báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

117 357 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 10:08

  - - - - - - o o o - - - - - - BÁO CÁO  :   CÔNG  -  BIÊN HÒA, THÁNG 11    - - - - - - o o o - - - - - - BÁO CÁO  :    -  GVHD:  BIÊN HÒA, THÁNG 11                          :     2008 Nam"                  Tiên                    Biên Hòa, Tháng 11  2013      U 1  1  2  2  2  3  3   4  4  4  5 1. 1.2.1 Nhóm yu t bên ngoài doanh nghip 5 1.1.2.2 Nhóm yu t bên trong doanh nghip: 7 1 8 1.2.1 8  9  10 1.2.3.1 Phiu kim tra (check sheets) 10   (Flow Charts) 10 1.2.3.3 Bi nhân qu (Cause & Effect Diagram) 12 1.2.3.4 Bi Pareto (Pareto Analysis 13 1.2.3.5 Bi m phân b (Histogram) 13 1.2.3.6 Bi phân tán (Scatter Diagram) 14 1.2.3.7 Bi kim soát (Control Chart) 15  16  16 1.3.1.1 ISO 16  16  17  18  2008 19  ISO 9001: 2008 23  24 1.4.1 5S. 24  24 1.4.1.2 Li ích ca vic trin khai 5S 25  thun l trin khai 5S 26 1.4.2 Kaizen 26  26  27 c thc hin Kaizen tc 27             29  29 2.1.1 Thông tin chung 29  29  31  32  32 . 33  35  9001-2008 36   36  38  38  39  39  39  40  40  40  40  43  44  45  45  46  49  50  65mm 51  52  53  54   55   64  64  64  64  64   65  65  66  67   T S         CH             68  68  68 t  69 . 69  70   70  70  70  71  71   71  71  72  72   72  72  73  74  74  74  74 3.2. 75  75  75  75  76  76  76  77  77 - iQMS 77  77  78  78  79  80  81  PH     --   IQMS: Integrated Quality M  - --  NN: Nguyên nhân PD------        [...]... ả t u huẩn ISO o ph n oạ h nh t h h th n t u huẩn và : ản :C hi n bản hi n bản nă p t p trun vào v 99 ph n ản ISO hi n bản nă ISO 9000:1994 nă ISO 9000: 2000 T n ti u chu n 8 HTQLCL – C s & t ISO 9000: 2005 v n ISO 9001: 1994 H th n quản ISO 9001: 2000 o ISO 9002: 1994 ISO n ISO 9001: 2008 HTQLCL – Các y u ầu ISO 9003: 1994 9001/ 9002/ 9003) ISO 9004: 1994 hất ISO 9004: 2000 HTQLCL - H ISO 9004: 2009... t u : 2008 ết c u ề t i: đề tà o h Chƣơng : T n qu n về hất n ISO n hôn n ể phần quản hất đầu và tà u th n và h th n quản hảo hất 1: 2008 Chƣơng : Th trạn ôn t quản hất n th o t u huẩn ISO : 2008 tạ ôn ty M X V t N Chƣơng 3: M t s ISO 9001: ả ph p hoàn th n ôn t tạ ôn ty M X V t N quản hất n th o t u huẩn 4 CHƢƠNG 1: TỔNG VÀ HỆ TH NG U N VỀ CH T LƢ NG, U N L CH T LƢ NG IS U NL 9 CH T LƢ NG : 2008 1.1... Nhóm công tác (WG) và Nhóm đ nh tr h đ v soạn thảo n hành s u h đ thành v n h nh th t u huẩn qu t thôn qu th o n uy n t T u huẩn qu đ s đ n thu n ISO 1.3.1.2 Bộ ti u chu n IS 9 ISO 9000 là b tiêu chuẩn do t ch c ISO ban hành nh chuẩn m c cho h th ng quản lý chất quản lý chất đ t ISO đ r ng, ISO 9000 là t p h p các kinh nghi m ng t t nhất đã th c hi n trong nhiều qu c gia và khu v c chấp nh n thành tiêu. .. ôn ty, t t s hạn h nhất đ nh Để t hất n ả nh n thấy trong r nh n n ph p th ôn ty TNHH M X VN t ả đã h n đề tà : “ " à 2008 v on và ả ph p ty u n thôn qu đ h u quả h n tron r n th ôn t v n h ểu quản t hất đề tà n h n u nh và đ t n sản phẩ r tạ ôn 2 ục tiêu nghi n c u: 2 - Thôn qu đề tà h th n h th o t u huẩn ISO ạ n th về ôn t quản hất n : 2008 - Ph n t h th trạn ôn t quản hất n th o t u huẩn ISO : 2008. .. 2000 HTQLCL - H ISO 9004: 2009 n n ả t n ISO 10011: ISO 19011: 2002 Ch th y đ H n n đ nh HTQLCL Mô tr 1990/1 n [N u n: 14] ISO ISO : : o n và đả đề n h t n đ đ p n n v n ISO n s hôn nh n nh n n nh để đ nh h TCVN ISO hất n Chất n : 2008 hoàn toàn ch t ƣ ng hôn đạt đ à t h th n t u nh H th n à on u n n ut tt ph p h y ut n t Th o t u huẩn ISO quản T u huẩn Đo Quản : 2008 hất qu n n nh u h y t ôn t u huẩn... h ph thấp và đ Theo J.M Juran (1999): Chất n n đ h u u ho r n : Chất Theo W.E Deing (1996): Chất đều và nh u N nh u [1- trang 28] ể h qu đ nh và y u ầu o h h ểu h h sản phẩ n h hấp nh n Chất ạnh tr nh và đ h n để đ p n h h hàn tr n th n hất à đ ều h phả à h h hàn đ t r n t đo n tr th tr n à s ph h p v về t nh đ n hấp nh n [3] đ h ho s s [10] Theo Philip B Crosby (1989) đã n tả: Chất n à s ph h... thành tiêu chuẩn qu c gia c a nhiều n đ ng th i c Các tiêu chuẩn trong b ISO 9000 nh m cung cấp m t h th ng các tiêu chuẩn c t y u chung có thể áp d ng r n rã đ c trong công nghi p n nh trong các hoạt đ ng khác B tiêu chuẩn ISO 9000 chỉ mô tả các y u t mà m t h th ng nên có ch không mô tả cách th c mà m t t ch c c thể th c hi n các y u t này t u huẩn ISO ISO ph n ản n : n tron t u huẩn này đ t u huẩn về... ph p hoàn th n ôn t 3 Đối tƣ ng v ph -Đ t huẩn ISO vi nghi n c u: n n h n : u đề tà à ôn t o 8 h nh s h hất tr nh hoạt đ n và h th n ph n n và - Phạ th th o t u huẩn ISO tạ ôn ty M X V t N 9001: ph quản v n h n tà hoạt đ n u n t th n quản n u sản phẩ hất t u hất n th o t u n qu hôn ph h p t nh h nh h ả t n đề tà à tạ ôn ty M X V t N tron hoản đ n hƣơng pháp nghi n c u: - Ph n ph p đ nh t nh: qu n s... 9 [16] Qu t về T u huẩn h 1.3.1.1 ISO à T ISO (/ˈaɪsəʊ o đạ đ nt đã tr thành thành v n h h t u huẩn qu tr s tạ G n v C n n hành đ T t thành p n t u huẩn về th này h ạ và ôn n h p o T p n này t n h n n h V tN và h n n y đã đ ầu vào n hấp hành ISO T h ISO h u tr h nh n h p n nh và ô tr n ho thu n h n đ n n hành th n t u huẩn qu ạ t n ầu và ảo v H n n y ISO v ần t t ISO huy n n toàn s h h thu t v h th... u huẩn ISO 9000, nh n n n xuất hẩu n h o uy t n nh đẩy h n n v n ôn t n quản ho n sản phẩ n và p n h th n t tron nh n t u h h n nh r n n ho đ p n tạo n ề trả qu h n nh tnn à h h n t n tạ và t h th n quản tạo đ ôn ty v nề tnn hất h h hàn đ h tr thành nhà sản xuất và o hàn đầu th - Thôn qu qu tr nh à công tá quản nh Để ấp sản phẩ ôn ty M x V t N và hôn n ho t n n n suất và hất n th o t u huẩn ISO v ấp .  2008 19  ISO 9001: 2008 23 . o o o - - - - - - BÁO CÁO  :   CÔNG  .    ty. 2 2c tiêu  - T  2008. - P 2008.
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam, báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam, báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh magx việt nam

Từ khóa liên quan