Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy

102 1,044 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2014, 16:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðINH THẾ DŨNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA GIỐNG CHÓ BẢN ðỊA H’MÔNG CỘC ðUÔI VÀ ðẶC ðIỂM BỆNH LÝ BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Thú y Mã số : 60.62.50 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. PHẠM NGỌC THẠCH TS. BÙI XUÂN PHƯƠNG HÀ NỘI – 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðinh Thế Dũng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, viện ðào tạo sau ñại học, khoa Thú y ñã quan tâm và tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện ñề tài. Tôi xin ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch; TS. Bùi Xuân Phương, những người ñã tận tình giúp ñỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và xây dựng luận văn. Tôi xin ñược cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Nội chẩn – Dược - ðộc chất , khoa Thú y, trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cám ơn Ban lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị, các ñồng chí, ñồng nghiệp làm việc tại Trung tâm Nhiệt ñới Việt - Nga, ñã quan tâm, giúp ñỡ và tạo ñiều kiện tốt nhất cho chúng tôi thực hiện ñề tài. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến gia ñình, người thân, bạn bè, những người luôn ñộng viên, giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn ðinh Thế Dũng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình ảnh vi Danh mục biểu ñồ vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Mục ñích của ñề tài 2 1.2 Mục tiêu của ñề tài 2 1.3 Ý nghĩa của ñề tài 2 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Nguồn gốc loài chó 3 2.2 Một số giống chó bản ñịa của Việt Nam 5 2.3 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát dục của gia súc 11 2.4 Chỉ tiêu sinh lý lâm sàng của loài chó 14 2.5 Chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của loài chó 16 2.6 ðặc ñiểm hệ tiêu hóa của loài chó 18 2.7 Bệnh Viêm ruột tiêu chảy ở gia súc 20 2.7.1 Bệnh lí bệnh viêm ruột tiêu chảy 20 2.7.2 Hậu quả của viêm ruột tiêu chảy 21 2.7.3 Bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó 26 3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 ðối tượng nghiên cứu 28 3.2 ðịa ñiểm 28 3.3 Nội dung 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Một số ñặc ñiểm sinh học của giống chó H’mông cộc ñuôi 32 4.1.1 ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của giống chó H’mông cộc ñuôi 32 4.1.2 Các chỉ tiêu sinh lý lâm sàng của giống chó H’mông cộc ñuôi 36 4.1.3 Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của giống chó H’mông cộc ñuôi 38 4.2 Một số ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó H’mông cộc ñuôi 44 4.2.1 Tình hình dịch bệnh trên ñàn chó H’mông cộc ñuôi 44 4.2.2 Một số ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy ở giống chó H’mông cộc ñuôi 48 4.2.3 ðiều trị thực nghiệm bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó H’mông cộc ñuôi 65 5 KẾT LUẬN VÀ KẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Sinh trưởng tích lũy về khối lượng cơ thể của giống chó H’mông cộc ñuôi (n=20) 33 4.2 Một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng ở giống chó H’mông cộc ñuôi 36 4.3 Một số chỉ tiêu sinh lý hồng cầu của giống chó H’mông cộc ñuôi 39 4.4 Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu của giống chó H’mông cộc ñuôi 40 4.5 Hàm lượng ñường huyết, hàm lượng protein và các tiểu phần protein trong huyết thanh của giống chó H’mông cộc ñuôi 41 4.6 Hàm lượng Natri, Kali, Canxi và Phospho trong huyết thanh của giống chó H’mông cộc ñuôi 43 4.7 Tình hình dịch bệnh trên ñàn chó H’mông cộc ñuôi 44 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy theo ñộ tuổi và theo các tháng trong năm trên ñàn chó H’mông cộc ñuôi 46 4.9 Biểu hiện lâm sàng ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 49 4.10 Chỉ tiêu lâm sàng ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 52 4.11 Một số chỉ tiêu hồng cầu ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 55 4.12 Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 59 4.13 Hàm lượng ñường huyết, Protein tổng số và các tiểu phần Protein ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 60 4.14 Hàm lượng Natri, Kali, Canxi và Photpho trong huyết thanh ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 64 4.15 Kết quả ñiều trị thực nghiệm bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó H’mông cộc ñuôi 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC HÌNH ẢNH STT Tên ảnh Trang 2.1 Chó Việt Dingo 6 2.2 Chó Dingo lớn 7 2.3 Chó H’mông lông dài 8 2.4 Chó H’mông cộc ñuôi 9 2.5 Chó Bắc Hà 9 2.6 Chó Phú Quốc 10 4.1 Phân lỏng khi chó bị viêm ruột tiêu chảy 51 4.2 Phân lỏng có mầu ñen lẫn bọt khí 51 4.3 Phân lỏng có mầu vàng xám, có bọt khí 52 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 4.1 Sinh trưởng tuyệt ñối về khối lượng của giống chó H’mông cộc ñuôi 34 4.2 Sinh trưởng tương ñối về khối lượng cơ thể của giống chó H’mông cộc ñuôi 35 4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy theo nhóm tuổi chó 47 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy theo tháng trong năm 47 4.5 Số lần ñi ỉa trong ngày ở chó H’mông cộc ñuôi bị viêm ruột tiêu chảy 50 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 1 1. MỞ ðẦU Cùng với sự hình thành và phát triển của con người, nhiều loài ñộng vật hoang dã ñược thuần hóa và nuôi dưỡng với nhiều mục ñích khác nhau nhằm phục vụ cho lợi ích của con người. Một trong những loài ñộng vật ñược thuần hóa từ rất sớm là loài chó. Trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên cùng với sự ñịnh hướng của con người mà hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 400 giống chó, với các hình dáng, kích thước khác nhau. ðồng thời mục ñích sử dụng chó cũng ñược thay ñổi dần theo sự phát triển của xã hội loài người. Ban ñầu chó ñược thuần hóa ñể sử dụng như một công cụ lao ñộng như săn bắt, chăn thả gia súc, giữ nhà,… sau này chó ñược sử dụng làm cảnh hay thực hiện các công việc phức tạp hơn như truy tìm tội phạm, tìm kiếm ma túy, chất cháy nổ, cứu hộ cứu nạn v.v… Với bản chất thông minh, trung thành, chúng ñã trở thành những người bạn không thể thiếu trong mỗi gia ñình và trong xã hội của chúng ta. Ở Việt Nam, cũng như các nước khác trên thế giới có nhiều giống chó khác nhau, trong ñó có các giống ngoại nhập như Becgie, Rottwaler, Labrador, Cooker v.v…, bên cạnh ñó cũng có những giống chó bản ñịa (hay những giống chó nội), một trong số chúng phải kể ñến giống chó H’mông cộc ñuôi. Giống chó H’mông cộc ñuôi là một trong những giống chó ñược nuôi dưỡng, chăm sóc và sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt lao ñộng của người dân H’mông. Chúng có mặt ở hầu hết các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ, tập chung chủ yếu ở Hà Giang và Lào Cai. ðây là một trong những giống chó có tầm vóc trung bình, thông minh, với những bước chạy uyển chuyển. Từ năm 2006 khi bản tiêu chuẩn giống của loài này ñược Trung tâm Nhiệt ñới Việt – Nga công bố, ñã không ít người yêu thích vào nuôi dưỡng chúng. Bên cạnh ñó ñây còn là nguồn gen quí ñối với công tác nhân nuôi chó nghiệp vụ, bởi lẽ chúng mang nhiều ñặc ñiểm thích nghi với ñiều kiện Việt Nam; ñồng thời, với những kết quả nghiên cứu ban ñầu của Trung tâm Nhiệt ñới Việt – Nga còn cho thấy chúng có thể sử dụng làm chó nghiệp vụ. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 2 Hiện nay ñã và ñang có những công trình nghiên cứu về giống chó H’mông cộc ñuôi nhằm ứng dụng làm chó nghiệp vụ. Tuy nhiên những nghiên cứu còn ở giai ñoạn ñầu, chưa nghiên cứu sâu về bản chất sinh học cũng như những quá trình bệnh lý trên giống chó này. ðể bổ sung dữ liệu khoa học cũng như làm cơ sở cho công tác phòng và ñiều trị bệnh cho giống chó H’mông cộc ñuôi chúng tôi tiến hành ñề tài: “Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học của giống chó bản ñịa H’mông cộc ñuôi và ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy”. 1.1. Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy của giống chó H’mông cộc ñuôi góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho công tác chăn nuôi, phòng và trị bệnh của giống chó này. 1.2. Mục tiêu của ñề tài - Xác ñịnh ñược một số ñặc ñiểm sinh học của giống chó bản ñịa H’mông cộc ñuôi; - Xác ñịnh ñược ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy trên giống chó H’mông cộc ñuôi, xây dựng pháp ñồ ñiều trị thực nghiệm. 1.3. Ý nghĩa của ñề tài Ý nghĩa khoa học: Từ những kết quả của ñề tài làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo, ñồng thời còn ñưa ra cái nhìn khái quát về giống chó bản ñịa H’mông cộc ñuôi, giúp hiểu ñược phần nào một số ñặc ñiểm sinh lý cũng bệnh lý của giống chó bản ñịa H’mông cộc ñuôi. Ý nghĩa ứng dụng: Kết quả của ñề tài góp phần bổ sung cơ sở cho công tác chẩn ñoán và ñiều trị có hiệu quả bệnh viêm ruột tiêu chảy trên chó nói chung và trên giống chó H’mông cộc ñuôi nói riêng. [...]... Hà N i; - Tr i chó – tr m th nghi m t ng h p Hòa L c – Trung tâm Nhi t ñ i Vi t – Nga 3.3 N i dung 3.3.1 Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a gi ng chó H’mông c c ñuôi - ð c ñi m sinh trư ng và phát tri n gi ng chó H’mông c c ñuôi; - Ch tiêu sinh lý lâm sàng ( thân nhi t, hô h p, tim m ch) gi ng chó H’mông c c ñuôi; - M t s ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu gi ng chó H’mông c c ñuôi 3.3.2 Nghiên c u m... ñi m b nh lý b nh viêm ru t tiêu ch y gi ng chó H’mông c c ñuôi - ði u tra tình hình d ch b nh gi ng chó H’mông c c ñuôi; - ði u tra t l m c b nh viêm ru t tiêu ch y (theo ñ tu i, theo mùa v ) gi ng chó H’mông c c ñuôi; - Nghiên c u nh ng bi u hi n lâm sàng chó H’mông c c ñuôi b viêm ru t tiêu ch y; - Nghiên c u thân nhi t, t n s hô h p, t n s tim chó H’mông c c ñuôi b viêm ru t tiêu ch y; - Nghiên c... s gi ng chó b n ñ a c a Vi t Nam Nghiên c u cơ b n v h chó Canidae Vi t Nam cho th y có 5 loài bao g m: sói l a (Cuon alpinus), cáo (Vulpes vulpes), l ng chó (Nyctereutes procyonoides), chó r ng (Canis aureus) và m t loài chó nhà (Lê Vũ Khôi, 2003) Chó nhà t i nư c ta hi n có 4 nòi 1 Chó vàng: c trung bình, b lông vàng tuy n, là nòi chó săn 2 Chó Mèo: mi n núi cao, c l n, tai nh và v nh 3 Chó Lào:... tâm Nhi t ñ i Vi t – Nga ñã ti n hành nghiên c u thành ph n khu h chó b n ñ a Vi t Nam, k t qu nghiên c u cho th y có kho ng 13 nòi chó khác nhau trong ñó có nhi u gi ng chó ñư c ngư i dân nuôi ph bi n như Chó vàng, Chó B c Hà, chó H’mông lông dài, chó H’mông c c ñuôi v.v… ð c ñi m m t s gi ng chó n i a Chó Vi t dingo Vi t dingô hay còn ñư c g i là gi ng chó “Vàng”, chó “Gié” Chúng ñư c nuôi ph bi n các... c toan 2.7.3 B nh viêm ru t tiêu ch y chó B nh viêm ru t tiêu ch y thư ng x y ra chó, ñ c bi t ñ i v i chó con, b nh di n bi n nhanh, v i tri u ch ng lâm sàng nôn m a, tiêu ch y; tiêu ch y Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 26 nhi u l n trong ngày và có th gây ch t 70 – 80% chó m c b nh Tiêu ch y có th do viêm ru t non ho c ru t già và thư ng x y ra c... nhân gây viêm ru t chó, nhưng thư ng bao g m vi khu n, virus, n i ký sinh trùng và các y u t stress Viêm ru t tiêu ch y cũng có th do ñ c t c a th c ăn, nh ng th c ăn này do chó ăn hay do d ng M t s thay ñ i v th c ăn cho chó cũng có th gây viêm ru t tiêu ch y S r i lo n ch c năng c a các cơ quan trong cơ th , ñ c bi t là r i lo n ch c năng gan và t y có th gây viêm ru t tiêu ch y K t qu nghiên c u... Johnston K và cs (2003) nghiên c u m t s vi khu n ñư ng ru t thư ng g p chó kh e m nh và chó viêm ru t tiêu ch y cho th y: thư ng xuyên có các lo i vi khu n (Salmonella enteritidis, S.paratiphy A và B, S.murium, nhóm vi khu n y m khí – Clostridium perigens necrophorus, nhóm t c u và liên c u khu n – Staphylococcus aureus và Streptococus fealis, Staphylococus pyogene,…) trong ñư ng tiêu hóa c a chó Khi chó. .. nh viêm ru t tiêu ch y thư ng xu t hi n hi n tư ng lo n khu n Barry A.P và Levett P.N, (2002) khi nghiên c u viêm ru t tiêu ch y chó, cho th y: b nh viêm ru t tiêu ch y ti n tri n r t nhanh, v i th i gian nung b nh 1 – 2 ngày, chó ăn ít ho c b ăn, m t m i, u ng nư c nhi u, than nhi t tăng (39,5o – 40o), ñ c bi t khi nhi m Salmonella, Staphylococus và Clostridium perfingens, chó s t r t cao (41,5o) và. .. ch ra r ng chó nhà có th có m t s ngu n g c Vào cu i k ñ t con ngư i và chó sói s ng chung v i nhau trên m t vùng ñ a lý r ng l n, ñi u này ñã t o ñi u ki n thu n l i cho viêc thu n p và thu n hoá chó hoang thành chó nhà, trong quá trình này vi c trao ñ i ngu n gen gi a chó nhà và cho sói liên t c x y ra Các gen trao ñ i này ñã ñư c di truy n cho th h sau và có th gi i thích ñư c hi n tư ng chó nhà có... 140 m u chó nhà thu c 67 gi ng Trình t gen ty th c a chó nhà và chó sói thu ñư c mang tính ña d ng r t cao, ñ ng th i c ng c thêm gi thuy t chó sói là t tiên c a chó nhà Chó nhà không tìm th y trình t gen nào khác v i chó sói quá 12 v trí thay th , trong khi ñó chó nhà khác v i chó sói ñ ng c ít nh t là 20 v trí K t qu này rõ ràng cho phép chúng ta nh n ñ nh chó sói là ngu n g c t tiên c a chó nhà . tiêu sinh lý lâm sàng của giống chó H’mông cộc ñuôi 36 4.1.3 Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của giống chó H’mông cộc ñuôi 38 4.2 Một số ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó. ñiểm sinh học của giống chó bản ñịa H’mông cộc ñuôi và ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy . 1.1. Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, ñặc ñiểm bệnh lý bệnh viêm ruột. hệ tiêu hóa của loài chó 18 2.7 Bệnh Viêm ruột tiêu chảy ở gia súc 20 2.7.1 Bệnh lí bệnh viêm ruột tiêu chảy 20 2.7.2 Hậu quả của viêm ruột tiêu chảy 21 2.7.3 Bệnh viêm ruột tiêu chảy ở chó
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy

Từ khóa liên quan