Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO

59 323 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 08:47

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 1 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, khi thùc hiƯn c«ng cc ®ỉi míi toµn diƯn chun nỊn kinh tÕ n−íc ta tõ nỊn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cđa Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chđ nghÜa. Ho¹t ®éng trong nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cđa Nhµ n−íc, mçi doanh nghiƯp thùc sù trë thµnh chđ thĨ kinh tÕ cđa qu¸ tr×nh t¸i s¶n xt x· héi. C¸c doanh nghiƯp thc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh− ®−ỵc tiÕp thªm søc m¹nh míi, kh«ng ngõng ph¸t triĨn vµ n©ng cao chÊt l−ỵng, sè l−ỵng còng nh− quy m« ho¹t ®éng. Tr¶i qua nh÷ng hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n vµ thư th¸ch c¸c doanh nghiƯp tõng b−íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cđa m×nh trªn th−¬ng tr−êng, ®ãng gãp mét phÇn to lín vµo sù nghiƯp ph¸t triĨn chung cđa nỊn kinh tÕ n−íc nhµ. ThÞ tr−êng lu«n lu«n biÕn ®éng, lu«n cã sù ®µo th¶i theo quy lt vèn cã cđa nã. Vµ mét ®iỊu cèt lâi, doanh nghiƯp mn ®øng v÷ng vµ ph¸t triĨn trªn thÞ tr−êng b¾t bc ph¶i cã: vèn, lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý, ®ã lµ ®iỊu kiƯn hÕt søc c¬ b¶n nh−ng kh«ng ph¶i bÊt cø doanh nghiƯp nµo còng ¸p dơng vµ tËn dơng nã mét c¸ch triƯt ®Ĩ vµo c«ng viƯc kinh doanh cđa ®¬n vÞ m×nh. VÊn ®Ị ®Ỉt ra lµ doanh nghiƯp sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triĨn trªn thÞ tr−êng, c¸c ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh ngµy cµng ®¹t hiƯu qu¶ tèt hay giËm ch©n t¹i chç, hay them chÝ lµm ¨n thua lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n? C©u tr¶ lêi hoµn toµn phơ thc vµo nhËn thøc n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr−êng cđa c¸c nhµ qu¶n lý. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiƯn nay, mçi doanh nghiƯp võa lµ ng−êi s¶n xt, ®ång thêi võa lµ ng−êi trùc tiÕp tiªu thơ s¶n phÈm cđa m×nh lµm ra, doanh nghiƯp ph¶i ®¶m b¶o mơc tiªu ci cïng cđa m×nh lµ lỵi nhn. ThÞ tr−êng lu«n thay ®ỉi vµ nhu cÇu ngµy cµng cao. ThÞ tr−êng ®· trë thµnh mét vÊn ®Ị qut ®Þnh sù tån vong cđa doanh nghiƯp. §Ĩ tån t¹i vµ ph¸t triĨn trong nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ßi hái c¸c doanh nghiƯp ph¶i tung ra c¸c s¶n phÈm phï hỵp víi nhu cÇu tiªu dïng víi khÈu hiƯu “h·y s¶n xt ra c¸i mµ kh¸ch hµng thÝch, b¸n vµ s¶n xt c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn”, thªm vµo ®ã chÊt l−ỵng s¶n phÈm lµ u tè quan träng mµ bÊt k× mét doanh nghiƯp nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn nã ®ång thêi cè THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 2 g¾ng gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ĩ phï hỵp víi thu nhËp cđa ng−êi tiªu dïng.Tõ nh÷ng c¬ së ®ã , x©y dùng chiÕn l−ỵc l©u dµi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cđa kh¸ch hµng . §iỊu ®ã t¹o ®−ỵc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, mµ ch÷ tÝn trong kinh doanh lµ tµi s¶n v« h×nh lín nhÊt cđa doanh nghiƯp, nhê tµi s¶n nµy mµ doanh nghiƯp sÏ ph¸t huy ®−ỵc thÕ m¹nh riªng , ph¸t triĨn liªn tơc vµ bỊn v÷ng ®Ĩ v−¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr−êng. Qua lý ln vµ thùc tiƠn, chóng ta thÊy con ng−êi lµ u tè quan träng, tÊt u cÇn ph¶i cã trong mçi doanh nghiƯp, u tè con ng−êi qut ®Þnh sù thµnh c«ng cđa doanh nghiƯp. V× vËy viƯc thu hót lao ®éng, bè trÝ lao ®éng míi, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, gi¶i qut c¸c quan hƯ lao ®éng lµ nh÷ng u tè quan träng cđa chøc n¨ng qu¶n trÞ. BÊt kú mét doanh nghiƯp nµo ®Ịu mn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, cã uy tÝn chç ®øng trªn thÞ tr−êng. Mn vËy kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm, t¹o cho doanh nghiƯp cã vÞ thÕ ngµy cµng ỉn ®Þnh, ®¶m b¶o cho viƯc tiªu thơ s¶n phÈm ®¹t hiƯu qu¶ tèt nhÊt. §iỊu ®ã phơ thc vµo tr×nh ®é chiÕm ®−ỵc thÞ phÇn lín trªn thÞ tr−êng vai trß cđa c¸c nhµ qu¶n lý, mỈt kh¸c gióp cho doanh nghiƯp cã thĨ tËn dơng ®Õn møc cao nhÊt c¸c −u thÕ vỊ ngn lùc, h¹n chÕ ®−ỵc nhiỊu rđi ro nh»m ®¹t hiƯu qu¶ kinh tÕ cao trong kinh doanh . Mçi doanh nghiƯp lµ mét tÕ bµo c¬ b¶n t¹o nªn hƯ thèng kinh tÕ qc d©n cđa mçi n−íc. Doanh nghiƯp cã ph¸t triĨn kinh doanh tèt míi gióp cho ®Êt n−íc phån vinh vµ ph¸t triĨn. V× vËy c¸c chđ doanh nghiƯp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh ®Ĩ lµm giµu cho b¶n th©n, cho doanh nghiƯp vµ cho ®Êt n−íc. Mn cã ®−ỵc kÕt qu¶ nh− vËy c¸c doanh nghiƯp ph¶i t×m cho m×nh mét thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm thÝch hỵp. Mn tiªu thơ ®−ỵc nhiỊu s¶n phÈm th× thÞ tr−êng cđa doanh nghiƯp ph¶i ®−ỵc më réng. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiƯp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ĩ duy tr× thÞ tr−êng trun thèng vµ më réng thÞ tr−êng míi . Tr−íc thùc tÕ ®ã cïng víi nh÷ng kiÕn thøc tÝch l trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i C«ng ty TNHH TESECO t«i ®· nghiªn cøu t×m hiĨu, ph©n tÝch vµ ®i s©u ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh, mỈt m¹nh, mỈt u cđa c«ng t¸c qu¶n trÞ, nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ trong doanh nghiƯp. Lµ sinh viªn khoa qu¶n trÞ kinh doanh – cư THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 3 nh©n kinh tÕ t−¬ng lai – t«i mong mn ®−ỵc hiĨu tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ị cã liªn quan ®Õn thÞ tr−êng mét c¸ch hƯ thèng vµ s©u s¾c, mong mn ®−ỵc tÝch l kinh nghiƯm gãp phÇn c«ng søc nhá bÐ v× sù tån t¹i vµ ph¸t triĨn cđa C«ng ty. Vµ ®ã lµ lý do th«i thóc t«i qut ®Þnh chän ®Ị tµi : Nh÷ng biƯn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TESECO. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt ln, chuyªn ®Ị chia lµm 3 phÇn: PhÇn I : Duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm lµ nh©n tè cÇn thiÕt ®Ĩ doanh nghiƯp tån t¹i vµ ph¸t triĨn . PhÇn II : Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®ang ®−ỵc thùc hiƯn nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng cđa C«ng ty TESECO . PhÇn III : Nh÷ng biƯn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm ë C«ng ty TESECO. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 4 PhÇn I duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thơ s¶n phÈm lµ nh©n tè cÇn thiÕt ®Ĩ doanh nghiƯp tån t¹i vµ ph¸t triĨn. I. mét sè quan ®iĨm c¬ b¶n vỊ thÞ tr−êng : 1. Kh¸i niƯm vỊ thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng ra ®êi g¾n liỊn víi nỊn s¶n xt hµng ho¸, nã lµ m«i tr−êng ®Ĩ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th−¬ng m¹i cđa mäi doanh nghiƯp c«ng nghiƯp. Trong mét x· héi ph¸t triĨn, thÞ tr−êng kh«ng nhÊt thiÕt chØ lµ ®Þa ®iĨm cơ thĨ gỈp gì trùc tiÕp gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n mµ doanh nghiƯp vµ kh¸ch hµng cã thĨ chØ giao dÞch, tho¶ thn víi nhau th«ng qua c¸c ph−¬ng tiƯn th«ng tin viƠn th«ng hiƯn ®¹i. Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa s¶n xt hµng ho¸, kh¸i niƯm thÞ tr−êng ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng. Cã mét sè kh¸i niƯm phỉ biÕn vỊ thÞ tr−êng nh− sau: 1.1. ThÞ tr−êng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ n¬i gỈp gì ®Ĩ tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n. 1.2. ThÞ tr−êng lµ biĨu hiƯn thu gän cđa qu¸ tr×nh mµ th«ng qua ®ã c¸c qut ®Þnh cđa c¸c tỉ chøc,®¬n vÞ kinh tÕ vỊ tiªu dïng c¸c mỈt hµng nµo, c¸c qut ®Þnh cđa c¸c doanh nghiƯp vỊ s¶n xt c¸i g×, s¶n xt nh− thÕ nµo vµ qut ®Þnh cđa ng−êi lao ®éng vỊ viƯc lµm lµ bao l©u, cho ai ®Ịu ®−ỵc qut ®Þnh b»ng gi¸ c¶. 1.3. ThÞ tr−êng lµ sù kÕt hỵp gi÷a cung vµ cÇu, trong ®ã nh÷ng ng−êi mua vµ ng−êi b¸n b×nh ®¼ng cïng c¹nh tranh. Sè l−ỵng ng−êi mua vµ ng−êi b¸n nhiỊu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cđa thÞ tr−êng lín hay nhá. ViƯc x¸c ®Þnh nªn mua hay b¸n bµng ho¸ vµ dÞch vơ víi khèi l−ỵng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do quan hƯ cung cÇu qut ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy thÞ tr−êng cßn lµ n¬i thùc hiƯn sù kÕt hỵp gi÷a hai kh©u s¶n xt vµ tiªu dïng hµng ho¸. 1.4. ThÞ tr−êng lµ ph¹m trï riªng cđa nỊn s¶n xt hµng ho¸. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cđa thÞ tr−êng ®−ỵc thĨ hiƯn qua 3 nh©n tè cã mèi quan hƯ h÷u c¬ víi nhau nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vơ, cung øng hµng ho¸ dÞch vơ vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vơ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 5 1.5. Kh¸i niƯm thÞ tr−êng hoµn toµn kh«ng t¸ch rêi kh¸i niƯm ph©n c«ng lao ®éng x· héi. C¸c M¸c ®· nhËn ®Þnh:hƠ ë ®©u vµ khi nµo cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ cã s¶n xt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng ch¼ng qua lµ sù biĨu hiƯn cđa ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ do ®ã cã thĨ ph¸t triĨn v« cïng tËn. 1.6. ThÞ tr−êng theo quan ®iĨm Maketing, ®−ỵc hiĨu lµ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiỊm Èn cïng cã nhu cÇu hay mong mn cơ thĨ, s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®ỉi ®Ĩ tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong mn ®ã. Tãm l¹i, thÞ tr−êng ®−ỵc hiĨu lµ n¬i gỈp gì gi÷a cung vµ cÇu cđa mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vơ hµng ho¸ hay cho mét ®èi t¸c cã gi¸ trÞ. VÝ dơ nh− thÞ tr−êng søc lao ®éng bao gåm nh÷ng ng−êi mn ®em søc lao ®éng cđa m×nh ®Ĩ ®ỉi lÊy tiỊn c«ng hc hµng ho¸. §Ĩ c«ng viƯc trao ®ỉi trªn ®−ỵc thn lỵi, dÇn ®· xt hiƯn nh÷ng tỉ chøc kiĨu v¨n phßng, trung t©m giíi thiƯu, xóc tiÕn viƯc lµm cho ng−êi lao ®éng. Còng t−¬ng tù nh− thÕ, thÞ tr−êng tiỊn tƯ ®em l¹i kh¶ n¨ng vay m−ỵn, cho vay tÝch l tiỊn vµ b¶o ®¶m an toµn cho c¸c nhu cÇu tµi chÝnh cđa c¸c tỉ chøc, gióp hä cã thĨ ho¹t ®éng liªn tơc ®−ỵc. Nh− vËy ®iĨm lỵi Ých cđa ng−êi mua vµ ng−êi b¸n hay chÝnh lµ gÝa c¶ ®−ỵc h×nh thµnh trªn c¬ së tho¶ thn vµ nh©n nh−ỵng lÉn nhau gi÷a cung vµ cÇu. 2. Ph©n lo¹i vµ ph©n ®o¹n thÞ tr−êng. 2.1. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng : ThÞ tr−êng ®−ỵc h×nh thµnh tõ c¸c hƯ thèng cung cÇu ,nã lµ mét tỉng thĨ c¸c mèi quan hƯ hÕt søc phøc t¹p .§Ĩ dƠ dµng tiÕp cËn vµ t×m hiĨu cỈn kÏ tÝnh chÊt cđa thÞ tr−êng ta cã thĨ ph©n lo¹i thi tr−êng theo c¸c tiªu thøc sau: • Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt: ThÞ tr−êng thµnh thÞ, n«ng th«n :h×nh thøc ph©n chia nµy dùa vµo sùa kh¸c biƯt gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n vỊ c¸c mỈt d©n c− ,thu nhËp,®Þa lý …ë n−íc ta, tuy thÞ tr−êng thµnh thÞ lµ träng ®iĨm s«i ®éng song thÞ tr−êng n«ng th«n l¹i réng lín vµ cã nhiỊu tiỊm n¨ng h¬n. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 6 • Ph©n lo¹i theo ®èi t−ỵng mua b¸n -ThÞ tr−êng hµng hãa : §©y lµ lo¹i thÞ tr−êng cã quy m« lín ,phøc t¹p ,tinh vi. Trong thÞ tr−êng nµy diƠn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa víi mơc ®Ých tháa m·n nhu cÇu tiªu dïng vỊ vËt chÊt . -ThÞ tr−êng lao ®éng : Nh÷ng ng−êi lao ®éng cung øng søc lao ®éng ,cßn c¸c doanh nghiƯp cã nhu cÇu vỊ lao ®éng .L−¬ng lµ gi¸ c¶ cđa lao ®éng .NhiỊu ng−êi thÊt nghiƯp sÏ t¹o ra sù canh tranh trªn thÞ tr−êng lao ®éng vµ møc l−¬ng tÊt nhiªn sÏ gi¶m xng , ë ®©y, xt hiƯn mèi quan hƯ vỊ mua b¸n søc lao ®éng. ThÞ tr−êng nµy g¾n bã chỈt chÏ víi nh©n tè con ng−êi nh− : nh©n c¸ch ,t©m lý, thÞ hiÕu,vµ chÞu ¶nh h−ëng cđa mét sè quy lt ®Ỉc thï . -ThÞ tr−êng chÊt x¸m : Lµ n¬i diƠn ra sù trao ®ỉi vỊ tri thøc nh− : mua b¶n qun, bÝ qut c«ng nghƯ… -ThÞ tr−êng vèn :Cã thÞ tr−êng vèn khi ta cã cung ,cÇu vµ gi¸ c¶ .ThËt ra, t¹i ®©y qun së h÷u vèn kh«ng di chun nh−ng qun sư dơng vèn ®−ỵc chun nh−ỵng qua sù vay nỵ .Nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ s½n cã vèn cã thĨ d−a vèn ®ã vµo thÞ tr−êng ,nh÷ng ng−êi cÇn vèn l¹i tíi ng−êi cho vay .Ng−êi vay ph¶i tr¶ mét tû lƯ l·i xt ,tøc lµ hä ph¶i tr¶ cho qun sư dơng vèn. -ThÞ tr−êng tiỊn tƯ tÝn dơng : Lµ n¬i diƠn ra c¸c ho¹t ®éng trao ®ỉi mua b¸n tiỊn tƯ ,tr¸i phiÕu ,cỉ phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c. Víi sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ, ®©y lµ mét lo¹i thÞ tr−êng rÊt quan träng qut ®Þnh sù ph¸t triĨn cđa x· héi. Trªn thÞ tr−êng vèn vµ tiỊn tƯ trung gian lµ c¸c ng©n hµng. • Ph©n lo¹i theo ph¹m vi: -ThÞ tr−êng thÕ giíi : Lµ n¬i diƠn ra c¸c ho¹t ®éng trao ®ỉi mua b¸n gi÷a c¸c qc gia.HiƯn nay khi xu h−íng tßan cÇu hãa nỊn kinh tÕ, thÞ tr−êng thÕ giíi ph¸t triĨn m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt víi sù tham gia cđa hÇu hÕt toµn bé nỊn kinh tÕ qc gia trªn toµn cÇu.ThÞ tr−êng thÕ giíi lµ c¸c c«ng ty ®a qc gia, c«ng ty xuyªn qc gia tham gia kinh doanh,lµ n¬i giao l−u kinh tÕ chÝnh trÞ,x· héi vµ lµ n¬i qut ®Þnh gi¸ c¶ qc tÕ.Ngoµi c¸c quy lt thÞ tr−êng ra,thÞ tr−êng thÕ giíi cßn chÞu sù t¸c ®äng cđa c¸c th«ng lƯ qc tÕ vµ biÕn ®ỉi theo tõng qc gia dỈc thï. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 7 -ThÞ tr−êng qc gia : Lµ n¬i diƠn ra mäi ho¹t ®éng mua b¸n trong ph¹m vi qc gia.ThÞ tr−êng nµy lµ thÞ phÇn cđa thÞ tr−êng qc tÕ,chÞu sù biÕn ®éng còng nh− chi phèi cđa t×nh h×nh thÞ tr−êng khu vùc còng nh− cđa thÞ tr−êng thÕ giíi.Ngµy nay,rÊt Ýt thÞ tr−êng qc gia tån t¹i ®éc lËp.Víi xu thÕ hỵp t¸c b×nh ®¼ng,mäi nỊn kinh tÕ qc gia ®Ịu ®· Ýt nhiỊu héi nhËp vµo thÞ tr−êng thÕ giíi. Ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng biÕn nhu cÇu thµnh hiƯn thùc -ThÞ tr−êng thùc tÕ : Lµ kh¶ n¨ng mµ ng−êi mua thùc tÕ ®· mua ®−ỵc hµng hãa ®Ĩ tháa m·n nhu cÇu tiªu dïng cđa m×nh. -ThÞ tr−êng tiỊm n¨ng : Lµ m«t thÞ tr−êng thùc tÕ trong ®ã mét bé phËn kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nh−ng v× mét lÝ do nµo ®ã mµ ch−a mua ®−ỵc hµng hãa ®Ĩ tháa m·n nhu cÇu. -ThÞ tr−êng lý thut : Lµ thÞ tr−êng tiỊm n¨ng trong ®ã mét bé phËn kh¸ch hµng cã nhu cÇu nh−ng kh«ng hc ch−a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ph©n lo¹i theo vai trß cđa tõng thÞ tr−êng trong hƯ thèng thÞ tr−êng -ThÞ tr−êng chÝnh(trung t©m). -ThÞ tr−êng phơ(nh¸nh). • Ph©n lo¹i theo sè l−ỵng ng−êi mua vµ ng−êi b¸n trªn thÞ tr−êng -ThÞ tr−êng ®éc qun: §éc qun ®¬n ph−¬ng. §éc qun ®a ph−¬ng. -ThÞ tr−êng c¹nh tranh: C¹nh tranh hoµn h¶o. C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. 2.2 Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng: Ng−êi lµm thÞ tr−êng c¶ tiªu dïng vµ c«ng nghiƯp tõ l©u ®· nhËn thÊy r»ng:thÞ tr−êng kh«ng chØ bao gåm nh÷ng kh¸ch hµng hiƯn ®¹i vµ nh÷ng kh¸c hµng t−¬ng lai víi nh÷ng nhu cÇu vµ mong mn nh− nhau.Mét c«ng ty marketing c«ng nghiƯp cã thĨ b¸n hµng hãa vµ dÞch vơ cho hµng tr¨m c¸c nhµ s¶n xt kh¸c trong cïng mét ngµnh c«ng nghiƯp.V× vËy,ph©n ®o¹n thÞ tr−êng lµ u tè chđ chèt,x¸c ®Þnh mét chiÕn l−ỵc marketing l©u dµi vµ cã hiƯu qu¶. Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng lµ viƯc c¨n cø vµo mơc ®Ých nghiªn cøu vµ c¸c tiªu thøc cơ thĨ ®Ĩ ph©n chia thÞ tr−êng hay ph©n chia kh¸ch hµng vµo c¸c ®o¹n ph©n THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 8 biƯt vµ ®ång nhÊt víi nhau(kh¸c biƯt gi÷a c¸c ®o¹n vµ ®ång nhÊt trong mét ®o¹n).Ng−êi ta gäi ph©n ®o¹n thÞ tr−êng lµ qu¸ tr×nh ph©n chia ®èi t−ỵng tiªu dïng thµnh nhãm,trªn c¬ së nh÷ng ®iĨm kh¸c biƯt nhu cÇu,tÝnh c¸ch hay hµnh vi. §o¹n thÞ tr−êng lµ mét nhãm ®èi t−ỵng tiªu dïng cã ph¶n øng nh− nhau ®èi víi cïng tËp hỵp nh÷ng kÝch thÝch cđa marketing. Vµ nh− vËy,c¸c doanh nghiƯp cÇn ph¶i ph©n ®o¹n thÞ tr−êng bëi v× thÞ tr−êng lµ mét thĨ thèng nhÊt nh−ng kh«ng ®ång nhÊt,trong ®ã cã nhiỊu ng−êi mua vµ ng−êi b¸n cã tr×nh ®é,nhu cÇu,mong mn,®Ỉc ®iĨm,thãi quen tiªu dïng kh¸c nhau.Kh¶ n¨ng cđa c¸c doanh nghiƯp cã h¹n,do vËy bÊt k× mét doanh nghiƯp nµo còng cÇn ph¶i t×m cho m×nh mét ®o¹n thÞ tr−êng nµo ®ã phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm vµ chiÕn l−ỵc marketing ®Ĩ thÝch øng víi tõng thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng rÊt phong phó ,®a d¹ng do ®ã kh«ng ph¶i bÊt cø thÞ tr−êng nµo còng cÇn ph¶i ph©n ®o¹n.ViƯc ph©n ®o¹n thÞ tr−êng ®ßi hái chóng ta ph¶i thu thËp ®Çy ®đ th«ng tin vµ ph©n tÝch ,lùa chän dùa vµo nh÷ng tiªu thøc chđ u sau: -Ph©n ®o¹n theo ®Þa lý : ThÞ tr−êng tỉng thĨ sÏ ®−ỵc chia c¾t thµnh nhiỊu ®¬n vÞ ®Þa lý : Vïng,miỊn,tØnh,thµnh phè,qn,hun,ph−¬ng x¨.§©y lµ c¬ së ph©n ®o¹n ®−ỵc ¸p dơng phỉ biÕn v× sù kh¸c biƯt vỊ nhu cÇu th−êng g¾n kÕt víi u tè ®Þa lý. -Ph©n ®o¹n theo hµnh vi tiªu dïng : ThÞ tr−êng ng−êi tiªu dïng sÏ ®−ỵc ph©n chia thµnh c¸c nhãm ®ång nhÊt vỊ c¸c ®Ỉc tÝnh nh− :lý do mua s¾m,lỵi Ých t×m kiÕm,lßng trung thµnh, sè l−ỵng vµ tØ lƯ sư dơng,c−êng ®é tiªu thơ ,t×nh tr¹ng sư dơng (®· sư dơng,ch−a sư dơng,kh«ng sư dơng). NÕu doanh nghiƯp thùc hiƯn trän vĐn viƯc ph©n ®o¹n thÞ tr−êng sÏ lµ ®ßn bÈy ,cã nghÜa lµ th«ng sè sư dơng ®Ĩ ph©n ®o¹n thÞ tr−êng ph¶i liªn quan ®Õn nhu cÇu mong mn cđa ng−êi mua vµ ¶nh h−ëng ®Õn viƯc mua.Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng khiÕn cho kh¸ch hµng tháa m·n nhu cÇu vµ ng−¬c l¹i sÏ dÉn ®Õn mèi quan hƯ tèt,l©u dµi h¬n gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n.V× vËy ph©n ®o¹n thÞ tr−êng lµ u tè cÇn thiÕt ®Ĩ thùc hiƯn quan ®iĨm marketing cã hiƯu qu¶. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 9 3. Vai trß vµ chøc n¨ng cđa thÞ tr−êng: 3.1. Vai trß cđa thÞ tr−êng Ho¹t ®éng kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp gãp phÇn vµo viƯc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cđa thÞ tr−êng, kÝch thÝch sù ra ®êi cđa c¸c nhu cÇu míi vµ n©ng cao chÊt l−ỵng nhu cÇu . Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, th× thÞ tr−êng cã vai trß ®Ỉc biƯt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp. ThÞ tr−êng võa lµ ®éng lùc, võa lµ ®iỊu kiƯn, võa lµ th−íc ®o kÕt qu¶ vµ hiƯu qu¶ kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp - Lµ ®éng lùc: ThÞ tr−êng ®Ỉt ra c¸c nhu cÇu tiªu dïng, bc c¸c doanh nghiƯp nÕu mn tån t¹i ®−ỵc ph¶i lu«n n¾m b¾t ®−ỵc c¸c nhu cÇu ®ã vµ ®Þnh h−íng mơc tiªu ho¹t ®éng còng ph¶i xt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu ®ã. Ngµy nay, møc sèng cđa ng−êi d©n ®−ỵc t¨ng lªn mét c¸ch râ rƯt do ®ã kh¶ n¨ng thanh to¸n cđa hä còng cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ®¬n vÞ, c¸c tỉ chøc kinh tÕ trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ®ua nhau c¹nh tranh dµnh giËt kh¸ch hµng mét c¸ch gay g¾t bëi v× thÞ tr−êng cã chÊp nhËn th× doanh nghiƯp míi tån t¹i ®−ỵc nÕu ng−ỵc l¹i sÏ bÞ ph¸ s¶n. VËy thÞ tr−êng lµ ®éng lùc s¶n xt,còng nh− kinh doanh th−¬ng m¹i cđa doanh nghiƯp. - Lµ ®iỊu kiƯn: ThÞ tr−êng b¶o ®¶m cung øng cã hiƯu qu¶ c¸c u tè cÇn thiÕt ®Ĩ doanh nghiƯp thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ ho¹t ®éng kinh doanh cđa m×nh. NÕu doanh nghiƯp cã nhu cÇu vỊ mét lo¹i u tè s¶n xt hay mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã th× t×nh h×nh cung øng trªn thÞ tr−êng sÏ cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tiªu cùc hc tÝch cùc tíi ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp. VËy thÞ tr−êng lµ ®iỊu kiƯn cđa mäi ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp. - Lµ th−íc ®o: ThÞ tr−êng còng kiĨm nghiƯm tÝnh kh¶ thi vµ hiƯu qu¶ cđa c¸c ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp. Trong qua tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th−¬ng m¹i, c¸c doanh nghiƯp lu«n ph¶i ®èi mỈt víi c¸c tr−êng hỵp khã kh¨n ®ái hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c tr−íc khi ra qut ®Þnh. Mçi mét qut ®Þnh ®Ịu ¶nh h−ëng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cđa c¸c doanh nghiƯp. ThÞ tr−êng cã chÊp nhËn, kh¸ch hµng cã −a chng s¶n phÈm hµng ho¸ cđa doanh nghiƯp th× míi chøng minh ®−ỵc ph−¬ng ¸n kinh doanh ®ã lµ cã hiƯu THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 10 qu¶ vµ ng−ỵc l¹i. VËy thÞ tr−êng lµ th−íc ®o hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp. Nh− vËy th«ng qua thÞ tr−êng (mµ tr−íc hÕt lµ hƯ thèng gi¸ c¶) c¸c doanh nghiƯp cã thĨ nhËn biÕt ®−ỵc sù ph©n phèi c¸c ngn lùc. Trªn thÞ tr−êng, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vơ, gi¸ c¶ c¸c u tè ®Çu vµo (nh− m¸y mãc thiÕt bÞ, ngn s¶n phÈm hµng hãa, ®Êt ®ai, lao ®éng, vèn . ) lu«n lu«n biÕn ®éng nªn ph¶i sư dơng cã hiƯu qu¶ c¸c ngn lùc ®Ĩ t¹o ra c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vơ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu hµng ho¸ cđa thÞ tr−êng vµ x· héi. 3.2. Chøc n¨ng cđa thÞ tr−êng: • Chøc n¨ng thõa nhËn: NÕu s¶n phÈm doanh nghiƯp s¶n xt hay nhËp khÈu tiªu thơ ®−ỵc trªn thÞ tr−êng, tøc lµ khi ®ã hµng ho¸ cđa doanh nghiƯp ®· ®−ỵc thÞ tr−êng chÊp nhËn, lóc Êy sÏ tån t¹i mét l−ỵng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh cã nhu cÇu vµ s·n sµng tr¶ tiỊn ®Ĩ cã hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ã vµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xt ®Çu t− cđa doanh nghiƯp nhê ®ã mµ còng ®−ỵc thùc hiƯn. ThÞ tr−êng thõa nhËn tỉng khèi l−ỵng hµng ho¸ vµ dÞch vơ ®−a ra giao dÞch, tøc thõa nhËn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sư dơng cđa chóng, chun gi¸ trÞ c¸ biƯt thµnh gi¸ trÞ x· héi. Sù ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i c¸c ngn lùc nãi lªn sù thõa nhËn cđa thÞ tr−êng. Chøc n¨ng nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiƯp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i t×m hiĨu kü thÞ tr−êng, ®Ỉc biƯt lµ nhu cÇu thÞ tr−êng. X¸c ®Þnh cho ®−ỵc thÞ tr−êng cÇn g× víi khèi l−ỵng bao nhiªu . • Chøc n¨ng thùc hiƯn cđa thÞ tr−êng Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trao ®ỉi trªn thÞ tr−êng, ng−êi b¸n vµ ng−êi mua thùc hiƯn ®−ỵc c¸c mơc tiªu cđa m×nh. Ng−êi b¸n nhËn tiỊn vµ chun qun së h÷u cho ng−êi mua. §ỉi l¹i, ng−êi mua tr¶ tiỊn cho ng−êi b¸n ®Ĩ cã ®−ỵc gi¸ trÞ sư dơng cđa hµng ho¸. Tuy nhiªn, sù thĨ hiƯn vỊ gÝa trÞ chØ x¶y ra khi thÞ tr−êng ®· chÊp nhËn gi¸ trÞ sư dơng cđa hµng ho¸. Do ®ã, khi s¶n xt hµng ho¸ vµ dÞch vơ doanh nghiƯp kh«ng chØ t×m mäi c¸ch ®Ĩ gi¶m thiĨu c¸c chi phÝ mµ cßn ph¶i THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... lợc, kế hoạch phát triển thị trờng II vai trò của việc duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 1 Thế nào là duy trì mở rộng thị trờng sản phẩm Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm là việc duy trì mở rộng nơi trao đổi, mua bán hàng hoá dịch vụ, thực chất nó là giữ vững tăng thêm khách hàng của doanh ngiệp Mở rộng thị trờng theo chiều rộng nghĩa là lôi kéo... liệu sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới vào kinh doanh Đến lợt nó kỹ thuật mới lại góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm III các nhân tố ảnh hởng đến duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hởng đến thị trờng tiêu thụ sản phẩm đồng thời cũng là các nhân tố ảnh hởng đến việc duy trì mở rộng thị trờng Thị. .. tình hình thực hiện công tác duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty TESECO 1 Những u điểm về thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Trong những năm gần đây , Công ty TNHH TESECO đã đạt đợc những thành công đáng kể trong hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Doanh thu không ngừng phát triển trong 3 năm qua (từ 2001- 2003) Để đạt đợc kết quả nh vậy là do Công ty có những thế mạnh... Bình 3 Một số giải pháp nhằm duy trì mở rộng thị trờng mà Công ty TESECO đã thực hiện trong những năm qua 3.1 Hạ gía thành sản phẩm Nhận thức đợc vai trò đặc biệt quan trọng của hạ gía thành sản phẩm nhằm duy trì ngày càng mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO thờng xuyên phát động phong trào giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng nhằm hạ giá thành sản phẩm Ví dụ nh đối với bộ phận... hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty rất tốt , Nói chung , tình hình tiêu thụ sản phẩm trên từng thị trờng của Công ty cần có những chính sách biện pháp thỏa đáng đối với từng thị trờng mà Công ty mới chiếm đợc một thị phẩn rất nhỏ Từ đó khắc phục điểm yếu phát huy u điểm của công tác bán hàng những thị trờng này , thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ , chính xác cho các chiến dịch mở rộng tiêu thụ. .. thuyết sản phẩm A: Tập hợp các đối tợng có nhu cầu Thị trờng tiềm năng của Doanh nghiệp sản phẩm A Thị trờng hiện tại sản phẩm A Thị trờng các đối Thị trờng của thủ cạnh tranh Doanh nghiệp Ngời không tiêu dùng tơng đối Ngời không tiêu dùng tuyệt đối Trên thực tế đã có nhiều ví dụ cụ thể về sự nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm Coca Pepsi là hai hãng sản suất... hiểu thị trờng Mở rộng thị trờng giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để tiềm năng của thị trờng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận khẳng định vai trò của doanh nghiệp trên thị trờng Cho nên duy trì mở rộng thị trờng là nhiệm vụ thờng xuyên, liên tục của mỗi doanh nghiệp kinh doanh trên thị trờng Sơ đồ 1: Cấu trúc thị trờng sản phẩm A Thị trờng... thuộc tỉnh Hà Tây một số đơn vị của các tỉnh nh Ninh Bình: Thị xã Tam Điệp, Thị xã Ninh Bình Các bu cục, bu điện thuộc tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng Các công ty xây dựng: Công ty TNHH Phơng Hồng - Đông Anh Hà Nội, Công ty H36, Công ty cầu 20 Các công ty, cơ sở điện lực: Công ty LILAMA, các chi nhánh điện lực của các tỉnh, huyện Khi nghiên cứu về thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty không thể bỏ qua... khoa học công nghệ, do đó việc phán đoán sự biến đổi công nghệ là rất quan trọng cấp bách hơn lúc nào hết Doanh nghiệp trong công tác duy trì mở rộng thị trờng cần theo dõi thờng xuyên liên tục vấn đề này để có những chiến lợc thích ứng 17 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề tốt nghiệp Phần II Thực trạng các giải pháp đang đợc thực hiện nhằm duy trì mở rộng thị trờng của công ty teseco. .. 2 Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm là một tất yếu khách quan đối với doanh nghiệp Trong điều kiện hiện nay, duy trì mở rộng thị trờng là khách quan đối với các doanh nghiệp, là điều kiện để cho các doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển 12 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề tốt nghiệp Trong kinh doanh, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp thay đổi rất nhanh cho nên mở rộng thị . ®−ỵc thùc hiƯn nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng cđa c«ng ty teseco I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa c«ng ty: C«ng ty ph¸t triĨn c«ng nghƯ. ph¸p ®ang ®−ỵc thùc hiƯn nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng cđa C«ng ty TESECO . PhÇn III : Nh÷ng biƯn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng
- Xem thêm -

Xem thêm: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO, Phân đoạn thị trờng:, Chức năng của thị trờng:, Thế nào là duy trì và mở rộng thị trờng sản phẩm., Quan hệ cung cầu - giá cả trên thị trờng: Nhịp độ phát triển của các ngành kinh tế quốc dân: Sức cạnh tranh của doanh nghiệp., Trình độ quản lý doanh nghiệp Thông tin thị trờng Nhân tố kỹ thuật công nghệ ., Chức năng và nhiệm vụ, Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . Nguồn lao động Nguồn cung ứng hàng hoá của Công ty, Cơ cấu vốn Cơ cấu mặt hàng chủ yếu, Những u điểm về thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty., Các nguyên nhân về phía nhà nớc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn