VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

22 1,864 2
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2014, 00:00

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« Gi¸o viªn: HoµngThÞ ViÖt Hµ Tæ : X· héi KiÓm tra bµi cò   !"#$%!&'$(' )*+,  /0.1234235 06# 7*-8"9 :-;<= >-?@'< A#B5%'5#CD 0!E$= F-?',# A*+1'BG'HI * D!%J"             KiÓm tra bµi cò K$' L? $@M  Lúa lép Cau sai quả Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.  TiÕt 77   ! " #$%&$'(' ) '*%$+ , &.'.'./ 0 12345(4(6 7 3482(4.* 9 :+;+< = >?@A8B%C<4 D <4(E6 F<4G*6H IJKLM  IJ.NK OP QRS TU I. §äc - giíi thiÖu chung 1. §äc 2. Chó thÝch [...]... ngoi Trỏi nghia - Ca trong hn ngi - Đói ăn vụng túng làm liều - n trụng ni, ngi trụng hng - Núi hay cũn hn hay núi - Bõu i thng - Ch ngó em nõng - Lỏ lnh ựm lỏ rỏch - Ung nc nh ngun - Uụng nc nh ke trng cõy - Chỏy nh hng xúm bỡnh chõn nh vi - Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu - n chỏo ỏ bỏt - n cõy tỏo ro cõy sung - Đợc chim bẻ ná, đựơc cá quên nơm HNG DN V NH - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm chắc nội... Những gì thuộc hình thức bên ngoài con ngời đều thể hiện nhân cách của ngời đó - Moi biờu hin ca con ngi u phn ỏnh ve ep, t cỏch ca ngi ú - Nhc nh con ngi phi biờt gi gỡn rng v túc cho sch ep - Thờ hin cỏch nhỡn nhn, ỏnh giỏ, bỡnh phm con ngi ca nhõn dõn Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm - Nghệ thuật: 2 vế đối đồng thời bổ sung và làm sáng tỏ nghĩa cho nhau ND: - Ngha en: Dự vn phi n ung sch s, dự... khuyờn nh, tc ng v con ngi v xó hi truyn t rt nhiu bi hoc v cỏch B 1 nhỡn nhn cỏc quan h gia con ngi vi t nhiờn 2 nhỡn nhn giỏ tr con ngi trong cỏch hoc, cỏch sng v cỏch ng x hng ngy 3 nhn biờt cỏc hin tng thi tiờt Tỡm nhng cõu tc ng ng ngha v trỏi ngha Cõu 1 2 3 4 7 8 ng nghia - Ngi sng hn ng vng - Ngi l vng, ca l ngói - Ngi ta l hoa t - Chờt vinh cũn hn sng nhc - Chờt ng cũn hn sng quy - Chờt trong cũn... hợp coi của hơn ngời - An ủi động viên những trờng hợp mà nhân dân cho là của đi thay ngời - Nói về t tởng đạo lí, triết lí sống của nhân dân: đặt con ngời lên trên mọi thứ của cỏi - Quan niệm về việc sinh đẻ trớc đây: muốn đẻ nhiều con Câu 2: Cái răng, cái tóc là góc con ngời Nghệ thuật: - Tiờu i, ngn gon, dờ hiờu, n d ND: Cái răng cái tóc là một phần thể hiện hình thức tính cách con ng ời Những gì... hiểu văn bản Cõu 1: Một mặt ngời bằng mời mặt của Chỉ con ngời, tình ngời giá trị con ngời Tiền của, vàng bạc Nghệ thuật: : so sỏnh i lp ( mt ngi mt ca; mt ( ớt ) mi (nhiu)); hoỏn d(mt ngi : ngi); nhõn húa (mt ca: ca ci ) ND: S hin din ca mt ngi bng s hin din ca mi ca ci => Đề cao giá trị của con ngời: Con ngời là thứ của cải quí giá nhất Cõu tc ng cú thờ s dng trong nhng tỡnh hung giao tiờp no? -. .. n mc gi gỡn cho thm tho - Ngha búng: Dự nghốo kh thiờu thn vn phi sng trong sch, khụng vỡ nghốo m phi lm iu xu - Hãy giữ gìn phẩm chất Dù trong bất kì cảnh ngộ nào cuãng không để nhân phẩm bị hoen ối - Giáo dục lòng tự trọng của con ngời Cõu 4: Hoc n, hoc núi, hoc gúi, hoc m NT: 4 vờ cú quan h ng lp b sung y ngha cho nhau ND: Hoc cỏch n, cỏch núi, cỏch gúi, cỏch m ý nghĩa: Con ngi cõn phi hoc ờ thnh... YN :- Không đợc thầy dạy bảo sẽ không làm đợc việc gì thành công - Muốn nên ngời thành đạt thì cần có các bậc thầy dạy dỗ Trong sự học không thể thiếu thầy dạy - Phải tìm thầy giỏi mới có thành đạt - Không đợc quên công lao dạy dỗ của thầy í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn Cõu 6: Hoc thõy khụng ty hoc bn NT: Hỡnh thc so sỏnh ND: Cỏch t hoc theo gng bn bố t hiu qu cao YN: - T... NT: Hỡnh thc so sỏnh ND: Cỏch t hoc theo gng bn bố t hiu qu cao YN: - T mỡnh hoc hi trong i sng l cỏch hoc tt nhõt - Phi tớch cc ch ng trong vic hoc tp - Mun hoc tt, phi m rng vic hoc ra xung quang, nht l vi bn bố, ng nghip í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn í kiờn cỏ nhõn Câu 7: Thơng ngời nh thể thơng thân Tình thơng dành cho ngời khác Tình thơng dành cho chính mình => Hãy sống bằng lòng... trâu trâu lo, thân bò bò liệu - n chỏo ỏ bỏt - n cõy tỏo ro cõy sung - Đợc chim bẻ ná, đựơc cá quên nơm HNG DN V NH - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm chắc nội dung, hình thức nghệ thuầt của chín câu tục ngữ - Chuẩn bị bài: Rút gọn câu : + Đọc ví dụ + Tìm các thành phần câu bị rút gọn + Tác dụng của việc rút gọn câu ... hơng mộ liệt sĩ Thắp hơng tổ tiên => Nhắc nhở con ngời đ ợc thừa hởng thành quả nào đó thì phải biết ơn ng ời có công tạo dựng lên nó Bông hồng tặng cô Chỉ sự đơn lẻ Một cây làm chẳng nên non Câu 9: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Chỉ sự liên kết, nhiều =>NT: ẩn dụ, đối lập ND: Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh, chia rẽ sẽ thất bại 1 Chon ỏp ỏn ỳng : Tc ng v con ngi xó hi c hiờu theo nhng ngha no? a C ngha . thuậtSB9J'-QT'PU'+ET'-Q U8'-Q-QU!'PP@ => Đề cao giá trị của con ng ời: Con ng ời là thứ của cải quí giá nhất . 0!VW84$SXJM - Phê phán những tr ờng hợp coi của hơn ng ời. -. ời. - Nói về t t ởng đạo lí, triết lí sống của nhân dân: đặt con ng ời lên trên mọi thứ của c - Quan niệm về việc sinh đẻ tr ớc đây: muốn đẻ nhiều con. II. Đọc tìm hiểu văn bản - Hãy. hoen ối. - Giáo dục lòng tự trọng của con ng ời Y*Z"VOP-Q J@[J%-P-Q ! Y ,]-QJ@"X $4G!5J YKVO$9%% "$J('-QP8 Đói cho sạch, rách cho thơm Cái răng, cái tóc là góc con ng ời Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI, VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI, VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn