thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh bắc ninh

63 388 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2014, 16:22

Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động thương mại, đầu tư nói riêng của nước ta với các nước trên thế giới đang ngày càng mở rộng và phát triển hết sức phong phú, khẳng định vị trí của Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Việc mở ra các quan hệ ngoại thương và đầu tư quốc tế rộng rãi đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ thanh toán, tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng quốc tế. Các NHTM đóng vai trò như là cầu nối cho các quan hệ kinh tế nói trên. Thanh toán quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng của các NHTM. Hoạt động này đã và đang đem lại nguồn thu lớn cho các tổ chức cung ứng dịch vụ này. Hiện nay, rất nhiều NHTM trong nước coi phát triển thanh toán quốc tế là mục tiêu chiến lược hàng đầu. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tư cách là một trong những ngân hàng lớn nhất có vai trò quan trọng trong thực hiện thanh toán quốc tế, cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, công nghệ ngân hàng để hoà nhập cộng đồng tài chính quốc tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới. Đồng thời Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng đang đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác. Do vậy việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế đặc biệt là phương thức tín dụng chứng từ là hết sức cần thiết. Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, trên cơ sở những kiến thức đã học ở trường và qua nghiên cứu tài liệu cùng những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập em xin chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.” 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến TTQT, hoạt động thanh toán TDCT và chất lượng hoạt động thanh toán TDCT. Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 1 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng - Phân tích thực trạng chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. - Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn để đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. - Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán TDCT và nêu ra giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp mô hình hóa, lượng hóa làm cho vấn đề trở nên dễ hiểu, dễ so sánh dựa trên việc thể hiện bằng bảng biểu, đồ thị. Đồng thời đề tài còn sử dụng thêm các phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, phân tích tổng hợp, diễn giải để xem xét nghiên cứu. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo chuyên đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế và phương thức tín dụng chứng từ của NHTM. Chương 2: Thực trạng chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh. Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 2 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế Trong xu thế hội nhập hiện nay, bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới. Quan hệ quốc tế giữa các nước bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch…trong đó quan hệ kinh tế (mà chủ yếu là ngoại thương) chiếm vị trí chủ đạo, là cơ sở cho các quan hệ quốc tế khác tồn tại và phát triển. Quá trình tiến hành các hoạt động quốc tế dẫn đến những nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nước khác nhau, từ đó hình thành và phát triển hoạt động TTQT, trong đó NH là cầu nối trung gian giữa các bên. Như vậy, TTQT là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa các quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các NH của các nước liên quan. Từ khái niệm cho thấy, TTQT phục vụ cho hai lĩnh vực hoạt động là kinh tế và phi kinh tế. Tuy nhiên trong thực tế, giữa hai lĩnh vực hoạt động này thường giao thoa với nhau, không có một ranh giới rõ rệt. Hơn nữa do hoạt động TTQT được hình thành trên cơ sở hoạt động ngoại thương và phục vụ chủ yếu cho hoạt động ngoại thương, chính vì vậy, trong các quy chế về thanh toán và thực tế tại các NH thương mại, người ta thường phân hoạt động TTQT thành hai lĩnh vực rõ ràng là: TTQT trong ngoại thương (thanh toán mậu dịch) và thanh toán phi ngoại thương (thanh toán phi mậu dịch). TTQT trong ngoại thương là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng hóa XNK và các dịch vụ thương mại cung ứng cho nước ngoài theo giá cả thị trường quốc tế. Cơ sở để các bên mua bán và thanh toán cho nhau là hợp đồng ngoại Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 3 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng thương. TTQT phi ngoại thương là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến hàng hóa XNK cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, nghĩa là thanh toán cho các hoạt động không mang tính thương mại. Đó là việc chi trả các chi phí của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, các chi phí đi lại ăn ở của các đoàn khách nhà nước, tổ chức và cá nhân; các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của cá nhân người nước ngoài cho cá nhân người trong nước, các nguồn trợ cấp của một tổ chức từ thiện nước ngoài cho tổ chức, đoàn thể trong nước… Về cơ bản, TTQT phát sinh trên cơ sở hoạt động thương mại quốc tế, là khâu cuối cùng của quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức và cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Trong thương mại quốc tế, không phải lúc nào các nhà XNK cũng có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau, mà phải thông qua NHTM với mạng luới chi nhánh và hệ thống NH đại lý rộng khắp toàn cầu. Thay mặt KH thực hiện dịch vụ TTQT, các NH trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa bên mua và bên bán. Ngày nay, hoạt động thương mại quốc tế luôn cần đến sự tham gia, hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ và tài chính của NH. NH cung cấp các phương án lựa chọn phương thức TTQT, tài trợ XNK, đảm bảo an toàn và quyền lợi của cả hai bên mua bán, thông qua đó thúc đẩy ngoại thương phát triển và mở rộng các quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Có nhiều phương thức TTQT khác nhau mà các doanh nghiệp XNK có thể lựa chọn, mỗi phương thức đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Việc sử dụng phương thức nào xuất phát từ thỏa thuận thống nhất của các bên, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Một số phương thức TTQT được sử dụng phục vụ XNK hàng hóa trong thương mại quốc tế như: - Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance) - Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment) - Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit) 1.1.2. Vai trò của TTQT Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 4 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân nói chung TTQT là khâu quan trọng trong quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có hoạt động TTQT thì hoạt động kinh tế đối ngoại khó tồn tại và phát triển được. Hoạt động TTQT được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác sẽ giúp quá trình lưu thông hàng hoá – tiền tệ giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu trôi chảy và hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia phát triển. Tóm lại, hoạt động TTQT có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, được thể hiện chủ yếu trên các mặt sau:  Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế như một tổng thể.  Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp.  Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động dịch vụ như du lịch, hợp tác quốc tế.  Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác.  Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế. 1.1.2.2. Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đối với hoạt động của Ngân hàng, việc hoàn thiện và phát triển hoạt động TTQT có vị trí và vai trò hết sức quan trọng, nó không chỉ là một dịch vụ thuần túy mà được coi là một mặt không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó bổ sung và hỗ trợ cho những mặt hoạt động khác của ngân hàng. Hoạt động TTQT giúp cho Ngân hàng thu hút thêm được khách hàng có nhu cầu TTQT về giao dịch, trên cơ sở đó mà ngân hàng tăng được quy mô nguồn vốn do đó làm tăng quy mô hoạt động của mình. Nhờ đẩy mạnh hoạt động TTQT mà Ngân hàng đẩy mạnh được hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu cũng như tăng cường được nguồn vốn huy động do tạm thời quản lý được nguồn vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ TTQT qua Ngân hàng. Thông qua hoạt động TTQT Ngân hàng có thể thu hút thêm được các nguồn vốn trong thanh toán với chi phí thấp, giúp phát triển các nghiệp vụ như kinh doanh Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 5 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng ngoại tệ, bảo lãnh và các dịch vụ khác. Hoạt động TTQT giúp Ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cẩu của khách hàng trên cơ sở đó nâng cao uy tín và tạo niềm tin cho khách hàng. Hoạt động TTQT giúp Ngân hàng nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế. Trên cơ sở đó có thể khai thác được nguồn vốn tài trợ của các Ngân hàng nước ngoài và nguồn vốn trên thị trường tài chính quốc tế đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Hoạt động TTQT giúp Ngân hàng tăng thu nhập và tăng cường khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong cơ chế thị trường đồng thời nó giúp hoạt động Ngân hàng vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và hòa nhập với cộng đồng Ngân hàng thế giới. 1.1.2.3. Đối với các nhà xuất, nhập khẩu TTQT tạo điều kiện cho các nhà xuất nhập khẩu có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia vào thương mại quốc tế. TTQT liên quan đến quyền lợi của cả người mua và người bán, nên trong khi đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương, điều khoản thanh toán được coi là quan trọng hơn cả. Nếu khâu thanh toán được thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác và theo yêu cầu của khách hàng sẽ đem lại nhiều tiện lợi, giảm bớt chi phí thay vì thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời hoạt động TTQT còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng tránh những rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu thông thường. Qua đó đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại góp phần cải thiện bộ mặt nền kinh tế quốc dân. 1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 1.2.1. Khái niệm Tại điều 2, UCP 600 tín dụng hứng từ được định nghĩa như sau: “ Tín dụng chứng từ là một thỏa thuận bất kỳ, cho dù được gọi tên hoặc mô tả như thể nào, thể hiện một cam kết chắn chắn và không hủy ngang của NHPH về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp”. Một cách khái quát: Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó, theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở L/C), một ngân hàng (ngân hàng phát hành L/C) phát hành một bức thư, theo đó NHPH cam kết trả tiền Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 6 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng hoặc chấp nhận hối phiếu cho người hưởng khi xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện và điều khoản quy định của L/C. Về bản chất thanh toán TDCT là phương thức thanh toán dựa trên cam kết thanh toán có điều kiện của ngân hàng. Cam kết thanh toán có điều kiện đó chính là thư tín dụng. 1.2.2. Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) a. Khái niệm: Thư tín dụng là văn bản (thư hoặc điện tín) do NHPH mở ra trên cơ sở yêu cầu của nhà NK; trong đó NH này cam kết trả tiền cho người thụ hưởng, nếu họ xuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán phù hợp với nội dung của thư tín dụng. Thư tín dụng là một phương tiện chủ yếu của phương thức thanh toán TDCT. Nó còn là văn bản cam kết có điều kiện của NHPH đối với người XK. Nếu không mở được thư tín dụng thì cũng không có phương thức thanh toán TDCT và nhà XK cũng không giao hàng cho nhà NK (nếu phương thức thanh toán được chọn là thanh toán TDCT). Thư tín dụng là cơ sở pháp lý chủ yếu của việc thanh toán. Nó ràng buộc các thành phần tham gia trong phương thức thanh toán TDCT như: nhà NK, nhà XK, NHPH, NH thông báo… b. Nội dung của thư tín dụng- L/C Thư tín dụng được lập trên cơ sở đơn xin mở thư tín dụng, nội dung của L/C thường bao gồm các nội dung sau: - Số hiệu L/C: mỗi L/C đều có số hiệu riêng, dùng để ghi vào các chứng từ thanh toán và là cơ sở trao đổi thông tin của các đối tượng liên quan. - Địa điểm mở L/C: là địa điểm mà ngân hàng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu. - Ngày mở L/C: là ngày ngân hàng chính thức nhận đơn xin mở L/C của người nhập khẩu, ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực của L/C. - Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến tín dụng chứng từ: người xin mở L/C, người thụ hưởng L/C, ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận, ngân hàng thanh toán… - Loại L/C: có nhiều loại L/C nên cần phải ghi rõ loại L/C nào. Theo UCP Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 7 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng 600, nếu không ghi gì thì được coi như là L/C không thể huỷ ngang. - Số tiền: phải ghi cả số và chữ, đồng thời phải có ghi đơn vị tiền tệ rõ ràng. Không nên ghi bằng số tuyệt đối. - Thời gian và nơi hết hiệu lực L/C. Thời hạn hiệu lực của L/C được tính từ ngày mở L/C cho đến ngày hết hiệu lực thanh toán L/C. Thời hạn hết hiệu lực là thời hạn sau ngày giao hàng một khoảng nhất định tuỳ theo quy định cụ thể trong L/C. - Mô tả hàng hoá, dịch vụ: tên hàng, quy cách, số lượng hoặc trọng lượng hàng hoá, giá cả hàng hoá. - Các chứng từ yêu cầu: phải quy định rõ ràng bao gồm những loại chứng từ nào, số lượng bao nhiêu. - Thời hạn xuất trình chứng từ: phải nằm trong thời gian hiệu lực của L/C. - Thời hạn trả tiền: tuỳ theo từng quy định cụ thể, có thể nằm ngoài thời gian hiệu lực của L/C. - Thời hạn giao hàng: tuỳ theo phương tiện vận tải mà thời hạn giao hàng là khác nhau. 1.2.3. Cơ sở pháp lý Các bên tham gia phương thức tín dụng chứng từ thường căn cứ vào các văn bản pháp lý để thực hiện cho đúng, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hoạt động thanh toán quốc tế. Các văn bản pháp lý thường gặp là: a. UCP Đây là quy tắc thống nhất về tập quán và thực hành tín dụng chứng từ do Phòng Thương mại quốc tế ban hành lần đầu tiên năm 1933. Để ngày càng phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế, cho đến nay, UCP đã 7 lần sửa đổi. Hiện nay UCP đã được sử dụng ở hơn 180 nước trên thế giới. Các bên tham gia có thể lựa chọn một trong các bản UCP, tuy nhiên chỉ có bản tiếng Anh mới có giá trị pháp lý. UCP 600 là văn bản hiện hành, ngoài các quy định cụ thể trong UCP 600, các bên tham gia có thể thoả thuận thêm các điều khoản cụ thể khi cần nhưng phải ghi vào L/C. b. ISBP 681 Đây là tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm tra chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ. Tại cuộc họp vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 8 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng thuật và thực hành ngân hàng của phòng thương mại quốc tế (ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn bản. Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm ra chứng từ xuất trình theo phương pháp tín dụng chứng từ dược ban hành kèm theo tập quán và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế xuất bản số 600 (UCP). Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng thể hiện trong văn bản này là sự nhất quán với UCP cũng như các quan điểm và các quyết định của ủy ban ngân hàng của ucp .Văn bản này không sửa đổi UCP , mà chỉ giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ .Tuy nhiên phải thừa nhận là luật lệ cũa một số nước có thể bắt buột áp dụng các tập quán khác với quy định trong văn bản này . c. URR Đây là quy tắc thống nhất về bồi hoàn chuyển tiền giữa các ngân hàng do Phòng Thương mại quốc tế ICC ban hành vào tháng 12/1996 trên tinh thần cụ thể hoá điều 19 của UCP 500. URR 525 được áp dụng trong trường hợp L/C quy định thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tại ngân hàng thanh toán, ngân hàng xác nhận, ngân hàng chiết khấu…Nếu người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ hợp lý, sau khi thanh toán các ngân hàng này yêu cầu ngân hàng mở L/C bồi hoàn tiền hoặc ngân hàng mở L/C có thể chỉ thị về việc đòi tiền ở một ngân hàng khác - gọi là ngân hàng hoàn tiền. d. eUCP Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng rộng rãi của thương mại điện tử, kỹ thuật sử lý chứng từ điện tử trong tín dụng chứng từ, Phòng Thương mại quốc tế đã phát hành văn bản bổ sung eUCP. Đây không phải là văn bản sửa đổi UCP mà là phụ bản của UCP, nó mang tính bổ sung chứ không thay thế hoàn toàn UCP, được sử dụng trong trường hợp L/C quy định xuất trình điện tử và kể cả chứng từ truyền thống bằng văn bản, góp phần hoàn thiện hơn dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin. Ngoài các văn bản pháp lý trên, các bên tham gia có thể áp dụng các văn bản pháp lý hiện hành khác. Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 9 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng 1.2.4. Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ Sơ đồ 1.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ (1( (1) Trên cơ sở hợp đồng thương mại quốc tế, người NK viết đơn yêu cầu mở L/C gửi đến ngân hàng phục vụ mình. (2) Ngân hàng phát hành căn cứ vào đơn xin mở L/C sẽ phát hành L/C gửi tới ngân hàng thông báo để thông báo L/C tới người thụ hưởng. (3) Ngân hàng thông báo L/C kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C để thông báo tới người thụ hưởng L/C. (4) Người XK tiến hành giao hàng trên cơ sở L/C. (5) Người XK lập và xuất trình bộ chứng từ hàng hóa theo quy định của L/C gửi tới NHĐCĐ. (6) NHĐCĐ thanh toán trên cơ sở bộ chứng từ phù hợp với điều kiện của L/C. Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 (2) (3) (5) (10) (9) (1) HĐTM (4) 10 AB; CB; NB Issuing Bank Applicant Beneficiary (8) (7) (6) [...]... 17 Học viện ngân hàng CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TDCT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh Ngày 29/06/2004 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động trên địa... thức đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ngày 02/06/2008, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh theo Quyết định số405/QĐ – NHNT.TCCB – ĐT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Bắc Ninh đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”... viện ngân hàng (7) Gửi bộ chứng từ đòi tiền tới NHPH (8) NHPH kiểm tra chứng từ để đưa ra quyết định trả tiền hay từ chối (9) Người mua làm thủ tục thanh toán (10) Chuyển giao chứng từ Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 Báo cáo tốt nghiệp 12 Học viện ngân hàng 1.3 CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TDCT CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm về chất lượng thanh toán TDCT Chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán. .. lý luận về thanh toán TDCT và chất lượng thanh toán TDCT bao gồm định nghĩa, các chỉ tiêu phản ánh, các nhân tố tác động Đây là những vấn đề mang tính chất cơ sở, làm nền tảng để giải quyết những vấn đề nêu ra ở các phần tiếp theo của chuyên đề Chương 2 chuyên đề đi sâu vào việc phân tích thực trạng chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh từ đó đưa ra... 14 Học viện ngân hàng ảnh hưởng đến chất lượng thanh toán TDCT của ngân hàng Số lỗi phát sinh càng ít càng rút ngắn thời gian giao dịch, thể hiện trình độ nghiệp vụ của thanh toán viên cao, giảm thiểu được rủi ro và nâng cao uy tín cho ngân hàng d Rủi ro trong thanh toán Tỷ lệ rủi ro trong thanh toán L/C cũng phản ánh chất lượng của phương thức này thể hiện ở chất lượng thanh toán càng cao thì tỷ lệ... đua Ngân hàng tỉnh Bắc Ninh bình chọn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối ngân hàng và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2011 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Huy động vốn dưới các hình thức nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác - Hoạt động tín dụng: + Cho vay ngắn hạn, trung hạn và. .. lãnh + Chi t khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác + Thanh toán xuất nhập khẩu và L/C Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng 18 + Kinh doanh thẻ tín dụng nội địa và quốc tế các loại + Kinh doanh ngoại tệ - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương. .. quả hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2012) Mặc dù là Ngân hàng hoạt động sau so với nhiều Ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh nhưng Vietcombank Bắc Ninh đã và đang khẳng định mình trong các hoạt động đặc biệt là trong hoạt động tín dụng, một trong những sản phẩm dịch vụ truyền thống của Ngân hàng và đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng Bảng số liệu cho thấy tổng dư nợ cho vay của Vietcombank – Chi nhánh Bắc. .. nhiều từ những nghiệp vụ này Một ngân hàng có thể đảm bảo thủ tục bảo lãnh thanh toán đơn giản, cơ chế tỷ giá hợp lý sẽ giúp hoạt động thanh toán TDCT được nâng cao về chất lượng và ngày càng mở rộng g Hệ thống ngân hàng đại lý Hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ liên quan tới nhiều các quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều khu vực khác nhau, do đó hệ thống mạng lưới các ngân hàng. .. ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH BẮC NINH Lê Thị Hằng Lớp: TTQTA-K12 Báo cáo tốt nghiệp 29 Học viện ngân hàng TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.3.1 Các chỉ tiêu định tính 2.3.1.1 Quy trình thanh toán L/C Tất cả các qui trình nghiệp vụ thanh toán của phòng thanh toán quốc tế đều được chuyên môn hóa, được phân công ra từng tổ để thực hiện riêng về nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu và . viện ngân hàng CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN TDCT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC. TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. - Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán TDCT và nêu ra giải pháp nâng cao chất lượng thanh. đề chung về thanh toán quốc tế và phương thức tín dụng chứng từ của NHTM. Chương 2: Thực trạng chất lượng thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh bắc ninh, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh bắc ninh, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam – chi nhánh bắc ninh

Từ khóa liên quan