sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán

9 368 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2014, 15:00

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG MÔN TOÁN LỚP 8- I. Đặt vấn đề/ Lý do chọn đề tà i : 1. Xt ph¸t tõ yªu cÇu ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiƯn nay: D©n téc ta vèn cã trun thèng hiÕu häc vµ t«n s träng ®¹o, cha «ng ta ®· ®Ĩ l¹i cho chóng ta nhiỊu t tëng gi¸o dơc víi cèt lâi lµ “lÊy viƯc häc lµm gèc” ngang tÇm víi nh÷ng t tëng trong thÕ gi¬i hiiƯn ®¹i nh lµ häc ®Ĩ lµm ngêi, häc ®Ĩ hµnh, hµnh ®Ĩ häc. §Ĩ gãp phÇn trong cc c¸ch m¹ng vỊ gi¸o dơc, NghÞ qut TW IV kho¸ 7 ®· ®Ị ra nhiƯm vơ “§ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, nghµnh häc”. NghÞ qut TW 2 khoa VIII ®· chØ râ mét nhiƯm vơ quan träng cu¶ ngµnh gi¸o dơc ®µo t¹o lµ “§ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dơc ®µo t¹o, kh¾c phơc lèi trun thơ mét chiỊu, rÌn lun thãi quen, nỊ nÕp t duy s¸ng t¹o cđa ngêi häc”. Víi t tëng chiÕn lỵc c¬ b¶n cđa §¶ng lµ “LÊy néi lùc, n¨ng lùc tù häc lµm nh©n tè qut ®Þnh sù ph¸t triĨn cđa b¶n th©n ngêi häc”. V× vËy chóng ta cã thĨ coi tù häc lµ mòi nhän chiÕn lỵc cđa gi¸o dơc ®µo t¹o cđa níc ta hiƯn nay. 2. Do thùc tr¹ng d¹y häc hiƯn nay: Qu¸ tr×nh tù häc tù ®µo t¹o lµ sơ kÕt hỵp cđa qu¸ tr×nh d¹y cđa thÇy vµ qu¸ tr×nh häc cđa trß thµnh mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt biƯn chøng, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. MÊy n¨m gÇn ®©y viƯc d¹y cđa thÇy vµ tù häc cđa trß ®· vµ ®ang lµ mèi quan t©m cđa rÊt nhiỊu nhµ gi¸o dơc. Trong viƯc øng dơng c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lÊy ngêi häc lµm trung t©m, cßn thÇy gi¸o chØ lµ ngêi híng dÉn. VÊn ®Ị tù häc vµ t tëng lÊy viƯc häc cđa trß lµm gèc lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi kh«ng ph¶i mét sím mét chiỊu vµ cđa riªng ai. ViƯc tù häc cđa häc sinh THCS lµ mét ®iỊu rÊt cÇn thiÕt, trong viƯc tÝch l kiÕn thøc cho b¶n th©n häc sinh. §Ỉc biƯt m«n To¸n ë trêng THCS lµ ch×a kho¸ ®Ĩ më c¸nh cưa ®Ĩ bíc vµo t¬ng lai Tuy vËy, trong thùc tÕ d¹y häc hiƯn nay viƯc ¸p dơng ph¬ng ph¸p d¹y häc bằng sơ đồ tư duy cđa gi¸o viªn THCS ë tÊt c¶ c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n to¸n nãi riªng cßn gỈp rÊt nhiỊu lóng tóng vµ khã kh¨n. Lµ mét gi¸o viªn m«n To¸n, qua thùc tÕ d¹y häc , ®iỊu kiƯn c¬ së vËt chÊt ë tr- êng THCS, ®Ỉc biƯt qua nghiªn cøu néi dung ch¬ng tr×nh to¸n líp 8 vµ yªu cÇu thùc tiƠn khi d¹y häc . II.Thực trạng : 1 . Thuận lợi : a. Về phía nhà trường: - Nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ Gv phát triển và hoàn thiện kỹ năng sư phạm trong đó có kỹ năng hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. - Tạo điều kiện cho GV đi dự giờ trường bạn để học hỏi trao dồi kinh nghiệm giảng dạy.Thường xun dự giờ rút kinh nghiệm để GV nâng cao them chất lượng giờ dạy. b. Về phía học sinh - Các em cũng đã có thói quen đùọc sách, tham khảo tài liệu c. Về phía giáo viên: - Đa số GV đều thực hiện việc hướng dẫn học sinh cách tự học ở nhà trong tiến trình dạy học. d. Về CSVC: - Trường có tranh ảnh, mơ hình cho mơn Tốn 8 e. Về PPCT: - Sắp xếp theo trình tự kiến thức, khoa học phù hợp với nhận thức của HS f. Về phương pháp giảng dạy: - Có thể sử dụng các phương pháp dạy học đặc trưng của bộ mơn như đàm thoại, trực quan, thực hành để áp dụng sơ đồ tư duy. 2. Khó khăn : a. Về phía nhà trường: - Kh«ng cã nhiỊu gi¸o viªn cïng bé m«n nªn viƯc ®¸nh gi¸ hiƯu qu¶ cđa ph- ¬ng ph¸p cßn gỈp nhiỊu khã kh¨n. - Ph©n c«ng d¹y nhiỊu khèi líp nªn viƯc ®Çu t ®i s©u vµo mét khèi líp cha nhiỊu, cßn giµng tr¶I nªn hiƯu qu¶ cha cao. - Sè líp häc trong khèi cßn Ýt nªn cha ¸p dơng vµo viƯc gi¶ng d¹y ®ỵc nhiỊu ®Ĩ rót kinh nghiƯm. b. Về phía học sinh: Trong giê to¸n cã hiƯn tỵng nãi chun riªng, häc c¸c m«n häc kh¸c, hc lu«n häc ë t×nh tr¹ng thơ ®éng, m¸y mãc t¸i hiƯn kiÕn thøc, Ýt vËn dơng linh ho¹t vµo c¸c t×nh hng kh¸c nhau do ®ã hiƯu qu¶ lÜnh héi cßn thÊp, lµm gi¶m hiƯu qu¶ häc tËp bé m«n. c. Về phía giáo viên: §a sè gi¸o viªn thêng quan niƯm kiÕn thøc lµ mơc ®Ých cđa qu¸ tr×nh d¹y häc nªn chØ quan t©m ®Õn ph¬ng ph¸p trun thơ kiÕn thøc cđa bµi ®óng víi néi dung SGK. Mét sè gi¸o viªn cha cã kü n¨ng so¹n bµi, vÉn ¸p dơng mét c¸ch rËp khu«n, m¸y mãc lèi d¹y häc "trun thèng" chđ u gi¶o thÝch, minh ho¹ s¬ sµi, nghÌo nµn, t¸i hiƯn, liƯt kª kiÕn thøc theo SGK lµ chÝnh, Ýt sư dơng c©u hái t×m tßi, t×nh hng cã vÊn ®Ị… coi nhĐ rÌn lun thao t¸c t duy, n¨ng lùc thùc hµnh, Ýt sư dơng c¸c ph¬ng tiƯn d¹y häc nhÊt lµ c¸c ph¬ng tiƯn trùc quan ®Ĩ d¹y häc vµ tỉ chøc cho häc sinh nghiªn cøu th¶o ln trªn c¬ së ®ã t×m ra kiÕn thøc vµ con ®êng ®Ĩ chiÕm lÜnh kiÕn thøc cđa häc sinh. §Ĩ cã mét tiÕt d¹y tèt th× gi¸o viªn chn bÞ bµi gi¶ng ph¶i tèt, ph¶i dù kiÕn ®ỵc c¸c t×nh hng, c¸ch sư dơng c¸c ph¬ng tiƯn d¹y häc hỵp lý, gióp häc sinh dƠ hiĨu, dƠ nhí, më réng vµ ch¾t läc kiÕn thøc, rót ra nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phï hỵp ®èi víi tõng néi dung bµi gi¶ng. Thùc tÕ, gi¸o viªn thêng so¹n bµi b»ng c¸ch sao chÐp l¹i SGK hay tõ thiÕt kÕ bµi gi¶ng, kh«ng gi¸m khai th¸c s©u kiÕn thøc, cha s¸t víi néi dung ch¬ng tr×nh, híng dÉn häc sinh vËn dơng kiÕn thøc gi¶i qut nh÷ng vÊn ®Ị tõ nhá ®Õn lín trong thùc tÕ ®êi sèng vµ s¶n xt. Khi d¹y thêng nỈng vỊ th«ng b¸o, kh«ng tỉ chøc ho¹t ®éng häc tËp cho c¸c em, kh«ng dù kiÕn ®ỵc c¸c biƯn ph¸p ho¹t ®éng, kh«ng híng dÉn ®ỵc ph¬ng ph¸p tù häc. MỈt kh¸c, ph¬ng ph¸p d¹y häc phỉ biÕn hiƯn nay vÉn theo "lèi mßn", gi¸o viªn trun ®¹t kiÕn thøc, häc sinh thơ ®éng lÜnh héi tri thøc. ThËm chÝ cã gi¸o viªn cßn ®äc hay ghi phÇn lín néi dung lªn b¶ng cho häc sinh chÐp néi dung SGK. ViƯc sư dơng c¸c ph¬ng tiƯn d¹y häc: phiÕu häc tËp, tranh ¶nh, b¨ng h×nh, b¶n trong… chØ dïng khi thi gi¸o viªn hay cã ®oµn thanh tra, kiĨm tra ®Õn dù, cßn c¸c tiÕt häc th«ng thêng hÇu nh "d¹y chay". Khi d¹y to¸n rÊt cÇn ®Õn ph¬ng tiƯn trùc quan minh ho¹, cã nh thÕ häc sinh míi hiĨu néi dung bµi gi¶ng mét c¸ch s©u s¾c. Nhng viƯc sư dơng ph- ¬ng tiƯn nh mét ngn tri thøc chiÕm tû lƯ thÊp. Víi c¸ch sư dơng ®ã, häc sinh Ýt cã c¸c ho¹t ®éng tù häc, ho¹t ®éng chđ u lµ gi¸o viªn, t¹o kh«ng khÝ líp häc bn tỴ nh¹t, kh«ng g©y ®ỵc høng thó häc tËp cho häc sinh, häc sinh thơ ®éng lÜnh héi kiÕn thøc trun ®¹y tõ gi¸o viªn. Do viƯc trun ®¹t kiÕn thøc cđa gi¸o viªn theo lèi thơ ®éng nªn rÌn lun kü n¨ng tù häc còng nh viƯc híng dÉn tù häc cđa gi¸o viªn kh«ng ®ỵc chó ý lµm cho chÊt lỵng giê d¹y kh«ng cao. d. Về CSVC: - §iỊu kiƯn c¬ së vËt chÊt cđa bé m«n To¸n ë trêng cßn cha ®Çy ®đ, cã phÇn cßn rÊt nghÌo nµn, cơ thĨ: - Kh«ng ®Çy ®đ s¸ch tham kh¶o. - C¸c ph¬ng tiƯn d¹y häc: tranh ¶nh, b¨ng h×nh, s¬ ®å, phiÕu häc tËp cßn thiÕu nhiỊu hc mét sè bµi kh«ng cã. III. Giải pháp thực hiện chuyên đề / ( Phương pháp thực hiện) : Ví dụ 1: Dạy học bài Hình chữ nhật – Tốn 8 Đặc điểm của bài này là HS đã có biểu tượng về hình chữ nhật, biết một số tính chất về cạnh, góc của hình chữ nhật từ các lớp tiểu học, mặt khác hình chữ nhật lại rất gần gũi với các em trong cuộc sống. Hơn nữa, cấu trúc bài hình chữ nhật cũng tương tự với các bài hình thang cân, hình bình hành mà các em vừa học trước đó, các bài này đều có các đề mục như định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết. Vì vậy khi dạy học bài này nên tổ chức cho HS hoạt động nhóm lập BĐTD với tên chủ đề chính là hình vẽ một hình chữ nhật để HS thiết lập BĐTD, qua đó tự xây dựng kiến thức về hình chữ nhật, việc làm này sẽ phát huy được tính tích cực của HS, nâng cao hiệu quả giờ học. Có thể tổ chức một số hoạt động sau đây: Hoạt động 1: Lập BĐTD. Mở đầu bài học, GV có thể cho HS lập BĐTD theo nhóm hay cá nhân với các gợi ý: tìm trong thực tế các hình có dạng hình chữ nhật, viết những tính chất về cạnh và góc mà em đã biết về hình chữ nhật, thử nêu định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật theo cách hiểu của em,… Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh về BĐTD. Cho một vài HS hoặc đại diện của các nhóm HS lên báo cáo, thuyết minh về BĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. Qua hoạt động này vừa biết rõ việc hiểu kiến thức của các em vừa là một cách rèn cho các em khả năng thuyết trình trước đông người, giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn, đây cũng là một trong những điểm cần rèn luyện của học sinh nước ta hiện nay. Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa,hoàn thiện BĐTD. Tổ chức cho HS thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD về kiến thức của hình chữ nhật. GV sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp HS hoàn chỉnh BĐTD về hình chữ nhật, từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một BĐTD. GV cho HS lên trình bày, thuyết minh về kiến thức hình chữ nhật thông qua một BĐTD do GV đã chuẩn bị sẵn (vẽ ở bảng phụ hoặc ở bìa), hoặc BĐTD mà các em vừa thiết kế và cả lớp đã chỉnh sửa, hoàn thiện. GV có thể giới thiệu BĐTD sau đây (vì BĐTD là một sơ đồ mở nên không yêu cầu tất cả các nhóm HS có chung 1 kiểu BĐTD, GV chỉ nên chỉnh sửa cho HS về mặt kiến thức và góp ý thêm về đường nét vẽ và hình thức- nếu cần). Khi HS đã thiết kế BĐTD và tự “ghi chép” phần kiến thức như trên là các em đã hiểu sâu kiến thức và biết chuyển kiến thức từ SGK theo cách trình bày thông thường thành cách hiểu, cách ghi nhớ riêng của mình. Ví dụ 2: Bài Phép đồng dạng - Hình học 8 Đặc điểm của bài này là HS đã có biểu tượng về hình đồng dạng và biết các phép dời hình, phép vị tự (vừa học trước đó) nên HS có thể tự xây dựng được kiến thức mới thông qua việc lập BĐTD theo nhóm. Vì vậy khi dạy học bài này nên tổ chức cho HS hoạt động nhóm lập BĐTD với tên chủ đề là “hình đồng dạng” để HS thiết lập BĐTD xây dựng kiến thức của bài này. Cho HS thực hiện các hoạt động tương tự ở ví dụ 1. Sau khi thực hiện các hoạt động trên, GV có thể giới thiệu cho HS BĐTD có thêm các hình ảnh trực quan về hình đồng dạng sau đây: IV. Keỏt luaọn: a. ệu ủieồm: Trong phạm vi hẹp của chuyên đề này, tôi đã nêu phơng pháp sử dụng sơ đồ t duy trong đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay. Nó có tác dụng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Học sinh không những nắm kiến thức mà còn đợc rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển năng lực t duy. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề cho việc học tập suốt đời và tạo nên một xã hội học tập tức là để mỗi ngời có năng lực hơn, có phẩm giá hơn, để trở thành những công dân tích cực, chủ động hơn, để có thể sống trong một thời đại luôn biến đổi. b. Ton taùi: - Việc vận dụng phơng pháp này cha thờng xuyên và phát huy hết hiệu quả giáo dục mà nó mang lại .Giao viên cha biết cách vận dụng hợp lý, còn lúng túng trên lớp, cha phối hợp đợc với các phơng pháp khác. - Để việc vận dụng phơng pháp dạy học ở trờng THCS ngày càng hợp lý và mang lại hiệu quả giáo dục cao hơn nữa, góp phần vào việc xây dựng con ng- ời mới xã hội chủ nghĩa, con ngời chủ nền kinh tế tri thức. Sau đây, tôi xin đa ra một vài ý kiến nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực học tập hơn nữa. + Để có thể áp dụng một cách nhuần nhuyễn phơng pháp sơ đồ t duy đợc tốt, trớc tiên ngời giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững chắc, phải hiểu và vận dụng đúng phơng pháp mà mình lựa chọn. + Cần tăng cờng bồi dỡng thờng xuyên giáo viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ s phạm, giáo viên phải thờng xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức cũng nh kỹ năng s phạm. + Trong quá trình vận dụng phơng pháp sơ đồ t duy cần phối hợp với các ph- ơng pháp khác nhằm làm cho giờ dạy đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời phải luôn tin tởng vào học sinh, luôn bồi dỡng rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học thông qua việc kiểm tra hoặc cho học sinh tự đánh giá. + Cần mở rộng phơng pháp sơ đồ t duy không chỉ ở môn toán mà ở tất cả môn học khác, không chỉ ở một lớp, một trờng mà ở nhiều lớp, nhiều tr- ờng góp phần làm cho đất nớc ta trở thành một xã hội học tập. ., ngy thỏng nm 2013 Ngời viết . CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG MÔN TOÁN LỚP 8- I. Đặt vấn đề/ Lý do chọn đề tà i : 1. Xt ph¸t tõ yªu cÇu ®ỉi míi ph¬ng ph¸p. việc kiểm tra hoặc cho học sinh tự đánh giá. + Cần mở rộng phơng pháp sơ đồ t duy không chỉ ở môn toán mà ở tất cả môn học khác, không chỉ ở một lớp, một trờng mà ở nhiều lớp, nhiều tr- ờng góp. lµ mét ®iỊu rÊt cÇn thiÕt, trong viƯc tÝch l kiÕn thøc cho b¶n th©n häc sinh. §Ỉc biƯt m«n To¸n ë trêng THCS lµ ch×a kho¸ ®Ĩ më c¸nh cưa ®Ĩ bíc vµo t¬ng lai Tuy vËy, trong thùc tÕ d¹y häc hiƯn
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn