Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

22 1,039 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 14:00

Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải hay trái? Ta có thể xác định được âm phát ra từ bên nào là nhờ nghe bằng 2 tai, nếu âm phát ra ở bên phải thì sóng âm truyền đến tai phải trước tai trái và ngược lại. Phản ứng của cơ thể trả lời kích thích môi tr ờng thông qua hệ thần kinh gọi là gì? Em hãy giảI ô chữ sau: Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện STT Ví dụ PX. Không điều kiện PX. Có điều kiện 1 Tay chạm vào vật nóng, rụt tay lại. 2 Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra. 3 Qua ngã t thấy đèn đỏ vội dừng xe tr ớc vạch kẻ. 4 Trời rét, môi tím tái, ng ời run cầm cập và sởn gai ốc. 5 Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học. 6 Chẳng dại gì mà chơi/ đùa với lửa. Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I. Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn Một vài ví dụ khác: Vậy qua các ví dụ trên hãy cho biết thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? Ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn Ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn Khãc Bú và nuốt sữa §Ìn ®á – dõng l¹i Ai ®· ¨n Soµi chua thÊy ghª r¨ng vµ tiÕt n íc bät Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện - Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. - Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ đ ợc hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện. Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn I. Ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn II. Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Nhà sinh lý học thần kinh người Nga Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn I. Ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn II. Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52-1. Phản xạ định hướng với ánh sáng đèn 52-2 52-3A 52-3B Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện 1. Hình thành phản xạ có điều kiện Hình 52.2: Phản xạ tiết n ớc bọt đối với thức ăn. 52-1 52-3A 52-3B PHT Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn I. Ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn II. Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52.3A: Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn sẽ trở thành tín hiệu của ăn uống . 52-1 52-2 52-3B PHT [...]...Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 1 H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 52- 1 52- 2 52- 3A PHT Hình 52- 3B Phản xạ có điều kiện tiết nước bọt với ánh đèn đã được thành lập Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n... c¬ thĨ víi m«i trêng lu«n thay ®ỉi + H×nh thµnh c¸c thãi quen tËp qu¸n tèt víi con ngêi Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn III So s¸nh tÝnh chÊt cđa ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn Bảng 52- 2 So sánh tính chất của PXCĐK và PXKĐK Tính chất của PXKĐK Tính chất của PXCĐK... Trung ương nằm ở trụ não, 7’ Trung ương thần kinh nằm ở vỏ não tủy sống Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn III So s¸nh tÝnh chÊt cđa ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - TÝnh ChÊt (Néi dung b¶ng52-2) Tính chất của PXKĐK Tính chất của PXCĐK 1 Trả lời các kích thích 1’ Trả... Em nªu mèi quan hƯ cđa ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn víi ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn? Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn III So s¸nh tÝnh chÊt cđa ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - TÝnh ChÊt (Néi dung b¶ng52-2) - Mèi quan hƯ gi÷a ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn víi ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn:... Ao Cá Bác Hồ (PXCĐK) B Cá heo làm xiếc (PXCĐK) D Cá heo đội bóng (PXCĐK) Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái - §äc phÇn –Em cã biÕt– - Nghiªn cøu tríc bµi 53 Xin KÝnh Chóc Q thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh kh H¹nh phóc & thµnh ®¹t HĐn gỈp l¹i! GVTH: NGun V¨n Lùc Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn ... +Ph¶i cã sù kÕt hỵp gi÷a kÝch thÝch cã ®iỊu kiƯn vµ kÝch thÝch kh«ng ®iỊu kiƯn +Qu¸ tr×nh kÕt hỵp ph¶i ®ỵc lỈp l¹i nhiỊu lÇn - Thùc chÊt cđa sù thµnh lËp PXC§K lµ sù thµnh lËp ®êng liªn hƯ t¹m thêi Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 1 H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - Nh÷ng ®iỊu kiƯn... liªn hƯ t¹m thêi 2 øc chÕ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - Khi PXC§K kh«ng ®ỵc cđng cè th× sÏ mÊt dÇn C¸c Em suy nghÜ cho biÕt sù h×nh thµnh vµ øc chÕ cđa ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn cã ý nghÜa g× ®èi víi ®êi sèng? Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 1 H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - Nh÷ng ®iỊu kiƯn... là cơ sở thành lập PXCĐK + Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích khơng điều kiện (kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian ngắn) Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 1 Em cho biết các phản xạ sau thuộc loại phản xạ nào ? 2 Điều kiện thành lập phản xạ có điều kiện ? - Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện... thÝch kh«ng ®iỊu kiƯn -Qu¸ tr×nh kÕt hỵp ph¶i ®ỵc lỈp l¹i nhiỊu lÇn 3 Thùc chÊt cđa viƯc thµnh lËp ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn lµ g×? Thùc chÊt cđa sù thµnh lËp PXC§K lµ sù thµnh lËp ®êng liªn hƯ t¹m thêi Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn I Ph©n biƯt ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iỊu kiƯn II Sù h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn 1 H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iỊu kiƯn - Nh÷ng ®iỊu kiƯn . thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52- 1. Phản xạ định hướng với ánh sáng đèn 52- 2 52- 3A 52- 3B Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện I. Phân biệt. phản xạ có điều kiện 1. Hình thành phản xạ có điều kiện Hình 52. 2: Phản xạ tiết n ớc bọt đối với thức ăn. 52- 1 52- 3A 52- 3B PHT Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn I. Ph©n. kiÖn 1. H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn Hình 52. 3A: Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn sẽ trở thành tín hiệu của ăn uống . 52- 1 52- 2 52- 3B PHT Bµi 52 : ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ ph¶n x¹ cã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien, Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien, Bai 52 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieu kien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn