bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school

17 1,003 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 13:51

C. My school ( C1) I/ New words: - A student (n) : Học sinh - A teacher (n) : Giáo viên - A school (n) : Trường - A class (n) : Lớp học - A desk (n) : Bàn ( có hộc) Hell o Hell o - A classroom (n) : Phòng học *Matching: a student a school a class a desk a teacher II. Listen and Complete the dialogue: Ba : I’m a ………. This …. my ………. and that’s … class. This is my classroom. Tung: Is ……. your teacher ? Ba : ……, …… is my ………. Tung: …. this …… desk ? Ba : No. That’s my desk. student is school my thatYes that teacher Is your III/ Model sentences: - This is my desk. - That’s my school. - Is this your class? Yes, it is. - Is that your teacher ? No, it isn’t 1/ Form : This/ That is + N ( số ít) Is + this/ that + N (số ít) …….? Yes/ No 2/ Use : Để giới thiệu về người hoặc vật ở trường III/ Practice : a/ Is this a table ? No, it isn’t . It is a desk. Hello Hello b/ Is that a class? Yes, it is [...].. .2/ Is this a ruler ? Yes, it is LUCKY NUMBER 1 3/ Is that a pencil ? No, it isn’t It is a pen 4/ That / my/ teacher - That is my teacher IV/ Further practice : a/ Học sinh d/ Trường b/ Bàn học c/ Giáo viên e/ Lớp học Example : S1: What’s this in English? S2 : a student S1 : How do you spell it? S2 : S _T _U_D_E_N_T V/Homework: •Learn by heart new words + write 3 lines • Practice C1, •Prepare :C2,3,4,5 . ? Ba : No. That’s my desk. student is school my thatYes that teacher Is your III/ Model sentences: - This is my desk. - That’s my school. - Is this your class? Yes, it is. - Is that your teacher. desk. Hello Hello b/ Is that a class? Yes, it is
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school, bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school, bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school