141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr)

70 383 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:14

141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr) phần mở đầu 1 Tính cấp thiết của đề tài Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đờng tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện công nghiệp hoá , hiện đại hoá cần phải huy động mọi nguồn lực cần thiết (trong nớc và từ nớc ngoài), bao gồm: nguồn nhân lực, nguồn tài chính , nguồn lực công nghệ, nguồn lực tài nguyên, các u thế và lợi thế (về điều kiện địa lý, thể chế chính trị, năng lực quan hệ ). Trong các nguồn này thì nguồn nhân lực là quan trọng , quyết định các nguồn lực khác. Hiện nay, nớc ta sự nghiệp cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá đang đặt ra ngày càng cao đối với việc phát triển nguồn nhân lực (PTNNL),nhất là NNL trong lĩnh vực GD - ĐT ( vì GD - ĐT là cái quyết định chất lợng nguồn nhân lực nói chung), đòi hỏi một đội ngũ lao động trí tuệ có trình độ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật cao, có ý thức kỷ luật, lòng yêu nớc, có thể lực, để nắm bắt khoa học - công nghệ trong tất cả các lĩnh vực sản xuất xã hội. Trên thực tế trong những năm qua và hiện nay mặc dù NNL GD - ĐT đã tăng cả về số lợng ,chất lợng và sự thay đổi về cơ cấu .v.v Tuy nhiên với yêu cầu cao của phát triển kinh tế và quá trinh hội nhập đang dặt ra thì NNL trong GD - ĐT còn nhiều bất cập : chất lợng NNL GD - ĐT còn cha cao so với đòi hỏi của phát triển kinh tế xã hội , cơ cấu NNL GD - ĐT bất cập , cơ chế , chính sách sử dụng NNL ( nhất là sử dụng nhân tài trong lĩnh vực này ) con cha phù hợp , cha thoả đáng , giữa cá vùng miền của đất nớc nên chúng ta không phát huy hết đợc tính sở trờng, khả năng sáng tạo của NNL. Chính vì vậy việc PTNNL đang đặt ra la hết sc quan trọng , cần thiết và khách quan cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã định hớng cho PTNNL Việt Nam là ngời lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo , có phẩm chất tốt đẹp , đợc đào tạo bồi dỡng và phát triển bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn với một nền khoa học - công nghệ và hiện đại. 1 nớc ta, việc PTNNL phải đặt trong chiến lợc phát triển, kinh tế - xã hội, phải đặt vị trí trung tâm , chiến lợc của mọi chiến lợc phát triển kinh tế xã hội. Chiến lợc PTNNL của nớc ta phải dặt trên cơ sở phân tích thế mạnh và những yếu điểm của nó , để từ đó có chính sách khuyến khích , phát huy thế mạnh ấy , đồng thời cần có những giải pháp tích cực , hạn chế những mặt yếu kém trong việc PTNNL. Có nh vậy chúng ta mới có đợc nguồn nhân lực có chất lợng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở đó , việc làm rõ vấn đề : PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT Việt Nam thực trạng và giải pháp . Tác giả luận văn nhằm luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với lĩnh vực GD-ĐT đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tới . 2 Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây, vấn đề PTNNL đã thu hút không ít sự quan tâm các nhà quản lý , các nhà khoa học ,đặc biệt các nhà nghiên cứu , các viện các tr- ờng đại học Đã có rất nhiều công trình khoa học đ ợc công bố trên các sách báo, tạp chí, yêu cầu về phơng hớng , giải pháp PTNNL và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế xã hội . Chẳng hạn : - GS.TS Phạm Minh Hạc phân tích vấn đề con ngời trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia ,Hà Nội 1996 - TS. Nguyễn Hữu Dũng : Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực con ngời Việ Nam ,NXB Lao động xã hội , Hà Nội 2003. - Tác giả Mai Quốc Chánh : Các giải pháp nâng cao chất lợng nguồn nhân lực theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, NXB Chính trị quốc gia , Hà Nội 1999. - Tác giả Lê Thị ái Lâm : PTNNL thông qua GD-ĐT và kinh nghiệm Đông á - TS. Nguyễn Thanh : PTNNL phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc . 2 Ngoài ra có các bài đăng trên các báo , tạp chí. Tuy nhiên những kết quả đ- ợc nghiên cứu về NNL mới chỉ đề cập tới những vấn đề chung của NNL, và mới chỉ từng bớc giải quyết và tháo gỡ những khó khăn trớc mắt của vấn đề cơ bản này. Luận văn kế thừa có chọn lọc những thành tựu của các tác giả đi trớc , để nhằm phân tích luận giải những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong quá trình PTNNL trong lĩnh vực GD - ĐT Việt Nam . 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . - Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm PTNNL Việt Nam. Luận văn tập trung phân tích thực trạng trong lĩnh vực GD-ĐT và đa ra những quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT Việt Nam. - Để hoàn thành mục đích đặt ra, đề tài tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau : + Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về PTNNL trong lĩnh vực GD - ĐT. + Phân tích thực trạng của việc PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT hiện nay n- ớc ta . + Đa ra những quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT nớc ta trong giai đoạn hiện nay . 4 Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu của luận văn là NNL trong lĩnh vực GD-ĐT .Bao gồm: đội ngũ những ngời làm công tác giảng dạy ,cán bộ quản lý GD .Không chỉ về mặt số lợng mà cả về mặt chất lợng . Phạm vi nghiên cứu của luận văn là lĩnh vực GD- ĐT từ giai đoạn đổi mới cho đến nay và những năm tới nứơc ta 5 Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu đề tài là phơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phơng pháp hệ thống, phơng pháp thống kê, phân tích ,để nghiên cứu những vấn đề đã đặt ra . 6 Những đóng góp của luận văn 3 - Một là , hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT và đúc rút những kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới trong việc PTNNL trong lĩnh vực này. - Hai là ,đánh giá thực trạng PTNNL trong lĩnh vực GD-ĐT Việt Nam trong những năm qua, đa ra những đánh giá , nhận xét về u điểm và tồn tại trong việc PTNNL - Ba là , đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm PTNNL trong lĩnh vực GD- ĐT Việt Nam . 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận , mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chơng: - Chơng I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GD - ĐT - Chơng II: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GD-ĐT việt nam. - Chơng III: Quan điểm và một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GD-ĐT Việt Nam trong giai đoạn tới . 4 Phần II: Nội dung Chơng I : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 1.1. Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội. 1.1.1. Các khái niệm cơ bản. * Nguồn nhân lực: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực ( NNL ) đợc hiểu là nguồn lực con ngời (Human resrources ) của một quốc gia, một vùng lãnh thổ, là một bộ phận của các nguồn lực có khả năng huy động, quản lý để tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, nh nguồn lực vật chất (physical resouces ), nguồn lực tài chính ( finalcial resources ). Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực tơng đơng với nguồn lao động hay nguồn nhân lực xã hội. Đó là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Nguồn nhân lực đợc xem xét trên góc độ số lợng, chất lợng. Số lợng nguồn nhân lực đợc xác định dựa trên quy mô dân số, cơ cấu tuổi, giới tính và sự phân bố theo khu vực và vùng lãnh thổ của dân số. nớc ta, số l- ợng nguồn nhân lực đợc xác định bao gồm tổng số ngời trong độ tuổi lao động (Nam: 15 đến 60; nữ : 15 đến 55 ) vì ngời lao động phải ít nhất đủ 15 và đợc hởng chế độ hu trí hàng năm khi có đủ điều kiện về tuổi đời ( Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi ) và thời gian đóng bảo hiểm xã hội ( 20 năm trở lên ). Đây là lực lợng lao động lao động tiềm năng của nền kinh tế - xã hội. Sự gia tăng tổng dân số là cơ sở để hình thành và gia tăng nguồn nhân lực, có nghĩa là sự gia tăng dân số sau 15 năm sẽ kéo theo sự gia tăng nguồn nhân lực. Nhng nhịp độ tăng dân số chậm lại cũng không giảm ngay lập tức nhịp độ tăng nguồn nhân lực. 5 Chất lợng nguồn nhân lực thể hiển trạng thái nhất định của nguồn nhân lực với t cách vừa là một khách thể vật chất đặc biệt, vừa là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế và các quan hệ xã hội. Chất lợng nguồn nhân lực là tổng thể những nét đặc trng phản ánh bản chất, tính đặc thù liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất và phát triển con ngời. Do vậy chất lợng nguồn nhân lực bao gồm: Tình trạng sức khoẻ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn và năng lực phẩm chất Chất lợng nguồn nhân lực liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực nh đảm bảo dinh dỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm gắn với tiến bộ kỹ thuật, trả công lao động và các mối quan hệ xã hội khác. * Phát triển nguồn nhân lực. Về phát triển nguồn nhân lực ( Human resource develoment ) có nhiều cách tiếp cận khác nhau. UNESCO sử dụng khái niệm PTNNL dới góc độ hẹp là làm cho toàn bộ sự lành nghề của dân c luôn luôn phù hợp trong mối quan hệ phát triển của đất nớc. IZO cho rằng PTNNL không chỉ chiếm lĩnh trình độ lành nghề hoặc bao gồm cả vấn đề đào tạo nói chung mà còn là phát triển năng lực và sử dụng năng lực đó của con ngời để phát triển tiến tới có việc làm hiệu quả, cũng nh thoả mãn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nh vậy, có thể hiểu, PTNNL là quá trình làm biến đổi về số lợng, chất lợng và cơ cấu nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế - xã hội. Quá trình đó bao gồm phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức, tay nghề; tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con ngời; nền văn hoá, truyền thống lịch sử dân tộc. Phát triển nguồn nhân lực bị tác động bởi nhiều yếu tố: Sinh đẻ và sức khoẻ sinh sản; chăm sóc sức khoẻ ( dinh dỡng, vệ sinh môi trờng, phòng ngừa bện tật); giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; văn hoá và truyền thống dân tộc; mối quan hệ xã hội và gia đình; việc làm và trả công lao động; thu nhập và mức sống; trình độ phát triển kinh tế - xã hội. 1.1.2. Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực. 6 Theo quan niệm của Thủ tớng Phan Văn Khải: Nguồn lực con ngời bao gồm cả sức lao động, trí tuệ và tinh thần gắn với truyền thống của dân tộc ta ( Báo nhân dân, ngày 26/8/1998). Đó là 1 quan niệm hoàn toàn đúng đắn, có cơ sở khoa học và rất khái quát. Nguồn nhân lực, theo cách tiếp cận mới, có nội hàm rất rộng, bao gồm các yếu tố cấu thành về lực lợng ( Số lợng) trí thức, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức, tính năng động xã hội và sức sáng tạo, truyền thống lịch sử, nền văn hoá. Có thể cụ thể hoá và phân loại các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực theo các nhóm sau đây: - Quy mô, cơ cấu dân số, lao động và sức trẻ của nguồn nhân lực. Nhóm này liên quan đến các biến đổi về dân số, lao động tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia trong từng thời kỳ nhất định. - Trình độ dân số và chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực. Đây là yếu tố cấu thành đặc biệt quan trọng có tính chất quyết định của NNL trong tiếp thu, làm chủ và thích nghi với kỹ thuật, công nghệ và quản lý nền kinh tế tri thức. Nhóm này liên quan và phụ thuộc vào sự phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề của một quốc gia, trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập trong xu thế toàn cầu hoá. - Nhóm yếu tố cấu thành NNL thể hiện tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con ngời. Nhóm này liên quan đến môi trờng pháp luật, thể chế và các chính sách, cơ chế giải phóng sức lao động, tạo động lực để con ngời phát triển, phát huy tài năng và sức sáng tạo của mình trong nền kinh tế. - Truyền thống lịch sử, nền văn hoá của một quốc gia. Nó bồi đắp và kết tinh trong mỗi con ngời và cả cộng đồng dân tộc, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí, tác phong của con ngời trong lao động. 1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế xã hội. 1.1.3.1. Nguồn nhân lực - mục tiêu và động lực chính của sự phát triển. Nói đến vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển là nói đến vai trò của con ngời trong phát triển. 7 * Con ngời là động lực của sự phát triển. Bất cứ một sự phát triển nào cũng đều phải có một động lực thúc đẩy. Phát triển kinh tế - xã hội đợc dựa trên nhiều nguồn nhân lực: Nhân lực ( nguồn lực con ngời), vật lực ( nguồn lực vật chất: Công cụ lao động, đối tợng lao động, tài nguyên thiên nhiên), tài lực ( nguồn lực về tài chính, tiền tệ) Song chỉ có nguồn lực con ngời mới tạo ra động lực cho sự phát triển, những nguồn lực khác muồn phát huy đợc tác dụng chỉ có thể thông qua nguồn lực con ngời. Từ thời kỳ xa xa con ngời bằng công cụ lao động thủ công và nguồn lực do chính bản thân mình tạo ra để sản xuất ra sản phẩm thoả mãn nhu cầu của bản thân. Sản xuất ngày càng phát triển, phân công lao động ngày càng chi tiết, hợp tác càng chặt chẽ tạo cơ hội để chuyển dần hoạt động của con ngời cho máy móc thiết bị thực hiện, làm thay đổi tính chất của lao động từ lao động thủ công sang lao động cơ khí và lao động trí tuệ. Nhng cả trong điều kiện đạt đợc tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện tại nh hiện nay thì cũng không thể tách rời nguồn lực con ngời bởi lẽ: - Chính con ngời đã tạo ra những máy móc thiết bị hiện tại đó. - Ngay cả đối với máy móc thiết bị hiện đại, nếu thiếu sự điều khiển, kiểm tra của con ngời ( tức tác động của con ngời) thì chúng chỉ là vật chất, chỉ có tác động của con ngời mới phát động chúng và đa chúng vào hoạt động. Vì vậy nếu xem xét nguồn lực là tổng thể những năng lực ( cơ năng và trí năng) của con ngời đợc huy động vào qúa trình sản xuất, thì năng lực đó là nội lực con ngời. Đối với những nớc có nền kinh tế đang phát triển nh nớc ta dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào đã trở thành một nội lực quan trọng nhất. Nếu biết khai thác nó sẽ tạo nên một động lực to lớn cho sự phát triển. * Con ngời là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển kinh tế - xã hội suy cho cùng là nhằm mục tiêu phục vụ con ngời, làm cho cuộc sống con ngời ngày càng tốt hơn, xã hội ngày càng văn minh. Nói cách khác, con ngời là lực lợng tiêu dùng của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Và nh vậy, nó thể hiện rõ nét nhất mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng. Mặc dù mức độ phát triển sản xuất quyết định mức độ tiêu dùng, song nhu cầu tiêu dùng 8 của con ngời lại tác động mạnh mẽ tới sản xuất, định hớng phát triển sản xuất thông qua quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trờng. Nhu cầu con ngời vô cùng phong phú, đa dạng và thờng xuyên tăng lên, nó bao gồm nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, về số lợng và chủng loại hàng hoá càng ngày càng phong phú, đa dạng, điều đó tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 1.1.3.2. Vai trò nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Đẩy tới một bớc sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc vì mục tiêu dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh, đất nớc ta từng bớc tiến lên XHCN, không thể không coi trọng bồi dỡng và sử dụng nguồn tài nguyên quý giá nhất là con ngời. Việt Nam hiện đang tồn tại ít nhất 5 loại nguồn nhân lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Nguồn nhân lực con ngời, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất và khoa học - kỹ thuật, vị trí địa lý và nguồn lực nớc ngoài. Các nguồn lực này có vai trò tác động không nh nhau trong toàn bộ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. đây nguồn lực con ngời lá quý nhất, quyết định nhất. Vai trò quyết định của nguồn lực con ngời đối với qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đợc thể hiện trên hai mặt: Thứ nhất, Các nguồn lực nh vốn tài nguyên thiên nhiên không có sức mạnh tự thân. Chúng chỉ phát huy tác dụng và có ý nghĩa tích cực xã hội khi đợc kết hợp với nguồn lực con ngời, thông qua hoạt động của con ngời. Thứ hai, con ngời với trí tuệ của mình - là nguồn lực không bao giờ cạn kiệt, có khả năng phục hồi và tự tái sinh. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực đã đợc nhiều quốc gia quan tâm và vấn đề này đang nổi lên khu vực Đông á. Xuất phát là những nớc nghèo, chỉ có thể rút ngắn thời kỳ công nghiệp hoá và đạt đợc tốc độ tăng trởng cao, bền vững trong trờng hợp đầu t phát triển nhanh nguồn nhân lực. Sự đầu t đợc hiểu cả ba mặt: Chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức sống và phát triển giáo dục, trong đó đầu t có hiệu quả nhất là đầu t giáo dục. 9 Vào những năm 80 quan điểm về phát triển nguồn nhân lực đã trở thành vấn đề đợc quan tâm đặc biệt khu vực Châu á - Thái Bình Dơng. Con ngời đợc coi là yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển. Không thể xem xét khía cạnh nguồn nhân lực theo quan hệ một phía mà phải nhận thấy vai trò sản xuất của nguồn nhân lực - vấn đề cốt lõi của học thuyết vốn con ngời, và vai trò tiêu dùng của nó đợc thể hiện bằng chất lợng cuộc sống. Cơ chể nối liền hai vai trò là trả công cho ngời lao động tham gia các hoạt động kinh tế và thu nhập đó đầu t trở lại cho con ngời để nâng cao mức sống. Đặc biệt những năm 90, khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bớc sang giai đoạn mới với bớc tiến phi thờng của công nghệ thông tin, việc áp dụng kỹ thuật tin học với những sản phẩm phần mềm tự động hoá đã liên tục làm biến đổi quá trình sản xuất và tăng năng suất lao động. Điều này làm nảy sinh mâu thuẫn giữa thực tiễn sản xuất và sự phân công lao động hiện tại, buộc hình thành một cơ chế mới về lao động trong sự thay đổi thang giá trị con ngời; đồng thời phải xem xét lại toàn bộ hệ thống đào tạo nhân công khi mối quan hệ chặt chẽ giữa các khía cạnh công nghệ, xã hội và kinh tế đợc hình thành. Triết lý kinh doanh chuyển từ công nghệ là trung tâm sang con ngời là trung tâm với các u tiên tri thức, trình độ chuyên môn và động cơ lao động. Xem xét yếu tố con ngời với t cách là nguồn lực cơ bản của sự phát triển kinh tế xã hội, UNESCO nêu con ngời đứng trung tâm của sự phát triển, là tác nhân và là mục đích của sự phát triển. ( Quản lý NNL xã hội - học viện hành chính quốc gia). Trong bối cảnh giao lu, mở cửa đất nớc hiện nay, chúng ta có lợi thế của n- ớc đi sau, thấy đợc những thuận lợi, khó khăn để rút ra những bài học cho chính mình. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, về thực chất là qúa trình thực hiện chiến lợc phát triển con ngời. Thực ra, đây không phải là hai vấn đề song song hay tách biệt nhau mà là hai cách thể hiện của một nội dung thống nhất phát triển đất nớc. Đi lên từ xã hội nông nghiệp lạc hậu, điểm xuất phát công nghiệp hoá, hiện đại hoá thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ khoa học và công nghệ lạc hậu, khả năng về vốn còn hạn chế. Do vậy, phải biết huy động và sử dụng có hiệu quả tất cả mọi nguồn lực mà một trong những nguồn lực lớn nhất, quyết định nhất là 10 [...]... hiện nay, sở GD - ĐT chỉ quản lý phần ngân sách các trờng trực thuộc sở, còn lại toàn bộ ngân sách trên thực tế do ngành tài chính điều hành với hai mô hình là: Sở tài chính vật giá địa phơng cấp uỷ quyền cho phòng tài chính huyện, thị, quận để phòng tài chính huyện thực hiện cấp cho các trờng; Sở tài chính vật giá cấp uỷ quyền cho phòng GD huện, thị, quận để các phòng GD cấp cho các trờng ( GD Việt. .. Số CBQLGD trình độ thạc sĩ trở lên chi m 57,35%, đại học chi m 35,29% - Giám đốc, phó giám đốc, các trởng, phó phòng thuộc sở trình độ thạc sĩ trở lên chi m 14,14% ( trong tổng số 1.96 ngời), đại học chi m 73,17% - Hiệu trởng/ phó hiệu trởng trờng CĐ, ĐH trình độ thạc sĩ trở lên 77,68% và có trình độ đại học 20,66% - Số cán bộ trởng, phó phòng GD - ĐT huyện, quận có trình độ thạc sĩ trở lên 3,3%... GD cấp cho các trờng ( GD Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI ) Về khối ĐT thuộc địa phơng thì sở tài chính vật giá cấp cho các sở có trờng ĐT hoặc cấp trực tiếp cho các trờng Nh vậy ngoài sở tài chính vật giá không ai có thể toàn bộ ngân sách hàng năm thực tế đợc cấp phát và thanh quyết toánbao nhiêu Ngân sách giáo dục của Việt Nam còn rất thấp so với các nớc trong khu vực Ngân sách giáo dục... thức giáo dục mới Hầu hết các trờng đại học và cao dẳng đứng vững trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính đó là nhờ mở rộng các hình thức đào tạo khác nh: Tại chức, từ xa hoặc liên kết đào tạo với cấc tỉnh, trờng khác Hơn nữa, một hớng khắc phục sự khó khăn về nguồn tài chính là nhờ nhà nớc cho phép cấp học mở các trờng dân lập, bán công bậc phổ thông và đại học Mô hình mới đó đến nay dã đạt đợc nhiều kết... Điểm nổi bật của nền giáo dục Việt Namtỷ lệ nữ học sinh so với học sinh nam trong nhiều năm là không thay đổi bậc phổ thông và khoảng 93 - 94% Đó là một thực tế đã có Việt Nam trong khi các nớc đông dân khác nh Trung Quốc, ấn Độ, Pakistang không có Tuy nhiên giữa các vùng lại có sự khác biệt lớn về tỷ lệ ngời lớn biết chữ và số học sinh đến trờng các vùng miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông... 2.1 Tình hình phát triển GD - ĐT nớc ta trong những năm qua 2.1.1 Về hệ thống giáo dục Việt Nam Hệ thống giáo dục Việt Nam cũng tơng tự nh hệ thóng giáo dục của hầu hết các nớc Châu á Chính phủ quản lý các trờng ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp ; tỉnh, thành phố quản lý, giáo dục trung học ; quận, huyện quản lý giáo dục tiểu học Hệ thống giáo dục Việt Nam đang đợc mở rộng, bao gồm giáo dục mầm non,... của công chức nhà nớc mà trong đó có ngành GD - ĐT đã thể hiện bớc chuyển biến về chất trong việc thực hiện, thi hành cơ chế chính sách, sử dụng, đãi ngộ NNL GD - ĐT Tuy nhiên, việc phân bổ NNL GD còn cha hợp lý , điều này thể hiện rõ qua thi tuyển công chức trong ngành GD ngoài việc phản ánh không thực chất trình độ chuyên môn, nó còn thể hiện việc bố trí, phân bổ NNL này khi đợc tuyển chọn giữa các. .. triển giáo dục, chính phủ Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức quốc tế tài trợ và cho vay vốn Nh ngân hàng thế giới ( WB) cho vay 80 triệu USD để thực hiện dự án tiểu học và 70 triệu USD để thực hiện dự án đại học; ngân hàng phát triển châu á ( ADB) cho vay u đãi 50 triệu USD để phát triển giáo dục phổ thông trung học và dạy nghề; quỹ nhi đồng liên hợp quốc hỗ trợ cho giáo dục Việt Nam với các dự án trị giá... %) STT Chức danh CBQLGD 1 CBQLGD bộ 2 Chuyên viên bộ Tổng số 68 249 < 35 tuổi 0 7,23 > 50 tuổi 83,82 65,46 18 3 4 5 6 7 8 GĐ,PGĐ, các trởng, phó phòng thuộc sở Hiệu trởng, phó hiệu trởng trờng ĐH, CĐ Trởng khoa, phó trởng khoa, phó phòng thuộc trờng Trởng, phó phòng GD và ĐT quận, huyện Chuyên viên sở và phòng GD - ĐT Hiệu trởng, phó hiệu trởng, chánh phó, GĐTTGDTX, KTHHN 1.096 0 44,16 121 0,83 70,25... của Việt Nam cũng rất thấp ( xem biểu) 33 Chi phí cho GD bình quân theo đầu ngời/ năm Tính theo sức mua tơng So với Việt Nam đơng ( USD ) ( lần ) 1.Singapore 889,40 16,7 2.Malaixia 720,48 13,5 3.Hàn Quốc 610,20 11,5 4.Thái Lan 350,50 6,6 5.Philippin 133,40 2,5 109,40 2,05 6.ấn Độ 7.Trung Quốc 105,30 1,9 8 .Việt Nam 53,00 ( Nguồn: Báo cáo phát triển thế giới năm 2003 (Ngân hàng thế giới) Nớc NXB Chính . CBQLGD ở trình độ thạc sĩ trở lên chi m 57,35%, đại học chi m 35,29%. - Giám đốc, phó giám đốc, các trởng, phó phòng thuộc sở trình độ thạc sĩ trở lên chi m. vực GD - ĐT ở Việt Nam . 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . - Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm PTNNL ở Việt Nam. Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr), 141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr), 141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr), Các khái niệm cơ bản., Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực., Kinh nghiƯm cđa Mü., Kinh nghiƯm cđa NhËt B¶n. Kinh nghiƯm cđa Trung Qc., Quy mô giáo dục., Ngân sách cho giáo dục và đào tạo., Chất lợng giáo dục, Cơ cấu giáo dục - đào tạo., Đánh giá chung về những vấn đề đặt ra. 1. Đánh giá chung, Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra., Mục tiêu chiến lợc phát triển GD - ĐT., Quan điểm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GD - ĐT ở n- ớc ta.

Từ khóa liên quan