Đề tài: Xây dựng chiến dịch digital marketing thương hiệu sony xperia z1

90 645 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 13:00

Đề tài Xây dựng chiến dịch Digital marketing thương hiệu Sony Xperia Z1 nhằm phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, nội dung chiến dịch Digital marketing, các chương trình Digital marketing và ngân sách. Mời bạn đọc cùng tham khảo. XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH DIGITAL XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH DIGITAL
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Xây dựng chiến dịch digital marketing thương hiệu sony xperia z1, Đề tài: Xây dựng chiến dịch digital marketing thương hiệu sony xperia z1