thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam trong giai đoạn 2012 - đầu 2013

38 774 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 23:53

1Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 4 5 LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: 1 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 2 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài: 2 1.1. Khái niệm và cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở 3 1.1.2.1. Về mặt lượng - Tác động vào dự trữ của hệ thống ngân hàng 3 1.1.2.2. Về mặt giá - Tác động qua lãi suất 4 1.2. Các loại nghiệp vụ thị trường mở 5 1.3. Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở 7 1.3.1. Đấu thầu khối lượng 7 1.3.2. Đấu thầu lãi suất 8 1.4. Hàng hoá của nghiệp vụ thị trường mở 9 1.4.1. Tín phiếu kho bạc 9 1.4.2. Chứng chỉ tiền gửi 10 1.4.4. Trái phiếu chính phủ 11 1.4.5. Trái phiếu chính quyền địa phương 11 1.4.6. Các hợp đồng mua lại 11 1.5. Ưu, nhược điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 13 2.1. Sự cần thiết ra đời nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN 13 2.1.1. Hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ thấp 13 2.1.2. Sự tồn tại của các thị trường chứng khoán nợ 14 2.1.3. Xu thế hội nhập kinh tế 15 2.2. Quá trình hình thành và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Nghiệp vụ thị trường mở 16 2.3. Diễn biễn hoạt động thị trường mở Việt Nam giai đoạn 2010 – đầu năm 2013 16 2.3.1. Hàng hóa giao dịch trên thị trường mở 16 2.3.2. Thành viên tham gia vào thị trường mở 17 2.3.3. Doanh số giao dịch thông qua nghiệp vụ thị trường mở 17 1.1.3. 2.3.4. Lãi suất nghiệp vụ thị trường mở 22 2.3.6. Một số hạn chế còn tồn tại 24 2.3.7. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 27 2.3.8. Một số giải pháp đề xuất 29 SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 2Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 3Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 4 5 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 13 SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 4Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 4 5 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 13 SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 5Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 1Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nền kinh tế Việt Nam sau gần hai mươi năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và to lớn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn từ việc vận hành đúng đắn và chính xác chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước . Thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ như: chiết khấu,dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở, hạn mức tín dụng, tỷ giá… ngân hàng nhà nước 1 mặt cung cấp đầy đủ phương tiện thanh toán cho nền kinh tế, mặt khác giữ ổn định giá trị của đồng nội tệ. Một trong những công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ, Nghiệp vụ thị trường mở sau khoảng thời gian đi vào hoạt động từ ngày 12 tháng 7 năm 2000, công cụ này đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình với những ưu thế vốn có của nó, góp phần ổn định giá trị đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên hoạt động thị trường mở trong thời gian qua vẫn bộc lộ một số hạn chế : số lượng hàng hoá giao dịch và số thành viên tham gia trên thị trường mở còn khiêm tốn, phương thức giao dịch còn nhiều thủ tục, kém linh hoạt…. Do vai trò quan trọng và còn nhiều điểm hạn chế trong việc vận hành công cụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong thời gian qua nên việc nghiên cứu nhằm phát triển nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn. Vì vậy đề tài : “Thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn 2012- đầu 2013” được lựa chọn nghiên cứu cho đề án này. Bài làm gòm 2 phần chính: 1. Ngiệp vụ thị trường mở của Ngân Hàng Trung ương 2. Thực trạng sử dụng nghiệp vụ thị trường mở của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 1 2Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu : Mục tiêu nghiên cứu: +Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương(NHTW). +Phân tích đánh giá thực tiễn về việc sử dụng công cụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam(NHNN). +Đề xuất các giải pháp và kiến nghị. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến việc khởi thảo và thực thi công cụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong thơì gian qua. 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài: -Phương pháp luận triết học: Duy vật biện chứng,duy vật lịch sử -Phương pháp khảo sát thông kê , phân tích tổng hợp , so sánh tư duy logic và khái quát vấn đề. Do những hạn chế về trình độ, kinh nghiệm cũng như thời gian và việc sưu tầm tài liệu nên bài đề án không tránh được nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đánh giá góp ý của thầy cô để hoàn thiện hơn trong việc học tập và nghiên cứu của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ths.Phạm Văn Sơn - người đã trực tiếp hướng dẫn cho em giúp em có thể hoàn thành đề án này. SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 2 3Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn CHƯƠNG 1: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1. Khái niệm và cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở 1.1.1. Khái niệm Nghiệp vụ thị trường mở là hoạt động mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn hoặc trung và dài hạn nhưng thời gian còn lại cho đến khi đáo hạn là ngắn hạn của NHTW trên thị trường tiền tệ, điều hoà cung cầu về giấy tờ có giá, gây ảnh hưởng đến khối dự trữ của các NHTM , từ đó tác động đến khả năng cung ứng tín dụng của các NHTM dẫn đến làm tăng hay giảm khối lượng tiền tệ. 1.1.2. Cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở Thông qua hoạt động mua, bán các GTCG trên thị trường mở, NHTW đã tác động trực tiếp đến dự trữ của các ngân hàng và ảnh hưởng gián tiếp đến các mức lãi suất trên thị trường, từ đó tác động trực tiếp đến các mục tiêu của chính sách tiền tệ cả về mặt giá và mặt lượng. 1.1.2.1. Về mặt lượng - Tác động vào dự trữ của hệ thống ngân hàng Hành vi mua bán các GTCG trên thị trường mở của NHTW có khả năng tác động ngay lập tức đến tình trạng dự trữ của các NHTM thông qua ảnh hưởng đến tiền gửi của các ngân hàng tại NHTW (nếu các NHTM là đối tác tham gia OMO) và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng (nếu các khách hàng là đối tác tham gia OMO). Sơ đồ 1.1. Cơ chế tác động của OMO tới dự trữ ngân hàng Khi NHTW thực hiện bán GTCG cho các ngân hàng thì tiền gửi của ngân hàng tại NHTW sẽ giảm xuống tương ứng với khối lượng GTCG mà NHTW bán ra. Trường hợp người mua là các khách hàng của ngân hàng thì số tiền mua GTCG sẽ làm giảm số SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 3 NHTW bán GTCG Dự trữ NH giảm Dự trữ mở rộng cho vay giảm Khối lượng TD giảm MS giảm 4Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn dư tiền gửi của họ tại hệ thống ngân hàng. Kết quả là dự trữ của hệ thống ngân hàng giảm sút tương ứng với khối lượng GTCG mà NHTW bán ra. Sự giảm sút dự trữ của hệ thống ngân hàng sẽ làm giảm khả năng cho vay của ngân hàng và vì thế khối lượng tín dụng giảm dẫn đến cung tiền sẽ giảm. Ngược lại, khi NHTW thực hiện mua GTCG trên thị trường mở, kết quả làm dự trữ của các ngân hàng tăng lên. Như vậy, khi NHTW thực hiện nghiệp vụ thị trường nó sẽ tác động đến dự trữ của các ngân hàng, làm ảnh hưởng đến khối lượng tín dụng, từ đó ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng. 1.1.2.2. Về mặt giá - Tác động qua lãi suất Hành vi mua bán GTCG của NHTW trên thị trường mở có thể ảnh hưởng gián tiếp đến mức lãi suất thị trường thông qua 2 con đường sau: Thứ nhất, khi dự trữ của ngân hàng bị ảnh hưởng sẽ tác động đến cung cầu vốn NHTW trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. Đến lượt nó, cung cầu tiền trung ương thay đổi sẽ dẫn đến lãi suất thị trường tiền NHTW thay đổi. Mức lãi suất ngắn hạn này, thông qua dự đoán của thị trường và các hoạt động arbitrage về lãi suất, sẽ truyền tác động tới các mức lãi suất trung và dài hạn trên thị trường tài chính. Tại một mức lãi suất thị trường xác định, tổng cầu AD của nền kinh tế, và do đó tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ được quyết định. Sơ đồ 1.2. Cơ chế tác động của OMO qua lãi suất Thứ hai, việc mua bán GTCG sẽ làm ảnh hưởng ngay đến quan hệ cung cầu về SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 4 Cung TPKB tăng NHTW bán TPKB Dự trữ NH giảm Đầu tư giảm Cung của quỹ cho vay giảm Lãi suất ngắn hạn tăng Lãi suất thị trường tăng Giá TPKB giảm LS thị trường tăng tăng 5Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths. Phạm Văn Sơn loại GTCG đó trên thị trường và giá cả của nó. Khi giá chứng khoán thay đổi, tỷ lệ sinh lời của chúng cũng thay đổi. Nếu khối lượng chứng khoán này chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch trên thị trường tài chính thì sự thay đổi tỷ lệ sinh lời của nó sẽ tác động trở lại lãi suất thị trường, và vì thế mà tác động đến tổng cầu AD và sản lượng. Khi NHTW bán tín phiếu kho bạc sẽ làm giảm dự trữ của hệ thống ngân hàng. Điều này làm giảm cung quỹ cho vay và sẽ ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn, làm lãi suất ngắn hạn có xu hướng tăng lên và tác động vào làm tăng các lãi suất thị trường. Bên cạnh đó khi NHTW thực hiện bán tín phiếu kho bạc trên thị trường mở sẽ làm tăng cung tín phiếu kho bạc trên thị trường, từ đó làm giảm giá của tín phiếu kho bạc. Điều này làm ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của tín phiếu kho bạc theo hướng tăng lên, dẫn đến sự chuyển dịch vốn đầu tư sang tín phiếu kho bạc. Để cân bằng lãi suất và hạn chế sự dịch chuyển vốn đầu tư, lãi suất thị trường sẽ tăng lên. Khi lãi suất thị trường tăng lên thì hoạt động đầu tư của các chủ thể đối với nền kinh tế sẽ giảm xuống do tỷ suất sinh lời giảm. Từ đó tổng cầu trên thị trường giảm xuống và góp phần làm giảm sản lượng, ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng. 1.2. Các loại nghiệp vụ thị trường mở Trong các nghiệp vụ thị trường mở phải có sự tham gia của NHTW bởi nếu không có NHTW tham gia thì khối lượng tiền tệ nói chung sẽ không thay đổi. Việc NHTM này bán chứng khoán cho một NHTM khác, xét toàn cục, chỉ là sự dịch chuyển chứng khoán và di chuyển ngược lại của một phần dự trữ đang dư thừa từ NHTM này sang NHTM khác đang thiếu vốn mà thôi. Có hai loại nghiệp vụ thị trường mở: Nghiệp vụ thị trường mở năng động, nhằm làm thay đổi mức dự trữ và cơ số tiền tệ. Nghiệp vụ thị trường mở thụ động, nhằm bù lại những chuyển động của các nhân tố khác đã làm ảnh hưởng đến cơ số tiền tệ. Nghiệp vụ thị trường mở của NHTW thường được sử dụng theo hai cách chủ yếu là : Các giao dịch không hoàn lại và các giao dịch có hoàn lại. SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 5 [...]... Văn Sơn hưởng này, NHTW phải có các giải pháp xử lý phù hợp Điều này đòi hỏi NHTW phải rất nhạy cảm và linh hoạt trong việc phối hợp các công cụ, điều hành chính sách tiền tệ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 2.1 Sự cần thiết ra đời nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN 2.1.1 Hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ thấp Nhìn... có ảnh hưởng đến chủng loại hàng hóa trên thị trường mở 1.5 Ưu, nhược điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở Công cụ nghiệp vụ thị trường mở có những ưu điểm tuyệt đối so với các công cụ khác của chính sách tài chính tiền tệ: Thứ nhất : NHTW có thể chủ động can thiệp vào thị trường tiền tệ từ đó tác động trực tiếp vào khả năng cung ứng tín dụng của các tổ chức tín dụng Thứ hai : Đây là công cụ có tính... học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths Phạm Văn Sơn Biểu đồ 2.1: Khối lượng bơm hút trên thị trường mở năm 2012 Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Có thể nói trong năm 2012, NHNN đã sử dụng linh hoạt, thận trọng, có hiệu quả công cụ chính sách tiền tệ trong đó có nghiêp vụ thị trưởng mở , phục vụ tốt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của mình Năm 2013 Biểu đồ2.2: Tín phiếu phát hành đầu năm 2013 (tỷ... khác của chính sách tiền tệ Lượng tiền cung ứng và rút về của thị trường mở có sự phối hợp chặt chẽ với các công cụ khác của chính sách tiền tệ Cùng với thị trường mở, NHNN vẫn duy trì các công cụ khác của chính sách tiền tệ như chính sách tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc Do vậy trong các thời điểm cụ thể thị trường mở được điều hành linh hoạt, góp phần tạo sự phối hợp chặt chẽ với các công cụ CSTT khác... trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng với lãi suất cao, từ đó gây xáo trộn trên thị trường tiền tệ Còn nhiều bất cập trong việc điều hành lãi suất nghiệp vụ thị trường mở: Thời gian qua, NHNN Việt Nam đã điều hành linh hoạt lãi suất nghiệp vụ thị trường mở gắn với lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để định hướng lãi suất thị trường, phát tín hiệu trong điều hành chính sách tiền tệ Thực. .. vụ thị trường mở OMO chủ động, linh hoạt và hiệu quả hơn khoảng thời gian đầu từ năm 200 0-2 005 Cụ thể: Thứ nhất: Trong năm 2012, (đặc biệt là 6 tháng đầu năm) nói riêng và giai đoạn 2008 – đầu 2013 nói chung, NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả công cụ nghiệp vụ thị trưởng mở, cùng với các công cụ chính sách tiền tệ khác, bước đầu đã kiềm chế lạm phát và thực hiện các mục tiêu khác của chính. .. 7% 26/3 /2013 NHNN đã giảm mức lãi suất này xuống chỉ còn 6,5% NHNN đang lới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong thời gian tới và giúp các ngân hàng thương mại có thể tiếp cận vốn trên thị trường mở khi cần thiết 2.3.5 Những kết quả đã đạt được Trong giai đoạn 201 1- ầu 2013, NHNN điều hành công cụ Nghiệp vụ Thị trường mở theo Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm... đã ban hành Quy chế về nghiệp vụ thị trường mở kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐNHNN và Quy chế này được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 Qua các lần sửa đổi, hệ thống pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, làm tiền đề cho sự phát triển của nghiệp vụ thị trường mở nói riêng và thị trường tiền tệ Việt Nam nói chung 2.3 Diễn biễn hoạt động thị trường mở Việt Nam giai đoạn 2010... nhất là trong thời đại hiện nay SVTH: Nguyễn Thị Ngân-37K15.1 23 24Đề án môn học: Tài chính tiền tệ GVHD: Ths Phạm Văn Sơn Thứ ba: Sự thay đổi lãi suất nghiệp vụ thị trường mở làm tăng khả năng điều tiết lãi suất thị trường của NHNN Việt Nam Hoat động nghiệp vụ thị trường mở tác động đến lượng tiền cung ứng, từ đó tác động đến lãi suất thị trường Lãi suất thị trường mở được điều hành linh hoạt trong. .. suất thị trường Khối lượng giao dịch bị hạn chế trong mức cung tiền mục tiêu hàng năm và khả năng, điều kiện tham gia thị trường mở của các TCTD, làm giảm hiệu quả điều tiết, tác dụng của công cụ thị trường mở: Trong năm 2011, lạm phát cao và NHNN thực hiện, chính sách tiền tệ thắt chặt, do đó, các công cụ thị trường mở phải nhằm mục đích hút tiền về Tuy nhiên, các TCTD đang khó khăn thanh khoản và thiếu . thực tiễn. Vì vậy đề tài : Thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn 201 2- đầu 2013 được lựa chọn nghiên. công cụ nghiệp vụ thị trường mở 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 13 2.1. Sự cần thiết ra đời nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính. các công cụ, điều hành chính sách tiền tệ. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIÊT NAM 2.1. Sự cần thiết ra đời nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam trong giai đoạn 2012 - đầu 2013, thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam trong giai đoạn 2012 - đầu 2013, thị trường mở và thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam trong giai đoạn 2012 - đầu 2013

Từ khóa liên quan