GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

222 561 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 20:00

Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 Ngy son: 20/08/2011 Ngy dy: 23/08/2011 Phn mt: LCH S TH GII HIN I T NM 1945 N NAY Chng I: LIấN Xễ V CC NC ễNG U SAU CHIN TRANH TH GII TH HAI Tun 1 Tit 1: Bi 1: LIấN Xễ V CC NC ễNG U T NM 1945 N GIA NHNG NM 70 CA TH K XX I. Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh nm c: 1. Kin thc : Liờn Xụ: - Cụng cuc khụi phc kinh t sau chin tranh (1945-1950) - Nhng thnh tu xõy dng CNXH. 2. T tng : - Khng nh nhng thnh tu to ln trong cụng cuc xõy dng CNXH Liờn Xụ. cỏc nc ny ó cú nhng thay i cn bn v sõu sc, ú l nhng s tht lch s. - Giỏo dc mụi trng: + Liờn Xụ l nc u tiờn phúng thnh cụng v tinh nhõn to, m u k nguyờn chinh phc v tr ca loi ngi. + Liờn Xụ phúng thnh cụng con tu Phng ụng ln u tiờn a con ngi bay vũng quanh trỏi t. 3. K nng : - Rốn k nng phõn tớch v nhn nh cỏc s kin, cỏc vn lch s. II. Thit b - DDH Ti liu: 1. Giỏo viờn: + Nghiờn cu son bi. + Bn Liờn Xụ (Hoc bn chõu u) + Mt s tranh nh tiờu biu v nhng thnh tu ca Liờn Xụ. 2. Hc sinh: + c trc sỏch giỏo khoa tr li nhng cõu hi cui mi mc vo v son. + Su tm tranh nh tiờu biu v nhng thnh tu ca Liờn Xụ. III. Tin trỡnh t chc dy hc: 1. n nh t chc: (1p) 2. Kim tra bi c: (3p) Kim tra sỏch v ca hc sinh. Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 1 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 3. Bi mi: (34p) Nhc li bi c: Mc m u thi kỡ Lch s th gii hin i? Hc sinh: T nm 1917 (n nay) Giỏo viờn b sung thờm: lp 8 ta ó hc giai on u ca lch s th gii hin i. T cỏch mng thỏng Mi Nga 1917 n 1945 kt thỳc chin tranh th gii th hai. Giai on th hai l t 1945 n nay chỳng ta s hc tip. Chng trỡnh Lch s lp 9 gm hai phn: - Phn 1: Lch s th gii hin i (t 1945 n nay): 14 tit. - Phn 2: Lch s hin i Vit Nam (t nm 1919 n nay): 33 tit. Gii thiu bi: Mc dự trong bi cnh hin nay ca th gii, nh nc Liờn Xụ ó khụng cũn tn ti, song v mt lch s, cho n trc nhng nm 70, Liờn Xụ cú mt v th ht sc quan trng trờn trng quc t, vi t cỏch l mt trong hai siờu cng. ỏnh giỏ v th ú, Cụn- xtan- tin Trec- nen- cụ (Tng Bớ th ng cng sn Liờn Xụ 1984- 1985) ó núi: Liờn Xụ, mt nc XHCN v i, hon ton nhn thc c trỏch nhim ca mỡnh trc cỏc dõn tc trong vic bo v v cng c hũa bỡnh Giai on lch s v vang ca nh nc Liờn Xụ trc õy c xem xột, tỡm hiu qua ni dung bi hc hụm nay! 4. T chc hot ng: Hot ng ca GV v HS Chun kin thc cn nm *Kin thc cn t: Bit c tỡnh hỡnh LX v cụng cuc khụi phc kinh t sau chin tranh: *T chc thc hin: GV treo bn Liờn Xụ (hoc bn Chõu u) yờu cu hc sinh quan sỏt, xỏc nh v trớ ca Liờn Xụ. HS: Quan sỏt, xỏc nh v trớ ca Liờn Xụ. ?Sau chin tranh th gii 2 Liờn Xụ gp phi nhng khú khn gỡ?(ng trc hon cnh no?) HS tr li: Tn tht nng n v ngi v ca. Giỏo viờn b sung thờm: Ngoi nhng khú khn trờn Liờn Xụ cũn phi i phú vi õm mu thự ch ca quc. Giỳp phong tro cỏch mng th gii (14 nc); T lc khụi phc t nc. GV: khc phc nhng khú khn ú ng v Nh nc Liờn Xụ ó lm gỡ ? HS:C th l thc hin k hoch 5 nm ln th t GV: Vi khớ th ca ngi chin thng nhõn dõn I- LIấN Xễ: 1- Cụng cuc khụi phc kinh t sau chin tranh (1945-1950): a. Hon cnh lch s: - t nc LX b chin tranh tn phỏ ht sc nng n: hn 27 triu ngi cht, 1710 thnh ph, hn 70000 lng mc b phỏ hu Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 2 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 Liờn Xụ ó lm gỡ v thu c kt qu ra sao ? Hc sinh: Tr li da vo phn ch nh - Tr4 SGK. ? Ngoi thnh tu v kinh t, nn khoa hc k thut Xụ Vit cú s phỏt trin gỡ ? ? Thnh cụng ny cú ý ngha nh th no ? HS: Phỏ vi th c quyn, to sc mnh cho lc lng XHCN v lc lng cỏch mng th gii. GV cht ý v chuyn ý: Sau khi ỏnh bi ch ngha phỏt xớt, Liờn Xụ bt tay vo cụng cuc khụi phc kinh t, hn gn vt thng chin tranh. Nh s lónh o ca ng, Nh nc Liờn Xụ v vi tinh thn ý thc t lc t cng, nhõn dõn Liờn Xụ ó thu c nhng thng li to ln. Khụng dng li ú nhõn dõn Liờn Xụ tip tc cụng cuc xõy dng c s vt cht, k thut ca CNXH, ta sang phn 2! H 2: *KT cn t: Trỡnh by c nhng thnh tu ch yu trong cụng cuc xõy dng c s vt cht - k thut ca CNXH t nm 1950 n u nhng nm 1970 ca th k XX: *T chc thc hin: GV gii thớch khỏi nim C s vt cht- k thut ca CNXH: ú l mt nn sn xut i c khớ vi cụng nghip hin i, nụng nghip hin i v khoa hc k thut tiờn tin GV? Sau khi hon thnh vic khụi phc kinh t Liờn Xụ tip tc xõy dng c s vt cht k thut ca CNXH vi ni dung gỡ ? (Phng hng ca cỏc k hoch ny l gỡ ?) HS da vo sỏch giỏo khoa tr li. ? Trong cụng cuc xõy dng CNXH t 1950 n u nhng nm 1970 Liờn Xụ ó t c nhng thnh tu gỡ ? GV hng dn HS quan sỏt H1 sgk: Gi ý bng mt s cõu: Em bit gỡ v v tinh nhõn to do Liờn Xụ phúng lờn v tr? Vic Liờn Xụ l nc u tiờn - 1946 ng v Nh nc Xụ Vit ra k hoch khụi phc v phỏt trin kinh t t nc. b. Nhng kt qu t c: - Nhõn dõn Liờn Xụ thc hin v hon thnh thng li k hoch 5 nm ln th t (1946-1950) trc 9 thỏng. - Sn xut cụng nghip tng 73%, 1s ngnh nụng nghip vt mc trc chin tranh(1939). - KHKT: 1949 ch to thnh cụng bom nguyờn t, phỏ v th c quyn ht nhõn ca M. 2- Tip tc cụng cuc xõy dng c s vt cht - k thut ca CNXH (t nm 1950 n u nhng nm 1970 ca th k XX): - Liờn Xụ tip tc thc hin cỏc k hoch di hn vi phng hng chớnh l: u tiờn phỏt trin cụng nghip nng, thõm canh trong SXNN, y mnh tin b khoa hc k thut, tng cng sc mnh quc phũng. * Kt qu: LX t nhiu thnh tu Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 3 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 phúng thnh cụng v tinh nhõn to lờn v tr cho chỳng ta bit iu gỡ?(Qua xem TV, c sỏch, bỏo ) HS quan sỏt bc tranh v nờu hiu bit ca mỡnh GV tớch hp GDMT v thnh tu ca LX trong chinh phc v tr. GV miờu t v v tinh nhõn to v chuyn bay ca nh du hnh v tr Ga-ga-rin. (V tinh nhõn to u tiờn nng 83,6 kg, bay cao 160 km ) GV nhn mnh Liờn Xụ l nc m u k nguyờn chinh phc v tr ca con ngi. GV t chc cho HS tho lun nhúm: Em cú nhn xột gỡ v nhng thnh tu Liờn Xụ nhng nm 1970 ? HS: t c nhng thnh tu xut sc mi lnh vc, gúp phn xõy dng kinh t, nõng cao i sụng, cng c quc phũng, o ln chin lc ca M. GV b sung: t th cõn bng chin lc v sc mnh quõn s núi chung v sc mnh v lc lng ht nhõn núi riờng vi M v cỏc nc Phng Tõy. ? Sau chin tranh Liờn Xụ ó cú nhng chớnh sỏch v i ngoi nh th no ? HS tr li, GV túm ý, s kt bi. to ln: SXCN bỡnh quõn hng nm tng 9,6% tr thnh cng quc cụng nghip ng th 2 TG sau M, - Nm 1957 phúng thnh cụng v tinh nhõn to. - Nm 1961 phúng tu Phng ụng a con ngi ln u tiờn bay vũng quanh Trỏi t. - i ngoi: Liờn Xụ ch trng duy trỡ ho bỡnh th, quan h hu ngh vi tt c cỏc nc v tớch cc ng h cuc u tranh gii phúng ca cỏc dõn tc. IV. Cng c: (5p) Hóy nờu nhng thnh tu ch yu ca Liờn Xụ trong cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi t 1950 n u nhng nm 1970 ? *Bi tp : in cỏc s kin cho thớch hp : Thi gian S kin Nm 1946 Nm 1949 Nm 1957 Nm 1961 V. Dn dũ: (2p) - Hc bi v lm bi tp theo sỏch giỏo khoa, nm kin thc c bn ca bi hc. - Xem tip phn cũn li ca bi 1, tr li cõu hi cui mc v cui bi. VI. Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 4 Trêng THCS §ång Phó Gi¸o ¸n LÞch sö líp 9 ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 29/08/2011 Ngày dạy: 06/09/2011 Tuần 3 - Tiết 2: Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (Tiếp theo) I- Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức : Giúp học sinh nắm được: * Đông Âu: - Thành lập nước dân chủ nhân dân từ 1945- 1949. - Quá trình xây dựng CNXH và những thành tựu chính. * Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Tư tưởng : - Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là những sự thật lịch sử. - Giáo dục môi trường: Những điều kiện tự nhiên của các nước Đông Âu 3. Kĩ năng : - Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử. II. Thiết bị - ĐDDH – Tài liệu: 1. Giáo viên: + Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. + Một số tranh ảnh tiêu biểu của các nước Đông Âu. 2. Học sinh: + Đọc trước sách giáo khoa trả lời những câu hỏi cuối mỗi mục vào vở soạn. + Sưu tầm tranh ảnh tiêu biểu về các nước Đông Âu. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn định tổ chức: (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: 1/ Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào ? Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ HiÒn N¨m häc 2011- 2012 5 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 2/ Trong cụng cuc xõy dng CNXH t 1950 n u nhng nm 1970 Liờn Xụ ó t c nhng thnh tu gỡ ? í ngha? 3. Gii thiu bi: Ngy 2.5.1945, ngn c chin thng ca Liờn Xụ ó ngo ngh tung bay trờn núc tũa nh Reichstag (Quc hi) nỏt ca c. S kin ny ỏnh du s thm bi ca ch ngha phỏt xớt c, chin tranh ó kt thỳc chõu u. Trong s nỏt hoang tn ca cuc chin tranh khc lit ú, mt cuc sng mi ca cỏc dõn tc chõu u ang dn hỡnh thnh. ú l s ra i ca mt lot quc gia phỏt trin theo con ng XHCN t cỏc nc dõn ch nhõn dõn Trung v ụng u. ú l ni dung ca bi hc hụm nay. 4. T chc hot ng: Hot ng ca GV v HS Chun kin thc cn nm *KT cn t: Bit c tỡnh hỡnh cỏc nc DCND ụng u sau CTTG II: *T chc thc hin: ? Ti sao gi l Nh nc dõn ch nhõn dõn ? GV gii thớch: Dõn ch nhõn dõn ch ch chớnh tr, xó hi ca cỏc quc gia theo ch dõn ch, 2 giai cp cụng nhõn, nụng dõn lónh o a t nc phỏt trin theo CNXH). ? Cỏc nc dõn ch nhõn dõn ụng u ra i trong hon cnh no ? HS: Trong thi kỡ CTTG II, ND hu ht cỏc nc ụng u tin hnh cuc u tranh chng PX v ó ginh c thng li: gii phúng t nc, thnh lp nh nc dõn ch nhõn dõn (Ba Lan 7/1944, Tip Khc 5/1945). GV treo Lc cỏc nc dõn ch nhõn dõn ụng u. Gi hc sinh: Ch tờn cỏc nc trờn bn GV nhn xột: Cỏc nc ụng u, trc chin tranh u l nhng nc t bn chm phỏt trin, l thuc vo cỏc nc t bn ln Anh, Phỏp, M (tr nc ụng c- L mt b phn ca CNTB phỏt trin v phỏt xớt thng tr). Trong chin tranh, u b cỏc nc quc xõm lc, chim úng. Phong tro u tranh gii phúng do cỏc ng cng sn lónh o. Sau ct, u tuyờn b c lp ?S ra i ca nc c din ra khỏc vi 7 nc ụng u nh th no ? Hc sinh: Riờng nc c b chia ct, vi s thnh lp nc Cng ho Liờn bang c (9/1949) phớa Tõy lónh th v nh II/ ễNG U 1- S ra i ca cỏc nc dõn ch nhõn dõn ụng u: * Hon cnh: - Trong thi kỡ CTTG II, cỏc nc ụng u tin hnh cuc u tranh chng PX v ginh c thng li: gii phúng t nc, thnh lp nh nc dõn ch nhõn dõn (Ba Lan 7/1944, Tip Khc 5/1945). - 9/1949: thnh lp nc Cng ho Liờn bang c - 10/1949: nh nc Cng ho dõn ch c Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 6 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 nc Cng ho dõn ch c phớa ụng. ? T 1945-1949 cỏc nc ụng u ó lm gỡ hon thnh nhng nhim v cỏch mng dõn ch nhõn dõn ? HS tr li: Xõy dng b mỏy chớnh quyn dõn ch nhõn dõn.Tin hnh ci cỏch rung t. Quc hu húa cỏc xớ nghip ln ca TB trong v ngoi nc.Thc hin cỏc quyn t do dõn ch, ci thin i sng ND. ?Tho lun nhúm: S thnh lp cỏc nc dõn ch nhõn dõn ụng u cú ý ngha nh th no ? HS suy ngh tr li: ỏnh du XHCN vt ra khi phm vi 1 nc, bt u hỡnh thnh 1 h thng trờn th gii. GV cht ý v chuyn ý: T nm 1945 n 1949, nh s giỳp ca Liờn Xụ, cỏc nc ụng u ó hon thnh cỏc nhim v ca giai on cỏch mng DCND to iu kin i lờn xõy dng CNXH *KT cn t: Trỡnh by c nhng thnh tu trong cụng cuc xd CNXH ụng u *T chc thc hin: ?Sau 20 nm xd CNXH (1950-1970), vi s giỳp to ln ca LX, cỏc nc ụng u ó t c nhng thng li to ln, ú l gỡ? HS da vo sgk tr li: Xúa b s búc lt ca g/c TS. a nụng dõn vo lm n tp th thụng qua hỡnh thc HTX.Tin hnh cụng nghip húa, xõy dng c s vt cht - k thut ca CNXH. GV núi thờm: Vi tinh thn quyt tõm, li c s giỳp ca Liờn Xụ, cỏc nc ó t c nhng thnh tu to ln. Nhõn dõn cỏc nc ụng u vp phi nhng khú khn: (L nhng nc chm phỏt trin, csvc k thut lc hu, cỏc nc quc ang phỏ hoi: Kinh t, chớnh tr; phn ng). ? Trong cụng cuc xõy dng CNXH nhõn dõn ụng u ó t c nhng thnh tu gỡ ? HS: Kinh t: Tr thnh nc cụng nụng nghip.Chớnh tr: t nc n nh.Vn húa-giỏo dc:Cú nn vn húa phỏt trin cao. ? Hóy nờu s thay i mt s nc dõn ch nhõn dõn m em bit?(dn chng: Anbani, Bungari, Tip Khc,CHDC c) GV? Nhng thnh tu ú cú ý ngha gỡ? HS tho lun, tr li: - T 1945-1949 cỏc nc ụng u hon thnh thng li nhng nhim v cỏch mng dõn ch nhõn dõn. 2- Tin hnh xõy dng ch ngha xó hi (T 1950 n u nhng nm 1970): - Sau 20 nm xd CNXH (1950-1970), vi s giỳp to ln ca LX, cỏc nc ụng u ó t c nhng thng li to ln. - Thnh tu: u nhng nm 1970 ca XX tr thnh nhng nc cụng - nụng nghip. Bụ mt kinh t - xó hi thay i cn bn v sõu sc. - Tiờu biu: Anbani, Bungari, Tip Khc, CHDC c Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 7 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 Gúp phn tng cng tim lc v v th ca h thng XHCN Vt qua nhng khú khn, th thỏch, cỏc nc ụng u ó hon thnh cuc cỏch mng dõn tc dõn ch, ỏnh bi mi õm mu thự ch, gi vng Nh nc DCND, to iu kin tip tc xõy dng thnh cụng CNXH. IV. Cng c:- Giỏo viờn khỏi quỏt ý chớnh ca 2 tit hc: Nhng thnh tu ca Liờn Xụ trong cụng cuc khụi phc kinh t sau chin tranh v tip tc xõy dng c s vt cht k thut ca CNXH. Thng li ca cuc cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn v thnh tu xõy dng CNXH cỏc nc ụng u. Quan h hp tỏc to thnh khi vng chc. Nh th, sau nm 1945, CNXH t phm vi mt nc tr thnh h thng th gii. - Cho HS lm bi tp trc nghim (Bng ph) V. Dn dũ: - Hc bi theo sỏch giỏo khoa, nm kin thc c bn. - c trc bi 2 , tr li cõu hi cui mc v cui bi vo v son. VI. Rỳt kinh nghim: Ngy son: 29/08/2011 Ngy dy: 13/09/2011 Tit 3: Bi 2: LIấN Xễ V CC NC ễNG U T GIA NHNG NM 1970 N U NHNG NM 90 CA TH K XX I. Mc tiờu bi hc: 1. Kin thc Giỳp hc sinh nm c nhng nột chớnh ca quỏ trỡnh khng hong v tan ró ca ch XHCN Liờn Xụ v cỏc nc ụng u. 2. T tng : -Nhn thc s tan ró ca LX v ụng u l s sp ca mụ hỡnh khụng phự hp ch khụng phi sp ca lớ tng XHCN -Bit ỏnh giỏ mt s sai lm, hn ch ca LX v cỏc nc XHCN ụng u. 3. K nng : - Rốn cho hc sinh k nng phõn tớch, nhn nh v so sỏnh cỏc vn lch s. - GDMT: Lp niờn biu v cỏc nc tuyờn b c lp II. Thit b - DDH Ti liu: Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 8 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 1. Giỏo viờn: Hỡnh 3 (phúng to SGK) + Lc cỏc nc SNG. 2. Hc sinh: c bi trong sỏch giỏo khoa v tr li nhng cõu hi cui mi mc. III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t chc. 2. Kim tra: 1/ T 1945-1949 cỏc nc ụng u ó lm gỡ hon thnh nhng nhim v cỏch mng dõn ch nhõn dõn ? 2/ Trong cụng cuc Xõy dng CNXH nhõn dõn ụng u ó t c nhng thnh tu gỡ ? Dn chng ? 3. Gii thiu bi 4. T chc hot ng: Hot ng ca GV v HS Chun kin thc cn nm H1: *KT cn t: Bit c nguyờn nhõn, quỏ trỡnh khng hong v tan ró ca Liờn bang Xụ vit: *T chc thc hin: GV gi HS c sgk mc 1 GV: Nguyờn nhõn no khin Liờn Xụ lõm vo tỡnh trng khng hong? ? Cuc khng hong ny ó cú nh hng gỡ ? ? ng trc tỡnh hỡnh ú yờu cu cỏc quc gia phi lm gỡ ? ? Trc bi cnh ú tỡnh hỡnh Liờn Xụ nh th no ? ? Ti u nhng nm 1980 tỡnh hỡnh mi mt ca Liờn Xụ ra sao ? Hc sinh ln lt tr li, GV túm ý. ? Trc bi cnh ú, sau khi lờn nm quyn lónh o CS LX, Goúc-ba-chp ó lm gỡ? HS: 3/1985: Goúc-ba-chp lờn nm quyn lónh o, ra ng li ci t nhm a t nc thoỏt khi khng hong, khc phc nhng sai lm v xd CNXH theo ỳng ý ngha v bn cht tt p ca nú. ? Ni dung ci t? GV gii thớch thờm: Ni dung ci t : + V chớnh tr : thit lp ch tng thng, . thc I- S khng hong v tan ró ca Liờn bang Xụ Vit: - T sau cuc khng hong du m nht l t u nhng nm 80, nn kinh t - XH Liờn Xụ ngy cng ri vo tỡnh trng trỡ tr, khụng n nh v lõm dn vo khng hong. - 3/1985: Goúc-ba-chp lờn nm quyn lónh o, ra ng li ci t. + 19/8/1991 o chỡnh Goúc-ba- chp tht bi, CS v Nh nc liờn bang tờ lit. + 21/12/1991: 11 nc cng hũa kớ Hip nh v gii tỏn Liờn bang, thnh lp cng ng cỏc quc gia c lp (SNG). + Ti 25/12/1991 Goúc-Ba-Chp tuyờn b t chc, lỏ c Liờn bang Xụ vit trờn núc in Crem-li b h xung, ỏnh du s chm dt Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 9 Trêng THCS §ång Phó Gi¸o ¸n LÞch sö líp 9 hiện đa nguyên về chính trị, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS + Về kinh tế : thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa ?Công cuộc cải tổ đã diễn ra như thế nào?Kết quả ? (GV Hướng dẫn học sinh tìm hiểu - Hình3 - SGK). ? Nêu các sự kiện tiêu biểu dẫn tới sự chấm dứt chế độ XHCN ở LX bắt đầu từ 19/8/1991? Giáo viên: Gọi học sinh quan sát bản đồ và đọc tên - chỉ vị trí của 11 quốc gia độc lập (SNG). ? Vì sao CNXH ở Liên Xô bị sụp đổ (Xây dựng mô hình chưa phù hợp, chứa đựng nhiều thiếu sót, sai lầm, chậm sửa đổi, khi sửa đổi lại mắc sai lầm nghiêm trọng về đường lối và biện pháp. Họat động của các thế lực đế quốc và lực lượng phản động trong nước). * Mục tiêu: Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Đông Âu *Tổ chức thực hiện: ? Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào từ cuối những năm 70 đến cuối 1988 ? ? Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu diễn ra dưới hình thức nào? ? Chính quyền mới ở các nước Đông Âu đã làm gì? ? Sự sụp đổ của CĐ XHCN ở các nước Đông Âu và LX đưa đến hậu quả gì? HS thảo luận nhóm: Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở các nước Đông Âu ? (Xây dựng CNXH một cách dập khuôn không sát với tình hình của nước mình. Sai lầm của các nhà lãnh đạo. Hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng). Giáo viên: Đây là 1 thất bại nặng nề của phong trào CM trên thế giới nhưng có thể rút ra những kinh nghiệm để đổi mới, tồn tại và phát triển sau này. của chế độ XHCN ở Liên Bang Xô Viết sau 74 năn tồn tại. II- Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: - Tới cuối 1988 khủng hoảng lên tới đỉnh cao, khởi đầu từ Ba lan sau đó lan sang các nước khác - Các cuộc mít tinh, biểu tình diễn ra dồn dập đòi thực hiện đa nguyên về chính trị, mà mũi nhọn là nhằm vào ĐCS cầm quyền … - 1989: Sự sụp đổ của CĐ XHCN ở các nước Đông Âu và LX chấm dứt sự tồn tại của hệ thống XHCN IV. Củng cố: - Hãy kể một vài dẫn chứng về những thành tựu xây dựng CNXH ở Đông Âu mà em biết ? Theo em nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự tan rã và sụp đổ của LX và các nước Đông Âu? Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ HiÒn N¨m häc 2011- 2012 10 [...]... những năm: A 194 3- 194 4 B 194 4- 194 5 C 194 4- 194 6 D 194 5- 194 6 d Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nớc tuyên bố độc lập đầu tiên ở châu á là A Lào B In-đô-nê-xi-a C Việt Nam D ấn Độ Câu 2: (1 điểm ): Nối ô ở cột A ( Sự kiện ) với ô ở cột B ( Thời gian) sao cho đúng với tình hình Trung Quốc Cột A Cột B Sự kiện Thời gian Trung Quốc đề ra đờng lối đổi mới 194 9- 195 9 Mời năm đầu xây dựng chế độ mới 7- 199 7 Thu... á từ sau năm 194 5 ? Câu 5 ( 3 điểm ): Cách mạng Cu Ba nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7- 195 3) đã mở ra một giai đọan mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba ? Đáp án I.Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 32 Câu 1( 1 điểm) , mỗi ý trả lời đúng cho 0,25 điểm Câu Đáp án a C b... công bom nguyên tử vào năm A 194 9 B. 195 0 C 195 1 D 195 2 b Sau chiến tranh thế giới thứ hai nớc đầu tiên giành độc lập ở châu phi là A An-giê-ri B Ai Cập C Xu Đăng D Li- Bi c Nớc đi đầu trong cuộc đấu tranh củng cố độc lập, chủ quyền thoát khỏi sự lệ thuộc vào đế quốc Mĩ ở khu vực Mĩ La tinh là Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 34 A Bra-xin B ác-hen-ti-na... kiện ) với ô ở cột B ( Thời gian) sao cho đúng với tình hình Trung Quốc Cột A Cột B Sự kiện Thời gian Trung Quốc đề ra đờng lối đổi mới 194 9- 195 9 Mời năm đầu xây dựng chế độ mới 7- 199 7 Thu hồi chủ quyền Hồng Công 195 9- 197 8 Đất nớc thời kì biến động 12- 197 8 195 3- 195 7 Câu 3 ( 1điểm ): Điền cụm từ nh sau : Mục tiêu của AS EAN là phát triển kinh tế và văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các nớc... ? Trng tõm hot ng ca ASEAN 10 l gỡ? Quan h gia Vit Nam vi cỏc nc trong khu vc l hp tỏc cựng phỏt trin - 7/ 199 5: Vit Nam, III- T ASEAN 6 PHT TRIN THNH ASEAN 10: - 198 4: Bru-nõy gia nhp ASEAN - 9/ 199 7: Lo v Mi-an-ma - 4/ 199 9: Cam phu chia - 199 2 bin ụng Nam thnh khu vc mu dch t do (AFTA), - 199 4 lp din n khu vc (ARF) - Lch s ụng Nam bc sang thi k mi * Luyn tp: Nờu nhng nột bin i c bn ca ụng Nam trong... của cách mạng Cu Ba Cột A Cột B Thời gian Sự kiện 26-7- 195 3 Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ 11- 195 6 Tấn công pháo đài Môn-ca-đa 195 8 Phi-đen ca-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ về nớc 1-1- 195 9 Phi-đen ca-xtơ-rô sang Mê-hi-cô Cách mạng lớn mạnh liên tiếp tấn công Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú 35 Giáo án Lịch sử lớp 9 Câu 3 ( 1điểm ): Điền cụm từ nh sau : Mục tiêu của AS... ễn li cỏc bi ó hc, chun b tit sau KT 1 tit VI Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 29 Ngy son: 29/ 08/2011 Ngy dy: 06/ 09/ 2011 Tit 9: LM BI KIM TRA 1 TIT I.MC CH YấU CU: - Kim tra kh nng, mc nhn thc lch s ca HS trong chng I, II (phn lch s th gii) ỏnh giỏ cht lng dy... ( 197 8 n nay): SGK) - 12/ 197 8: ra ng li i ? Tỡnh hỡnh i ngoi ca Trung Quc? mi + Bỡnh thng húa vi Liờn Xụ,Vit Nam(18/01/ 195 0) - Ni dung: Mụng C, m rng quan h hp tỏc vi nhiu nc +Thu hi Hng Kụng ( 197 7), Ma Cao( 199 9) - Kt qu: Tc tng trng kinh t cao nht TG, GDP tng TB 9, 6%/nm, tng giỏ tr X-N khu tng gp 15 ln - i ngoi: Thu nhiu kt qu, Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án. .. hành cải cách đổi mới đất nớc ( đặc biệt là Việt Nam) ( 1đ) Câu 2 (2 điểm ) Quá trình từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 - Năm 198 4: Bru-nây gia nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 6 ( 0,5 đ) - 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 7 ( 0,5 đ) Để thực hiện chính sách đối ngoại trên Mĩ đ - 9/ 199 7: Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN trở thành thành viên thứ 8 ,9 ( 0,5 đ) - 4/ 199 9: Cam-pu-chia... Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 36 Ngy son: 29/ 08/2011 Ngy dy: 06/ 09/ 2011 Chng III : M , NHT BN , TY U T NM 194 5 N NAY Tit : 10 - tun 10 Bi 8: NC M I- Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh nm c: 1- Kin thc : Nờu c nhng nột ln v tỡnh hỡnh kinh t KH-KT, vn hoỏ, chớnh tr, XH ca M t 194 5 n nay -Chỳ ý: +M: s phỏt trin KH-KT . 7/ 194 4, Tip Khc 5/ 194 5). - 9/ 194 9: thnh lp nc Cng ho Liờn bang c - 10/ 194 9: nh nc Cng ho dõn ch c Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 6 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 nc. 198 4: Bru-nõy gia nhp ASEAN. - 7/ 199 5: Vit Nam, - 9/ 199 7: Lo v Mi-an-ma - 4/ 199 9: Cam phu chia - 199 2 bin ụng Nam thnh khu vc mu dch t do (AFTA), - 199 4 lp din n khu vc (ARF) - Lch s ụng. nc ụng Nam . VI. Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Năm học 2011- 2012 17 Trờng THCS Đồng Phú Giáo án Lịch sử lớp 9 Ngy son: 29/ 09/ 2011 Ngy dy: 06/10/2011 Tun 6 - Tit : 6 Bi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM, GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM, GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM