Báo cáo thực tập hệ thống DCS CENTUM CS3000

55 699 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:47

Báo cáo thực tập hệ thống DCS CENTUM CS3000 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 1 MỤC LỤC CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 8 1.1. Tổng quan nhà máy PMPC. 8 1.1.1. Tóm tắt tình hình nhà máy. 8 1.1.2. Sơ đồ tổng quát nhà máy và vị trí địa lí nhà máy: 9 1.1.2.1. Sơ đồ tổng quát nhà máy: 9 1.1.2.2. Vị trí địa lí nhà máy: 10 1.1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất PVC: 11 1.1.4. Sản phẩm: 14 1.2. Cơ cấu nhân sự: 15 CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG DCS TRONG NHÀ MÁY PMPC. 16 2.1. Giới thiệu về hệ thống điều khiển trung tâm DCS. 16 2.1.1. Sự ra đời của hệ thống điều khiển trung tâm DCS. 16 2.1.2. Khái niệm DCS (Distributed Control System): 17 2.1.3. Phân loại các hệ DCS. 18 2.1.3.1. Các hệ DCS truyền thống. 18 2.1.3.2. Các hệ DCS trên nền PLC. 19 2.1.3.3. Các hệ DCS trên nền PC. 19 2.1.4. Ƣu điểm của DCS: 20 2.2. DCS CENTUM CS3000. 20 2.2.1. Giới thiệu chung. 20 2.2.2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000. 21 2.2.2.1. Quy mô hệ thống. 22 2.2.2.2. Trạm vận hành. 23 2.2.2.3. Trạm điều khiển-control station. 24 2.3. Sơ đồ và chức năng hệ thống DCS CS3000 trong nhà máy PMPC 25 2.3.1. Sơ đồ khối DCS trong PMPC. 25 2.3.2. Sơ đồ tổng quát hệ thống DCS trong nhà máy PMPC : 28 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 2 2.3.3. Các hệ thống phụ trợ. 30 2.3.3.1. Hygiene Monitoring System ( hệ thống giám sát vệ sinh ). 30 2.3.3.2. Firing and Gas detection ( F & G ) : 32 2.3.3.3. High Integrated Safety System ( HISS ) : 34 2.3.3.4. VCM Metering System : 36 2.3.3.5. Electrical Integrated Monitoring System (EIMS): 38 2.3.3.6. Packaged Equipment (PLC) : 41 2.3.4. Một số sơ đồ kết nối dây trong hệ thống nhà máy: 43 2.3.5. Một số chức năng điều khiển đặc trƣng của DCS trong PMPC. 53 2.4. Thực tập site. 53 CHƢƠNG 3. TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 54 3.1. Tóm tắt kết quả thực tập: 54 3.2. Kết luận. 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 3 DANH MỤC HÌNH HÌNH 1: Biểu đồ cổ đông nhà máy 9 HÌNH 2:Sơ đồ tổng quát nhà máy PMPC 9 HÌNH 3:Bản đồ nhà máy PMPC – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 10 HÌNH 4:Bản đồ vị trí nhà máy PMPC trong khu công nghiệp Cái Mép 11 HÌNH 5:Mô hình sản xuất nhựa PVC của nhà máy PMPC 12 HÌNH 6 : Biểu đồ PVC tiêu thụ tại Việt Nam 14 HÌNH 7 : Quá trình phát triển DCS CENTUM 16 HÌNH 8:Cấu trúc hệ thống điều khiển trung tâm DCS 18 HÌNH 9:Các thành phần chức năng chính của một PLC 19 HÌNH 10:Mô hình hệ thống của hệ thống CENTUM CS 3000 20 HÌNH 11:Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000. 22 HÌNH 12:Các dạng của trạm HIS 23 HÌNH 13:Các trạm điều khiển FCS cuản hệ thống CENTUM CS3000 24 HÌNH 14: Các cổng đấu nối trong tủ FCS 27 HÌNH 15: Sơ đồ hệ thống DCS CENTUM CS3000 trong nhà máy PMPC 29 HÌNH 16 : Sơ đồ kết nối hệ thống phụ trợ với FCS 30 HÌNH 17: Hygiene Monitoring System với ACM 12 31 HÌNH 18 : Firing and Gas detection ( F & G )với ACM 12 33 HÌNH 19: High Integrated Safety System ( HISS ) với ACM 11 35 HÌNH 20: VCM Metering System với ACM12 37 HÌNH 21: Electrical Integrated Monitoring System (EIMS) với ACM 12 39 HÌNH 22:Cổng kết nối packaged equipment với ACM12 41 HÌNH 23: Sơ đồ kết nối dây vòng hở của hệ thống giám sát an toàn cấp cao (HISS) 44 HÌNH 24:Sơ đồ kết nối dây vòng kín thiết bị điều khiển lƣu lƣợng (FV) 45 HÌNH 25: Sơ đồ kết nối dây vòng hở hiển thị thiết bị đo dòng chảy.(FI) 46 HÌNH 26: Sơ đồ kết nối dây vòng hở hiển thị thiết bị mực chất lỏng mức thấp (LA) 47 HÌNH 27: Sơ đồ kết nối dây vòng kín hiển thị tín hiệu điều khiển áp suất 48 HÌNH 28 : Sơ đồ kết nối dây vòng hở hiển thị nút nhấn trong DCS 49 HÌNH 29 : Sơ đồ kết nối dây vòng kín hiển thị tín hiệu điều khiển tốc độ thiết bị. 50 HÌNH 30 : Sơ đồ đấu dây vòng hở hiển thị tín hiệu thiết bị đóng gói trong sản xuất 51 HÌNH 31 : Sơ đồ đấu dây vòng hở báo hiệu có sự cố trong khu vực đóng gói. 52 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 4 DANH MỤC BẢNG BẢNG 1: Tổng quan nhà máy 8 BẢNG 2 :Hygiene Monitoring System 31 BẢNG 3: Setting Items specification From system view. (Hygiene Monitoring System) 31 BẢNG 4: F & G module configuration 33 BẢNG 5:Setting Items specification From system view ( F & G) 33 BẢNG 6 : HISS module configuration 35 BẢNG 7 .Setting Items specification From system view (HISS) 36 BẢNG 8 : VCM metering system module configuration 37 BẢNG 9 : Setting Items specification From system view (VCM metering system) 38 BẢNG 10 : EIMS module configuration 39 BẢNG 11 : Setting Items specification From system view (EIMS) 40 BẢNG 12 : Packaged Equipment ( PLC ) module configuration 41 BẢNG 13 :Setting Items specification From system view Packaged Equipment ( PLC) 42 DANH MỤC VIẾT TẮT PMPC PHUMY PLASTICS &CHEMICALS PLC Programmable Logic Control VCM VINYL CHLORIDE MONOR TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn DCS Distributed Control System KCN Khu Công Nghiệp F&G FIRE & GAS PVC Polyvinyl Chloride PC Personal Computer DDC Direct Digital Control HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 5 BẢNG TRA INSTRUMENTATION GENERAL INSTRUMENT TYPE / LETTER CODING CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN (CÁC CÁCH BIẾN ĐỔI) A : ANALYSIS B : FLAME F : FLOW KW : POWER J : ENERGY L : LEVEL P : PRESSURE S : SPEED T : TEMPERATURE Tq : TORQUE E : POWER/CURRENT/VOLTAGE U : COMMON V : VIBRATION W : WEIGHING X : UNCLASSIFIED Z : POSITION CHỮ CÁI PHÍA SAU (MỘT HAY NHIỀU ) T : TRANSMITTER I : INDICATOR R : RECORD ( TO HARD RECORDER ONLY ) C : CONTROL A : ALARM Q : INTEGRATOR G : GAUGE S : SWITCH Y : SELECTOR D : DIFFERENTIAL E : MEASURING ELEMENT V : VALVE HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 6 MISCELLANEOUS OTHER ITEMS OF INSTRUMENTATION / CONTROL EQUIPMENT ( CÁC SỰ XÁO TRỘN KHÁC TRONG MỘT VÀI THIẾT BỊ/ TRONG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ) XV : ON-OFF VALVE PV/TV/FV : CONTROL VALVE M : MOTOR DRIVER HS : MANUAL ( ON – OFF ) SWITH HV : HAND VALVE PB : PUSH BUTTON ZS : LIMIT SWITH ALARM SYSMBOLS(ĐÈN BÁO HỆ THỐNG) HH : HIGH – HIGH H : HIGH L : LOW LL : LOW – LOW Các kí hiệu: HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 7 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 8 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Tổng quan nhà máy PMPC. 1.1.1. Tóm tắt tình hình nhà máy. Công Ty TNHH Nhựa và Hóa Chất Phú Mỹ( Phu My Plastics and Chemicals Co. Ltd) (PMPC ) : KCN Cái Mép ,Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu -Việt Nam BẢNG 1: Tổng quan nhà máy Ngày thành lập 8/8/1997 Tổng vốn đầu tƣ 70 triệu USD Nhân lực 142 ngƣời Công suất thiết kế 100.000 tấn/năm Sản phẩm hạt nhựa PVC Cung cấp công nghệ Inovyl ,EVC, Europe Nhà thầu chính Samsung Eng.,S.Korea Tổng diện tích nhà máy 15ha Ngày khởi công 6/2001 Hoàn thiện lắp đặt 7/2002 Sản phẩm đƣa ra thị trƣờng 8/2002 Ngày khánh thành 10/2002 Đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 2/2004 Cổ đông nhà máy Petronas 93% ; Vũng tàu Shipyard 7% HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 9 HÌNH 1: Biểu đồ cổ đông nhà máy 1.1.2. Sơ đồ tổng quát nhà máy và vị trí địa lí nhà máy: 1.1.2.1. Sơ đồ tổng quát nhà máy: HÌNH 2:Sơ đồ tổng quát nhà máy PMPC Nhà máy nhựa và hóa chất Phú Mỹ đƣợc phân ra 2 khu vực chính bao gồm :  Khu vực không sản xuất: o Khu vực nhà hành chính : nơi điều hành và quản lý nhân sự. HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT: Mr . TRẦN MINH NHỰT GVHDTT: ThS . NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 10 o Khu vực phi sản xuất : nơi đóng gói và lƣu trữ sản phẩm.  Khu vực sản xuất. o Khu lƣu trữ khí VCM(nhiên liệu). o Khu công nghệ. o Khu tiện ích. o Vị trí bồn nƣớc 1.1.2.2. Vị trí địa lí nhà máy: Nhà máy Nhựa và Hóa Chất Phú Mỹ thuộc khu công nghiệp Cái Mép , huyện Tân Thành –tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  Hình 3 .Vị trí nhà máy cùng với các thành phố lớn trong khu vực phía Nam : HO CHI MINH CITY , BIEN HOA CITY , VUNG TAU CITY ,…PMPC PVC PLANT. HÌNH 3:Bản đồ nhà máy PMPC – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu [...]... giới thiệu hệ thống điều khiển tích hợp CENTUM CS3000 – hệ thống điều khiển quá trình quy mô lớn HÌNH 10:Mô hình hệ thống của hệ thống CENTUM CS 3000 GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 20 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT Để đáp ứng yêu cầu hệ thống mở, hệ thống sử dụng hệ điều hành Windows NT cho giao diện ngƣời dùng Human Interface Các chức năng điều khiển của hệ thống đƣợc... Section Tổ Cơ Khí HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT CHƢƠNG 2 HỆ THỐNG DCS TRONG NHÀ MÁY PMPC 2.1 Giới thiệu về hệ thống điều khiển trung tâm DCS 2.1.1 Sự ra đời của hệ thống điều khiển trung tâm DCS HÌNH 7 : Quá trình phát triển DCS CENTUM Sản phẩm DCS đầu tiên là hệ TDC2000 do Honeywell và Yokogawa đƣa ra đầu tiên vào năm 1975 Từ đó tới nay, các sản phẩm DCS liên tục đƣợc phát... chạy các trình tự phức tạp là thế mạnh của hệ thống DCS GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 17 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT HÌNH 8:Cấu trúc hệ thống điều khiển trung tâm DCS 2.1.3 Phân loại các hệ DCS 2.1.3.1 Các hệ DCS truyền thống Các hệ này sử dụng các bộ điều khiển quá trình đặc chủng theo kiến trúc riêng của nhà sản xuất Các hệ cũ thƣờng đóng kín, ít tuân theo các chuẩn... Windows NT Hiện nay, hệ thống CENTUM CS3000 đƣợc phát triển từ hệ CENTUM CS1000 là một hệ thống điều khiển quá trình thích hợp với quy mô nhà máy lớn Kế thừa và phát triển các đặc điểm của những hệ CENTUM trƣớc đó, hệ thống CENTUM CS3000 cung cấp cho ngƣời dùng những thuận lợi cơ bản sau: Tăng hiệu quả vận hành sản xuất bằng hệ thống đa cửa sổ theo dõi và khả năng cập nhật công nghệ mới Kết nối thông... Kết nối thông tin của cấp điều khiển giám sát với hệ thống thông tin thuộc cấp điều hành Phát triển mạnh khả năng tự động hoá và điều khiển 2.2.2 Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000 GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 21 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT HÌNH 11:Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000 2.2.2.1 Quy mô hệ thống Số vùng điều khiển tối đa : 16 vùng Số trạm... khiển giám sát khác  Hệ thống điều khiển trung tâm DCS có thể đƣợc hiểu là hệ thống điều khiển trong đó chức năng điều khiển đƣợc phân bố khắp hệ thống Một hệ thống DCS tiêu biểu có các trạm điều khiển hoạt động độc lập và điều khiển từng bộ phận chuyên dụng của nhà máy  Các chức năng điều khiển đƣợc phân bố khắp hệ thống thay vì xử lý tập trung trên một máy tính đơn lẻ Một hệ thống DCS tiêu biểu có các... công nghệ thông tin thì yêu cầu hiện nay đòi hỏi cần có sự trao đổi thông tin giữa hệ thống quản lý và hệ thống sản xuất Trong xu hƣớng phát triển chung, hệ thống cấu trúc mở sử dụng các chuẩn phổ biến đã trở thành yêu cầu khá quan trọng Vào năm 1997, Yokogawa giới thiệu hệ thống điều khiển phân tán CENTUM CS1000 cho các nhà máy nhỏ và trung bình CENTUM CS1000 là một hệ thống DCS mở, sử dụng hệ điều... tục do FCS xử lý các chức năng điều khiển quá trình liên tục hay theo nhóm trong hệ thống CENTUM CS3000 HÌNH 13:Các trạm điều khiển FCS cuản hệ thống CENTUM CS3000 GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 24 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT Các trạm FCS sử dụng các giao diện truyền thông để kết nối hệ thống với các thiết bị logic khả trình PLC hoặc các thiết bị thu thập dữ liệu DAU... Intergrated Safety System (Hệ thống an toàn cấp cao) EIMS : Electrical Intergrated Monitoring System( Hệ thống kiểm tra tích hợp điện) F & G : Firing & Gas Detection ( Cảnh báo lửa và khí độc) VCM Metering System:( Hệ thống đo lƣờng khí VCM) Hygine Monitoring System : Hệ thống giám sát vệ sinh Packaged Equipment( PLC) : khối thiết bị GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 28 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT... ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 28 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT HÌNH 15: Sơ đồ hệ thống DCS CENTUM CS3000 trong nhà máy PMPC GVHDTT: ThS NGUYỄN LÊ TƢỜNG Trang 29 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT : Mr TRẦN MINH NHỰT 2.3.3 Các hệ thống phụ trợ HÌNH 16 : Sơ đồ kết nối hệ thống phụ trợ với FCS Station Number Hygiene Monitoring System Redundant ACM12 RS-485 F&G Redundant RS-232C . và chức năng hệ thống DCS CS3000 trong nhà máy PMPC 25 2.3.1. Sơ đồ khối DCS trong PMPC. 25 2.3.2. Sơ đồ tổng quát hệ thống DCS trong nhà máy PMPC : 28 HỆ THỐNG DCS CENTUM CS3000 NGƢỜI HDTT:. Các hệ DCS trên nền PC. 19 2.1.4. Ƣu điểm của DCS: 20 2.2. DCS CENTUM CS3000. 20 2.2.1. Giới thiệu chung. 20 2.2.2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống CENTUM CS3000. 21 2.2.2.1. Quy mô hệ thống. . đời của hệ thống điều khiển trung tâm DCS. 16 2.1.2. Khái niệm DCS (Distributed Control System): 17 2.1.3. Phân loại các hệ DCS. 18 2.1.3.1. Các hệ DCS truyền thống. 18 2.1.3.2. Các hệ DCS trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập hệ thống DCS CENTUM CS3000, Báo cáo thực tập hệ thống DCS CENTUM CS3000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn