BÁO cáo ĐÁNH GIÁ hồ sơ đề XUẤT

18 6,528 34
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 21:45

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcB¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊtCông trình: Tu bæ chî c¸ x• Qu¶ng Hïng,HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh HãaHạng mục: Ki èt vµ ®­êng vµo ki ètChủ Đầu Tư: UBND xã Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh HãaUBND Xà QUẢNG HÙNGCHỦ TỊCHThanh Ho¸., ngày 25 tháng. 9 năm 2014CÔNG TY CPXD TM TRƯỜNG SƠN 888GIÁM ĐỐC Văn Đình Tuyên Nguyễn Ngọc ThanhMỤC LỤCPHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦUI. THÔNG TIN CƠ BẢN1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu2. Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầuII. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU1. Chuẩn bị đấu thầu2. Mở thầuIII. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦUIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỒ SƠ DỰ THẦU1. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng các điều kiện tiên quyết3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)4. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ DỰ THẦU 1. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật2. Kết quả xác định giá đánh giáVI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊVII. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU HOẶC CÁC THÀNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦUPHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈMCÁC TỪ VIẾT TẮTTrong Báo cáo này các từ sau đây được viết tắt như sau: Hồ sơ mời thầu: HSMT Hồ sơ dự thầu: HSĐX PHẦN THỨ NHẤTNỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦUCăn cứ trình tự và kết quả đánh giá, báo cáo đánh giá HSĐX bao gồm các nội dung sau:I. THÔNG TIN CƠ BẢN:1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu: 1.1. Cơ sở pháp lý:C¨n cø luËt x©y dùng sè 162003QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;C¨n cø LuËt ®Êu thÇu sè: 612005QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005.C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 852009N§CP ngµy 15102009 cña ChÝnh Phñ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt x©y dùng;C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: Q§ UBND ngµy 2092014 cña UBND x• Qu¶ng Hïng vÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch chØ ®Þnh thÇu vµ hå s¬ yªu cÇu c«ng tr×nh: Tu bæ n©ng cÊp chî c¸ x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa; H¹ng môc: Ki èt vµ ®­êng vµo ki èt. 1.2.Kh¸i qu¸t dù ¸n, quy m« gãi thÇu, nguån vèn vµ tæ chøc thùc hiÖn: a) Tên dự án: Tu bæ n©ng cÊp chî c¸ x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa; H¹ng môc: Ki èt vµ ®­êng vµo ki èt. Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa Nguồn vốn: Ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî theo kÕ ho¹ch ( Thuéc ch­¬ng tr×nh 257 n¨m 2014) vµ huy ®éng nguån hîp lÖ kh¸c. Quyết định đầu tư: UBND huyện Quảng Xương Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: UBND xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóab) Địa điểm xây dựng: Vị trí: xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Hiện trạng mặt bằng: Bằng phẳng c) Hiện trạng và giải pháp công trình:c1. Nhà chợ: Hiện trạng:Khu đất trống. Phương án xây dựng: Xây dựng nhà chợ KT 20.02x5.6m Nền: Xung quanh xây tường bao bằng gạch BTXM vữa M50, dưới lớp lót bê tông đá 4x6 M100, dày 10cm. Trát tường ngoài bờ vây bằng vữa XM M50 dày 1.5cm. Tôn lớp cát lót nền dày 10cm, mặt láng vữa XM M100 dày 3cm. Nhà: Đổ bê tông móng cột KT 0.5x0.5x0.5m bằng bê tông đá 1x2 M200, dưới lót lớp bê tông đá 4x6 M100 dày 10cm. Lắp dựng cột thép D75 dày 2mm. Lắp dựng vì kèo, xà gồ dày 2mm, lợp mái tôn SUNTEK dày 0.4mm.c2. Đường giao thông: Giải pháp kết cấu: + Xây dựng đường giao thông B = 2m. + Đổ bê tông lót đá 4x6 M100 dày 10cm.+ Láng mặt đường bằng VXM M100 dày 3cmb. Quy m« gãi thÇu: Gãi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh: Tu bæ n©ng cÊp chî c¸ x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa; H¹ng môc: Ki èt vµ ®­êng vµo ki èt nh­ trong quyÕt ®Þnh sè: 2646QĐUBND ngày 1692014 của chủ tịch UBND huyện Quảng Xương vv phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh. c. Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh: Gi¸ trÞ gãi thÇu theo quyÕt ®Þnh sè QĐUBND ngày 20 9 2014 của UBND x• Qu¶ng Hïng vÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch chØ ®Þnh thÇu vµ hå s¬ yªu cÇu x©y l¾p c«ng tr×nh: Tu bæ n©ng cÊp chî c¸ x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa; H¹ng môc: Ki èt vµ ®­êng vµo ki èt cã gi¸ trÞ lµ: 80.749.000 ®ång (T¸m m­¬i triÖu b¶y tr¨m bèn m­¬i chÝn chÝn ngh×n ®ång) Nguån tµi chÝnh: Ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî theo kÕ ho¹ch ( Thuéc ch­¬ng tr×nh 257 n¨m 2014) vµ huy ®éng nguån hîp lÖ kh¸c. d. Tæ chøc thùc hiÖn: Chñ ®Çu t­ : UBND x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa H×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n : Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý .Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång x©y l¾p gi÷a A vµ B. §Õn khi c«ng tr×nh ®­îc nghiÖm thu bµn giao ®­a vµo sö dông.2. Giíi thiÖu tæ t­ vÊn: Tæ t­ vÊn chuyªn gia chØ ®Þnh thÇu gåm c¸c thµnh viªn nh­ trong QuyÕt ®Þnh sè: 2014Q§CT ngµy 2092014 cña Gi¸m ®èc C«ng ty CP x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Tr­êng S¬n 888 vÒ viÖc thµnh lËp tæ chuyªn gia t­ vÊn lùa chän Nhµ thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu c«ng tr×nh: Tu bæ n©ng cÊp chî c¸ x• Qu¶ng Hïng, HuyÖn Qu¶ng X­¬ng, TØnh Thanh Hãa; H¹ng môc: Ki èt vµ ®­êng vµo ki èt gåm nh÷ng «ng bµ cã tªn sau ®©y:1. «ng: NguyÔn Ngäc Thanh Tæ tr­ëng2. «ng: TrÇn V¨n Tam Tæ viªn3. «ng: NguyÔn Kh¾c Th¾ng Tæ viªnII. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC lùa chän Nhµ thÇu:1. Chuẩn bị lùa chän Nhµ thÇu: Hå s¬ yªu cÇu: Chñ ®Çu t­ ®• cã v¨n b¶n kÌm hå s¬ yªu cÇu mêi c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Õn tham gia chØ ®Þnh thÇu c«ng tr×nh Thêi ®iÓm ngõng tiÕp nhËn hå s¬ n¨ng lùc vµo 9h00, ngµy 2592014. §¬n vÞ C«ng ty TNHH x©y dùng th­¬ng m¹i dÞch vô §«ng Thµnh Ph¸t ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ n¨ng lùc kü thuËt, n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh nghiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t­¬ng tù theo yªu cÇu cña hå s¬. Do vËy, UBND x• vµ ®¬n vÞ t­ vÊn xÐt thÇu thèng nhÊt ph¸t hµnh hå s¬ yªu cÇu x©y l¾p c«ng tr×nh trªn cho §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng th­¬ng m¹i dÞch vô §«ng Thµnh Ph¸t ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh c¸c b­íc tiÕp theo theo quy ®Þnh.2. Më hå s¬ ®Ò xuÊt:Nội dung cơ bản trong phần này bao gồm: Héi nghÞ më thÇu ®­îc tæ chøc t¹i Héi tr­êng UBND x• Qu¶ng Hïng vµo håi 9 giê 00 phót ngµy 2592014; thµnh phÇn gåm: §¹i diÖn chñ ®Çu t­, c¸c Nhµ thÇu, tæ t­ vÊn xÐt thÇu. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai, ®óng ngµy giê ®Þa ®iÓm ®­îc ghi trong biªn b¶n më thÇu vµ kÕt thóc vµo håi 10 giê 00 cïng ngµy. C¸c hå s¬ vµ thïng ®ùng hå s¬ ®­îc niªm phong theo ®óng quy ®Þnh;Th«ng tin cña c¸c Nhµ thÇu khi më:TTTªn Nhµ thÇuSè l­îng hå s¬C¸c sè liÖu trong hå s¬ dù thÇuBé gècBé saoGi¸ bá thÇu ban ®ÇuTh­ gi¶m gi¸ (®ång)Gi¸ bá thÇu chÝnh thøcThêi gian TC1C«ng ty TNHH x©y dùng th­¬ng m¹i dÞch vô §«ng Thµnh Ph¸t010480.749.0000.0080.749.00030 ngµy CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất Cụng trỡnh: Tu bổ chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa Hng mc: Ki ốt và đờng vào ki ốt Ch u T: UBND xó Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa UBND X QUNG HNG CH TCH Thanh Hoá., ngy 25 thỏng. 9 nm 2014 CễNG TY CPXD & TM TRNG SN 888 GIM C Vn ỡnh Tuyờn Nguyn Ngc Thanh MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU I. THÔNG TIN CƠ BẢN 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 2. Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU 1. Chuẩn bị đấu thầu 2. Mở thầu III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỒ SƠ DỰ THẦU 1. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng các điều kiện tiên quyết 3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển) 4. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ DỰ THẦU 1. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật 2. Kết quả xác định giá đánh giá VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VII. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU HOẶC CÁC THÀNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN THỨ HAI: CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM CÁC TỪ VIẾT TẮT Trong Báo cáo này các từ sau đây được viết tắt như sau: - Hồ sơ mời thầu: HSMT - Hồ sơ dự thầu: HSĐX PHN TH NHT NI DUNG BO CO NH GI H S D THU Cn c trỡnh t v kt qu ỏnh giỏ, bỏo cỏo ỏnh giỏ HSX bao gm cỏc ni dung sau: I. THễNG TIN C BN: 1. Gii thiu chung v d ỏn v gúi thu: 1.1. C s phỏp lý: Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hớng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn cứ Quyết định số: /QĐ - UBND ngày 20/9/2014 của UBND xã Quảng Hùng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt. 1.2.Khái quát dự án, quy mô gói thầu, nguồn vốn và tổ chức thực hiện: a) Tờn d ỏn: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt. - Ch u t: UBND xó Qung Hựng, Huyn Qung Xng, Tnh Thanh Húa - Ngun vn: Ngân sách nhà nớc hỗ trợ theo kế hoạch ( Thuộc chơng trình 257 năm 2014) và huy động nguồn hợp lệ khác. - Quyt nh u t: UBND huyn Qung Xng - Quyt nh phờ duyt k hoch la chn nh thu: UBND xó Qung Hựng, Huyn Qung Xng, Tnh Thanh Húa b) a im xõy dng: - V trớ: xó Qung Hựng, Huyn Qung Xng, tnh Thanh Húa - Hin trng mt bng: Bng phng c) Hin trng v gii phỏp cụng trỡnh: c1. Nh ch: * Hin trng: Khu t trng. * Phng ỏn xõy dng: - Xõy dng nh ch KT 20.02x5.6m - Nn: Xung quanh xõy tng bao bng gch BTXM va M50, di lp lút bờ tụng ỏ 4x6 M100, dy 10cm. Trỏt tng ngoi b võy bng va XM M50 dy 1.5cm. Tụn lp cỏt lút nn dy 10cm, mt lỏng va XM M100 dy 3cm. - Nh: bờ tụng múng ct KT 0.5x0.5x0.5m bng bờ tụng ỏ 1x2 M200, di lút lp bờ tụng ỏ 4x6 M100 dy 10cm. Lp dng ct thộp D75 dy 2mm. Lp dng vỡ kốo, x g dy 2mm, lp mỏi tụn SUNTEK dy 0.4mm. c2. ng giao thụng: - Gii phỏp kt cu: + Xõy dng ng giao thụng B = 2m. + bờ tụng lút ỏ 4x6 M100 dy 10cm. + Lỏng mt ng bng VXM M100 dy 3cm b. Quy mô gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt nh trong quyết định số: 2646/Q-UBND ngy 16/9/2014 ca ch tch UBND huyn Qung Xng v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. c. Giá gói thầu và nguồn tài chính: - Giá trị gói thầu theo quyết định số /Q-UBND ngy 20 / 9 /2014 ca UBND xã Quảng Hùng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt có giá trị là: 80.749.000 đồng (Tám mơi triệu bảy trăm bốn mơi chín chín nghìn đồng) - Nguồn tài chính: Ngân sách nhà nớc hỗ trợ theo kế hoạch ( Thuộc chơng trình 257 năm 2014) và huy động nguồn hợp lệ khác. d. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu t : UBND xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa Hình thức quản lý thực hiện dự án : Chủ đầu t trực tiếp quản lý . Thời gian thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp giữa A và B. Đến khi công trình đợc nghiệm thu bàn giao đa vào sử dụng. 2. Giới thiệu tổ t vấn: Tổ t vấn chuyên gia chỉ định thầu gồm các thành viên nh trong Quyết định số: / 2014/QĐ-CT ngày 20/9/2014 của Giám đốc Công ty CP xây dựng và thơng mại Trờng Sơn 888 về việc thành lập tổ chuyên gia t vấn lựa chọn Nhà thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt gồm những ông bà có tên sau đây: 1. ông: Nguyễn Ngọc Thanh Tổ trởng 2. ông: Trần Văn Tam Tổ viên 3. ông: Nguyễn Khắc Thắng Tổ viên II. TểM TT QU TRèNH T CHC lựa chọn Nhà thầu: 1. Chun b lựa chọn Nhà thầu: - Hồ sơ yêu cầu: Chủ đầu t đã có văn bản kèm hồ sơ yêu cầu mời các đơn vị có đủ năng lực đến tham gia chỉ định thầu công trình - Thời điểm ngừng tiếp nhận hồ sơ năng lực vào 9h00, ngày 25/9/2014. Đơn vị Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát đáp ứng đầy đủ về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công các công trình tơng tự theo yêu cầu của hồ sơ. Do vậy, UBND xã và đơn vị t vấn xét thầu thống nhất phát hành hồ sơ yêu cầu xây lắp công trình trên cho Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát để công ty tiến hành các bớc tiếp theo theo quy định. 2. Mở hồ sơ đề xuất: Ni dung c bn trong phn ny bao gm: - Hội nghị mở thầu đợc tổ chức tại Hội trờng UBND xã Quảng Hùng vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25/9/2014; thành phần gồm: Đại diện chủ đầu t, các Nhà thầu, tổ t vấn xét thầu. - Việc mở thầu đợc tiến hành công khai, đúng ngày giờ địa điểm đợc ghi trong biên bản mở thầu và kết thúc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày. Các hồ sơ và thùng đựng hồ sơ đợc niêm phong theo đúng quy định; Thông tin của các Nhà thầu khi mở: Số lợng hồ sơ Các số liệu trong hồ sơ dự thầu Bộ gốc Bộ sao Giá bỏ thầu ban đầu Th giảm giá (đồng) Giá bỏ thầu chính thức Thời gian TC 1 Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 01 04 80.749.000 0.00 80.749.000 30 ngày III. PHNG PHP NH GI HSX Đợc quy định tại chơng III: Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá tại hồ sơ yêu cầu và tại Quyết định số: /QĐ - UBND ngày 25/9/2014 của UBND xã Quảng Hùng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu xây lắp công trình. IV. KT QU NH GI S B HSX 1. Nhà thầu nộp HSĐX: Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất và đợc mở HSĐX là: 1/ Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 2. Kim tra tớnh hp l ca HSX v ỏp ng cỏc iu kin tiờn quyt: Nhà thầu đáp ứng điều kiện tiên quyết của HSYC là: 1/ Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 3. ỏnh giỏ v nng lc v kinh nghim: 1. Đánh giá sơ bộ : Đợc đánh giá theo 2 tiêu thức " Đạt "" hoặc "" Không đạt "" về tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu theo 3 nội dung: a. Kinh nghiệm: Nhà thầu phải có ít nhất 02 năm thi công các công trình tơng tự có cùng qui mô và nhóm cấp Trong 02 năm gần đây đã thi công ít nhất 01 công trình có qui mô, nhóm cấp tơng đ- ơng nh công trình đang chỉ định thầu. b. Năng lực chuyên môn: - Nhà thầu phải thành lập bộ máy chỉ huy công trình có đủ năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo thi công. - Ngoài bộ máy chung, Nhà thầu phải bố trí thờng xuyên, liên tục tại hiện trờng ít nhất 01 cán bộ giám sát thi công là kỹ s ngành xây dựng có kinh nghiệm chỉ đạo thi công từ 03 năm trở lên. - Công nhân kỹ thuật phải có đủ số lợng, chất lợng để thực hiện công việc xây lắp và vận hành máy móc thiết bị. c. Năng lực tài chính: - Doanh thu 2 năm gần đây thịnh bình đạt ít nhất 1 tỷ đồng/năm. - Tài chính của Nhà thầu lành mạnh, tổng lợi nhuận 1 năm gần đây >0 - Vốn lu động và tín dụng vay ngân hàng đủ để thực hiện hợp đồng. Kết quả nh bảng sau: TT Tên Nhà thầu Kinh nghiệm Nănglực chuyên môn Năng lực tài chính Đánh giá 1 Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát Đạt Đạt Đạt Đạt Kết luận trong bớc đánh giá sơ bộ TT Ni dung ỏnh giỏ Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 1. Kt qu ỏnh giỏ v tớnh hp l v ỏp ng cỏc iu kin tiờn quyt đạt 2. Kt qu ỏnh giỏ nng lc v kinh nghim nh thu đạt KT LUN Đạt V. KT QU NH GI CHI TIT HSDT 1. Kt qu ỏnh giỏ v mt k thut: Đánh giá theo hai tiêu thức đạt hoặc không đạt với các nội dung sau: 1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu: kỹ thuật, chất lợng vật t, thiết bị nêu trong hồ sơ thiết kế và các quy định trong hồ sơ mời thầu. + Các vật t, vật liệu chính và sản phẩm sử dụng phù hợp với HSYC ( bao gồm cả thiết kế KTTC) + Nguồn gốc, xuất xứ vật liệu, vật t 2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: + Có tổng mặt bằng thi công hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm công trình + Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công phù hợp với đặc điểm, tính chất kỹ thuật của công trình. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật thi công (sơ đồ tổng tiến độ thi công hợp lý: sơ đồ tổ chức hiện trờng và bố trí nhân lực phù hợp, khoa học; các giải pháp thi công hợp lý, khả thi). 3. Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trờng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, thoát nớc cho khu vực: + Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trờng, biện pháp phòng chống ô nhiễm môi tr- ờng. + Có biện pháp đảm bảo an toàn lao lộng hợp lý cho toàn cán bộ, công nhân viên làm việc tại hiện trờng. + Có biện pháp phòng cháy nổ tại hiện trờng. + Biện pháp bảo đảm trật tự an ninh khu vực thi công. + Có biện pháp thoát nớc cho khu vực trong quá trình thi công 4. Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công + Đáp ứng tính đầy đủ (về chủng loại và số lợng). + Đáp ứng tính hiện đại (xét tính năng và công suất) + Đáp ứng tính sẵn sàng, dễ huy động + Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và điều hành hợp lý + Có phơng án bố trí nhân lực có trình độ tay nghề và chuyên môn phù hợp với thành phần công việc.` 5. Biện pháp đảm bảo chất lợng công trình: + Có biện pháp đảm bảo chất lợng phù hợp. + Có đầy đủ thiết bị kiểm tra chất lợng. 6. Tiến độ thi công + Đúng thời gian thi công nh yêu cầu của HSYC + Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan + Phù hợp với điều kiện thời tiết khu vực + Phù hợp với phơng án kỹ thuật thi công, năng lực thiết bị và công nghệ Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt tất cả các nội dung trên, sẽ đợc chọn vào danh sách ngắn để xem xét về mặt tài chính giá cả. Danh sách Nhà thầu đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật: Đạt hoặc không đạt TT Tên Nhà thầu Đánh giá 1 Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát Đạt 2. Kt qu xỏc nh giỏ ỏnh giỏ: 2.1. Xỏc nh giá đề xuất: Tờn nh thu Giá trong đơn đề xuất Gim giỏ Giá đề xuất Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 80.749.000 0.00 80.749.000 2.2. Sửa lỗi: Tờn nh thu Tng giỏ tr li s hc Giỏ d thu sau sa li Tng giỏ tr tuyt i li s hc % tng giỏ tr tuyt i li s hc so vi giỏ d thu Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 0.00 80.749.000 0.00 0.00% 2.3. Hiu chnh sai lch: TT Kt qu hiu chnh sai lch Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 1. Hiu chnh sai lch v nhng ni dung tha v thiu trong HSDT so vi yờu cu ca HSYC Không 2. Hiu chnh sai lch gia cỏc phn ca HSDT Gia xut k thut v xut ti chớnh Gia con s v ch vit Gia ni dung trong n d thu v cỏc phn khỏc ca HSDT Không 3. Hiu chnh sai lch khỏc Không 4. Tng giỏ tr hiu chnh sai lch 0.00 5. Tng giỏ tr tuyt i hiu chnh sai lch 0.00 6. % tng giỏ tr tuyt i hiu chnh sai lch so vi giỏ d thu 0.00% 2.4. Tng hp giỏ ỏnh giỏ: STT Chỉ tiêu HSX Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát 1 Giỏ d thu (sau gim giỏ) 80.749.000 2 Sa li 0.00 3 Hiu chnh sai lch 0.00 4 Giỏ d thu sau sa li v hiu chnh sai lch (4=1+2+3) 80.749.000 5 Giỏ ỏnh giỏ 80.749.000 V. KT LUN V KIN NGH : Căn cứ kết quả phân tích đánh giá về tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, máy móc thiết bị, nhân lực, tiến độ thi công, các biện pháp đảm bảo VSMT, ATLĐ, ATGT, có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn giá gói thầu đợc phê duyệt. Kiến nghị Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát trúng thầu gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt. - Giá đề nghị trúng thầu: 80.749.000 đồng (Bằng chữ: Tám mơi triệu bảy trăm bốn mơi chín nghìn đồng) (Giá gói thầu theo quyết định số: 2646/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND huyện Quảng Xơng duyệt là: 80.749.000 đồng ((Bằng chữ: Tám mơi triệu bảy trăm bốn mơi chín nghìn đồng) - Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói - Tiến độ thi công công trình: 30 ngày ngày kể từ ngày khởi công xây dựng. Công ty CP xây dựng và thơng mại Trờng Sơn 888 báo cáo kết quả chỉ định thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt nh những nội dung trên, kính đề nghị UBND xã Quảng Hùng xem xét và Quyết định phê duyệt./ VII. CH Kí XC NHN CA CC THNH VIấN T T VN Các thành viên ký tên Tổ trởng tổ viên tổ viên Nguyễn Ngọc Thanh Trần Văn Tam Nguyễn Khắc Thắng [...]... về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu xây lắp, công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt Xét đơn đề xuất kèm theo hồ sơ năng lực của các công ty V/v đề xuất chỉ định thầu xây lắp công trình Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xã Quảng Hùng Hôm nay vào hồi 14h00p, ngày 25 tháng 9 năm 2014, tại UBND... yêu cầu của Chủ đầu t Chủ đầu t cùng với Đơn vị t vấn lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ thống nhất chọn Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát để cung cấp hồ sơ yêu cầu, Công ty có trách nhiệm thực hiện các bớc tiếp theo đúng theo Luật đấu thầu và các thông t hớng dẫn hiện hành của nhà nớc Hội nghị kết thúc vào hồi 17 h cùng ngày Biên bản đợc lập thành 5 bản, mỗi bên giữ... tham dự: Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát Ông: Lê Đình Thuận Chức vụ: Giám đốc Sau khi xem xét đơn đề xuất kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị Nhà thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt theo hồ sơ yêu cầu xây lắp giữa Chủ đầu t và Đơn vị t vấn lập: Về mặt năng lực kỹ thuật cũng nh năng lực... cụng Cỏc ni dung khỏc KT LUN Uỷ ban nhân dân Xã Quảng hùng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Quảng Hùng, ngày Số: ./BB -UBND tháng năm 2014 Biên bản đánh giá hồ sơ năng lực thầu xây lắp Công trình: Tu bổ, nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật đấu thầu số:... - UBND ngày / /2014 của UBND xã Quảng Hùng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu hạng mục công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt Ngày 25 tháng 9 năm 2014, UBND xã Quảng Hùng, huyện quảng Xơng đã nhận đợc văn bản báo cáo kết quả xét thầu xây lắp gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng... diện đơn vị t vấn: Công ty CP xây dựng và thơng mại Trờng Sơn 888 Ông: Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Tổ trởng Ông: Lê Văn Tráng Chức vụ: Tổ viên Ông: Nguyễn khắc Thắng Chức vụ: Tổ viên 2 Đại diện chủ đầu t: UBND xã Quảng Hùng Ông: Văn Đình Tuyên Chức vụ: Chủ tịch - Trởng ban QLDA Ông: Lu Ngọc Hồi Chức vụ: PCT.UBND xã - Thành viên BQLDA Ông: Viên Văn Sơn Chức vụ: Địa chính xây dựng 3 Đại diện các Nhà thầu... theo Luật xây dựng; Căn cứ Thông t số: 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số: /QĐ - UBND ngày 20/ 9/2014 của UBND xã Quảng Hùng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu và hồ sơ yêu cầu công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt Xét Tờ trình số: /TTr - QLDA ngày 25/9/2014 của Ban quản lí dự án Quyết... kết quả xét thầu xây lắp gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ nâng cấp chợ cá xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xơng, Tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Ki ốt và đờng vào ki ốt từ Công ty CP xây dựng và thơng mại Trờng Sơn 888 Để có cơ sở thực hiện các bớc tiếp theo, Ban QLDA xây dựng công trình - UBND xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xơng, tỉnh Thanh Hoá kính trình UBND xã Quảng Hùng xem xét và Quyết định phê duyệt kết quả... sau: 1 Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH XD TM DV Đông Thành Phát Đăng ký kinh doanh số: 2801673748 đợc sở Kế hoạch đầu t Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 22/03/2011, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 07/08/2012 2 Giá trúng thầu: 80.749.000 đồng (Bằng chữ: Tám mơi triệu bảy trăm bốn mơi chín nghìn đồng) 3 Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 4 Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày khởi công... cùng ngày Biên bản đợc lập thành 5 bản, mỗi bên giữ 1 bản STT Tên Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng th- 1 ơng mại dịch vụ Họ và tên Lê Đình Thuận Đông Thành Phát Đại diện đơn vị t vấn Đại diện chủ đầu t Giám đốc chủ tịch Nguyễn Ngọc Thanh Văn Đình Tuyên Ký Uỷ ban nhân dân Xã Quảng hùng Ban quản lí dự án Số: /TTr - QLDA cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 2014 Quảng Hùng, ngày . ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỒ SƠ DỰ THẦU 1. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng các điều kiện tiên quyết 3. Đánh giá. hợp không áp dụng sơ tuyển) 4. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ DỰ THẦU 1. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật 2. Kết quả xác định giá đánh giá VI. KẾT LUẬN. Nhà thầu Đánh giá 1 Công ty TNHH xây dựng thơng mại dịch vụ Đông Thành Phát Đạt 2. Kt qu xỏc nh giỏ ỏnh giỏ: 2.1. Xỏc nh giá đề xuất: Tờn nh thu Giá trong đơn đề xuất Gim giỏ Giá đề xuất Công
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo ĐÁNH GIÁ hồ sơ đề XUẤT, BÁO cáo ĐÁNH GIÁ hồ sơ đề XUẤT, BÁO cáo ĐÁNH GIÁ hồ sơ đề XUẤT

Từ khóa liên quan