Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

104 671 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:18

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUANG DŨNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh” là trung thực, là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Thái Nguyên, tháng 04 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Quốc Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của các cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, các khoa và các phòng của Trườ ế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Quang Dũng. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà khoa học, các thầy các cô giáo trong Trườ ế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình đã giúp tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Quốc Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 4 5. Bố cục của luận văn 4 Chƣơng 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 6 1.1. Một số nội dung cơ sở lý luận cơ bản về thuế GTGT 6 1.1.1. Khái niệm về thuế GTGT 6 1.1.2. Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở nước ta 6 1.1.3. Vai trò của thuế GTGT 8 1.1.4.1. Phạm vi áp dụng 13 1.1.4.2. Căn cứ tính thuế GTGT 15 1.1.4.3. Phương pháp tính thuế GTGT 16 1.2. Nội dung cơ sở thực tiễn công tác quản lý thuế GTGT 17 1.2.1. Sự cần thiết của công tác quản lý thuế GTGT 17 1.2.2. Mô hình tổ chức quản lý thuế 18 1.2.3. Nội dung công tác quản lý thuế GTGT 20 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế GTGT 27 1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT ở ngoài nước 32 1.4.1. Tình hình áp dụng thuế GTGT ở một số nước trên thế giới 32 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4.2. Kinh nghiệm rút ra từ các nước đã áp dụng thuế GTGT 35 1.5. Quan điểm của tác giả về công tác quản lý thu thuế GTGT ở Việt Nam 36 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 39 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 40 2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 40 2.2.3.1. Phương pháp phân tổ 40 2.2.3.2. Phương pháp thống kê, mô tả 40 2.2.3.3. Phương pháp so sánh 41 2.2.3.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 41 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 42 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 43 3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội và khái quát về ngành thuế tỉnh Quảng Ninh 43 3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Hạ Long 43 3.1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 43 , xã hội 44 3.1.2. Khái quát về ngành Thuế Quảng Ninh 47 3.1.2.1. Công tác tổ chức bộ máy thu thuế 47 3.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh 49 3.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các Chi Cục thuế thành phố Hạ Long 49 3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2013 50 3.2.1. Tình hình thu ngân sách Nhà nước 50 3.2.2. Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT 55 3.2.2.1. Tình hình đăng ký thuế, khai, nộp thuế, quản lý nộp thuế 55 3.2.2.2. Quản lý hóa đơn, chứng từ 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra 58 3.2.2.4. Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT 59 3.2.2.5. Xử lý nợ đọng tiền thuế 61 3.2.3. Các yếu ảnh hưởng trong công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD tại thành phố Hạ Long 63 3.2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn thành phố Hạ Long, giai đoạn 2011 - 2013 69 3.2.4.1. Những kết quả đạt được 69 3.2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 70 Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH 73 4.1. Phương hướng, nhiệm vụ của ngành thuế Quảng Ninh trong thời gian tới 73 4.2. Một số để xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 76 4.2.1. Một số đề xuất với Ngành thuế tỉnh Quảng Ninh 76 4.2.2. Một số giải pháp cụ thể 80 4.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên 90 4.3.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách thuế GTGT 90 4.3.2. Kiến nghị về quy định quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ 90 4.3.3. Nghiên cứu, triển khai áp dụng giải pháp mới trong quản lý thuế 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Khai thác báo cáo tài chính CN Cá nhân DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTNT Đối tượng nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng KK-KTT Kê khai và kiểm toán thuế KT- XH Kinh tế - Xã hội NQD Ngoài quốc doanh NSNN Ngân sách Nhà nước QLT Quản lý thuế QTT Khai thác ứng dụng thanh tra SXKD Sản xuất kinh doanh TNCN Thu nhập cá nhân TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TT-HT Tuyên truyền và hỗ trợ TTR Hỗ trợ phân tích thanh tra UBND Ủy ban nhân dân VAT Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ XD Xây dựng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Dự báo tốc độ tăng trưởng của Thành phố 46 Bảng 3.2: Kết quả thu NSNN đối với doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Quảng Ninh 52 Bảng 3.3: Kết quả thu NSNN doanh nghiệp NQD năm 2011 - 2013 phân theo sắc thuế trên địa bàn thành phố Hạ Long 53 Bảng 3.4: Kết quả thu NSNN doanh nghiệp NQD năm 2011 - 2013 phân theo ngành kinh tế - địa bàn thành phố Hạ Long 54 Bảng 3.5: Số thuế GTGT được khấu trừ của doanh nghiệp NQD trên địa bàn Hạ Long 56 Bảng 3.6: Kết quả thanh tra kiểm tra doanh nghiệp NQD trên địa bàn Hạ Long 59 Bảng 3.7: Kết quả hoàn thuế GTGT doanh nghiệp NQD trên địa bàn TP Hạ Long 60 Bảng 3.8: Tình hình nợ thuế GTGT doanh nghiệp NQD toàn ngành 61 Bảng 3.9: Tình hình nợ thuế GTGT doanh nghiệp NQD trên địa bàn Hạ Long 62 Bảng 4.1: Dự toán thu thuế GTGT năm 2014 toàn ngành 73 Bảng 4.2: Dự toán thu thuế GTGT năm 2014 - TP Hạ Long 74 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Khái quát công tác quản lý thu thuế GTGT 21 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Một Quốc gia phát triển có nền tài chính mạnh và bền vững thì nguồn thu NSNN phải chủ yếu từ thuế và thuế cũng phải là công cụ quản lý Nhà nước quan trọng của Nhà nước đó. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện cải cách thuế bước hai. Điểm nổi bật của cuộc cải cách này là thay thế Luật thuế doanh thu bằng Luật thuế giá trị gia tăng được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Sự ra đời của Luật thuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặc có tính đột phá trong công tác quản lý thu thuế và đã thể hiện được sự mạnh dạn, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Tỉnh Quảng Ninh cũng như thành phố Hạ Long đăng ký thành lập tăng nhanh đã tạo số thu về thuế ngày càng lớn. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận người nộp thuế có sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về thuế chưa cao gây thất thu về thuế. Theo đó tình trạng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, để khấu trừ thuế, hoàn thuế, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế, không thực hiện lập hóa đơn khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ đang là vấn đề nhức nhối hiện nay trong công tác quản lý thuế. Để khắc phục được những vấn đề trên, cần thiết phải tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng. Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một thành phố công nghiệp, du lịch và dịch vụ với đủ các loại hình, thành phần kinh tế tham gia kinh doanh. Các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm [...]... những hạn chế trong công tác quản lý thuế giá trị gia tăng - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối. .. đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 Chƣơng 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG... được thực hiện với mục tiêu cụ thể như sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 - Tổng quan cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Từ đó, đánh giá những mặt được, những mặt còn hạn chế, nguyên... quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh làm đề tài của luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần hoàn thiện Luật thuế GTGT nói chung và công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh, nói chung nhằm nâng cao công tác chống thất thu thuế GTGT 2.2... cục Hạ Long quản lý Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý thu thuế GTGT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long từ năm 2011 đến 2013 - Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới công tác quản lý thu thuế GTGT và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác này đối. .. sách quản lý thu thuế GTGT, công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bao gồm các loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã Tại Cục thuế Quảng Ninh, doanh nghiệp NQD được phân cấp quản lý theo các tiêu chí chủ yếu hướng dẫn tại văn bản số 3819/CT-THNVDT ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Cục thuế. .. phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung 5 Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng và công tác quản lý thuế giá trị gia tăng Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối. .. quả quản lý Nhà nước bằng công cụ thuế và nâng cao ý thức người nộp thuế, người tiêu dùng trong việc chấp hành pháp luật về thuế với những kiến thức đã học và cùng với sự giúp đỡ của thầy, cô giáo, các đồng nghiệp trong ngành thuế tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu để đi đến lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên. .. và công cụ quản lý khoa học, hiệu quả nhằm nâng cao công tác quản lý thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng hạn chế thất thu cho NSNN Kết quả nghiên cứu và các giải pháp được chúng tôi đề xuất là cơ sở cho Cục thuế Quảng Ninh và Chi cục Thuế thành phố Hạ Long tham khảo để xây dựng các chính sách nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD phù hợp với điều kiện thực tế của thành. .. đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn thành phố Hạ Long 4 Ý nghĩa khoa học của luận văn: Tìm ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng Từ đó, cho chúng ta thấy các vấn đề thực tiễn: - Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chấp hành chính sách pháp luật về thuế chưa cao, còn có nhiều hành vi vi phạm . trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá. VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH. VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan