Luận văn khảo sát một số tác dụng dược lý của công thức phối hợp dược liệu thiên niên kiện (homalomena occulta) và bách bệnh (eurycoma longifolia) trên chuột nhắt trắng (mus musculus var albino)

74 310 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 10:25

m iodide, Irritant R 3638 Tiến hành Lần lượt hút chính xác cho vào ống nghiệm theo bảng 2.3 Bảng 2.3 Quy trình định lượng protein toàn phần Trắng Chuẩn Mẫu Thuốc thử 1 ml 1ml 500 µl Dung dịch chuẩn 20 µl Mẫu thử 10 µl Trộn đều, để yên 10 phút sau đó đem đi đo trong máy sinh hóa bán tự động Kỹ thuật định lượng creatinin trong huyết tương theo phương pháp laffé Nguyên tắc Creatinin trong môi trường kiềm phản ứng với acid picric tạo thành hợp chất màu cam. Creatinin + acid picric g hợp chất màu cam Chuẩn bị hóa chất Huyết thanh hoặc huyết tương (Heparin chống đông) R1 (pha loãng NaOH theo tỉ lệ 1NaOH:4H2O) R2 (Picric acid) Tiến hành Pha hỗn hợp gồm R1, R2 theo tỉ lệ 1R1:1R2 ta được thuốc thử A. Lần lượt hút chính xác cho vào ống nghiệm theo bảng 2.4 Bảng 2.4 Quy trình định lượng creatinin Nhiệt độ 370C Mẫu thử 50 µl Thuốc thử A 500 µl Trộn đều, sau 10 giây đem đi đo trong máy sinh hóa bán tự động. Chỉ số bình thường trên chuột nhắt trắng: 0,5 – 0,8 mgdl Kỹ thuật định lượng urea toàn trong huyết tương theo phương pháp Berthelot urease Urea + H2O 2NH3 + CO2 Nguyên tắc Amonium + Salicylate + Hypochlorite sodium g Indophenol có màu xanh (2,2 – Dicarboxylindophenol ) Chuẩn bị hóa chất Huyết thanh hoặc huyết tương (Heparin chống đông) RGT1: Phosphat buffer (PH 7,0), sodium salicylate, sodium nitroprussiate, EDTA RGT2: Phosphate buffer (PH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn khảo sát một số tác dụng dược lý của công thức phối hợp dược liệu thiên niên kiện (homalomena occulta) và bách bệnh (eurycoma longifolia) trên chuột nhắt trắng (mus musculus var albino), Luận văn khảo sát một số tác dụng dược lý của công thức phối hợp dược liệu thiên niên kiện (homalomena occulta) và bách bệnh (eurycoma longifolia) trên chuột nhắt trắng (mus musculus var albino), Luận văn khảo sát một số tác dụng dược lý của công thức phối hợp dược liệu thiên niên kiện (homalomena occulta) và bách bệnh (eurycoma longifolia) trên chuột nhắt trắng (mus musculus var albino)

Từ khóa liên quan