xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - cơ bản)

74 468 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 23:06

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.  1  2  2  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6 CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 7    thông 7 1.  8 1.3.   12  15  15 1.4.2.  ô 17 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI, LỚP 10 THPT 19 T 19  19  20   20   21  24  28 2.2.4. Cách xg   31  33  33   36  39  44  46  50 2.4.1.  50  50  50 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phụ lục I 56 Phụ lục II 70 Phụ lục III 72 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài     -      môn phụ                       Thầy đọc, trò chépDạy chay  lấy người học làm trung tâm cuộc cách mạng        giúp    2 Dạy sử cũng như dạy bất cứ môn học nào, đòi hỏi giáo viên phải khơi gợi trí thông minh Làm sao ngay ở nhà trường ta phải bắt buộc học sinh dùng trí thông minh, trí khôn, sự suy nghĩ để hiểu biết rộng ra và nhờ đó đến lúc vào đời mới phát huy được tài năng   ng        hát huy tính tíXây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (Lịch sử 10 - THPT - Cơ bản) 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề      môn L                    2.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài N. G. Chuẩn bị giờ học lịch sử như thế nào?”  3      việc cần tiến hành sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào?    Việc sử dụng đồ dùng trực quan có hiệu quả lớn trong dạy học. Dạy học nêu vấn đề xu   chính nhờ trực quan mà hình ảnh thu được gắn chặt trong trí nhớ học sinh. 2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước Đổi mới việc dạy, học lịch sử lấy học sinh làm trung tâm ,  ung Coi thầy là trung tâm Lấy người học làm trung tâm  “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc”,  -        T Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn lịch sử”,    4  Phương pháp dạy học lịch sử    Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường phổ thông”     giá cho  3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu -   10 - THPT   -  3.2. Phạm vi nghiên cứu     - THPT    4. Mục đích nghiên cứu của đề tài            5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài 5.1. Phương pháp nghiên cứu 5.1.1. Nghiên cứu lý luận            Mác               5.1.2. Nghiên cứu thực tiễn   - Với học sinh   - Với giáo viên   5.2. Nhiệm vụ     - THPT    6. Ý nghĩa của đề tài * Ý nghĩa khoa học   10 - THPT   6 * Ý nghĩa thực tiễn  iên      7. Giả thuyết khoa học của đề tài        8. Bố cục của đề tài   Vấn đề xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Một số biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới, lớp 10 THPT 7 CHƢƠNG 1: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1. Quan niệm về sơ đồ, biểu đồ, đồ thị trong dạy học lịch sử ở trƣờng phổ thông                         -      8          i 1.2. Quan niệm về phƣơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử giáo dc      -    giáo viên là trung tâm   viên               con rối Cách dạy học lấy động lực từ bên ngoài (Giáo viên) để phát triển học sinh, lấy giáo viên làm trung tâm, đã tồn tại từ rất lâu đời, hạn chế sự phát triển của bản thân người học                [...]... Những yêu cầu khi sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việc xây dựng và sử dụng các loại đồ dùng, thiết bị dạy học nói chung, xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nói riêng không được phép tùy tiện, nếu ta không thận trọng dễ dẫn đến việc phản tác dụng trong quá trình dạy học Bởi vậy, việc xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị cũng phải... đặc trưng vốn có của sơ đồ, biểu đồ, đồ thị * Sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị có tác dụng phát huy tính tích cực học tập của học sinh Đồ dùng trực quan (trong đó có sơ đồ, biểu đồ, đồ thị) không chỉ có tác dụng minh họa, cụ thể hóa bài học, mà còn là một nguồn kiến thức lịch sử quan trọng giúp học sinh tìm ra bản chất, quy luật của sự kiện lịch sử Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị còn có tác dụng rèn luyện, thúc... và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Một mặt, giúp các em chủ động nắm và khắc sâu tri thức; mặt khác, góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách cho học sinh, đào tạo con người mới – XHCN, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay và mai sau 1.4.2 Thực tế của việc xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị trong dạy học lịch sử. .. trợ của máy chiếu) mới sử dụng một số ít sơ đồ, biểu đồ, đồ thị Từ thực tế dạy và học lịch sử như vậy, đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao nhận thức của giáo viên về vai trò, ý nghĩa, cũng như các biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị trong dạy học lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay 18 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU... thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị là các loại đồ dùng trực quan quy ước được sử dụng nhiều trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, nhằm minh họa, cụ thể hóa kiến thức trong SGK Đó còn là nguồn cung cấp kiến thức mới, củng cố, ôn tập kiến thức đã học, phát triển tư duy, khả năng hoạt động độc lập của học sinh Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị giúp các em... thống sơ đồ, biểu đồ, đồ thị phải đảm bảo tính tiện lợi, hiệu quả giúp cho học sinh thấy dễ dàng, thuận lợi trong hoạt động nhận thức nội dung lịch sử, hình thành những biểu tượng lịch sử làm cơ sở cho việc hình thành khái niệm và rút ra bài học kinh nghiệm, quy luật của sự phát triển lịch sử Bốn là, phải phát huy tính tích cực của học sinh Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị không chỉ để minh họa, cụ thể hóa bài học. .. thành ý thức tự giác trong hoạt động học tập của học sinh Để nâng cao tính tích cực của học sinh, thì việc xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị phải được kết hợp chặt chẽ với các PPDH khác, đặc biệt là hệ thống câu hỏi có vấn đề Qua việc nêu vấn đề của giáo viên, giúp học sinh có 22 phương hướng, cách thức suy nghĩ đúng đắn để hiểu được bản chất của sơ đồ, biểu đồ, đồ thị và tự rút ra nhận xét... Đồng thời trong phần này học sinh được tìm hiểu các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản 2.2 Cách xây dựng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị trong dạy học lịch sử Trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng cần phải sử dụng kết hợp một cách linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp sư phạm nhằm đạt hiệu quả bài học cao nhất Việc sử dụng đồ dùng trực quan (trong đó có sơ đồ, . .. loại tài liệu cơ bản, trung thực, chính xác về quá khứ, giúp ta khôi phục lại bức tranh sinh động về những sự kiện, nhân vật lịch sử Bởi vậy, việc xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị sẽ góp phần phát huy tính tích cực học tập của học sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông 1.4 Cơ sở thực tiễn 1.4.1 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh THPT Lứa tuổi học sinh THPT bao gồm... trình cấp học và nội dung SGK Trên cơ sở nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình SGK lịch sử, giáo viên tiến hành xây dựng hệ thống sơ đồ, biểu đồ, đồ thị phù hợp với mục tiêu từng bài, từng tiết học và từng bước hoàn chỉnh cho cả chương hay cả khóa trình Hai là, phải đảm bảo tính khoa học Tính khoa học là một nội dung quan trọng của phương pháp luận sử học Tính khoa học của sơ đồ, biểu đồ, đồ thị được .   hát huy tính tí Xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (Lịch sử 10 -. dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Một số biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới, lớp 10 THPT.  ô 17 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI, LỚP 10 THPT 19 T
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - cơ bản), xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - cơ bản), xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - cơ bản)

Từ khóa liên quan