích thước, AFP giảm, thời gian sống thêm trung bình trên 3 năm. - Đưa ra những nhận xét ưu - nhược điểm của quy trình kỹ thuật đốt sóng cao tần. Phương pháp tương đối an toàn, Ýt tác dụng phụ, tỷ lệ tai biến thấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra các biện pháp hạn chế tai biến và các phương pháp làm tăng hiệu quả đốt sóng như bơm 10ml dung dịch NaCl 3% vào khối u trước đốt sóng để đồng nhất môi trường điện giải của khối. 2.4. Kết luận: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra thể hiện qua kết quả nghiên cứu. Đề tài đảm bảo kinh phí và tiết kiệm 10 [...]... đề tài Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần với mục tiêu sau: 1 Đánh giá kết quả ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần 2 Nhận xét những ưu- nhược điểm về kỹ thuật của phương pháp 13 Chương 1 Tổng quan 1.1 Dịch tễ bệnh ung thư biểu mô tế bào gan Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là một bệnh ác tính phổ biến trên thế giới Tần suất... Mai, phương pháp điều trị ung thư gan bằng nhiệt sóng cao tần được tiến hành cho khá nhiều bệnh nhân Cho đến nay đã có một vài nghiên cứu trong nước về ứng dụng đốt nhiệt cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, song mới chỉ là những nhận xét bước đầu do hạn chế về thời gian và số lượng bệnh nhân Chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị và đặc điểm kỹ thuật của phương pháp. .. lớn bệnh nhân HCC được điều trị bằng các phương pháp không phẫu thuật Trong đó các phương pháp loại bỏ khối u bằng tác nhân vật lý, hóa học như nút hóa dầu động mạch gan, phá hủy khối u qua da bằng tiêm cồn tuyệt đối, tiêm axit axetic, bằng đông lạnh hoặc bằng nhiệt của sóng cao tần được sử dụng rộng rãi Năm 1993 lần đầu tiên phương pháp điều trị khối u gan bằng đốt sóng cao tần (Radio frequency ablation)... 1.5 Điều trị ung thư biểu mô gan bằng nhiệt sóng cao tần: 1.5.1 Nguyên lý của phương pháp: Phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần đã được sử dụng từ nhiều năm nay trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, u xương Nó còn được dùng để điều trị các khối u ác tính trong gan, thận, lách, tiền liệt tuyến, phổi, vú, và mô mềm Tuy vậy hiệu quả hứa hẹn nhất và được nhiều thầy thuốc quan tâm nhất là ứng dụng trong điều. .. nhất Có thể phối hợp RFA với các phương pháp khác nh nút mạch hóa chất, tiêm cồn, phẫu thuật Các yếu tố làm giảm kết quả điều trị và các biện pháp làm tăng hiệu quả nhiệt sóng cao tần [53]: Kích thư c, hình dạng của vùng hoại tử là yếu tố quyết định trong hiệu quả điều trị của sóng cao tần, đây cũng là hạn chế chính của phương pháp Đến nay đã có nhiều bước tiến về phương tiện và kỹ thuật để khắc phục... ở những BN có xơ gan nhẹ, chức năng gan giảm thoáng qua và hồi phục nhanh sau đốt nhiệt cao tần Với những BN xơ gan nặng, đốt nhiệt cao tần có hoặc không phối hợp nút mạch có thể gây suy gan kéo dài và thư ng gặp biến chứng như cổ trướng dai dẳng Những BN có điểm Pugh trên 8 cần thận trọng khi quyết định điều trị 1.5.5 Hình ảnh khối u sau điều trị bằng sóng cao tần ... đến hiệu quả điều trị Khối u gan nguyên phát thư ng mềm nằm trong nhu mô gan xơ cứng, nhu mô gan đóng vai trò nh một bức tường cho phép tăng nhiệt độ trong khối trong khi u di căn thư ng đặc cứng so với nhu mô gan lành xung quanh [38] Những phương pháp làm tăng kích thư c vùng hoại tử: - Bơm dung dịch NaCl vào khối u trong quá trình đốt nhiệt: dung dịch NaCl được dẫn qua đầu kim điện cực bằng hệ thống... trong chẩn đoán và điều trị HCC Những phương pháp điều trị mới đã giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 12 Trong các phương pháp điều trị HCC, phẫu thuật cắt bỏ khối u gan được đánh giá là phương pháp điều trị tốt nhất Tuy nhiên chỉ có khoảng 15-20% bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật do phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh thư ng xuất hiện trên nền gan xơ và một số bệnh... có xơ gan rõ (điểm Pugh 8 – 10), biểu hiện bằng tăng bilirubin và cổ trướng dai dẳng Hiệu quả đốt nhiệt cao tần còn phụ thuộc vào dòng chảy của mạch máu trong và cạnh u Các biện pháp hạn chế dòng chảy như nút động mạch gan tạm thời, nút mạch khối u gan làm tăng hiệu quả đốt nhiệt và làm tăng kích thư c vùng hoại tử nhưng cũng làm tổn thư ng nhu mô gan lành nhiều hơn Kết luận: ở những BN có xơ gan nhẹ,... ablation) được Rossi báo cáo Cho đến nay phương pháp này được sử dụng ở nhiều trung tâm trên thế giới và trở thành phương pháp chủ yếu để điều trị khối u gan nhá [55],[81] Đã có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, phương tiện giúp nâng cao hiệu quả điều trị và có nhiều công trình nghiên cứu được công bố Các kết quả nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp khá an toàn, hiệu quả và tương đối dễ áp dụng [33], [45], . của phương pháp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần với mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả ứng dụng điều trị ung thư. 73 4 Phần A. báo cáo tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài a.1. bản tự đánh giá 1. Tên đề tài: đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần ” 2. Thuộc chương trình:. cứu: 1. Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần. 2. Nhận xét những ưu - nhược điểm về kỹ thuật của phương pháp. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần, đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần, đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm