bai tap on thi dai hoc vat li

22 440 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 12:00

http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 1 185 BÀI TẬP ÔN THI ðH 2010 MÔN VẬT LÝ DAO ðỘNG CƠ – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I. DAO ðỘNG CƠ 1. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Trong dao ñộng ñiều hoà x = Acos(ωt + ϕ), sau một chu kì thì A. vật lại trở về vị trí ban ñầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban ñầu. C. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban ñầu. D. li ñộ vật không trở về giá trị ban ñầu. 2. Trong dao ñộng ñiều hoà x = Acos(ωt + ϕ), phát biểu nào sau ñây là không ñúng? A. Vận tốc của vật ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. B. Gia tốc của vật ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. C. Vận tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. D. Gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. 3. Trong dao ñộng ñiều hoà của chất ñiểm, chất ñiểm ñổi chiều chuyển ñộng khi lực tác dụng A. ñổi chiều. B. bằng không. C. có ñộ lớn cực ñại. D. thay ñổi ñộ lớn. 4. Trong dao ñộng ñiều hoà, vận tốc biếu ñổi ñiều hòa A. cùng pha so với li ñộ. B. ngược pha so với li ñộ. C. sớm pha π/2 so với li ñộ. D. chậm pha π/2 so với li ñộ. 5. Trong dao ñộng ñiều hoà, gia tốc biến ñổi ñiều hoà A. cùng pha so với vận tốc. B. ngược pha so với vận tốc. C. sớm pha π/2 so với vận tốc. D. chậm pha π/2 so với vận tốc. 6. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao ñộng ñiều hoà luôn bằng A. tổng ñộng năng và thế năng ở thời ñiểm bất kỳ. B. ñộng năng ở thời ñiểm bất kì. C. thế năng ở vị trí li ñộ cực ñại. D. ñộng năng ở vị trí cân bằng. 7. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng và thế năng trong dao ñộng ñiều hoà là không ñúng? A. ðộng năng và thế năng biến ñổi ñiều hoà cùng chu kỳ. B. ðộng năng biến ñổi ñiều hoà cùng chu kỳ với vận tốc. C. Thế năng biến ñổi ñiều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li ñộ. D. Tổng ñộng năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian. 8. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng và thế năng trong dao ñộng ñiều hoà là không ñúng? A. ðộng năng ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua VTCB. B. ðộng năng ñạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. C. Thế năng ñạt giá trị cực ñại khi gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu. D. Thế năng ñạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu. 9. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng của một vật ñang dao ñộng ñiều hoà với chu kì T là ñúng? A. Biến ñổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến ñổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2. C. Biến ñổi tuần hoàn với chu kỳ T. D. Không biến ñổi theo thời gian. 10. Nhận xét nào sau ñây về biên ñộ của dao ñộng tổng hợp hai dao ñộng ñiều hoà cùng phương, cùng tần số là không ñúng? A. phụ thuộc vào biên ñộ của dao ñộng thành phần thứ nhất. B. phụ thuộc vào biên ñộ của dao ñộng thành phần thứ hai. http://ebook.here.vn - Ti ebook, Ti liu hc tp min phớ 2 C. ph thuc vo tn s chung ca hai dao ủng thnh phn. D. ph thuc vo ủ lch pha gia hai dao ủng thnh phn. 11. Nhn xột no sau ủõy l khụng ủỳng? A. Dao ủng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mụi trng cng ln. B. Dao ủng duy trỡ cú chu k bng chu k dao ủng riờng ca con lc. C. Dao ủng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc. D. Biờn ủ ca dao ủng cng bc khụng ph thuc vo tn s lc cng bc. 12. Nguyờn nhõn gõy ra dao ủng tt dn ca con lc ủn dao ủng trong khụng khớ l A. do trng lc tỏc dng lờn vt. B. do lc cng ca dõy treo. C. do lc cn ca mụi trng. D. do dõy treo cú khi lng ủỏng k. 13. Phỏt biu no sau ủõy l khụng ủỳng? iu kin ủ xy ra hin tng cng hng l: A. tn s gúc lc cng bc bng tn s gúc dao ủng riờng. B. tn s lc cng bc bng tn s dao ủng riờng. C. chu k lc cng bc bng chu k dao ủng riờng. D. biờn ủ lc cng bc bng biờn ủ dao ủng riờng. 14. Khi ủa mt con lc ủn lờn cao theo phng thng ủng (coi chiu di con lc khụng ủi) thỡ tn s dao ủng ủiu hũa ca nú s A. gim vỡ gia tc trng trng gim theo ủ cao. B. khụng ủi vỡ chu kỡ ca dao ủng ủiu hũa khụng ph thuc vo gia tc trng trng. C. tng vỡ chu kỡ dao ủng ủiu hũa ca nú gim. D. tng vỡ tn s dao ủng ủiu hũa t l nghch vi gia tc trng trng. 15. Nu mt vt dao ủng ủiu hũa vi tn s f thỡ ủng nng v th nng bin thiờn tun hon vi tn s A. f. B. 2f. C. 0,5f. D. 4f. 16. Dao ủng tng hp ca hai dao ủng cựng phng, cựng tn s, cựng biờn ủ, cú biờn ủ ca mi dao ủng thnh phn khi hai dao ủng thnh phn A. lch pha /2. B. ngc pha. C. lch pha 2/3. D. cựng pha. 17. Mt con lc ủn ủc treo trn mt thang mỏy. Khi thang mỏy ủng yờn, con lc dao ủng ủiu hũa vi chu kỡ T. Khi thang mỏy ủi lờn thng ủng, chm dn ủu vi gia tc cú ủ ln bng mt na gia tc trng trng ti ni ủt thang mỏy thỡ con lc dao ủng ủiu hũa vi chu kỡ T bng A. T 2 . B. 2 T . C. 2 T 3 . D. 2T. 18. Tn s dao ủng ca con lc ủn l A. l g 2f = . B. g l 2 1 f = . C. 1 2 g f l = . D. k g 2 1 f = . 19. Mt con lc lũ xo gm vt cú khi lng m v lũ xo cú ủ cng k dao ủng ủiu hũa. Nu tng ủ cng k lờn 2 ln v gim khi lng m ủi 8 ln thỡ tn s dao ủng ca vt s A. tng 4 ln. B. gim 4 ln. C. tng 2 ln. D. gim 2 ln. 20. Mt vt dao ủng ủiu hũa cú biờn ủ A, chu kỡ dao ủng T, thi ủim ban ủu t 0 = 0 vt ủang v trớ biờn. Quóng ủng m vt ủi ủc t thi ủim ban ủu ủn thi ủim t = 4 T l A. 4 A . B. 2 A . C. A . D. 2A . 21. mt thi ủim, vn tc ca vt dao ủng ủiu hũa bng 50% vn tc cc ủi. T s gia th nng v ủng nng l A. 1/3. B. 3. C. 1/2. D. 2. 22. Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức: http://ebook.here.vn - Ti ebook, Ti liu hc tp min phớ 3 a = - 25x 2 ( cm/s 2 ). Chu kỳ và tần số góc của chất điểm là: a/ 1,256 s; 25 rad/s b/ 1 s ; 5 rad/s c/ 2 s ; 5 rad/s d/ 1,256 s ; 5 rad/s e/ 1,789 s ; 5rad/s 23. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào: a, Sự kích thích dao động b, Chiều dài tự nhiên của lò xo c, Độ cứng của lò xo và khối lợng của vật d, Khối lợng và độ cao của con lắc e, Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. 24. Khi treo 1 trọng vật P = 1,5 N vào lò xo có độ cứng 100 N/m thì lò xo có 1 thế năng đàn hồi là: a/ 0,01125 J b/ 0,225 c/ 0,0075 J d/ 0,2 J e, 0,3186 J 25. Con lắc lò xo làm 15 dao động mất 7,5 s. Chu kỳ dao động là: a/ 0,5 s b/ 0,2 s c/ 1 s d/ 1,25 s e/ 0,75 s 26. Mt cht ủim khi lng m = 100g, dao ủng ủiu ủiu ho dc theo trc Ox vi phng trỡnh x = 4cos(2t)cm. C nng trong dao ủng ủiu ho ca cht ủim l A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ. 27. Mt vt nh thc hin dao ủng ủiu hũa theo phng trỡnh x=10cos4 t cm. ng nng ca vt ủú bin thiờn vi chu kỡ bng A. 0,5s. B. 0,25s. C. 1s. D. 2s. 28. Hai dao ủng ủiu hũa cựng phng, cú phng trỡnh dao ủng )cm(t20sin1,2x 1 = ; )cm(t20cos8,2x 1 = . Dao ủng tng hp ca hai dao ủng ny cú A. biờn ủ bng 4,9 cm. B. biờn ủ bng 3,5 cm. C. tn s bng 20 Hz. D. tn s bng 20Hz. 29. Một con lắc lò xo dao động với quỹ đạo 10 cm. Khi động năng bằng 3 lần thế năng, con lắc có li độ: a/ 2 cm b/ 2,5 cm c/ 3 cm d/ 4 cm e/ 1,5 cm 30. Mt cht ủim dao ủng ủiu hũa vi qu ủo thng di 10cm, khi qua trung ủim ca qu ủo, cht ủim ủt vn tc 157 cm/s. a. Hóy vit PT chuyn ủng ca cht ủim. Chn gc thi gian l lỳc cht ủim qua VTCB theo chiu õm. b. Tỡm vn tc v gia tc ca vt khi vt cú li ủ 2cm. c. Xỏc ủnh v trớ ca vt m th nng bng ủng nng. A: a. x 5cos(10 t ) 2 = + cm b. 2110xxv 22 m == cm/s c. x = 5 2 2 2 A = cm 31. Khi mt vt khi lng m gn vo ủu mt lũ xo cú ủ cng k treo thng ủng thỡ lũ xo gión ra mt ủon l 0 =25cm. T VTCB O kộo vt xung theo phng thng ủng mt ủon 20cm ri buụng nh ủ vt dao ủng ủiu hũa. a. Vit PT dao ủng ca vt khi chn gc thi gian l lỳc vt ủi qua VTCB theo chiu dng. Ly g =10m/s 2 . b. Tớnh lc ủn hi cc ủi v cc tiu ca lũ xo. Bit vt cú khi lng 400 g. c. Chiu di cc ủi v cc tiu ca lũ xo l bao nhiờu? Bit chiu di t nhiờn ca lũ xo l 40cm. A: a. 20cos(2 ) 2 x t = cm b. 7,2 N v 0,8 N c. 85 cm v 45 cm. 32. Hiệu chiều dài dây treo của 2 con lắc là 28 cm. Trong cùng thời gian, con lắc thứ nhất làm đợc 6 dao động, con lắc thứ hai làm đợc 8 dao động. Chiều dài dây treo của chúng là: a/ 36 cm ; 64 cm b/ 48 cm ; 76 cm c/ 20 cm ; 48 cm d/ 50 cm ; 78 cm e/ 30 cm ; 58 cm 33. Mt ủu ca lũ xo ủc treo vo ủim c ủnh, ủu kia treo qu nng m 1 thỡ chu kỡ dao ủng l T 1 =1,2s. Khi thay qu nng m 2 vo thỡ chu kỡ dao ủng bng T 2 =1,6s. Tỡm chu kỡ dao ủng khi treo ủng thi m 1 v m 2 vo lũ xo. 34. Hai con lc ủn cú chiu di l 1 v l 2 cú chu kỡ l 4s v 5s. Tỡm chu kỡ ca con lc ủn cú chiu di bng tng chiu di ca hai con lc. 35. Mt vt tham gia ủng thi hai dao ủng ủiu hũa cựng phng cựng tn s 5Hz. Biờn ủ ca hai dao ủng thnh phn l 8cm v 8 3 cm, ủ lch pha gia hai dao ủng thnh phn l 3 . Tỡm vn tc ca vt khi li ủ ca vt l 4cm. 36. Hai con lắc lò xo có vật nặng cùng khối lợng m, độ cứng k 1 và k 2 , có chu kỳ tơng ứng là 0,3s và 0,4s. Ghép nối tiếp 2 lò xo của 2 con lắc trên rồi gắn vật m. Khi đó chu kỳ của con lắc mới là: http://ebook.here.vn - Ti ebook, Ti liu hc tp min phớ 4 a/ 0,7 s b/ 0,35 s c/ 0,5 s d/ 1 s e/ 0,1 s 37. Vật m khi gắn vào lò xo có độ cứng k thì có chu kỳ dao động là 3 s. cắt lò xo làm 3 phần bằng nhau rồi gắn lại với nhau rồi gắn với vật m. Chu kỳ dao động mới của vật: a/ 2 s b/ 1 s c/ 1,5 s d/ 4 s e/ 2,5 s 38. Con lắc đơn có chiều dài l = 2, 45m, dao động ở nơi có g = 9,8 m/s 2 . Kéo lệch con lắc 1 cung dài 4 cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc tọa độ là VTCB, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phơng trình dao động là: a, s = 4cos ( 2 t + 2 ) ( cm ) b, s = 4cos (2t - 2 ) ( cm ) c, s = 4cos (2t + 2 ) ( cm ) d, s = 4cos 2t ( cm ) e, s = 4cos 2 t ( cm ) 39. Mt con lc ủn ủang dao ủng ủiu hũa vi tn s khụng ủi. Nu gim biờn ủ dao ủng ca con lc ủi 3 ln thỡ c nng ca nú gim ủi A. 3 ln. B. 4,5 ln. C. 9 ln. D. 3 ln. 40. Con lắc đơn gồm 1 vật có trọng lợng 4 N. Chiều dài dây treo 1,2m dao động với biên độ nhỏ. Tại li độ = 0,05 rad, con lắc có thế năng: a/ 10 - 3 J b/ 4 . 10 - 3 J c/ 12 . 10 - 3 J d/ 3 . 10 - 3 J e/ 6 10 - 3 J II.SểNG C HC V SểNG M: 41. Súng c hc lan truyn trong khụng khớ vi cng ủ ủ ln, tai ta cú th cm th ủc súng c hc no sau ủõy? A. Súng c hc cú tn s 10Hz. B. Súng c hc cú tn s 30kHz. C. Súng c hc cú chu k 2,0às. D. Súng c hc cú chu k 2,0ms. 42. Khi súng õm truyn t khụng khớ vo nc, bc súng thay ủi bao nhiờu ln? Cho bit vn tc õm trong nc l 1550 m/s, trong khụng khớ l 330 m/s. A: Khi súng õm truyn t khụng khớ vo nc thỡ T v f khụng ủi cũn v v thay ủi . 0,2129 ln. 43. Mt súng c hc cú bc súng truyn theo mt ủng thng t ủim M ủn ủim N. Bit MN = d. lch pha ca dao ủng ti hai ủim M v N l A. d = . B. = d . C. d 2 = . D. = d2 . 44.Khi cú súng dng trờn mt si dõy ủn hi, khong cỏch t mt bng ủn nỳt gn nú nht bng A. mt bc súng. B. mt na bc súng. C. mt phn t bc súng. D. mt s nguyờn ln bc súng. 45. Sóng tại nguồn A có dạng u = acos t thì phơng trình dao động tại M trên phơng truyền sóng cách A đoạn d có dạng: a, u = acos( t + d2 ) b, u = acos2 ft c, u = acos ( T t 2 - d2 ) d, u = acos( 2 ft - d d 2 ) e, u = acos( t - d d 2 ) 46. Ngời ta tạo đợc 1 nguồn sóng âm tần số 612 Hz trong nớc, vận tốc âm trong nớc là 1530 m/s. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động ngợc pha bằng: a/ 1,25m b/ 2m c/ 3m d/ 2,5m e/ 5m 47. Hai điểm trên cùng 1 phơng truyền sóng cách nguồn 3,1m và 3,35m. Tần số âm là 680 Hz, vận tốc âm trong khí là 340 m/s. Độ lệch pha của sóng âm tại 2 điểm đó bằng: a, 2 b, c, 3 d, 2 e, 4 48. Ngời ta tạo sóng kết hợp tại 2 điểm A, B trên mặt nớc. A và B cách nhau 16 cm. Tần số dao động tại A bằng 8 Hz; vận tốc truyền sóng là 12 cm/s. Giữa A, B có số điểm dao động với biên độ cực đại là: a, 19 điểm b. 23 điểm c, 21 điểm d, 11 điểm e, 15 diểm http://ebook.here.vn - Ti ebook, Ti liu hc tp min phớ 5 49. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nớc 2 nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 13 Hz. Tại điểm M cách A 19cm; cách B 21cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đờng trung trực của A, B không có cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nớc là: a, 22 cm/s b, 20 cm/s c, 24 cm/s d , 26 cm/s e, 13 cm/s 50. Sợi dây có sóng dừng, vận tốc truyền sóng trên dây là 200 cm/s, tần số dao động là 50 Hz. Khoảng cách giữa 1 bụng và 1 nút kế cận là: a, 4 cm b, 2 cm c, 1 cm d, 40 cm e, 10 cm 51. Dây AB nằm ngang dài 1,5m, đầu B cố định còn đầu A đợc cho dao động với tần số 40 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m/s. Trên dây có sóng dừng. Số bụng sóng trên dây là: a, 7 b, 3 c, 6 d, 8 e, Đáp số khác 52. Tại 1 điểm A nằm cách xa 1 nguồn âm N ( coi nh nguồn điểm ) 1 khoảng NA = 1m; mức cờng độ âm là L A = 90 dB. Biết ngỡng nghe của âm đó là I o = 10 - 10 W/m 2 . Cờng độ âm I A của âm tại A là: a/ 1 W/m 2 . b/ 0,1 W/m 2 . c/ 0,2 W/m 2 . d/ 10 W/m 2 . e/ 2 W/m 2 . 53. Sóng dọc truyền đợc trong các môi trờng: a, Rắn b, Lỏng c, Khí d, Câu a, b đúng e, Cả 3 câu a, b, c đều đúng. 54. Vận tốc sóng phụ thuộc: a, Bản chất môi trờng truyền sóng. b, Năng lợng sóng. c, Tần số sóng. d, Hình dạng sóng. e, Tất cả các yếu tố trên. 55. Trong sự truyền âm và vận tốc âm, tìm câu sai: a, Sóng âm truyền đợc trong các môi trờng rắn, lỏng và khí. b, Vận tốc âm phụ thuộc tính đàn hồi và mật độ của môi trờng. c, Vận tốc âm thay đổi theo nhiệt độ. d, Sóng âm không truyền đợc trong chân không. e, Trong các câu trên có 1 câu sai. 56. Dùng âm thoa có tần số dao động bằng 440 Hz tạo giao thoa trên mặt nớc giữa 2 điểm A, B với AB = 4 cm. Vận tốc truyền sóng 88 cm/s. Số gợn sóng quan sát đợc trên đoạn thẳng AB là: a, 41 gợn sóng b, 39 gợn sóng c, 37 gợn sóng d, 19 gợn sóng e, 21 gợn sóng. 57. iu kin ủ hai súng cú cựng phng dao ủng khi gp nhau giao thoa ủc vi nhau l A. cựng tn s, cựng biờn ủ. B. cựng biờn ủ, v hiu s pha khụng ủi theo thi gian. C. cựng biờn ủ v cựng pha. D. cựng tn s v hiu s pha khụng thay ủi theo thi gian. 58. Trong hin tng giao thoa trờn mt nc nm ngang ca hai súng c hc ủc truyn ủi t hai ngun A v B thỡ khong cỏch gia hai ủim gn nhau nht trờn ủon AB dao ủng vi biờn ủ cc ủi l A. /4. B. /2. C. bi s ca /2. D. . 59. Hai õm cú cựng ủ cao thỡ chỳng cú A. cựng tn s. B. cựng nng lng. C. cựng biờn ủ. D. cựng tn s v cựng biờn ủ. 60. Mt ngi quan sỏt thy mt cỏnh hoa trờn h nc nhụ lờn 10 ln trong khong thi gian 36s. Khong cỏch gia hai ủnh súng k tip l 12m. Tớnh vn tc truyn súng trờn mt h. A: Chu kỡ dao ủng ca súng: T = 4s; bc súng =12m.Vn tc truyn súng: v=/T = 3 m/s. 61. Cho cng ủ õm chun I 0 =10 -12 W/m 2 . Tớnh cng ủ õm ca mt súng õm cú mc cng ủ õm 80 dB. A: 8 4 12 12 0 10lg 8 lg 10 10 10 10 I I I L I I = = = = W/m 2 . 62. Súng dng xy ra trờn dõy AB=11cm vi ủu B t do, bc súng bng 4cm. Trờn dõy cú A. 5 bng, 5 nỳt. B. 6 bng, 5 nỳt. C. 6 bng, 6 nỳt. D. 5 bng, 6 nỳt. A: K l=k/2 + /4 hay 11 = 2k+1 suy ra k=5. http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 6 63. Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau, ñặt cách nhau, ñặt cách nhau 4cm. Bước sóng 8mm. Số ñiểm dao ñộng cực ñại trên ñoạn AB là A. 15. B. 9. C. 13. D. 11. 64. Hai sãng cïng pha khi: a, ∆φ = 2kπ ( k = 0; 1; 2 ) b, ∆φ = ( 2k + 1 )π ( k = 0; 1; 2 ) c, ∆φ = ( k + 2 1 )π ( k = 0; 1; 2 ) d, ∆φ = ( 2k - 1 )π ( k = 0; 1; 2 ) e, ∆φ = ( k - 2 1 π ) ( k = 0; 1; 2 ) 65. C¸c ®iÓm ®øng yªn trong vïng giao thoa tháa ®iÒu kiÖn: a, d 2 - d 1 = ( 2k + 1 ) λ ( k = 0;1; 2 ) b, d 2 - d 1 = ( k + 2 1 ) λ (k = 0; 1 ) c, d 2 - d 1 = k 2 1 λ (k = 0; 1 ) d, d 2 - d 1 = (2k + 2 1 ) 2 λ (k = 0; 1 ) b, d 2 - d 1 = ( k + 1 ) 2 λ (k = 0; 1 ) DÒNG ðIỆN XOAY CHIỀU 1. Phát biểu nào sau ñây là ñúng với mạch ñiện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? A. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. B. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. C. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. D. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. 2. Phát biểu nào sau ñây là ñúng với mạch ñiện xoay chiều chỉ chứa tụ ñiện? A. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. B. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. C. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. D. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. 3. Một ñiện trở thuần R mắc vào mạch ñiện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng ñiện trong mạch sớm pha hơn hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch một góc π/2: A. người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ ñiện nối tiếp với ñiện trở. B. người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với ñiện trở. C. người ta phải thay ñiện trở nói trên bằng một tụ ñiện. D. người ta phải thay ñiện trở nói trên bằng một cuộn cảm. 4. ðặt vào hai ñầu tụ ñiện )( 10 4 FC π − = một hiệu ñiện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cường ñộ dòng ñiện qua tụ ñiện là: A. I = 1,41A. B. I = 1,00A. C. I = 2,00A. D. I = 100Ω. 5. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, ñộ lệch pha giữa dòng ñiện và hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch phụ thuộc vào: A. cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong mạch. B. hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu ñoạn mạch. C. cách chọn gốc tính thời gian. D. tính chất của mạch ñiện. 6. Trong các ñại lượng ñặc trưng cho dòng ñiện xoay chiều sau ñây, ñại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng ? A. Hiệu ñiện thế B. Chu kì. C. Tần số. D. Công suất 7. Trong các ñại lượng ñặc trưng cho dòng ñiện xoay chiều sau ñây, ñại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng? A. Hiệu ñiện thế B. Cường ñộ dòng ñiện C. Suất ñiện ñộng D. Công suất. 8. Phát biểu nào sau ñây là ñúng? http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 7 A. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng ñiện. B. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng ñiện. C. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng vào tác dụng từ của dòng ñiện. D. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng ñiện. 9. Phát biểu nào sau dây là không ñúng? A. Hiệu ñiện thế biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là hiệu ñiện thế xoay chiều. B. Dòng ñiện có cường ñộ biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là dòng ñiện xoay chiều. C. Suất ñiện ñộng biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là suất ñiện ñộng xoay chiều. D. Cho dòng ñiện một chiều và dòng ñiện xoay chiều lần lượt ñi qua cùng một ñiện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau. 10. Một mạng ñiện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi chọn pha ban ñầu của hiệu ñiện thế bằng không thì biểu thức của hiệu ñiện thế có dạng : A. u = 220cos50t (V) B. u = 220cos50 t π (V) C. = u cos t(V) 220 2 100 D . = π u cos t 220 2 100 (V) 11. Dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t π (A), hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V, và sớm pha 3/ π so với dòng ñiện. Biểu thức của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là : A. u = 12cos100 t π (V). B. u = 12 π cos t 2 100 (V). C. u = 12 π − π cos( t / ) 2 100 3 (V). D. u = 12 π + π cos( t / ) 2 100 3 (V). 12. Một dòng ñiện xoay chiều chạy qua ñiện trở R = 10 Ω , nhiệt lượng toả ra trong 30min là 900kJ. Cường ñộ dòng ñiện cực ñại trong mạch là: A. I 0 = 0,22 A B. I 0 = 0,32 A C. I 0 = 7,07 A D. I 0 = 10,0 A 13. Khi tần số dòng ñiện xoay chiều chạy qua ñoạn mạch chỉ chứa tụ ñiện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ ñiện : A. Tăng lên 2 lần B. Tăng lên 4 lần C. Giảm ñi 2 lần D. Giảm ñi 4 lần 14. Khi tần số dòng ñiện xoay chiều chạy qua ñoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. Tăng lên 2 lần B. Tăng lên 4 lần C. Giảm ñi 2 lần D. Giảm ñi 4 lần 15. Cách phát biểu nào sau ñây là không ñúng ? A. Trong ñoạn mạch chỉ chứa tụ ñiện, dòng ñiện biến thiên sớm pha 2/ π so với hiệu ñiện thế. B. Trong ñoạn mạch chỉ chứa tụ ñiện, dòng ñiện biến thiên chậm pha 2/ π so với hiệu ñiện thế. C. Trong ñoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng ñiện biến thiên chậm pha 2/ π so với hiệu ñiện thế. D. Trong ñoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu ñiện thế biến thiên sớm pha 2/ π so với dòng ñiện trong mạch. 16. ðặt hai ñầu tụ ñiện π = −4 10 C (F) một hiệu ñiện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ ñiện là: A. Ω= 200Z C B. Ω= 100Z C C. Ω= 50Z C D. Ω= 25Z C 17. ðặt vào hai ñầu cuộn cảm L = 1 π / (H) một hiệu ñiện thế xoay chiều 220V – 50Hz. Cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng qua cuộn cảm là: A. I = 2,2 A B. I = 2,0 A C. I = 1,6 A D. I = 1,1 A 18. ðặt vào hai ñầu tụ ñiện π = −4 10 C (F) một hiệu ñiện thế xoay chiều u=141cos(100 )t π V. Dung kháng của tụ ñiện là: A. Ω= 50Z C B. Ω= 01,0Z C C. Ω=1Z C D. Ω=100Z C 19. ðặt vào hai ñầu cuộn cảm π = 1 L (H) một hiệu ñiện thế xoay chiều u = 141cos (100 )t π V. Cảm kháng của cuộn cảm là: A. Ω = 200Z L B. Ω = 100Z L C. Ω = 50Z L D. Ω = 25Z L 20. ðặt vào hai ñầu tụ ñiện π = −4 10 C (F) một hiệu ñiện thế xoay chiều u = 141cos(100 )t π V. Cường ñộ dòng ñiện qua tụ ñiện: A. I = 1,41 A B. I = 1,00 A C. I = 2,00 A D. I = 100 A http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 8 21. ðặt vào hai ñầu cuộn cảm π = 1 L (H) một hiệu ñiện hế xoay chiều u = 141cos(100 )t π V. Cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng qua cuộn cảm là: A. I = 1,41 A B. I = 1,00 A C. I = 2,00 A D. I = 100 A 22. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng ? Trong mạch ñiện xoay chiều kgo6ng phân nhánh khi ñiện dung của tụ ñiện thay ñổi và thoả mãn ñiều kiện C 1 L ω =ω thì: A. Hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu cuộn cảm ñạt cực ñại. B. Hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu tụ ñiện và cuộn cảm bằng nhau. C. Tổng trở của mạch ñạt giá trị lớn nhất. D. Hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu ñiện trở ñạt cực ñại. 23. Trong ñoạn mạch RLC, mắc nối tiếp ñang xảy ra hiện tượng cộn hưởng. Tăng dần tần số dòng ñiện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau ñây là không ñúng? A. Hệ số công suất của ñoạn mạch giảm. B. Cường ñộ hiệu dụng của dòng ñiện giảm. C. Hiệu ñiện thế hiệu dụng trên tụ ñiện tăng. D. Hiệu ñiện thế hiệu dụng trên ñiện trở giảm. 24. Mạch ñiện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω , Z C = 20 Ω , Z L = 60 Ω . Tổng trở của mạch là: A. Ω = 50Z B. Ω = 70Z C. Ω = 110Z D. Ω = 2500Z 25. Cho ñoạn mạch xoay chiều AB gồm ñiện trở R = 100 Ω , tụ ñiện π = −4 10 C (F) và cuộn cảm L = π 2 (H) mắc nối tiếp. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch AB một hiệu ñiện thế xoay chiều có dạng = π u cos t 200 100 (V). Cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 2 A B. I = 1,4 A C. I = 1 A D. I = 0,5 A 26. Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp ñang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng ñiện trong mạch, ta phải: A. Tăng ñiện dung của tụ ñiện. B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. C. Giảm ñiện trở của mạch. D. Giảm tần số dòng ñiện xoay chiều. 27. Khi hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha 4/ π ñối với dòng diện trong mạch thì: A. Tần số của dòng ñiện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tượng cộng hưởng. B. Tổng trở của mạch bằng hai lần thành phần ñiện trở thuần R của mạch. C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng ñiện trở thuần của mạch. D. Hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñiện trở sớm pha 4/ π so với hiệu ñiện thế giữa hai ñầu tụ ñiện. 28. Mạch ñiện nào sau dây có hệ số công suất lớn nhất? A. ðiện trở thuần R 1 nối tiếp với ñiện trở thuần R 2 . B. ðiện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L. C. ðiện trở thuần R nối tiếp với tụ ñiện C. D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ ñiện C. 29. Mạch ñiện xoay chiều RLC mắc nối tiếp ñang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng ñiện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch: A. Không thay ñổi. B. Tăng. C. Giảm. D. Bằng 1. 30. Một tụ ñiện có ñiện dung C=5,3 F µ mắc nối tiếp với ñiện trở R=300 Ω thành một ñoạn mạch. Mắc ñoạn mạch này vào mạng ñiện xoay chiều 220V – 50Hz. Hệ số công suất của mạch là: A. 0,3331 B. 0,4469 C. 0,4995 D. 0,6662 31. Nguyên tắc hoạt ñộng của máy phát ñiện xoay chiều một pha dựa vào: A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng ñiện từ. C. Khung dây quay trong ñiện trường. D. Khung dây chuyển ñộng trong từ trường. 32. Hiện nay với các máy phát ñiện công suất lớn người ta thường dùng cách nào sau ñây ñể tạo ra dòng ñiện xoay chiều một pha ? A. Nam châm vĩnh cửu ñứng yên, cuộn dây chuyển ñộng tịnh tiến so với nam châm. B. Nam châm vĩnh cửu ñứng yên, cuộn dây chuyển ñộng quay trong lòng nam châm. C. Cuộn dây ñứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển ñộng tịnh tiến so với cuộn dây. http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 9 D. Cuộn dây ñứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển ñộng quay trong lòng stato có các cuộn dây. 33. Rôto của máy phát ñiện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc ñộ 1200 vòng / min. Tần số của suất ñiện ñộng do máy tạo ra là bao nhiêu ? A. f = 40 Hz B. f = 50 Hz C. f = 60 Hz D. f = 70 Hz 34. Phần ứng của một máy phát ñiện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực ñại là 2 mWb và biến thiên ñiều hoà với tần số 50 Hz. Suất ñiện ñộng của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu ? A. E = 88858 V B. E = 89,714 V C. E = 12566 V D. E = 125,66 V 35. Một máy phát ñiện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng ñiện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc ñộ là bao nhiêu? A. 3000 vòng/phút B. 1500 vòng/phút C. 750 vòng/ phút D. 500 vòng/phút. 36. Trong cách mắc dòng ñiện xoay chiều ba pha ñồi xứng theo hình sao, phát biểu nào sau ñây là không ñúng? A. Dòng ñiện trong dây trung hoà bằng không. B. Dòng ñiện trong mỗi pha bằng dao ñộng trong mỗi dây pha. C. Hiệu ñiện thế pha bằng 3 lần hiệu ñiện thế giữa hai dây pha. D. Truyền tải ñiện năng bằng 4 dây dẫn, dây trung hoà có tiết diện nhỏ nhất. 37. Khi truyền tải ñiện năng của dòng ñiện xoay chiều ba pha ñi xa ta phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây dẫn ? A. Hai dây dẫn. B. Ba dây dẫn. C. Bốn dây dẫn. D. Sáu dây dẫn. 38. Hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu một pha của một máy phát ñiện xoay chiều ba pha là 220V. Trong cách mắc hình sao, hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là: A. 220 V B. 311 V C. 381 V D. 660 V 39. Cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong một pha của máy phát ñiện xoay chiều ba pha là 10 A. Trong cách mắc hình tam giác, cường ñộ dòng ñiện trong mỗi dây pha là: A. 10,0 A B. 14,1 A C. 17,3 A D. 30,0 A. 40. Phát biểu nào sau ñây là ñúng? A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay ñều quanh trục ñối xứng của nó. B. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện xoay chiều chạy qua nam châm ñiện. C. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha. D. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện một chiều chạy qua nam châm ñiện. 41. Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện xoay chiều chạy qua nam châm ñiện. B. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện một chiều chạy qua nam châm ñiện. C. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha. D. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng ñiện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha. 42. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha có ñộ lớn không ñổi. B. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha có phương không ñổi . C. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha có hướng quay ñều. D. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng cơ không ñồng bộ ba pha có tần số dòng ñiện. 43. Nhận xét nào sau ñây về máy biến thế là không ñúng? A. Máy biến thế có thể tăng hiệu ñiện thế. B. Máy biến thế có thể giảm hiệu ñiện thế. C. Máy biến thế có thể thay ñổi tần số ñòng ñiện xoay chiều. D. Máy biến thế có tác dụng biến ñổi cường ñộ dòng ñiện. http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 10 44. Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau ñây ñể làm giảm hao phí ñiện năng trong quá trình truyền tải ñi xa? A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng ñể truyền tải. B. Xây dựng nhà náy ñiện gần nơi nơi tiêu thụ. C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn. D. Tăng hiệu ñiện thế trước khi truyền tải ñiện năng ñi xa. 45. Phương pháp làm giảm hao phí ñiện năng trong máy biến thế là. A. ðể máy biến thế ở nơi khô thoáng. B. Lõi của máy biến thế ñược cấu tạo bằng một khối thép ñặc. C. Lõi của máy biến thế ñược cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách ñiện với nhau. D. Tăng ñộ cách ñiện trong máy biến thế. 46. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng ñiện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi ñó hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu cuộn thứ cấp ñể hở là: A. 24 V. B. 17 V. C. 12 V. D. 8,5 V. 47. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, ñược mắc vào mạng ñiện xoay chiều tần số 50 Hz khi có cường ñộ dòng ñiện qua cuộn thứ cấp là 12 A. Cường ñộ dòng ñiện qua cuộn sơ cấp là: A. 1,41 A. B. 2,00 A. C. 2,83 A. D. 72,0 A. 48. Cho ñoạn mạch xoay chiều AB gồm ñiện trở R = 100 Ω, tụ ñiện )( 10 4 FC π − = và cuộn cảm )( 2 HL π = mắc nối tiếp. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 2A. B. I = 1,4A. C. I = 1A. D. I = 0,5A. 49. Mạch ñiện nào sau ñây có hệ số công suất lớn nhất? A. ðiện trở thuần R 1 nối tiếp với ñiện trở thuần R 2 . B. ðiện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L. C. ðiện trở thuần R nối tiếp với tụ ñiện C. D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ ñiện C. 50. ðiện năng ở một trạm phát ñiện ñược truyền ñi dưới hiệu ñiện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ ñiện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày ñêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải ñiện là: A. H = 95%. B. H = 90%. C. H = 85%. D. H = 80%. 51. Một khung dây gồm 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 50 cm 2 , ñặt trong từ trường ñều có cảm ứng từ 0,2 T. Trục ñối xứng của khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung dây quay quanh trục ñối xứng với tốc ñộ góc 180 vòng/phút. Hãy tính: a. Từ thông cực ñại qua khung. b. Suất ñiện ñộng hiệu dụng giữa hai ñầu khung dây. c. Tần số của suất ñiện ñộng xoay chiều trong khung. 52. Mạch ñiện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gồm ñiện trở thuần R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L = π 2 (H) và tụ ñiện C = π 100 (µF). Mắc nối tiếp vào mạch một ampe kế xoay chiều có ñiện trở không ñáng kể. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế xoay chiều có dạng u = 200cos(100πt) V. Hãy xác ñịnh: a. Tổng trở của ñoạn mạch. b. Số chỉ của ampe kế. c. Biểu thức chuyển ñộng dòng ñiện chạy trong mạch và biểu thức hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñiện trở, tụ ñiện. d. Công suất tiêu thụ trong mạch. [...]... đúng? A Trong máy quang ph , ng chu n tr c có tác d ng t o ra chùm tia sáng song song B Trong máy quang ph , bu ng nh n m phía sau lăng kính C Trong máy quang ph , lăng kính có tác d ng phân tích chùm ánh sáng ph c t p song song thành các chùm sáng đơn s c song song D Trong máy quang ph , quang ph c a m t chùm sáng thu đư c trong bu ng nh ln là m t d i sáng có màu c u v ng 94 Chi u m t chùm sáng tr ng... khi b chi u sáng B.Trong hi n tư ng quang d n, electron đư c gi i phóng ra kh i kh i ch t bán d n C.M t trong nh ng ng d ng quan tr ng c a hi n tư ng quang d n là vi c ch t o đèn ng D.Trong hi n tư ng quang d n, năng lư ng c n thi t đ gi i phóng e- li n k t thành electron d n là r t l n 84 ði u nào sau đây là đúng khi nói v pin quang đi n? A Pin quang đi n là m t ngu n đi n trong đó nhi t năng bi n... tỉ năm nữa, Mặt Trời sẽ biến thành sao lùn 176 Điều nào dưới đây không đúng khi nói về thi n hà? A Hệ thống nhiều sao và tinh vân gọi là thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, giữa các sao là chân không D Quaza là thi n thể không nằm trong Ngân Hà 177 Chọn kết luận đúng.Qua kính thi n văn quan sát thấy một sao có độ sáng thay đổi và ở cách ta 3 triệu năm ánh sáng,... Cơng t i thi u đ b c m t êlectron ra kh i b m t m t t m kim lo i c a m t t bào quang đi n là 1,88eV Khi chi u m t b c x có bư c sóng 0,489 µm thì dòng quang đi n bão hòa đo đư c là 0,26mA a Tính s êlectron tách ra kh i cat t trong 1 phút b Tính hi u đi n th hãm đ tri t tiêu hồn tồn dòng quang đi n HD gi i: 26.10 −5 = 16,25.1014 ; a Ibh = ne = 26.10-5A (n là s êlectron tách ra kh i cat t trong 1s) ==>... T 62 Phát bi u nào sai khi nói v sóng đi n t ? A Sóng đi n t là s lan truy n trong khơng gian c a đi n t trư ng bi n thi n theo th i gian π B Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng ln dao đ ng l ch pha nhau 2 C Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng bi n thi n theo th i gian v i cùng chu kì D Sóng đi n t dùng trong thơng tin vơ tuy n g i là sóng vơ tuy n 63 M ch dao đ ng đi n t đi u hồ LC... phát sáng lân quang là do các tinh th b nóng lên q m c C Ánh sáng lân quang có th t n t i r t lâu sau khi t t ánh sáng kích thích D C A, B và C đ u sai 87 Màu đ c a rubi do ion nào phát ra? A Ion nhơm B Ion crơm C Ion ơ xi D Các ion khác 88 Phát bi u nào sau đây là khơng đúng? Hai ngun t khác nhau có đ c đi m quang ph v ch phát x khác nhau v : A đ sáng t đ i gi a các v ch quang ph B b r ng các v ch... các electron quang đi n là 4,1.105 m/s Cơng thốt eletron có th nh n giá tr nào sau đây? Ch n k t qu đúng trong các k t qu sau: A A = 2,48.10-19 J B A = 2,68.10-19 J C A = 3,88.10-19 J D M t giá tr khác 120 at t c a m t t bào quang đi n có cơng thốt electron là 4,14eV Chi u vào cat t m t b c x có bư c sóng λ = 0, 2 µ m Hi u đi n th gi a an t và cat t, tho mãn đi u ki n gì đ khơng m t eletron nào v đư... http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 20 166 Chỉ ra nhận xét sai khi nói về tương tác của các hạt sơ cấp A Lực tương tác giữa các hạt mang điện giống lực hút phân tử B Bản chất của lực tương tác giữa các nuclôn khác bản chất lực tương tác giữa hạt nhân và êlectron trong nguyên tử C Lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân và lực tương tác giữa các quac trong hrôn khác nhau về bản chất... đ nh C Trong quang ph c a ánh sáng tr ng có vơ s các ánh sáng đơn s c khác nhau D C A, B, C đ u đúng 76 Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng, trên màn quan sát thu đư c hình nh như th nào? Ch n k t qu đúng trong các k t qu sau: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 12 A Vân trung tâm là vân sáng tr ng, hai bên có nh ng d i màu như c u v ng B M t d i màu bi n thi n li n t c t... h=6,625.10-34Js, e=1,6.10-19C; cơng thốt c a êlectron c a kim lo i dùng làm cat t b ng 3,74eV B c x nào có th gây ra hi u ng quang đi n trong t bào? A C hai b c x B Ch có b c x λ1 C Ch có b c x λ2 D Khơng có b c x nào trong hai b c x trên hc 6, 625.10−34.3.108 = 0, 332 µm HD gi i: λ = 0 A = 3, 74.1, 6.10−19 λ1 < λ0 nên ch có b c x λ1 là gây ra hi n tư ng quang đi n 102 Trong thí nghi m giao thoa v i khe ng hai . lớn. 4. Trong dao ñộng ñiều hoà, vận tốc biếu ñổi ñiều hòa A. cùng pha so với li ñộ. B. ngược pha so với li ñộ. C. sớm pha π/2 so với li ñộ. D. chậm pha π/2 so với li ñộ. 5. Trong dao ñộng. dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng ñơn sắc song song. D. Trong máy quang phổ, quang phổ của một chùm sáng thu ñược trong buồng ảnh luôn là một dải sáng có màu. Trong ñoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng ñiện biến thi n chậm pha 2/ π so với hiệu ñiện thế. D. Trong ñoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu ñiện thế biến thi n sớm pha 2/ π so với dòng ñiện trong
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap on thi dai hoc vat li, bai tap on thi dai hoc vat li, bai tap on thi dai hoc vat li