Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường văn hóa I

127 548 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2014, 18:25

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ XUÂN HIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG VĂN HOÁ I - BỘ CÔNG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ XUÂN HIỆP BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG VĂN HOÁ I - BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHÙNG THỊ HẰNG Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN Tiến sỹ Phùng Thị Hằng XÁC NHẬN CỦA KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC TRƢỞNG KHOA Tiến sỹ Phùng Thị Hằng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này do bản thân tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sỹ Phùng Thị Hằng, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Các kết quả và số liệu nêu trong Luận văn là hoàn toàn trung thực, khách quan, có căn cứ. Thái Nguyên, tháng 3 năm 2013 Tác giả Lê Xuân Hiệp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Kính thưa các thầy giáo, cô giáo! Với tất cả sự kính trọng và tình cảm chân thành của mình, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thuộc trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, toàn thể các thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm lý Giáo dục, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và tham gia quản lý tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Phùng Thị Hằng, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trường Văn hoá I - Bộ Công an, cùng bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, kính mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý chân thành của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để kết quả nghiên cứu ngày càng được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn./. Thái Nguyên, tháng 3 năm 2013 Tác giả Lê Xuân Hiệp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt iv Danh mục sơ đồ, bảng biểu v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KT, ĐG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KT, ĐG KQHT CỦA HỌC SINH 7 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.3. Một số văn bản của Bộ GD & ĐT về hoạt động KT, ĐG và quản lý hoạt động KT, ĐG ở nhà trường phổ thông 17 1.4. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 22 1.5. Một số vấn đề cơ bản về QL hoạt động KT, ĐG KQHT của HS 34 Kết luận Chương 1 41 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG VĂN HOÁ I - BỘ CÔNG AN 42 2.1. Khái quát về trường Văn hoá I - Bộ Công an 42 2.2. Nhận thức của CBQL, GV và HS về vai trò của hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh trong nhà trường 45 2.3. Thực trạng về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 52 2.4. Thực trạng công tác quản lý hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 64 Kết luận Chương 2 76 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KT, ĐG KQHT CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG VĂN HOÁ I - BỘ CÔNG AN 77 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77 3.2. Một số biện pháp nâng cao kết quả quản lý hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 79 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, giáo viên và học sinh về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh 79 3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường sử dụng các hình thức KT, ĐG nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình HT 82 3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra, đánh giá cho các môn học 84 3.2.4. Biện pháp 4: Đẩy mạnh thực hiện hoạt động nâng cao năng lực tự kiểm tra, đánh giá KQHT cho học sinh 87 3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống hiện tượng tiêu cực trong thi cử của học sinh 90 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh 93 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 95 3.4. Khảo nghiệm các biện pháp đã đề xuất 97 Kết luận Chương 3 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH : Ban Giám hiệu CAND : Công an nhân dân CBQL : Cán bộ quản lý CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CNTT : Công nghệ thông tin GD & ĐT : Giáo dục và đào tạo GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HS : Học sinh HT : Học tập KHTN : Khoa học tự nhiên KHXH : Khoa học xã hội KQHT : Kết quả học tập KT, ĐG : Kiểm tra, đánh giá QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục THPT : Trung học phổ thông Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh mục các sơ đồ, các bảng Trang Sơ đồ 1.1. Chức năng thông tin phản hồi trong đào tạo 26 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của nhà trường 43 Bảng 2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về mục đích của hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh 47 Bảng 2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về ý nghĩa của hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh 49 Bảng 2.3. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về yêu cầu của hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh 50 Bảng 2.4. Thực trạng về việc sử dụng các hình thức KT, ĐG KQHT của học sinh 52 Bảng 2.5. Thực trạng chất lượng đề thi, kiểm tra 54 Bảng 2.6. Thực trạng đánh giá kết quả thi, kiểm tra 55 Bảng 2.7. Thực trạng các phương thức chuyển tải đến học sinh nội dung nhận xét, đánh giá của giáo viên 57 Bảng 2.8. Thực trạng về hiệu quả sử dụng các hình thức KT, ĐG KQHT của học sinh 58 Bảng 2.9. Thực trạng về ảnh hưởng của các hình thức KT, ĐG đến hoạt động dạy của giáo viên 60 Bảng 2.10. Đánh giá của CBQL, giáo viên và học sinh về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 61 Bảng 2.11. Công tác chỉ đạo việc lập kế hoạch, ra đề thi, kiểm tra 65 Bảng 2.12. Thực trạng công tác chỉ đạo tổ chức thi, kiểm tra 67 Bảng 2.13. Thực trạng chỉ đạo công tác chấm bài, công bố kết quả 68 Bảng 2.14. Thực trạng công tác chỉ đạo quản lý hồ sơ thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm quy chế thi 70 Bảng 2.15. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết qủa quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 74 Bảng 3.1. Mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý 97 Danh mục các biểu đồ Biểu đồ 2.1. Thực trạng về việc sử dụng các hình thức KT, ĐG KQHT của học sinh 52 Biểu đồ 2.2. Đánh giá của CBQL, giáo viên về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 62 Biểu đồ 2.3. Đánh giá của học sinh về hoạt động KT, ĐG KQHT do nhà trường thực hiện 62 Biểu đồ 2.4. Đánh giá chung của CBQL, giáo viên và học sinh về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an . 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH” [7]. Để đạt được các mục tiêu đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần phải xây dựng và phát triển lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, trên thế giới mặc dù xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, tranh chấp lãnh thổ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn sẽ diễn ra gay gắt; tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính - tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường, còn tiếp tục gia tăng. Ở trong nước, những thành tựu của những năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng vẫn nghiêm trọng. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nâng cao sức mạnh toàn diện, và nhiệm vụ nâng cao chất lượng, sức mạnh của lực lượng CAND là rất quan trọng. Sức mạnh của lực lượng CAND được tạo thành bởi nhiều yếu [...]... Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra, đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5.2 Khảo sát thực trạng về hoạt động KT, ĐG; biện pháp quản lý hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 5.3 Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kết quả quản lý hoạt động. .. pháp nhằm nâng cao kết quả quản lý đ i v i hoạt động này t i nhà trường 3 Khách thể và đ i tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh ở trường Văn hoá - Bộ Công an 3.2 Đ i tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 4 Giả thuyết khoa học Hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh và việc quản lý hoạt. .. là quản lý toàn bộ con ngư i cùng hoạt động giáo dục và i u kiện phục vụ; huy động, ph i hợp, phát huy tất cả nguồn lực để thực hiện mục tiêu, sứ mạng của nhà trường Quản lý nhà trường là quản lý hoạt động dạy của giáo viên, quản lý hoạt động học tập của học sinh, quản lý nhân sự, quản lý học sinh, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, i u kiện phục vụ hoạt động dạy và học Tóm l i, quản lý nhà trường. .. trơngr tự kiểm tra, đánh giá về hoạt động quản lý của mình Trên cơ sở đó i u khiển, i u chỉnh hoạt động quản lý để i đến mục tiêu phát triển nhà trường Như vậy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động giáo dục và hoạt động quản lý nhà trường, giúp cho ngư i dạy, ngư i học và nhà quản lý nhìn l i kết quả hoạt động của mình, chỉ ra... độ của học sinh Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là ph i kiểm tra, xem xét l i toàn bộ công việc học tập của học sinh, sau đó tiến hành đo lường để thu thập những thông tin cần thiết, cu i cùng là đưa ra một kết luận Do đó, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh là hai khâu có m i quan hệ mật thiết v i nhau Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá. .. dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý các kết quả i u tra 8 Đóng góp của đề t i - Phát hiện thực trạng hoạt động KT, ĐG và quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an - Đề xuất các biện pháp nâng cao kết quả quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an 5 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... tạo của nhà trường là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, do đó, chúng t i chọn và tiến hành nghiên cứu đề t i: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an” 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về KT, ĐG; về việc quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an, từ đó đề xuất một số biện. .. trạng giáo dục và dạy học của đơn vị, trên cơ sở đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm tổ chức và chỉ đạo hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng Kiểm tra, đánh giá giúp nhà quản lý công khai hoá kết quả dạy học, quản lý giáo dục của nhà trường trước xã h i Kiểm tra, đánh giá có được những thông tin về kết quả dạy học, quản lý giáo dục của nhà trường, giúp hiệu trơngr tự kiểm tra,. .. của hoạt động dạy học, đáp ứng yêu cầu đ i m i của giáo dục hiện nay - Đ i v i nhà quản lý 25 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Những kết quả kiểm tra, đánh giá chính xác, khách quan, công bằng sẽ giúp nhà quản lý có dữ liệu, thông tin làm cơ sở cho việc hoạch định, xác định chiến lược phát triển cơ sở của trường mình Kiểm tra, đánh giá giúp nhà quản lý nắm... hai lo i: - Quản lý hệ thống giáo dục: Quản lý giáo dục ở tầm vĩ mô, trên phạm vi toàn quốc - Quản lý nhà trường: Quản lý giáo dục ở tầm vi mô, trong một đơn vị trường học, một cơ sở giáo dục 1.2.3 Kh i niệm quản lý nhà trường Nhà trường là đơn vị cơ sở trực tiếp giáo dục - đào tạo, là cơ quan chuyên môn của Ngành giáo dục, hoạt động của nhà trường rất đa dạng, phong phú và phức tạp, nên việc quản lý, . Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra, đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 5.2. Khảo sát thực trạng về hoạt động KT, ĐG; biện pháp quản lý hoạt. và quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường Văn hoá I - Bộ Công an. - Đề xuất các biện pháp nâng cao kết quả quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của học sinh ở trường. thập dữ liệu từ thực tế hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh, hoạt động coi thi, coi kiểm tra, chấm b i, vào i m của giáo viên, đánh giá của Hiệu trưởng về hoạt động KT, ĐG KQHT của học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường văn hóa I, Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường văn hóa I, Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường văn hóa I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn