Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang

103 558 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 18:17

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI = = = = = = = = HONG TH MAI NGHIấN CU NH HNG CA VIC S DNG CH PHM VI SINH VT HU HIU (EMINA) TRONG SN XUT C CHUA AN TON HUYN VIT YấN, TNH BC GIANG LUậN VĂN THạC Sĩ NÔNG NGHIệP Chuyên ngành: trồng trọt Mó ngnh: 60.62.01 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. PHM TH HNG H Ni - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Bắc giang, ngày tháng năm 2012 Tác giả Hoàng Thị Mai Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, tôi luôn nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình và quý báu của các cơ quan: Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, Trường ðại học Nông – Lâm Bắc Giang. Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi gửi tới cô giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS. Phạm Thị Hương là người trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Viện ðào tạo Sau ðại học, Bộ môn Rau – Hoa – Quả – Khoa Nông học – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ và ñóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn ñến những người thân, bạn bè và các hộ nông dân xã Hoàng Ninh huyện Việt yên tỉnh Bắc Giang ñã giúp ñỡ tôi mọi mặt ñể tôi hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Hoàng Thị Mai Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu v Danh mục các bảng vi Danh mục ñồ thị viii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 ðặt vấn ñề 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu 3 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về sản xuất rau an toàn 4 2.1.1 Một số yêu cầu và chỉ tiêu chất lượng rau sạch, rau an toàn 4 2.1.2 Một số nguyên nhân gây mất an toàn trong trồng rau 4 2.2 Tình hình sản xuất rau trên Thế giới và Việt Nam 7 2.2.1 Tình hình sản xuất rau trên thế giới 7 2.2.2 Tình hình sản xuất rau ở Việt Nam 8 2.2.3 Một số kết quả sản xuất rau an toàn trong thời gian vừa qua 11 2.3 Tình hình sản xuất cây cà chua 12 2.3.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà chua trên thế giới và Việt Nam 12 2.3.2 Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà chua 15 2.3.3 Yêu cầu ngoại cảnh của cây cà chua 16 2.4 Vi sinh vật hữu hiệu và tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ EM trong sản xuất nông nghiệp sản xuất rau trên thế giới và ở Việt Nam 16 2.4.1 Vi sinh vật hữu hiệu và các dạng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM 16 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 2.4.2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm EM trên thế giới 19 2.4.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm EM ở Việt Nam 24 3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 29 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 29 3.2 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 30 3.4.2 Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 32 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Thí nghiệm 1 35 4.2 Thí nghiệm 2: 41 4.3 Thí nghiệm 3: 46 4.4 Kết quả xây dựng mô hình cà chua an toàn 51 4.5 Hiệu quả kinh tế của mô hình 55 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 ðề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 66 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TT Chữ viết tắt Nghĩa 1. BVTV Bảo vệ thực vật 2. Bộ NN&PTNN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 3. CTV Cộng tác viên 4. CT Công thức 5. CS Cộng sự 6. CV% Hệ số biến ñộng 7. ðHNN Hà Nội ðại học nông nghiệp Hà Nội 8. Ha Hecta 9. G Gam 10. ð/c ðối chứng 11. FAO Food and Agriculture Organization 12. EM Effective Microorganisms 13. IPM Integrated Pest Management 14. ICM Integrated Crop Management 15. KHKT Khoa học kỹ thuật 16. LSD 0.5 Mức sai khác có ý nghĩa nhỏ nhất 17. NSLT Năng suất lý thuyết 18. NSTT Năng suất thực thu 19. NXB Nhà xuất bản 20. TN Thí nghiệm 21. RAT Rau an toàn 22. Viện SHNN Viện sinh học Nông nghiệp 23. VTM Vitamin Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Lượng thuốc sử dụng trên diện tích canh tác ở Việt Nam (2000 - 2009) 5 2.2 Diện tích, năng suất, sản lượng rau trên thế giới (2005 – 2010) 7 2.3 Diện tích, năng suất, sản lượng các loại rau phân theo vùng 2005 – 2010 10 2.4 Các nước trên thế giới có diện tích trồng cà chua lớn (2005 – 2010) 12 2.5 Diện tích, năng suất và sản lượng cà chua trên thế giới (2005 - 2010) 13 2.6 Diện tích, năng suất và sản lượng cà chua ở Việt Nam (1996 – 2001) 14 4.1 Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh ñến thời gian sinh trưởng của cà chua qua các giai ñoạn 35 4.2 Ảnh hưởng phân hữu cơ sinh học ñến chiều cao cây và ñường kính thân cà chua 36 4.3 Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học ñến số lá trên cây và chỉ số diện tích lá cà chua 37 4.4 Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học ñến yếu tố cấu thành năng suất 38 4.5 Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học ñến năng suất cà chua: 39 4.6 Ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA thảo dược ñến chiều cao và ñường kính thân cây cà chua 41 4.7 Ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA thảo dược ñến số lá và chỉ số diện tích lá cà chua 42 4.8 Ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA thảo dược ñến sâu, bệnh hại cà chua 43 4.9 Ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA thảo dược ñến yếu tố cấu thành năng suất 44 4.10 Ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA2 ñến năng suất cà chua. 45 4.11 Ảnh hưởng của tần suất phun EMINA thảo dược ñến chiều cao cây và ñường kính thân cà chua 46 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii 4.12 Ảnh hưởng của tần suất phun EMINA thảo dược ñến số lá và chỉ số diện tích lá cà chua 47 4.13 Ảnh hưởng của tần suất phun EMINA thảo dược ñến sâu, bệnh hại cà chua 48 4.14 Ảnh hưởng của tần suất phun EMINA thảo dược ñến tỷ lệ ñậu quả cà chua 49 4.15 Ảnh hưởng của tần suất phun EMINA thảo dược ñến năng suất cà chua. 50 4.16 Lần bón các loại phân và phun chế phẩm EMINA của mô hình thí nghiệm 52 4.17 Lần bón các loại phân và phun thuốc BVTV của mô hình ñối chứng 53 4.18 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA ñến sinh trưởng phát triển cây cà chua của mô hình 53 4.19 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược ñến khả năng xua ñuổi côn trùng của mô hình 54 4.20 Kết quả phân tích chất lượng cà chua của mô hình 55 4.21 Hiệu quả kinh tế của mô hình sử dụng chế phẩm EMINA 56 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii DANH MỤC ðỒ THỊ STT Tên ñồ thị Trang 4.1 Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học tạo bởi phế thải ñồng ruồng và EMINA 1 40 4.2 Năng suất thực thu của cà chua ảnh hưởng của nồng ñộ phun EMINA thảo dược 45 4.3 Năng suất thực thu ảnh hưởng bởi tần suất phun EMINA thảo dược 50 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. ðặt vấn ñề Cây cà chua (Lycopersicum esculentum Miller) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là loại rau ăn quả, họ Cà (Solanaceae). Quả cà chua có chứa nhiều vitamin C nên có vị chua. Cây cà chua có 2 loại hình sinh trưởng: có hạn và vô hạn. Cà chua là cây dài ngày, tự thụ phấn. Quả cà chua mọng, khi chín có màu vàng hoặc ñỏ, có nhiều hình dạng: tròn, dẹt, có cạnh, có múi… Cà chua ñược dùng trong chế biến thực phẩm, tạo vị ngon và màu sắc hấp dẫn. Ngoài ra cà chua còn có tác dụng khá tốt trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Lá cà chua có nơi dùng chữa bệnh về huyết áp và các bệnh ngoài da. Ở Việt Nam, cây cà chua ñược xếp vào các loại rau có giá trị kinh tế cao, diện tích trồng cà chua lên ñến chục ngàn ha, tập trung chủ yếu ở ñồng bằng và trung du phía Bắc. Hiện nay có một số giống chịu nhiệt mới lai tạo chọn lọc có thể trồng tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ nên diện tích ngày càng ñược mở rộng. Nhiều giống cà chua lai ghép chất lượng tốt ñược phát triển mạnh ở ðà Lạt, Lâm ðồng. Một số giống cà chua chất lượng ñã ñược xuất khẩu ra thị trường thế giới. Những năm gần ñây, canh tác nông nghiệp nước ta ngày càng trở nên thiếu an toàn do việc sử lý phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tùy tiện, không hợp lý ñã dẫn ñến hậu quả là các loài thiên ñịch cũng bị tiêu diệt, hiệu quả sử dụng thuốc ngày càng giảm ñồng thời sâu bệnh gia tăng gây nên những ñại dịch hại lớn, ảnh hưởng không nhỏ ñến sản lượng nông nghiệp. Việc lạm dụng thuốc BVTV ñã ảnh hưởng xấu ñến sức khỏe con người và ñộng vật gây nên ô nhiễm môi trường và tồn ñọng hóa chất trong sản phẩm nông nghiệp. Trong sản xuất cây cà chua cũng không tránh khỏi những hạn chế nêu trên. ðể nâng cao năng suất người nông dân lạm dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học, ñặc biệt là phân ñạm trong sản xuất cây [...]... nng ng d ng c a vi sinh v t h u hi u (EMINA) trong snar xu t khoai tõy thu ủ c k t qu nh sau: Sử dụng chế phẩm EMINA trong sản xuất khoai tây đ có tác dụng rõ rệt đến sự sinh trởng, phát triển, năng suất v chất lợng của khoai tây Biện pháp xử lý củ giống trớc khi trồng bằng cách phun chế phẩm EMINA lên củ giống đ có ảnh hởng tích cực đến sự sinh trởng, phát triển v năng suất khoai tây Trong đó, công... chua an ton t i huy n Vi t yờn t nh B c Giang 1.2.2 Yờu c u - Xỏc ủ nh ủ c cụng th c phõn h u c sinh h c trong s n xu t c chua an ton t i huy n V t Yờn t nh B c Giang - Xỏc ủ nh ủ c n ng ủ , t n su t phun ch ph m (EMINA) thớch h p cho vi c xua ủu i cụn trựng v thay th m t ph n phõn húa h c trong s n xu t c chua - Xõy d ng ủ c mụ hỡnh s n xu t c chua an ton v ủỏnh giỏ ủ c hi u qu s d ng ch ph m vi sinh. .. phõn l p v tuy n ch n cỏc ch ng vi sinh v t c ủ nh nit, vi sinh v t phõn gi i lõn, vi sinh v t kớch thớch sinh tr ng th c v t v vi sinh v t ủ i khỏng, vi khu n /vi n m gõy b nh vựng r cõy tr ng c n t ngu n gen vi sinh v t cú s n v t cỏc m u ủ t v r cõy tr ng Nghiờn c u ủ c ủi m di truy n v ủ nh danh vi sinh v t tuy n ch n b ng k thu t m i Nghiờn c u kh nng t h p cỏc ch ng vi sinh v t ủa ch c nng ỏnh giỏ... d ng trong cỏc lnh v c, nhng ng d ng ch ph m ny trong s n xu t rau an ton cũn cha ủ c quan tõm nhi u Do ủú, chỳng tụi th c hi n ủ ti : Nghiờn c u nh h ng c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t h u hi u (EMINA) trong s n xu t c chua an ton huy n Vi t Yờn t nh B c Giang 1.2 M c ủớch, yờu c u 1.2.1 M c ủớch nghiờn c u Nghiờn c u v ủ xu t cỏc bi n phỏp k thu t s d ng ch ph m vi sinh v t h u hi u EMINA trong. .. t n qu /ha c chua l y ủi t ủ t 150kg N, 40kg P2O5, 300 kg K2O, cựng m t l ng ủỏng k canxi v magiờ C chua c n nhi u ủ m trong th i gian sinh tr ng cho ủ n khi cõy ra qu Kali c n cho c chua trong su t th i gian sinh tr ng v ủ c bi t l trong th i gian hỡnh thnh qu Nhu c u dinh d ng c a c chua cao g p 2 l n dinh d ng ủ m Cõn ủ i ủ m - kali l y u t quan tr ng hng ủ u trong dinh d ng c a c chua Bún cõn ủ... quan ủ n EM ủó ủ c xỏc minh trong bỏo cỏo ủú l ngn ch n b nh h i cõy, b o t n nng l ng trong cõy, lm tan cỏc ch t khoỏng thỏi vi sinh trong ủ t, cõn b ng h sinh trong ủ t, tng hi u l c quang h p, c ủ nh nit sinh h c (Higa Wididana, 1989) [40] Bỏo cỏo c a D N Lin - Trung tõm nghiờn c u canh tỏc t nhiờn c a Hn Qu c v hi u qu c a EM ủ n sinh tr ng, phỏt tri n v nng su t lỳa (Lin, 1989) Bỏo cỏo c a S Panchaban... nhi u ủ m trong th i gian sinh tr ng cho ủ n khi cõy ra qu Kali c n cho c chua trong su t th i gian sinh tr ng v ủ c bi t l trong th i gian hỡnh thnh qu Nhu c u dinh d ng c a c chua cao g p 2 l n dinh d ng ủ m Cõn ủ i ủ m - kali l y u t quan tr ng hng ủ u trong dinh d ng c a c chua Bún cõn ủ i ủ m - kali cú th lm tng nng su t qu c chua 39 - 88%v i hi u su t 1 kg K2O t o ra 89 - 127 kg qu c chua trờn... c chua 9 - 11% 2.4 Vi sinh v t h u hi u v tỡnh hỡnh nghiờn c u, ng d ng cụng ngh EM trong s n xu t nụng nghi p s n xu t rau trờn th gi i v Vi t Nam 2.4.1 Vi sinh v t h u hi u v cỏc d ng ch ph m vi sinh v t h u hi u EM Cựng v i ch t h u c, vi sinh v t s ng trong ủ t, n c ủ u cú m i quan h r t ch t ch v i cõy tr ng H u nh m i quỏ trỡnh x y ra trong ủ t ủ u cú s tham gia tr c ti p, hay giỏn ti p c a vi. .. s n xu t, b c ủ u ủó xõy d ng ủ c nh ng vựng s n xu t rau an ton nh mụ hỡnh canh tỏc nụng nghi p h u c, phong tro 3 gi m 3 tng, IPM (Integrated Pest Management), ICM (Integrated Crop Management) Trong ủú vi c s d ng cỏc ch ph m vi sinh trong BVTV v lm phõn bún sinh h c ủ c ủ c bi t quan tõm Ch ph m vi sinh v t h u hi u EM (Efective Microorganisms) do giỏo s Teuro Higa c a Tr ng ủ i h c T ng h p Tyukysu,... kh quan Nm 1994 - 1995 ch ph m EM ủ c du nh p v th nghi m cú hi u qu Vi t Nam Trờn c s nghiờn c u sõu v thnh ph n, c ch tỏc ủ ng c a ch ph m EM Vi n sinh h c nụng nghi p thu c ủ i h c nụng nghi p H N i ủó phõn l p thnh cụng cỏc ch ng vi sinh v t cú ớch trong n c v s n xu t ủ c ch ph m vi sinh v t h u hi u EMINA[35] Ch ph m vi sinh v t h u hi u EMINA l t ng h p c a cỏc ch ng vi sinh v t cú ớch nh vi khu . sản xuất rau an toàn còn chưa ñược quan tâm nhiều. Do ñó, chúng tôi thực hiện ñề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn. chủng vi sinh vật có ích trong nước và sản xuất ñược chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA[35]. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA là tổng hợp của các chủng vi sinh vật có ích như vi khuẩn quang. ở huyện Vi t Yên tỉnh Bắc Giang . 1.2. Mục ñích, yêu cầu 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu và ñề xuất các biện pháp kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA trong sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất cà chua an toàn ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn