8 buoc trien khai ke hoach ban hang.pdf

2 3,148 19
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2012, 15:58

8 bước triển khai hế hoạch bán hàng www.Beenvn.comwww.Beenvn.com - download sach mien phi Tám bước triển khai chiến dịch xúc tiến bán hàng Bước 1: Phát triển một hệ thống xúc tiến bán hàng. Trước khi ñi ñến lịch trình xúc tiến bán hàng cụ thể, cần tập hợp, phân tích các ñối tượng khách hàng mà doanh nghiệp ñã hướng tới và ñánh giá về các hình thức quảng cáo, khuếch trương mà doanh nghiệp ñã thực hiện ñể vạch ra những chiến lược mới. Cần chuẩn bị một tài liệu bao gồm tất cả các ñối tượng mà bạn ñã sử dụng hình thức xúc tiến nào ñó. Chuẩn bị một bộ tài liệu khác về những hình thức quảng cáo ñã tiến hành và ñược coi là thành công. Tài liệu thứ ba cần chuẩn bị là các chiến lược marketing ñổi mới ñể có thể thu hút thêm các ñối tượng mới. Bước 2. ðánh giá và quyết ñịnh. Khi ñã có ñủ dữ liệu và ý tưởng, bạn cần ñánh giá từng nội dung cụ thể. Khi ñánh giá về những ý tưởng xúc tiến bán hàng ñã áp dụng, cần chú ý ñến hiệu quả của chúng. Cũng cần chú ý ñến những hoạt ñộng không hiệu quả ñể tránh lặp lại. ðôi khi, các ý tưởng xúc tiến bán hàng tốt của bạn không ñem lại kết quả chỉ thuần túy vì bạn tiến hành không ñúng thời ñiểm. Với trường hợp như vậy, bạn chỉ cần ñiều chỉnh ñôi chút là có thể ñem lại thành công. Bước 3. Phát triển kế hoạch chiến lược. ðể có thể thành công trong hoạt ñộng xúc tiến bán hàng, bạn phải lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch này phải ñược chuẩn bị trong một thời gian khá dài trước khi triển khai. Bước 4. ðưa kế hoạch ra thảo luận trong tập thể. Sau khi vạch ra các ý tưởng xúc tiến bán hàng, bạn cần ñưa những kế hoạch ñó ra bàn bạc trong tập thể. Việc chia sẻ ý tưởng với nhiều người khác sẽ giúp bạn có ñược kế hoạch thực tế hơn, hiệu quả hơn. Bước 5. Lập kế hoạch chi tiết. Cần xác ñịnh thời ñiểm tốt nhất ñể bắt ñầu triển khai kế hoạch xúc tiến bán hàng. ðưa ra kế hoạch chi tiết cho từng nội dung. Kế hoạch càng chi tiết, thì khả năng thành công càng cao. Bước 6. Tạo sự khác biệt trong kế hoạch xúc tiến. Nếu muốn nổi trội trước các ñối thủ cạnh tranh, bạn cần tạo ra sự khác biệt. Việc xúc tiến bán hàng của bạn càng giống với chương trình của các ñối thủ cạnh tranh thì khả năng thành công của bạn càng thấp. Việc tiến hành hoạt ñộng xúc tiến bán hàng khi các ñối thủ cạnh tranh không làm sẽ ñem lại hiệu quả cao hơn. Bước 7: Thiết kế quảng cáo . Cần quảng cáo hoặc thông báo (có thể qua việc gửi thư trực tiếp) trước khi triển khai chiến dịch xúc tiến bán hàng. Nội dung quảng cáo cần nêu bật những lợi ích mà khách hàng có thể ñược hưởng trong chiến www.Beenvn.comwww.Beenvn.com - download sach mien phi dịch xúc tiến này. Ngoài ra, cũng cần nêu rõ về thời hạn và những ñảm bảo. Bước 8. Tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Việc này cũng cần chuẩn bị trước. Cách phổ biến nhất là ñăng tải thông cáo báo chí, chú ý ñến khía cạnh mang lại lợi ích cho cộng ñồng. . www.Beenvn.comwww.Beenvn.com - download sach mien phi Tám bước triển khai chiến dịch xúc tiến bán hàng Bước 1: Phát triển một hệ thống xúc tiến. và ñược coi là thành công. Tài liệu thứ ba cần chuẩn bị là các chiến lược marketing ñổi mới ñể có thể thu hút thêm các ñối tượng mới. Bước 2. ðánh giá và
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 buoc trien khai ke hoach ban hang.pdf, 8 buoc trien khai ke hoach ban hang.pdf, 8 buoc trien khai ke hoach ban hang.pdf