416 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

182 701 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:29

416 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 1 MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan . i Mục lục ii Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng . vii Danh mục các hình vẽ, đồ thò . vii Danh mục các phụ lục viii MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIKIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG 1 1.1.1 Lòch sử phát triển của hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng: . 1 1.1.1.1 Lòch sử phát triển của hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ nói chung: . 1 1.1.1.2 Sự hình thành hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại: 5 1.1.2 Hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ ngân hàng theo Báo cáo Basle: 9 1.1.2.1. Mục tiêu và vai trò của các nguyên tắc kiểm soát nội bộ ngân hàng: . 9 1.1.2.2. Các nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng: 9 1.1.3 Thực tiễn vận dụng Báo cáo Basle tại các quốc gia trên thế giới: . 12 1.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG:. 14 1.2.1 Tín dụng và vai trò của nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại: . 15 2 1.2.1.1. Khái niệm tín dụngcác loại hình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng: . 15 1.2.1.2. Vai trò của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng: . 15 1.2.2 Rủi ro tín dụng: . 16 1.2.2.1. Rủi ro tín dụng: 16 1.2.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: . 16 1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng: 18 1.2.3.1. Thiết lập quy trình tín dụng chặt chẽ: . 19 1.2.3.2. Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ tín dụnghệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả: 21 Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 27 2.1 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: . 27 2.1.1 Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngân hàng tại Việt Nam: . 27 2.1.2 Đặc điểm của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng tại Việt Nam: . 30 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM: . 31 2.2.1 Mục đích và phương pháp khảo sát: 31 2.2.1.1 Mục đích khảo sát: . 31 2.2.1.2 Phương pháp khảo sát: . 32 2.2.2 Nhận dạng và phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: 33 2.2.2.1 Nhận dạng các nguyên nhân: . 33 2.2.2.2 Phân tích các nguyên nhân: 38 2.2.3 Những ưu điểm và tồn tại của kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay: . 43 3 2.2.3.1 Về môi trường kiểm soát: 43 2.2.3.2 Phân tích và đánh giá rủi ro: . 45 2.2.3.3 Các hoạt động kiểm soát: 46 2.2.3 4 Thông tin và truyền thông: 48 2.2.3.5 Hoạt động giám sát: 49 2.2.4 Đánh giá các tồn tại của KSNB đối với nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam: 52 2.2.4.1 Bài học kinh nghiệm từ các vụ án tín dụng lớn: 52 2.2.4.2 Đánh giá của các kiểm toán viên độc lập: 54 2.2.4.3 Nhận xét về các tồn tại hiện hữu: . 55 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 57 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG: . 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: . 59 3.2.1 Về phía Nhà Nước: 59 3.2.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng: . 59 3.2.1.2. Nâng cao vai trò giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàngcác rủi ro ngân hàng của bộ máy thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước: 60 3.2.1.3. Tạo lập các kênh thông tin đáng tin cậy cho các ngân hàng và doanh nghiệp: . 61 3.2.2 Về phía các Ngân hàng thương mại: . 61 3.2.2.1. Các giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát: 61 3.2.2.2. Các giải pháp nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng: 63 4 3.2.2.3. Các giải pháp để thực hiện quy trình kiểm soát tín dụng chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo yếu tố về chất lượng phục vụ khách hàng: 76 3.2.2.4. Các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo tín dụng và hiệu quả phân tích hoạt động tín dụng: 76 3.2.2.5. Các giải pháp quản lý có hiệu quả việc xử lý của các khoản nợ xấu: 78 3.2.2.6. Các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra đònh kỳ đối với hoạt động tín dụng: . 78 3.2.2.7. Các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống trao đổi thông tin trong ngân hàng: . 83 3.3.3 Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp với các tiêu chuẩn của COSO và Basle về kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tín dụng: 84 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu đề tài: Ngân hàng thương mại (NHTM) là một doanh nghiệp đặc biệt, là trung gian tài chính của nền kinh tế. Nó thực hiện huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế và sử dụng các nguồn vốn huy động này để thực hiện cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và các dòch vụ ngân hàng nhằm tạo ra lợi nhuận. Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nghiệp vụ tín dụngnghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất của NHTM vì nó giúp quay vòng nguồn vốn huy động đầu vào và tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NHTM. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh do khách hàng vay không trả được nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng đúng hạn như đã cam kết. Rủi ro tín dụng là loại rủi ro nguy hiểm nhất đối với NHTM vì nó kéo các loại rủi ro khác cũng phát sinh theo và có thể dẫn đến sự phá sản của NHTM vì mất khả năng thanh toán các khoản huy động đầu vào do không thu hồi được vốn đã sử dụng để cho vay. Để hạn chế và ngăn ngừa rủi ro tín dụng, ngoài các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng thì việc thiết kế một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả của NHTM đối với nghiệp vụ tín dụng sẽ góp phần rất quan trọng trong việc kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng, hạn chế được sự thất thoát vốn tín dụng cho ngân hàng. Kể từ khi thực hiện chuyển hệ thống ngân hàng một cấp sang mô hình ngân hàng hai cấp, hệ thống NHTM Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển lớn mạnh, đa dạng về loại hình. Tuy nhiên, quy mô của các NHTM Việt Nam còn nhỏ bé, năng lực quản trò, điều hành chưa cao và trình độ nghiệp vụ còn thấp. Mặc dù chất lượng hoạt động của các NHTM Việt Nam đã được cải thiện đáng kể sau quá trình thanh tra, tái cơ cấu, chấn chỉnh và sắp xếp lại nhưng vẫn còn tồn tại những yếu kém và các rủi ro tiềm ẩn do môi trường kinh doanh không ổn đònh, tạo nhiều hở cho sự lừa đảo chiếm đoạt vốn của ngân hàng, do hành lang pháp lý bất cập và do sự thiếu tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ nghiệp vụmột số lãnh đạo NHTM đã gây ra các sai phạm về những quy tắc hoạt động ngân hàng. Các sự kiện có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng tại Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy chất lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam chưa cao, khả năng quản lý rủi ro tín dụng còn yếu kém. Từ đó có thể thấy rằng, trong điều kiện môi trường kinh doanh nhiều bất lợi cộng với bản chất rủi ro tiềm tàng của hoạt động tín dụng ngân hàng đòi hỏi các NHTM Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng – đặc biệt phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu nhằm giảm thiểu và kiểm soát rủi ro. 6 Từ trước đến nay, các NHTM Việt Nam chỉ chú trọng đến việc thiết lập các chính sách tín dụng phù hợp với mục tiêu phát triển của từng ngân hàng, sự phát triển của các ngành kinh tế và tính an toàn trong cho vay và thiết kế các quy trình tín dụng phù hợp với các quy đònh của pháp luật về hoạt động tín dụng nhưng chưa chú trọng hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng. Chính sự khiếm khuyết này đã tạo ra hở cho các sai phạm về nghiệp vụ và đạo đức của những người làm công tác tín dụng và không tạo ra sự cảnh báo kòp thời về các khoản tín dụng có vấn đề cho các cấp lãnh đạo của ngân hàng. Chính vì thế, cần phải có sự nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng của các NHTM Việt Nam để đánh giá và khắc phục những tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ trong vai trò kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Mặt khác, trong điều kiện ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đã và đang trong quá trình toàn cầu hóa, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu khách quan đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với các NHTM Việt Nam nói riêng. Hội nhập đòi hỏi các NHTM phải nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản lý và đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Vì vậy, một trong các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các NHTM Việt Namhoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng, đặc biệt là đối với nghiệp vụ tín dụng nhằm đảm bảo sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam. 2. Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đáùnh giá các ưu điểm và tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các NHTM Việt Nam nói chung. Từ các ưu – nhược điểm được rút ra này, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM Việt Nam. 3. Phương pháp luận nghiên cứu: Để nắm một cách đầy đủ thực trạng, tác giả phải tiến hành thực hiện các cuộc khảo sát như sau: • Sử dụng Bảng câu hỏi về Hệ thống kiểm soát nội bộ để khảo sát thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại một số NHTM tiêu biểu của Việt Nam. Đó là những ngân hàng có quy mô lớn và có tỷ trọng dư nợ tín dụng cao trong tổng dư nợ tín dụng của toàn ngành ngân hàng. 7 • Thảo luận với một số nhà quản lý, kiểm toán viên nội bộmột số cán bộ tín dụng tại một số ngân hàng thương mại quốc doanh và cổ phần của Việt Nam về các vấn đề về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, các biện pháp kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng hiện đang áp dụng và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. • Tổng hợp và phân tích các bài viết, các báo cáo về một số vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng mà nguyên nhân chủ quan do sự yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng. • Phỏng vấn các kiểm toán viên độc lập có kinh nghiệm kiểm toán lónh vực ngân hàng và đã từng tham gia các cuộc kiểm toán chuyên đề về tín dụng. Thông qua đánh giá của các chuyên gia ngân hàng về chất lượng tín dụng và năng lực quản trò, điều hành của các NHTM Việt Nam và kết quả thu thập được từ các cuộc khảo sát, tác giả rút ra các rút ra những ưu điểm và tồn tại của kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay. 4. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi giới hạn của đề tài này là nghiên cứu vấn đề kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các NHTM Việt Nam nói chung. 5. Ý nghóa của việc nghiên cứu: Mục đích của việc nghiên cứu kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong NHTM là đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát và những yếu kém, nhược điểm của nó làm cho hệ thống không phát hiện, không hạn chế được các gian lận và sai sót dẫn đến rủi ro tín dụng. Từ đó, nghiên cứu các giải pháp khắc phục các nhược điểm của hệ thống nhằm đem lại khả năng kiểm soát tối ưu của NHTM về hoạt động tín dụng. Vì hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu đem lại nguồn thu nhập cao nhất cho các NHTM và cũng là hoạt động rủi ro cao nên nếu kiểm soát tốt hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của NHTM và đem lại hiệu quả sử dụng vốn cho NHTM. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghóa quan trọng như sau:  Đối với Nhà nước: Kết quả nghiên cứu của đề tài là một tư liệu để Nhà nước hoàn thiện hơn các chính sách, các quy đònh pháp luật về hoạt động tín dụng 8 của các NHTM và có những biện pháp giám sát thích hợp đối với các NHTM về hoạt động tín dụng nói riêng và đặt ra vấn đề về đánh giá rủi ro của các NHTM nói chung.  Đối với các NHTM: Giúp các NHTM Việt Nam soi rọi lại các tồn tại, yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động tín dụng của mình. Các kiến nghò của đề tài có ý nghóa đối với các NHTM trong việc hoàn thiện môi ttrường kiểm soát nội bộ nói chung và KSNB đối với nghiệp vụ tín dụng nói riêng đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn.  Đối với các nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của đề tài góp phần tạo thêm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng của các NHTM và quản lý rủi ro tín dụng. 6. Nội dung của đề tài: Với mục tiêu và phương pháp luận trình bày ở trên, nội dung của đề tài được chia làm 03 chương lớn:  Chương 1: Khái quát quá trình hình thành các lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng nói riêng. Trong chương này, tác giả cũng giới thiệu Báo cáo của y ban Basle về các tiêu chuẩn đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng. Cuối cùng, bàn về hoạt động tín dụng ngân hàng bao gồm vai trò của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụngkiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.  Chương 2: Trong chương này, tác giả giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và các đặc điểm của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng tại Việt Nam. Trọng tâm của chương 2 là nhận đònh và phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam và đánh giá các ưu và nhược điểm của kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các NHTM Việt Nam từ kết quả các cuộc khảo sát về KSNB trong các NHTM Việt Nam.  Chương 3: Nêu ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các NHTM Việt Nam. 9 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIKIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG 1.1.1 Lòch sử phát triển của hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng: 1.1.1.1 Lòch sử phát triển của hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ nói chung: Khái niệm kiểm soát nội bộ đã hình thành và phát triển dần trở thành một hệ thống lý luận về vấn đề kiểm soát trong tổ chức, đặc biệt có liên quan mật thiết đến vấn đề quản trò doanh nghiệp. Quá trình nhận thức và nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đã dẫn đến các đònh nghóa khác nhau từ giản đơn đến phức tạp về hệ thống này. Đến nay, đònh nghóa được chấp nhận khá rộng rãi là: 1 “Kiểm soát nội bộmột quá trình do người quản lý, hội đồng quản trò, các nhân viên của đơn vò chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây:  Báo cáo tài chính đáng tin cậy.  Các luật lệ và quy đònh được tuân thủ.  Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả.” Đònh nghóa trên được đưa ra bởi COSO 2 trong báo cáo của COSO có tựa đề là “Kiểm soát nội bộ:Khuôn khổ hợp nhất” được công bố lần đầu tiên vào năm 1992. Trước khi báo cáo của COSO về kiểm soát nội bộ ra đời, đã có rất nhiều lý luận khác nhau về kiểm soát nội bộ nhưng chưa hoàn chỉnh và thống nhất. 1 Nguồn: Internal Control:Intergrated framework – COSO, September 1992 2 COSO (Committee of Sponsoring Organizations) là một Uỷ ban của Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về chống gian lận về báo cáo tài chính(National Commission on Financial Reporting, hay còn gọi là Treadway Commission). Uỷ ban này bao gồm đại diện của Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ (IIA), Hiệp hội quản trò viên tài chính (FEI), Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ (AAA), Hiệp hội kế toán viên quản trò (IMA). 10 Từ thập niên 1940, các tổ chức kế toán công và kiểm toán nội bộ tại Hoa Kỳ đã xuất bản một loạt các báo cáo, hướng dẫn và tiêu chuẩn về tìm hiểu kiểm soát nội bộ trong các cuộc kiểm toán. Đến giữa thập niên 1970, kiểm soát nội bộ đđđược quan tâm đặc biệt trong các lónh vực thiết kế hệ thốngkiểm toán, chủ yếu hướng vào cách thức cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và vận dụng trong các cuộc kiểm toán. Đạo luật chống hành vi hối lộ ở nước ngoài 1977 (Foreign Corrupt Practices Act of 1977), các báo cáo của Cohen Commission và FEI (Financial Executives Institute) đều đề cập đến việc hoàn thiện hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ. Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đưa ra các điều luật bắt buộc các nhà quản trò phải báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức 3 . Năm 1979, Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ – AICPA đã thành lập một Uỷ ban tư vấn đặc biệt về kiểm soát nội bộ nhằm đưa ra các hướng dẫn về việc thiết lập và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Hưởng ứng với Đạo luật chống hành vi hối lộ ở nước ngoài 1977, Viện Nghiên cứu tài chính (Financial Executives Research Foundation – FERF) đã tiến hành một cuộc khảo sát về phương pháp kiểm soát nội bộ trong các công ty Hoa Kỳ. Đóng góp chủ yếu của kết quả nghiên cứu này là ấn phẩm xuất bản năm 1980 4 - liệt kê các đặc tính của kiểm soát nội bộ, các điều kiện, thủ tục và sự nhận thức một loạt các quan điểm đa dạng, rộng rãi liên quan đến đònh nghóa, bản chất, mục đích của kiểm soát nội bộkiểm soát nội bộ cần phải đạt đến sự hiệu quả như thế nào. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1985 đã chỉ ra sự phát triển và sự sàng lọc của các chuẩn mực kiểm toán liên quan đến kiểm soát nội bộ thông qua các lần ban hành và sửa đổi của Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ về các chuẩn mực về sự đánh giá của kiểm toán viên độc lập về kiểm soát nội bộ và báo cáo về kiểm soát nội bộ 5 . Hiệp hội Kiểm toán nội bộ (Institute of Internal Audit – IIA) cũng ban hành chuẩn mực và hướng dẫn kiểm toán viên nội bộ về bản chất của kiểm soát và vai trò của các bên liên quan trong việc thiết lập, duy trì và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 6 . 3 Báo cáo của nhà quản lý về hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ (SEC Release No.34-15772, 1979). 4 Internal Control in U.S Corporations:The State of Art (New York:Financial Execuitves Research Foundation, 1980). 5 Statement on Auditing Standards No.30, Reporting on Internal Accounting Control (New York, AICPA, 1980); Statement on Auditing Standards No.43:Omnibus Statement on Auditing Standards (New York, AICPA, 1982. 6 Statement on Internal Auditing Standards No.1: Control:Concepts and Responsibilities (Altamonte Springs FL: The Institute of Internal Auditors, Inc, 1983). [...]... Quản lý các rủi ro trong ngân hàng: Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Khuôn khổ về Hệ thống Kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng 18 do Ngân hàng Bangladesh ban hành Về cơ bản, tài liệu này hoàn toàn phù hợp với báo cáo của Basle và có kèm thêm hướng dẫn các thủ tục kiểm soát đối với từng loại nghiệp vụ chủ yếu của các ngân hàng thương mại Tài liệu Kiểm soát nội bộ: Sổ tay Kiểm soát viên 19 do Bộ Kiểm soát. .. khác về kiểm soát nội bộ ở cấp độ nâng cao hơn như kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học, kiểm soát nội bộ ngân hàng, công ty chứng khoán … 1.1.1.2 Sự hình thành hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại: a Khái niệm ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dòch trực tiếp với các tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách huy động vốn rồi sử dụng số vốn đó... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 2.1.1 Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngân hàng tại Việt Nam: Ngành ngân hàng tại Việt Nam bắt đầu ra đời từ năm 1951 với mô hình ngân hàng một cấp Ban đầu, chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các chức năng hoạt động của một ngân hàng trung ương là phát hành,... thêm hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Các thay đổi quan trọng đã được thực hiện cả trong cấu trúc, quy đònh và hoạt động của các ngân hàng làm thúc đẩy lónh vực ngân hàng tại Việt Nam phát triển tương ứng với nền kinh tế công nghiệp hóa Đến nay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được chi phối bởi 05 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt. .. thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư – Phát 36 triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamNgân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long) chiếm đến 70% tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng Đi cùng với các ngân hàng quốc doanh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là 36 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 05 ngân hàng liên doanh, 26 chi nhánh của ngân hàng nước ngoài,... như các gian lận trong hoạt động tín dụng sẽ càng tinh vi hơn sẽ mang lại những thách thức to lớn đối với các NHTM Do vậy, việc không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là một vấn đề bức thiết cho các NHTM cùng với việc mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh của NHTM 35 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT... trong các Ngân hàng 13 Khuôn khổ kiểm soát nội bộ trong tài liệu này được thiết kế cho các ngân hàng quốc tế Nội dung hướng dẫn nhất quán với báo cáo của COSO về Kiểm soát nội bộ – Khuôn khổ hợp nhất mà đã được áp dụng tại các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ 14 Báo cáo của Basle về Khuôn khổ cho hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng mô tả những yếu tố chủ yếu của một hệ thống kiểm soát nội bộ lành mạnh,... vay đối với những khách hàng đã được phân loại; Kiểm soát việc xây dựng các phương pháp lượng đònh rủi ro và cách thức giám sát rủi ro áp dụng trong Ngân hàng; dụng; Kiểm soát việc chấp hành các nguyên tắc phân quyền trong quy trình tín 33 Kiểm soát việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các khoản tín dụng có vấn đề Ngoài ra, cần phải xem trọng các yếu tố khác của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp. .. của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng: Đối với bản thân ngân hàng thương mại, tín dụngnghiệp vụ truyền thống Nghiệp vụ tín dụng mà chủ yếu là cho vay được xem là nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết đònh đến khả năng tồn tại và hoạt động của ngân hàng thương mại Về mặt tài chính, đây là nghiệp vụ tạo thành bộ phận chủ yếu và quan trọng của Tài sản Có của NHTM Những yếu kém trong nghiệp vụ này... trên, tín dụngnghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất của ngân hàng và tiềm ẩn rủi ro cao Để quản lý rủi ro tín dụng, ngoài việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soátngăn ngừa các yếu tố bên ngoài dẫn đến rủi ro tín dụng thì việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng hữu hiệu và hiệu quả sẽ có tác dụng rất lớn nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các nguyên . VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG. HƯỚNG:......................................................................................... 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: .....................................................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: 416 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, 416 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, 416 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Lý do nghiên cứu đề tài:, Mục tiêu của đề tài:, Các nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng:, Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng:, Đặc điểm của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng tại Việt Nam:, Phân tích và đánh giá rủi ro:, Các hoạt động kiểm soát:, Hoạt động giám sát:, Nhận xét về các tồn tại hiện hữu, PHƯƠNG HƯỚNG:, Nhóm các Giải pháp trong các tiểu mục Nhóm các Giải pháp trong các tiểu mục Nhóm các giải pháp trong tiểu mục 3.2.2.6, Quản trò Ngân hàng Thương mại, TS.Trần Huy Hoàng – Nhà Xuất bản Tín dụng ngân hàng, Chủ biên: TS. Hồ Diệu – Nhà xuất bản Thống kê, Tín dụng - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp.HCM – Nhà Xuất bản Thống, Đánh giá rủi ro Hoạt động kiểm soát Thông tin và truyền Giám sát Toàn bộ quy trình hoạt động, Cho vay từng lần vay món: là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, Cho vay trả góp: Khi vay vốn, Ngân hàng và khách hàng xác đònh và Cho vay theo hạn mức thấu chi: Thấu chi là một kỹ thuật cấp tín dụng, Chiết khấu Discount: “Là nghiệp vụ cho vay gián tiếp mà Ngân hàng sẽ Cho thuê tài chính Financial Leasing: “Là loại hình tín dụng trung, dài Bảo lãnh Ngân hàng Bank Guarantee: “Là cam kết bằng văn bản của tổ Nghiệp vụ bao thanh toán Factoring: “Bao thanh , VBARD 117.873 BIDV 56.429 Incombank ICB Vietcombank VCB MHB 4.221 Techcombank 2.297 FCB Không có số liệu, Nhà quản lý có đặt quyền lợi chung lên Quan hệ với nhân viên, khách hàng, chủ Quy đònh rõ những trường hợp cần phải Các thành viên Hội đồng quản trò có đủ Các thông tin cung cấp cho HĐQT có đầy, Nhà quản lý có sẵn lòng chấp nhận rủi ro Số lượng và năng lực của nhân sự trong Trong cơ cấu tổ chức, có xác đònh rõ Hệ thống báo cáo giữa các cấp trong sơ Phân công trách nhiệm rõ ràng và uỷ, Các nguyên tắc chung của Kế toán Y Các chuẩn mực Kế toán Quốc tế Thông tin khác nếu có Bộ phận Kiểm toán nội bộ có thực Bộ phận Kiểm toán nội bộ có thực sự Có cụ thể hóa trách nhiệm của Kiểm Quan hệ của Bộ phận Kiểm toán Nội, Đặc điểm họat động của Ngân hàng: Hình thức quản lý: Chi nhánh cấp 1 Chi nhánh cấp 2 Phòng Giao dòch Các mục tiêu phát triển: Mô tả Ngân hàng có thường xuyên giám sát Những cấp quản lý tham gia vào việc, Hình thức phổ biến:, Phát triển tín dụng là mục tiêu Gia hạn nợ trên cơ sở xem xét các Điều chỉnh kỳ hạn nợ trên cơ sở xem Gia hạn nợ trên cơ sở khách hàng Gia hạn nợ là biện pháp dàn xếp Khoanh nợ thực hiện theo chỉ đạo của, Các cấp thẩm quyền xét duyệt tín dụng: Đơn vò Hội đồng Tín dụng Ban Tín dụng Hội sở Ban Tín dụng Chi, Hệ thống trả lương: Đào tạo ban đầu thông Đào tạo tại chỗ qua công Đào tạo nâng cao nghiệp, Các điều kiện để trở thành tổ Các điều kiện để trở thành Trưởng Các điều kiện trở thành kiểm soát Phát triển tín dụng tập trung vào các Hệ thống đánh giá tín dụng: Mô tả Ngân hàng có hệ thống đánh giáchấm Các tiêu chuẩn đánh giá tín dụng, Kết quả đánh giá Tín dụng và phân Có cán bộ phụ trách kiểm soát lại kết Khối lượng công việc của các chức danh trong Quy trình tín dụng:, Thủ tục tiếp nhận hồ sơ: 1 Đảm bảo Thủ tục thẩm đònh tài sản thế chấp:, Thủ tục thẩm đònh khách hàng vay vốn:, Thủ tục lập tờ trình thẩm đònh khách hàng vay và xét duyệt hồ sơ, Lập hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ: Tạo tài khoản vay, giải ngân:, Thủ tục lưu trữ và quản lý hồ sơ tín dụng: Thủ tục theo dõi trả lãi, vốn và đôn đốc thu nợ, Thủ tục kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động của khách hàng:, Gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ Chuyển nợ quá hạn, Thanh lý, tất toán khoản vay, Quản lý các khoản Nợ khó đòi: Mô tả Trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý rủi ro tín dụng: Mô tả, Chất lượng thông tin và truyền thông: Có? Không? Mức độ thường xuyên của các loại báo cáo tín dụng Độ chính xác của các báo cáo tín dụng có được kiểm Kênh thông tin bên ngoài được theo dõi như thế nào, Kiểm tra đònh kỳ về hoạt động tín dụng: Kiểm toán nội bộ Thành phần của Mục đích 1 Kiểm tra tính tuân thủ Đối tượng kiểm Phương pháp kiểm, tỷ đồng một cách dễ dàng., Nội dung kiểm tra Các tiêu chí đánh Báo cáo kiểm tra Đònh kỳ kiểm tra Phản ứng của các Bạn đã từng kiểm toán:

Từ khóa liên quan