GIAO AN DIA LY 10 - BAI 1 DEN BAI 30 (2010-2011)

131 377 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 00:00

Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 1 S GIO DC & O TO NGH AN TRNG THPT NGễ TR HềA Giáo viên địa lý Ngoõ Quang Tuaỏn Nm hc : 2010 - 2011 Giáo án địa lý 10 - ban cơ bản Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 2 Phần một : Địa lý tự nhiên Chơng i : Bản đồ =============== ================ Ngy son: 15 / 7 / 2010 Tit PPCT : 1 BI 1 : CC PHẫP CHIU HèNH BN C BN. I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Hiu c vỡ sao cn cú cỏc phộp chiu hỡnh bn . - Hiu rừ c mt s phộp chiu hỡnh bn c bn. 2. K nng : - Phõn bit c mt s dng li kinh - v tuyn khỏc nhau ca bn , t ú bit c li kinh v tuyn ú ca phộp chiu hỡnh bn no. - Thụng qua phộp chiu hỡnh bn , bit c khu vc no l khu vc tng i chớnh xỏc ca bn , khu vc no kộm chớnh xỏc hn. 3. Thỏi : - Thy c s cn thit ca bn trong hc tp. II. PHNG TIN DY HC : - Bn Th gii, bn vựng cc Bc, bn Chõu u. Qu a Cu. III. HOT NG DY V HC : 1. ễn nh lp : 2. Ni dung bi mi : Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn H1: Cỏ nhõn. Bc 1: GV yờu cu HS quan sỏt 3 bn núi trờn v phỏt biu khỏi nim bn Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt a Cu (mụ hỡnh ca Trỏi t) v bn th gii, suy ngh cỏch thc chuyn h thng kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt phng. Bc 3: GV yờu cu HS quan sỏt tr li 3 bn v tr li cỏc cõu hi: - Ti sao h thng kinh, v tuyn trờn 3 bn ny cú s khỏc nhau? - Ti sao phi dựng cỏc phộp chiu hỡnh bn khỏc nhau? I. Phộp chiu hỡnh bn . - Khỏi nim bn : SGK. 1. Khỏi nim phộp chiu hỡnh bn . - Phộp chiu bn l cỏch biu din mt cong ca Trỏi t lờn mt mt phng, mi im trờn mt Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 3 H2: Cỏ nhõn. Bc 1: GV s dng tm bỡa thay mt chiu, cun li thnh hỡnh nún v hỡnh tr. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.1 trong SGK v cho bit cỏc phộp chiu c bn. H3: Cỏ nhõn. Bc 1: GV s dng tm bỡa thay mt chiu. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.2 trong SGK v cho bit cỏc v trớ tip xỳc ca mt phng vi a Cu. H4: Nhúm. Bc 1: GV chia lp ra thnh cỏc nhúm nh t 4 - 6 HS. Bc 2: GV yờu cu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh v trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc ca mt phng vi a Cu, c im ca li kinh, v tuyn trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , dựng v khu vc no trờn a Cu. - Nhúm 1, 2, 3: hỡnh 1.3a v Hỡnh 1.3b. - Nhúm 4, 5, 6: hỡnh 1.4a v Hỡnh 1.4b. - Nhúm 7, 8, 9: Hỡnh 1.5a v hỡnh 1.5b. Bc 3: GV yờu cu i din 3 nhúm trỡnh by nhng iu ó quan sỏt v nhn xột. cong tng ng vi mt im trờn mt phng, mi im trờn mt cong tng ng vi mt im trờn mt phng. 2. Mt s phộp chiu hỡnh bn . Khi chiu, cú th gi nguyờn mt chiu l mt phng hoc cun li thnh hỡnh nún, hỡnh tr. a. Phộp chiu phng v. - Phộp chiu phng v l phng phỏp th hin mng li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu l mt phng. - Tu theo v trớ tip xỳc ca mt phng vi a Cu m cú cỏc phộp chiu phng v khỏc nhau. + Phộp chiu phng v ng. - Mt phng tip xỳc vi a Cu cc. - H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn l nhng on thng ng quy cc, v tuyn l nhng vũng trũn ng tõm cc. - Nhng khu vc gn cc tng i chớnh xỏc. - Dựng v nhng khu vc quanh cc. + Phộp chiu phng v ngang: - Mt phng tip xỳc vi a Cu gia Xớch o. - H thng kinh v tuyn: Xớch o v kinh tuyn gia l ng thng, cỏc v tuyn l nhng cung trũn Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 4 v cỏc kinh tuyn cũn li l nhng ng cong. - Nhng khu vc gn xớch o v kinh tuyn gia tng i chớnh xỏc. - Dựng v bỏn cu ụng, bỏn cu Tõy. + Phộp chiu phng v nghiờng: - Mt phng tip xỳc vi a Cu mt im bt k. - H thng kinh v tuyn: kinh tuyn gia l ng thng, cỏc v tuyn v kinh tuyn cũn li l nhng ng cong. - Nhng khu vc gn ni tip xỳc tng i chớnh xỏc. - Dựng v nhng khu vc v trung bỡnh. b. Phộp chiu hỡnh nún. + Phộp chiu hỡnh nún l phng phỏp th hin mng li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu l hỡnh nún. + Tu theo v trớ tip xỳc ca hỡnh nún vi a Cu m cú cỏc phộp chiu hỡnh nún khỏc nhau. + Phộp chiu hỡnh nún ng: - Trc hỡnh nún trựng vi trc qu cu. - H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn l nhng on thng ng quy nh hỡnh nún. V tuyn l nhng cung trũn ng tõm l nh hỡnh nún. - Nhng khu vc v tuyn tip xỳc tng i chớnh xỏc. - Dựng v cỏc khu vc v trung bỡnh. c. Phộp chiu hỡnh tr. + Phộp chiu hỡnh tr l phng phỏp th hin mng li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu l hỡnh tr. + Tu theo v trớ tip xỳc ca hỡnh tr vi a Cu m cú cỏc phộp chiu hỡnh tr khỏc nhau. + Phộp chiu hỡnh tr ng: - Hỡnh tr tip xỳc vi a Cu theo vũng Xớch o. - H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn v v tuyn u l nhng ng thng song song v thng gúc nhau. Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 5 H5: Cỏ nhõn. Bc 1: GV cun giy v thnh hỡnh nún. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.6 trong SGK, nhn xột v cỏc v trớ tip xỳc ca hỡnh nún vi mt a Cu. H6: Cỏ nhõn. Bc 1: GV cun giy v thnh hỡnh nún. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.7a v 1.7b trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc ca hỡnh nún vi a Cu, c im ca li kinh v tuyn trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , khu vc v. H7: Cỏ nhõn. Bc 1: GV yờu cu 1 HS cun giy v thnh hỡnh tr. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.8 trong SGK, nhn xột v cỏc v trớ tip xỳc ca hỡnh tr vi a Cu. H 8: Cỏ nhõn. Bc 1 : GV yờu cu 1 HS cun giy v thnh hỡnh tr v cho hỡnh tr ny tip xỳc vi a Cu nhng v trớ khỏc nhau. Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.8a trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc ca hỡnh tr vi a Cu, c im ca li kinh v tuyn trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , khu vc v. H 9: Cỏ nhõn. Bc 1: GV hi: Ti sao phi phõn loi bn ? Phõn loi bn cú th da vo nhng tiờu chớ no? Bc 2: GV yờu cu HS nghiờn cu trong SGK tr li tng cỏch phõn loi. Sau ú GV yờu cu HS v s phõn loi bn vo tp. - Nhng khu vc Xớch o tng i chớnh xỏc. - Dựng v nhng khu vc gn Xớch o. II. Phõn loi bn . 1. Theo t l. - Bn t l ln. - Bn t l trung bỡnh. - Bn t l nh. 2. Theo ni dung bn . - Bn a lớ chung. - Bn chuyờn . 3. Theo mc ớch s dng. - Bn tra cu. - Bn giỏo khoa. 4. Theo lónh th. - Bn th gii. - Bn bỏn cu. - Bn cỏc chõu lc. - Bn cỏc i dng. Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 6 IV. NH GI : Hóy in nhng ni dung thớch hp vo bng sau õy: Th hin trờn bn Phộp chiu bn Cỏc kinh tuyn Cỏc v tuyn Khu vc tng i chớnh xỏc Khu vc kộm chớnh xỏc Phng v ng Hỡnh nún ng Hỡnh tr ng V. HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1 v 2 trang 8 sgk . - Chun b trc bi mi. VI. PH LC : Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 7 Ngy son: 17 / 7 / 2010 Tit PPCT : 2 BI 2 : MT S PHNG PHP BIU HIN CC I TNG A Lí TRấN BN . I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Hiu c mi mt phng phỏp u cú th biu hin c mt s i tng a lớ nht nh trờn bn v tng c im ca i tng u c th hin tng phng phỏp. 2. K nng : - Hiu rừ c h thng ký hiu dựng th hin cỏc i tng. - Nhn thy c s cn thit ca vic tỡm hiu bng chỳ gii khi c bn . 3. Thỏi : II. PHNG TIN DY HC : - Bn khung Vit Nam. Bn Cụng nghip Vit Nam. Bn Nụng nghip Vit Nam. - Bn Khớ hu Vit Nam. Bn T nhiờn Vit Nam. Bn Phõn b dõn c Chõu . III. HOT NG DY V HC : 1. Kim tra bi c : - Hóy cho bit tng phộp chiu hỡnh bn thng dựng v bn khu vc no ? 2. Ni dung bi mi : Trc tiờn, gii thiu bn khung Vit Nam, sau ú gii thiu mt s bn Vit Nam vi cỏc ni dung khỏc nhau v yờu cu HS cho bit bng cỏch no chỳng ta biu hin c ni dung bn . Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn H: Nhúm. Bc 1: GV chia lp ra thnh cỏc nhúm nh t 6 - 8 HS. Bc 2: GV yờu cu cỏc nhúm quan sỏt cỏc bn trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: i tng biu hin v kh nng biu hin ca tng phng phỏp: - Nhúm 1: Nghiờn cu hỡnh 2.1 v hỡnh 2.2 trong SGK hoc bn Cụng nghip VN. - Nhúm 2: Nghiờn cu hỡnh 2.3 trong SGK hoc bn Khớ hu VN. - Nhúm 3: Nghiờn cu hỡnh 2.4 trong SGK. - Nhúm 4: Nghiờn cu hỡnh 2.5 v bn Nụng nghip VN. - Nhúm 5: Nghiờn cu hỡnh 2.6 trong SGK hoc bn Cụng nghip VN. Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 8 Bc 3: GV yờu cu i din 3 nhúm trỡnh by nhng iu ó quan sỏt v nhn xột. 1. Phng phỏp ký hiu. a. i tng biu hin. Dựng biu hin cỏc i tng phõn b theo nhng im c th. Nhng ký hiu c t chớnh xỏc vo v trớ phõn b ca i tng trờn bn . b. Cỏc dng ký hiu. - Ký hiu hỡnh hc. - Ký hiu ch. - Ký hiu tng hỡnh. c. Kh nng biu hin. - V trớ phõn b ca i tng. - S lng ca i tng. - Cht lng ca i tng. 2. Phng phỏp ký hiu ng chuyn ng. a. i tng biu hin. Dựng biu hin s di chuyn ca cỏc i tng, hin tng t nhiờn v kinh t - xó hi. b. Kh nng biu hin. - Hng di chuyn ca i tng. - S lng ca i tng di chuyn. - Cht lng ca i tng di chuyn. 3. Phng phỏp chm im. a. i tng biu hin. Dựng biu hin cỏc i tng phõn b khụng ng u bng nhng im chm. b. Kh nng biu hin. - S phõn b ca i tng. - S lng ca i tng. 4. Phng phỏp bn - biu . a. i tng biu hin. Dựng biu hin cỏc i tng phõn b trong nhg n v phõn chia lónh th bng cỏc biu t trong cỏc n v lónh th ú. b. Kh nng biu hin. - S lng ca i tng. Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 9 - Cht lng ca i tng. - C cu ca i tng. 5. Phng phỏp khoanh vựng. a. i tng biu hin. Dựng biu hin cỏc i tng khụng phõn b trờn khp lónh th m ch phỏt trin nhng khu vc nht nh. b. Kh nng biu hin. - S phõn b ca i tng. - S lng ca i tng. IV. NH GI : Hóy in nhng ni dung thớch hp vo bng sau õy: Phng phỏp biu hin i tng biu hin Cỏch thc tin hnh Kh nng biu hin Phng phỏp ký hiu Phng phỏp ký hiu ng chuyn ng Phng phỏp ng ng tr Phng phỏp chm im Phng phỏp khoanh vựng Phng phỏp bn - biu V. HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1 v 2 trang 14 sgk . - Chun b trc bi mi. VI. PH LC : Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 Năm học : 2010 - - 2011. 2011. 2011. 2011. GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà - - Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châ Diễn Châu u u u - - Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! Nghệ An ! 10 Ngy son: 19 / 7 / 2010 Tit PPCT : 3 BI 3 : S DNG BN TRONG HC TP V I SNG. I. MC TIấU BI HC : 1. Kin thc : - Hiu rừ ý ngha ca bn trong hc tp v i sng. - Hiu rừ mt s nguyờn tc c bn khi s dng bn v Atlat trong hc tp. 2. K nng : - Cng c v rốn luyn k nng s dng bn v Atlat trong hc tp. 3. Thỏi : - Cú thúi quen s dng bn trong sut quỏ trỡnh hc tp. II. PHNG TIN DY HC : - Mt s bn v a lý t nhiờn v a lý kinh t - xó hi ca mt lónh th no ú. - nh mỏy bay, nh v tinh mt s khu vc. Bn a hỡnh cựng mt khu vc. III. HOT NG DY V HC : 1. Kim tra bi c : - Cỏc i tng a lý trờn hỡnh 2.2 v 2.3 c biu hin bng cỏc phng phỏp no ? Cỏc phung phỏp ú th hin c nhng ni dung no ca i tng a lý ? 2. Ni dung bi mi : Chỳng ta cn s dng bn nh th no cú th hc tp tt mụn a lý trờn bn . Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn H 1: C lp/ cỏ nhõn. Bc 1: GV yờu cu HS tr li cõu hi: Ti sao hc a lớ cn phi cú bn ? Bc 2: GV yờu cu HS c lp suy ngh v phỏt biu v vai trũ trong hc tp v trong i sng. Bc 3: Sau khi HS phỏt biu nhiu ý kin khỏc nhau, GV tng kt cỏc ý kin. I. Vai trũ ca bn trong hc tp v i sng. 1. Trong hc tp. - Hc ti lp. - Hc nh. - Kim tra. 2. Trong i sng. - Bng ch ng. - Phc v cỏc ngnh sn xut. - Trong quõn s. [...]... NI TIP : - Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 21 sgk - Su tm ti liu , chun b bi mi VI PH LC : GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 17 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 27 / 7 / 2 010 Tit PPCT : 6 BI 6 : H QU CHUYN NG XUNG QUANH MT TRI CA TRI T I MC TIU BI HC : 1 Kin thc : - Gii thớch c cỏc h qu sinh ra do s chuyn ng ca Trỏi t xung quanh Mt Tri,... - Nghệ An ! 24 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 VI PH LC : Cu trỳc ca Trỏi t Ni dung so sỏnh Lp v - Ngoi cựng V trớ 5 -> 70 km dy Cu to Trng thỏi Lp Manti - Nm trung gian 15 > 2.900 km - Gm cú 3 tng : + Tng trm tớch ( 0 -> 15 km): khụng liờn tc + Tng granit : nn ca lc a + Tng bazan : thng l ra ỏy i dng - trong cựng 2.900 -> 6.370 km ( 3.470 km ) - Gm cú 2 tng : - Gm 2 tng... no mnh, yu? Ti sao ? V HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1 ,2 v 3 trang 34 sgk - c trc ni dung bi mi VI PH LC : GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 32 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 15 / 8 / 2 010 Tit PPCT : 10 BI 9 : TC NG CA NGOI LC N A HèNH B MT TRI T ( TIT 2 ) I MC TIấU BI HC : 1 Kin thc : - Bit c khỏi nim xõm thc, mi mũn, vn chuyn,... Vit Nam GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 35 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 20 / 8 / 2 010 Tit PPCT : 11 BI 10 : THC HNH - NHN XẫT V S PHN B CC VNH AI NG T NI LA V CC VNG NI TR TRấN BN I MC TIấU BI HC : 1 Kin thc : - Bit c s phõn b cỏc vnh ai ng t, nỳi la v cỏc vựng nỳi tr trờn th gii - Nhn xột c mi quan h gia s phõn b ca... trỡnh bi t - Quỏ trỡnh tớch t cỏc vt liu - Kt qu: To nờn cỏc loi a hỡnh mi GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 34 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 IV NH GI : - Phõn tớch mi quan h gia 3 quỏ trỡnh : phong hoỏ, vn chuyn v bi t V HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1 v 2 trang 31 sgk - c trc ni dung bi mi VI PH LC : Phiu hc tp ca H 5 Nhúm s l: 1 Da vo... d: Nhúm 1, su tm cỏc bn biu hin bng phng phỏp ký hiu VI PH LC : GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 11 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 21 / 7 / 2 010 Tit PPCT : 4 BI 4 : THC HNH - XC NH MT S PHNG PHP BIU HIN CC I TNG A Lí TRấN BN I MC TIấU BI HC : 1 Kin thc : - Hiu rừ cỏc i tng a lớ c th hin trờn bn bng nhng phng phỏp no - Nhn... nh th no n cnh quan thiờn nhiờn v hoat ng sn xut ca con ngi ? V HOT NG NI TIP : - Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 24 sgk - Chun b bi mi VI PH LC : GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 21 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Chơng iii : cấu trúc của trái đất Các quyển của lớp vỏ địa lý =============== ================ Ngy son: 1 / 8 / 2 010 Tit PPCT : 7... Diễn Châu - Nghệ An ! 25 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 5 / 8 / 2 010 Tit PPCT : 8 BI 8 : TC NG CA NI LC N A HèNH B MT TRI T I MC TIấU BI HC : 1 Kin thc : - Hiu c khỏi nim v ni lc v nguyờn nhõn sinh ra ni lc - Phõn tớch c tỏc ng ca ni lc th hin qua vn ng kin to theo phng thng ng v theo phng nm ngang Phõn tớch v trỡnh by cỏc hin tng un np, t góy 2 K nng : - Quan sỏt... - c trc ni dung bi mi VI PH LC : GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 28 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Ngy son: 8 / 8 / 2 010 Tit PPCT : 9 BI 9 : TC NG CA NGOI LC N A HèNH B MT TRI T ( TIT 1 ) I MC TIấU BI HC : 1 Kin thc : - Hiu c khỏi nim v ngoi lc, nguyờn nhõn sinh ra v cỏc tỏc nhõn ngoi lc - Trỡnh by c khỏi nim v quỏ trỡnh phong hoỏ... v giao dch quc t ngi ta chia Trỏi t thnh 24 mỳi gi, ly khu vc cú ng kinh tuyn gc i qua l khu vc gi gc GV: Ngô Quang Tuấn Châu Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An ! 16 bản Giáo án : Địa lý 10 - Ban cơ bản Năm học : 2 010 - 2 011 Bc 2: HS phỏt biu, xỏc nh trờn Qu a Cu mỳi gi s 0 v kinh tuyn 18 0, GV chun kin thc - Gi a phng (gi Mt Tri): Cỏc a im thuc cỏc kinh tuyn khỏc nhau s cú gi khỏc nhau - . Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 - - 2 011 . 2 011 . 2 011 . 2 011 . GV:. Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 - - 2 011 . 2 011 . 2 011 . 2 011 . GV:. Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 - - Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản Ban cơ bản. . . . Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 Năm học : 2 010 - - 2 011 . 2 011 . 2 011 . 2 011 . GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DIA LY 10 - BAI 1 DEN BAI 30 (2010-2011), GIAO AN DIA LY 10 - BAI 1 DEN BAI 30 (2010-2011), GIAO AN DIA LY 10 - BAI 1 DEN BAI 30 (2010-2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn