phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb

38 210 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 10:01

GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tìm hiểu chung về ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại Vào năm 1930, Đan Mạch ra luật ngân hàng trong đó có định nghĩa: “Những nhà băng thiết yếu gồm các nhiệm vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân.” Đến năm 1941, các nhà kinh tế Pháp lại khẳng định rằng: “Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thường xuyên nhận của công chúng với hình thức kí thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.” Điều 20 trong luật các tổ chức tín dụng( Số 07/1997/QHX ) của Việt Nam quy định: “NHTM là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động khác có liên quan.” Trong đó “Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.” Mỗi khái niệm khác nhau nhưng điều khẳng định rằng NHTM là một doanh nghiệp đặt biệt hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với cam kết hoàn trả lại đúng số tiền đó cộng thêm một khoản tiền lãi, sử dụng số tiền này cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán cùng một số nghiệp vụ khác. Hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý đồng thời ngân hàng lại có khả năng tác động trở lại với các yếu tố này. Không thể phủ nhận rằng, nền kinh tế của một nước chỉ phát triển ổn định và bền vững khi có chính sách tài chính – tiền tệ đúng đắn và hệ thống ngân hàng hoạt động đủ mạnh, có khả năng thu hút tập trung các nguồn vốn và phân bổ hợp lý các nguồn vốn đó vào các ngành sản xuất kinh doanh. 1.1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế a) Chức năng • Chức năng trung gian tín dụng Chức năng trung gian tín dụng là chức năng quan trọng nhất của NHTM . Khi thực hiện chức năng này NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 3 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 và người có nhu cầu vốn. NHTM vừa là người đi vay vừa là người cho vay và hưởng lợi nhuận là chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên. • Chức năng trung gian thanh toán Ở đây, NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân. Thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán thuận lợi như séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng Tùy theo nhu cầu các khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp. Các chủ thể sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, và an toàn. Chức năng này góp phần thúc đẩy lưu thông vốn, thanh toán nhanh từ đó góp phần phát triển kinh tế. • Chức năng tạo tiền Chức năng tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của NHTM. Với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế.Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán, đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi trả cho xã hội. b) Vai trò của NHTM trong nền kinh tế • NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế để đầu tư vào sản xuất kinh doanh và các nhu cầu chi tiêu khác. Hiện nay, với vai trò là cầu nối, NHTM đứng ra huy động vốn tạm thời nhàn rỗi ở mỗi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế bằng cơ chế tiền gửi có kì hạn, không có kì hạn, rồi tái phân phối cho nền kinh tế quốc dân, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho quá trình tái sản xuất. • NHTM hỗ trợ nhà nước trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các NHTM thực hiện đúng chức năng của mình với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia như ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. NHTM ngày càng phát huy được vai trò công cụ đòn bẩy của nó trong việc thực thi chính sách tiền tệ tín dụng. Như: việc xóa bỏ cơ chế lãi suất “trần”, “sàn”, thực hiện cơ chế lãi suất cơ bản, chuyển sang cơ chế lãi suất thỏa thuận giúp các TCTD linh hoạt hơn trong điều hành lãi suất, khuyến khích xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu hướng mạnh về xuất khẩu như chính sách đã đề ra. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 4 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 • NHTM góp phần phân bổ, điều hòa vốn giữa các ngành, vùng trong nền kinh tế quốc dân, tạo sự phát triển nhanh, các vùng trong một nước. Để tạo đồng đều cân bằng về vốn giữa các ngành, vùng trong nền kinh tế, NHTM sẽ thực hiện chức năng thu hút vốn thừa ở các ngành, vùng có nhiều vốn nhàn rỗi chuyển sang các ngành, vùng đang có nhu cầu sử vốn. • NHTM góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường. Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ yếu bổ sung vốn lưu động( ngắn hạn) cho các tổ chức kinh tế mua nguyên vật liệu để tiến hành sản xuất kinh doanh và hoạt động ngân hàng đã góp phần làm biến đổi các điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, của các chủ thể kinh tế theo hướng tối ưu, nhất là đảm bảo các yếu tố đầu vào và đầu ra qua một hệ thống đồng bộ về vốn. • NHTM là cầu nối giữa các nước, thúc đẩy phát triển ngoại thương, công nghiệp và các ngành có liên quan. Cùng với xu hướng hội nhập, khu vực hóa và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các quốc gia trên thế giới không ngừng mở rộng giao lưu buôn bán hợp tác tương trợ lẫn nhau.Thông qua các hoạt động thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, quan hệ tín dụng với ngân hàng nước ngoài, hệ thống ngân hàng đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nước phù hợp phù hợp với sự vận động của nền tài tài chính quốc tế. Tóm lại, NHTM có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình hình thành, phát triển, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, làm cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh, từ đó tạo động lực thúc đẩy quy mô tín dụng ngân hàng, giảm bớt nguy cơ rủi ro xảy ra. 1.1.3 Một số nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại a) Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại NHTM hiện đại hoạt động với 3 nghiệp vụ chính: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng và nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ tư vấn, thanh toán hộ, giữ hộ… Ba nghiệp vụ này có quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo nên uy tín và thế mạnh cạnh tranh cho các NHTM, các nghiệp vụ này đan xen lẫn nhau trong quá trình hoạt động của ngân hàng, tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của NHTM. Cụ thể bao gồm các nghiệp vụ: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 5 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 • Nghiệp vụ tiền gửi Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động ngân hàng nhận các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp vào để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản. Ngoài ra, NHTM cũng có thể huy động các khoản tiền nhàn rỗi của cá nhân hay hộ gia đình được gửi vào ngân hàng với mục đích bảo quản hoặc hưởng lãi trên số tiền gửi. • Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Các NHTM phần lớn sử dụng nghiệp vụ này để thu hút các khoản vốn có tính thời hạn tương đối dài và ổn định, nhằm đảm bảo khả năng đầu tư, khả năng cung cấp đủ các khoản tín dụng mang tính chất trung và dài hạn vào nền kinh tế. Hơn nữa, dịch vụ này còn giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh. • Nghiệp vụ đi vay Nghiệp vụ đi vay được các ngân hàng sử dụng thường xuyên nhằm mục đích tạo vốn kinh doanh cho mình bằng việc vay các TCTD trên thị trường tiền tệ và vay NHNN dưới hình thức tái chiết khấu hay vay có bảo đảm…Trong đó, các khoản vay từ NHNN chủ yếu nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của NHTM khi mà nó không tự cân đối được nguồn vốn. • Nghiệp vụ huy động vốn khác Ngoài 3 nghiệp vụ huy động vốn cơ bản trên, NHTM còn có thể tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Đây là khoản vốn huy động không thường xuyên của NHTM, thường để nhận được khoản vốn này đòi hỏi các ngân hàng phải lập ra các dự án cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng phù hợp với đối tượng các khoản vay. b) Nghiệp vụ tín dụng Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn của NHTM vào các mục đích khác nhau nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Bao gồm các nghiệp vụ cụ thể như sau: • Nghiệp vụ ngân quỹ Nghiệp vụ này phản ánh các khoản vốn của NHTM được dùng vào mục đích nhằm đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán hiện thời cũng như khả năng thanh toán nhanh của NHTM và thực hiện quy định về dự trữ bắt buộc do NHNN đề ra. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 6 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 • Nghiệp vụ cho vay Đây có thể nói là nghiệp vụ quan trọng bậc nhất trong hoạt động quản lí tài sản của NHTM. Nghiệp vụ này góp phần rất lớn vào lợi nhuận trong quá trình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.Thông qua nghiệp vụ này mà ngân hàng cung cấp các khoản tín dụng ngắn, trung, dài hạn cho các thành phần trong nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. • Nghiệp vụ đầu tư tài chính Bên cạnh nghiệp vụ tín dụng, các NHTM còn dùng số vốn huy động được từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế xã hội để đầu tư vào nền kinh tế dưới các hình thức như: hùn vốn, góp vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị trường…và trực tiếp thu lợi nhuận trên các khoản đầu tư đó. c) Nghiệp vụ cung ứng dịch vụ Ngoài các nghiệp vụ cơ bản được nêu trên, trong hoạt động kinh doanh, các NHTM còn tiến hành các hoạt động kinh doanh khác trên thị trường như: kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và đá quý, thực hiện dịch vụ tư vấn, dịch vụ ngân quỹ, nghiệp vụ ủy thác, đại lý trong hoạt động cung ứng chứng khoán ra thị trường…và hàng loạt những nghiệp vụ khác liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng như: dịch vụ bảo quản GTCG, dịch vụ cho thuê két sắt, dịch vụ cầm đồ…Cùng với sự phát triển nền kinh tế hàng hóa đặc biệt trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động thu chi hộ, chuyển tiền qua ngân hàng ngày càng được mở rộng và phát triển. Các ngân hàng đã không ngừng áp dụng những tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ, kết hợp với uy tín kinh doanh của ngân hàng làm cho nghiệp vụ này càng thay đổi về chất. 1.2 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn Trong nền kinh tế luôn tồn tại những người thiếu vốn hoặc thừa vốn, NHTM đã biết điều hòa mâu thuẫn này bằng việc sử dụng các công cụ, các nghiệp vụ của mình để huy động các nguồn vốn trong xã hội. Thực chất, nghiệp vụ huy động vốn là các hoạt động thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội dưới dạng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, phát hành các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các GTCG khác, tạo nên một nguồn tài chính được ngân hàng sử dụng để kinh doanh sinh lời và trả lại một phần lợi nhuận cho người gửi thông qua công cụ lãi suất. Muốn thực hiện tốt công tác này ngân hàng cần có những bước phân tích hai chủ thể chính trong mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất hình thành nên nghiệp vụ này là ngân hàng và khách hàng. Trong hoạt động huy động vốn quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể có liên quan được quy định như sau: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 7 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 _ Về phía ngân hàng Quyền mà ngân hàng có được khi khách hàng mở tài khoản tiền gửi ở ngân hàng mình là được phép chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với số dư tiền gửi mà khách hàng đã chuyển vào tài khoản. Nghĩa vụ của khách hàng phát sinh cùng với việc thực hiện nghiệp vụ naỳ là phải đảm bảo an ninh cho số tiền đó. Khi đến hạn ngân hàng phải trả gốc và lãi cho chủ tài khoản đó. Ngân hàng sẵn sàng trả lãi cho số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng mà không hề lấy chi phí đảm bảo vì mục đích của ngân hàng không phải thu tiền dịch vụ mà thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. _ Về phía khách hàng Việc mở tài khoản tiền gửi sẽ làm phát sinh tư cách chủ tài khoản, số dư trên tài khoản thực chất là khoản có phải đòi của khách hàng đối với ngân hàng, đồng thời là khoản nợ phải trả của ngân hàng đối với khách hàng. Nếu khách hàng chấp nhận tài khoản tiền gửi ở ngân hàng, điều đó có nghĩa là với tư cách chủ nợ ngân hàng, khách hàng có quyền yêu cầu ngân hàng hoàn trả toàn bộ số tiền đã gửi kèm theo lãi thỏa thuận. Như vậy trong nghiệp vụ huy động vốn khách hàng và ngân hàng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Quyền lợi của đối tượng này chính là nghĩa vụ phải thực hiện của đối tượng kia. 1.2.2 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng Sau khi sử dụng hết lượng vốn tự có nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu giao dịch, thanh toán của khách hàng thì các NHTM phải tiến hành huy động vốn từ bên ngoài. Thông thường nguồn vốn huy động này chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong kết cấu nguồn vốn của ngân hàng, và cũng đảm bảo cho ngân hàng hoạt động một cách bình thường. Quá trình huy động vốn của NHTM chủ yếu dưới các hình thức sau: a) Huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi không kì hạn Tiền gửi không kì hạn là loại tiền mà chủ sở hữu của loại tiền này có thể rút tiền hoặc trả cho đối tác kinh doanh của họ bằng hình thức phát hành Séc. Ở những nước có hệ thống ngân hàng phát triển hoạt động dựa trên công nghệ cao, thì việc rút tiền từ tài khoản này phần lớn điều thực hiện bằng điện thoại hoặc thực hiện qua máy rút tiền tự động ATM được lắp đặt rộng rãi. Đối với khách hàng, việc gửi tiền vào tài khoản này với mục đích chủ yếu là thanh toán và chi trả các hoạt động kinh doanh, các hoạt động dịch vụ phát sinh một cách thường xuyên. Nên việc dễ dàng chuyển nhượng, dễ dàng thanh toán được xem là yếu tố rất quan trọng, còn việc hưởng lãi chỉ là yếu tố thứ yếu. Do đó, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 8 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 loại tiền gửi này còn được gọi là loại tiền gửi theo yêu cầu, nó không đem lại lợi tức cao cho người gửi. Ngược lại đối với NHTM thì đây lại là một khoản vốn huy động với mức chi phí thấp nhất trong tất cả các khoản vốn huy động khác. Ngân hàng chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí nhỏ về quản lý tài khoản hoặc trả lãi (nếu có thì nó cũng rất nhỏ) bù lại là được sử dụng phần lớn làm vốn kinh doanh. Tuy nhiên, vốn tiền gửi không kì hạn là khoản vốn có sự biến động nhiều nhất, số dư của loại tài khoản này tăng giảm phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của người gửi tiền. Như vậy, NHTM chỉ có thể sử dụng vốn này hiệu quả khi và chỉ khi đưa ra dự đoán chính xác về sự biến động của số dư tài khoản. b) Huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi có kì hạn và tiền gửi tiết kiệm Khác với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn và tiền gửi tiết kiệm là hai loại tiền gửi có tính ổn định cao hơn, chi phí huy động và quản lí cao hơn, hơn nữa hai loại tiền gửi này lại có độ nhạy cảm cao về lãi suất nên trong quá trình huy động cũng có những điểm khác biệt. • Huy động tiền gửi có kì hạn Đây là loại tiền gửi trong đó đã có sự thỏa thuận giữa người gửi tiền và Ngân hàng về lãi suất và thời hạn rút tiền. Về cơ bản, các khoản tiền gửi này thường có kì hạn tương đối dài và không được sử dụng để tiến hành thanh toán như các khoản chi trả bằng vốn trên tài khoản vãng lai. Chính vì vậy, mức lãi suất đối với loại tiền gửi này có thể cố định hoặc linh hoạt tùy thuộc vào sự thỏa thuận của ngân hàng với khách hàng. Đối với tiền gửi có lãi suất linh hoạt khách hàng có thể gửi thêm tiền trước hạn định. • Huy động tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm từ lâu đã được coi là công cụ huy động vốn truyền thống của các NHTM. Vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm thường chiếm tỷ trọng tương đối trong cơ cấu tiền gửi vào ngân hàng. Vd: tiền gửi tiết kiệm ở các NHTM Việt Nam chiếm 60%-70% tổng tiền gửi, còn ở Mỹ chiếm khoản 25%. Lãi suất huy động tỷ lệ thuận với thời gian gửi tiền sẽ khuyến khích khách hàng gửi tiền với thời hạn dài hơn. Ngân hàng thường dùng nguồn vốn có tính ổn định cao này để đầu tư các dự án dài hạn nhưng phụ thuộc rất lớn vào tình hình dân số- xã hội, kinh tế xã hội, đặc biệt là thu nhập của dân cư, do đó các ngân hàng áp dụng mọi biện pháp để nâng cao uy tín và danh tiếng của ngân hàng mình nhằm thu hút nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm mình nhất. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 9 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 c) Huy động vốn qua đi vay Các khoản vay vốn ngày càng chiếm tỷ trọng cũng như vị thế đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM không chỉ về mặt quy mô đơn thuần mà còn mang ý nghĩa như là một biện pháp quản lí các danh mục trong tài sản nợ. Vốn vay của ngân hàng có thể hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng chủ yếu những nguồn cơ bản sau: • Vay từ ngân hàng trung ương Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều cho phép các NHTM và các TCTC khác trong nước được phép vay tiền của NHTW trong những điều kiện cấp bách sau: thiếu hụt dự trữ hay quá kẹt về vốn. Tuy nhiên, để giữ ổn định giá trị đồng bản tệ cũng như ngăn chặn sự lạm dụng của các NHTM trong việc vay vốn, NHTW thường không muốn cho NHTM vay quá nhiều, khi đó nó có thể nâng mức lãi suất chiết khấu, lãi suất phạt lên cao, hoặc đưa ra những điều kiện cho vay mà hiếm NHTM nào đạt được. • Vay từ các tổ chức tín dụng khác Cũng tương tự trên, trong quá trình hoạt động của mình có những lúc NHTM phải đối đầu với những khó khăn về tài chính: thiếu hụt dự trữ bắt buộc, mất khả năng thanh toán những khoản tiền lớn…Tránh nguy cơ mất uy tín, mất khách hàng các NHTM phải chọn giải pháp là đi vay. NHTM có thể đi vay từ nhiều nguồn khác nhau nhưng một trong số đó là vay các TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng hay thị trường tiền tệ trong và ngoài nước. Việc vay mượn vốn giữa NHTM với NHTW, TCTD được diễn ra liên tục trong quá trình hoạt động của ngân hàng. Nó hình thành nên một loại tài sản nợ khá thường xuyên trong bảng cân đối tài sản. Mặt khác nó còn đảm bảo cho ngân hàng có những mối quan hệ tốt với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống, đồng thời tạo ra cơ hội cho các ngân hàng giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình kinh doanh. d) Huy động vốn qua phát hành công cụ nợ Các NHTM có thể phát hành các loại công cụ nợ ra thị trường dể huy động vốn như: chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có mệnh giá lớn, trái phiếu, kỳ phiếu… Trong đó, việc huy động vốn bằng công cụ nợ ngắn hạn (gồm có chứng chỉ tiền gửi, giấy thỏa thuận mua lại…) lại có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tài sản nợ bên cạnh việc huy động vốn, bởi vì nó có thể sử dụng mọi lúc khi cần thiết. Mức lãi suất được trả cho công cụ nợ ngắn hạn này thường được quy định bằng cách thỏa thuận trực tiếp giữa ngân hàng và người gửi tiền, hoặc được quy định ở mức mà khách hàng có thể chấp nhận được. Có thể nói những người mua chứng chỉ này rất nhạy cảm với những biến động trên thị trường. Do vậy, để làm chủ được nguồn vốn này đòi hỏi các NHTM phải đưa ra được mức lãi suất cao BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 10 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 hơn so với các loại chứng chỉ tiền gửi khác hoặc có thể cao hơn mức lãi suất của trái phiếu. e) Các hình thức huy động vốn khác Ngoài các hình thức huy động vốn trên, NHTM cũng có thể sử dụng các hình thức huy động vốn khác để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư, từ nền kinh tế thông qua các hoạt động ủy thác về các dịch vụ xã hội: dịch vụ câu lạc bộ… hoặc đứng ra làm đại lí phát hành chứng khoán cho các công ty, làm trung gian thanh toán…Qua đó ngân hàng có thể sử dụng một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi đáng kể trong quá trình thu hộ, chi hộ cho khách hàng. 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại a) Các nhân tố khách quan • Các yếu tố pháp lý Các hoạt động của ngân hàng cũng như bất kì các ngành nghề kinh doanh nào khác đều chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật. Hoạt động huy động vốn cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Nó chịu sự tác động trực tiếp của các bộ luật như: luật TCTD, luật NHNN, các văn bản về pháp lí ngân hàng, chính sách TCTT, chính sách tỷ giá, đầu tư…trong đó quy định về việc phát hành trái phiếu, kì phiếu của ngân hàng, tỷ lệ huy động vốn so với vốn tự có, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu… nhằm đảm bảo an toàn, sự bình đẳng cho mọi tổ chức hoạt động dịch vụ ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng khả năng tự bảo vệ trước cạnh tranh quốc tế trong quá trình hội nhập. • Các yếu tố chính trị Tình hình chính trị ổn định hay bất thường, chính sách ngoại giao mở rộng hay thắt chặt và các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động NHTM trong đó có công tác huy động vốn. Chính trị ổn định, chính sách ngoại giao mở rộng kích thích đầu tư nước ngoài, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước có nền kinh tế phát triển tạo cơ hội thiết lập quan hệ với các tổ chức tài chính lớn như IMF, WB, ADB, ngân hàng đầu tư Bắc Âu, quỹ OPEC…từ đó đem lại cho ngân hàng nhiều thời cơ và thách thức mới. • Các yếu tố kinh tế Động thái của nền kinh tế chính là cơ sở đầu tiên để người gửi tiền quyết định nên gửi tiền vào ngân hàng, tích trữ vàng, ngoại hối hay đầu tư vào một tài sản khác. Trong điều kiện kinh tế bất ổn, giá cả và sức mua của tiền tệ biến động phức tạp, lạm phát xảy ra, người dân có xu hướng tích trữ vàng mua các ngoại tệ hoặc các tài sản khác như buôn bán tài sản bất động sản, các tài sản quý giá BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 11 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN LỚP: K34A4B SVTT: NGÔ THỊ THANH THẢO MSSV: 069 khác…nhằm mục đích an toàn tài sản. Ngược lại, nền kinh tế phát triển ổn định với tỷ lệ lạm phát hợp lí thì người dân có cái nhìn lạc quan hơn và có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng làm nguồn vốn ngân hàng không ngừng tăng lên. • Các yếu tố văn hóa xã hội Các nhân tố thói quen tập quán phong tục tâm lí cũng ảnh hưởng phần nào đến huy động vốn. Chính vì vậy các ngân hàng quan tâm hơm đến hoạt động Marketing, quảng cáo, tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng hiểu sâu hơn nữa về vai trò và chức năng của ngân hàng. b) Các nhân tố chủ quan • Uy tín của ngân hàng Người dân thường chọn những ngân hàng có uy tín cao để gửi tiền hay sử dụng các dịch vụ với mong muốn an toàn và tiện lợi nhất, thậm chí họ còn chịu gửi với lãi suất thấp hơn so với các ngân hàng khác. Các TCTD chấp nhận cho vay với các ngân hàng có uy tín, danh tiếng, kinh doanh luôn có lãi vì họ có khả năng trả được nợ đúng hạn, do đó không làm gián đoạn đến việc sử dụng vốn của tổ chức cho vay. Vì vậy, các ngân hàng cần phải nâng cao uy tín, hoạt động lâu dài thông qua tổ chức hoạt động, trình độ quản lí, công nghệ ngân hàng, tài sản của ngân hàng… • Lãi suất huy động vốn Lãi suất là mối quan tâm hàng đầu khi một cá nhân hay một tổ chức kinh tế nào muốn gửi tiền vào ngân hàng. Vì người có tiền muốn gửi tiền trước hết họ muốn so sánh xem nơi nào có lãi suất cao, tiếp đến mới là vấn đề an toàn và các dịch vụ mà họ được hưởng. Nếu khách hàng đánh giá các ngân hàng có cùng hệ số an toàn và dịch vụ thì vấn đề lãi suất được đặt ra. Và đương nhiên họ sẽ chọn ngân hàng có lãi suất cao hơn để gửi tiền. Người đầu tư luôn muốn mình được lợi nhuận cao nhất. Hơn nữa, lãi suất còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quy mô cơ cấu huy động vốn. Thông thường các lãi suất không giống nhau và lãi suất tiền gửi tiết kiệm là có ảnh hưởng nhất. Người dân thường quan tâm đến lãi suất tiền gửi tiết kiệm để so sánh với tỷ lệ trượt giá và khả năng sinh lời của đồng tiền đầu tư vào tiết kiệm hay đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản…để khách hàng chọn lựa đầu tư thích hợp. Ngược lại, các TCKT gửi tiền vào không vì mục đích lợi nhuận mà chủ yếu để thanh toán. Do đó nguồn tiền này chịu ảnh hưởng nhiều của kĩ thuật, công nghệ ngân hàng cũng như khả năng thanh toán và cho vay vì lượng tiền của các doanh nghiệp và TCKT luôn luân chuyển và biến động theo nhu cầu thanh toán. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Page 12 . tin của khách hàng đối với ngân hàng cũng như là giới hạn tối đa của nguồn vốn huy động. CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – MHB. mức lãi suất của trái phiếu. e) Các hình thức huy động vốn khác Ngoài các hình thức huy động vốn trên, NHTM cũng có thể sử dụng các hình thức huy động vốn khác để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi. tố thuộc về nội bộ Ngân hàng cũng có những tác động không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng chẳng hạn như: chiến lược kinh doanh của ngân hàng, quy mô cơ cấu vốn tự có, cơ sở vật
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb, phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb, phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng mhb

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn