Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

108 505 4
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 22:08

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Gấm THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu, có nguồn gốc rõ ràng kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào trƣớc đây. Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đai học Thái Nguyên đã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. , tôi PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm. Tôi xin gửi tới PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm lời cảm ơn trân trọng nhất. Tôi trong việc thu thập số liệu để làm luận văn. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 5. Kết cấu của đề tài 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ 5 1.1. Cơ sở lý luận về thuế 5 1.1.1. Thuế và vai trò của thuế 5 1.1.2. Một số sắc thuế cơ bản 7 1.2. Công tác quản lý thuế 11 1.2.1. Quản lý thuế 11 1.2.2. Nội dung công tác quản lý thuế 13 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác quản lý thuế 20 1.3.1. Nhóm nhân tố trong nội bộ Ngành thuế 20 1.3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài Ngành thuế 25 1.4. Cơ sở thực tiễn về hoàn thiện công tác quản lý thuế 29 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý các sắc thuế ở một số nƣớc 29 1.4.2. Quan điểm của tác giả về công tác quản lý thu thuế ở Việt Nam 33 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Quảng Ninh 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 35 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin 37 2.3. Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo 37 2.4. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu 38 2.5. Chỉ tiêu phân tích 39 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 40 3.1. Giới thiệu khái quát về đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 40 3.2. Giới thiệu chung về Cục Thuế tỉnh Quảng ninh 41 3.2.1. Vị trí và chức năng 41 3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 42 3.2.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động 45 3.2.4. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 50 3.3. Thực trạng công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ ngƣời nộp thuế 53 3.3.2. Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế 55 3.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 57 3.3.4. Công tác xử lý hoàn thuế và kiểm tra, thanh tra thuế 59 3.3.5. Công tác quản lý thu nợ thuế 60 3.3.6. Xử lý miễn giảm 62 3.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 63 3.4.1. Về thể chế, chính sách 63 3.4.2. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 64 3.4.3. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế 65 3.4.4. Về công tác quản lý thu nợ thuế 67 3.4.5. Về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế 68 3.4.6. Về công tác tin học 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.7. Về công tác tổ chức ngành thuế 73 3.4.8. Về năng lực cán bộ thuế 76 3.4.9. Về trụ sở, phƣơng tiện làm việc của cơ quan thuế 78 3.4.10. Về quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 83 Chƣơng 4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2015 84 4.1. Mục tiêu chiến lƣợc của ngành thuế Việt nam đến năm 2015 84 4.2. Mục tiêu nâng cao, hoàn thiện công tác quản lý thuế của Ngành thuế Quảng Ninh đến năm 2015 85 4.2.1. Mục tiêu 85 4.2.2. Dự kiến số thu ngân sách đến năm 2015 86 4.3. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 87 4.3.1. Về thể chế, chính sách 87 4.3.2. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 87 4.3.3. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế 88 4.3.4. Về công tác quản lý thu nợ thuế 88 4.3.5. Về công tác tin học, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế 89 4.3.6. Về công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực ngành thuế 90 4.3.7. Về trụ sở, phƣơng tiện làm việc của cơ quan thuế 92 4.3.8. Về quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế 92 4.4. Kiến nghị để thực hiện các giải pháp đề ra 93 4.4.1. Đối với nhà nƣớc 93 4.4.2. Đối với Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) CNTT Công nghệ thông tin CQT Cơ quan thuế FDI Foreign Direct Investment (Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài) GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng HĐND Hội đồng nhân dân HTKK Hỗ trợ kê khai ITAIS Integrated Tax Administration Information System (Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp) LPTB Lệ phí trƣớc bạ MST Mã số thuế NNT Ngƣời nộp thuế NQD Ngoài quốc doanh NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLN&CCT Quản lý nợ và cƣỡng chế thuế QLT Quản lý thuế TCCB Tổ chức cán bộ THDT Tổng hợp dự toán TINC Chƣơng trình quản lý đối tƣợng nộp thuế cấp Cục TINCC Chƣơng trình quản lý đối tƣợng nộp thuế cấp Chi cục TK Tài khoản TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân VATCC Chƣơng trình quản thuế GTGT cấp Chi cục VATWIN Chƣơng trình quản thuế thuế GTGT sử dụng hệ điều hành window. XHCN Xã hội chủ nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii Bảng 1.1. Thuế suất thuế TNDN ở một số nƣớc phát triển (%) 32 Bảng 3.1: Số lƣợng cán bộ công chức ngành thuế Quảng Ninh đến 31/12/2013 49 Bảng 3.2. Kết quả thu ngân sách 51 Bảng 3.3. Thống kê tình trạng hoạt động của NNT đã đƣợc cấp MST tình đến 31/12/2013 56 Bảng 3.4. Thống kê tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế của hai sắc thuế GTGT và TNDN năm 2013 56 Bảng 3.5. Số cuộc thực hiện thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2011-2013 58 Bảng 3.6. Tình hình thu thuế qua công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2011-2013 58 Bảng 3.7. Tình hình nợ đọng thuế 61 Bảng 3.8. Bảng tổng hợp trình độ cán bộ công chức ngành thuế Quảng Ninh đến thời điểm 31/12/2013 77 Bảng 3.9. Số lƣợng trang thiết bị quản lý thu thuế của ngành thuế Quảng Ninh đến 31/12/2013 79 Bảng 4.1. Dự kiến số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 86 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1. Mô hình tổ chức quản lý theo chức năng của hệ thống thuế Việt Nam 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Qua hai cuộc cải cách thuế, ngành thuế đã hình thành đƣợc một hệ thống chính sách thuế bao quát đƣợc hầu hết các nguồn thu của đất nƣớc. Các chính sách thuế luôn đƣợc sửa đổi bổ sung hoàn thiện kịp thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, đã trở thành công cụ của Đảng và Nhà nƣớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế theo hƣớng khuyến khích đầu tƣ, khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống quản lý thuế đã xây dựng và không ngừng đƣợc kiện toàn, đảm bảo thực thi tốt và thống nhất các luật thuế trong cả nƣớc. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý thuế ngày càng đƣợc nâng cao. Nhờ vậy, công tác thuế của đã và đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Số thu từ thuế và phí đã trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nƣớc, năm sau cao hơn năm trƣớc, nhất là các năm gần đây. Thuế đã góp phần đảm bảo công bằng xã hội, tạo môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trƣờng. Thực hiện Luật Quản lý thuế, các luật thuế và các văn bản hƣớng dẫn thi hành của Nhà nƣớc, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều tiến bộ: năm 2011 số thu ngành thuế bao gồm cả thuế và phí mới đạt trên 13.625 tỷ đồng, năm 2012 đạt trên 13.375 tỷ đồng, năm 2013 số thu đạt trên 15.000 tỷ đồng (số thu năm 2012 giảm so với năm 2011 là do tình hình suy giảm kinh tế), luôn đạt và vƣợt số thu trong cân đối NS của địa phƣơng. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác thuế của nƣớc ta hiện nay vẫn còn tồn tại chủ yếu nhƣ: chính sách thuế chƣa thực sự đồng bộ, còn phức tạp, một số sắc thuế còn nhiều mức thuế suất, lồng ghép nhiều chính sách xã hội, nhiều mức miễn giảm; bộ máy thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về thuế, quản lý nợ và cƣỡng chế thuế thì còn quá nhỏ so với yêu cầu quản lý thuế Hơn nữa, quy mô của doanh nghiệp ngày một lớn, không còn bó hẹp trong một địa phƣơng mà ngày càng quốc gia hoá, toàn cầu hoá; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú. Việc quản lý kinh doanh và các hoạt động thƣơng mại của doanh nghiệp ngày càng tiên tiến, điện tử hoá và tin học hoá. Vì vậy, nếu không hiện đại hoá công tác quản lý thuế thì không theo kịp và đáp ứng đƣợc sự phát triển nhanh chóng và hiện đại hoá của doanh nghiệp. Quá trình cải cách thuế nhằm tạo hành lang pháp luật trong chính sách thuế, quản lý thuế, nâng [...]... hình quản lý thu thuế ở Quảng Ninh, trƣớc yêu cầu cải cách và hiện đại hoá toàn ngành thuế, tác giả đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và những kết quả đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đề xuất các giải... nhƣ : thuế suất, khai thuế, nộp thuế, giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoá đơn chứng từ Công tác quản lý thuế cần đƣợc nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện Trong công tác thu thuế, Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh là một bộ phận cấu thành hệ thống thu thuế của Việt Nam, là cơ quan quản lý thuế tại tỉnh Quảng Ninh, nhận thức đƣợc tầm quan trọng và tính cấp thiết đƣợc nêu ở trên, trên cơ sở tình hình quản lý thu thuế. .. cho ngành thuế tỉnh Quảng Ninh một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoàn thiện công tác quản lý các sắc Thuế: Gía trị gia tăng(GTGT); Thu nhập doanh nghiệp(TNDN); Tiêu thụ đặc biệt(TTĐB); Thu nhập cá nhân(TNCN); thuế Tài Nguyên; thuế Môn Bài, đảm bảo thực hiện tốt pháp luật thuế và tăng thu ngân sách địa phƣơng nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh và của... cứu của đề tài giúp cho công tác quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh có cơ sở khoa học, có tính thực tiễn và mang tính khả thi, nhằm đạt đƣợc các mục tiêu thu NSNN cũng nhƣ phát triển ổn định vững mạnh trong tƣơng lai, khảng định thành công của việc hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tăng thu cho ngân sách, góp phần ổn định ngân sách tỉnh Quảng Ninh trong quá trình phát... bàn tỉnh Quảng Ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý thuế Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, chỉ ra những mặt đã làm đƣợc và mặt chƣa làm đƣợc của Cục Thuế cũng nhƣ nguyên nhân của nó Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các khoản... thu, sắc thuế phù hợp với thực tiễn của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là c công tác quản lý các sắc thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác này Cụ thể, công tác quản lý thuế bao gồm các nội dung nhƣ (1) quy trình đăng ký thuế, ... của tỉnh Những vấn đề bất cập, những khó khăn mà cục thuế Quảng Ninh gặp phải khi thực hiện Luật Quản Lý Thuế và các sắc thuế 5 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của luận văn đƣợc chia thành 4 chƣơng nhƣ sau: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về cơ bản về thuế và quản lý thuế - Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu - Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. .. nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận về thuế 1.1.1 Thuế và vai trò của thuế 1.1.1.1 Khái niệm cơ bản về thuế Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nƣớc và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ Nhà nƣớc sử dụng thuế. .. nộp thuế ( Luật quản lý thuế) Theo nghĩa rộng, quản lý thuế là hoạt động mang tính lập pháp về thuế gồm các hoạt động về xây dựng chính sách thuế, ban hành văn bản quy phạm về pháp luật thuế, hoạt động tổ chức hành thu, xử lý vi phạm về thuế (Luật quản lý thuế) 1.2.1.2 Đặc điểm - Thứ nhất, quản lý thuế là việc quản lý bằng pháp luật Hoạt động quản lý thuế đƣợc quy định rõ ràng trong Luật quản lý thuế. .. trình quản lý thuế mới, đòi hỏi cơ sở vật chất và trang thiết bị của ngành thuế phải đồng bộ mới đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra Ngành thuế đang từng bƣớc nâng cấp nhiều trụ sở cơ quan thuế, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thuế làm cơ sở hiện đại hoá công tác quản lý thuế 1.3.1.10 Quy trình đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế Các quy trình quản lý đăng ký thuế, quy trình quản . này đóng góp cho ngành thuế tỉnh Quảng Ninh một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoàn thiện công tác quản lý các sắc Thuế: Gía trị gia tăng(GTGT);. trạng công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ ngƣời nộp thuế 53 3.3.2. Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế. tình hình quản lý thu thuế ở Quảng Ninh, trƣớc yêu cầu cải cách và hiện đại hoá toàn ngành thuế, tác giả đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn