Văn bản: Cảnh ngày xuân

18 1,082 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 13:00

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng Năm học 2006 - Năm học 2006 - 2007 2007 Các thầy cô giáo đến dự hội thi Các thầy cô giáo đến dự hội thi giáo viên giỏi giáo viên giỏi Văn bản Văn bản : : Cảnh ngày Cảnh ngày xuân xuân ( ( Trích Trích Truyện Kiều Nguyễn Du ) Truyện Kiều Nguyễn Du ) Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân con én đ a thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Tà tà bóng ngả về tây, Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Chị em thơ thẩn dan tay ra về. B ớc dần theo ngọn tiểu khê B ớc dần theo ngọn tiểu khê Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng n ớc uốn quanh, Nao nao dòng n ớc uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang Bố cục : Chia làm 3 phần : Bố cục : Chia làm 3 phần : 1. 1. Bốn câu thơ đầu : Khung cảnh ngày xuân Bốn câu thơ đầu : Khung cảnh ngày xuân 2. Tám câu thơ tiếp : Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh. 2. Tám câu thơ tiếp : Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh. 3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về 3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về Bốn câu thơ đầu Bốn câu thơ đầu : : Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân con én đ a thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu m ơi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. ? Hai câu thơ đầu vừa gợi tả thời gian, vừa miêu tả không gian : A : Đúng B : Sai con én đ a thoi con én đ a thoi Thiều quang Thiều quang ngoài sáu m ơi ngoài sáu m ơi Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Phơngthảoliênthiênbích Phơngthảoliênthiênbích Lêchisổđiểmhoa Lêchisổđiểmhoa (Cỏ thơm liền với trời xanh. Trên cành lê có mấy bông hoa) (Cỏ thơm liền với trời xanh. Trên cành lê có mấy bông hoa) (Nhà thơ của Trung Quốc) (Nhà thơ của Trung Quốc) ? Hãy so sánh và cho biết nét sáng tạo của Nguyễn Du trong 2 câu thơ trên là gì ? trắng điểm một vài bông hoa. trắng điểm một vài bông hoa. ? Hãy nêu cảm nhận của em về bức tranh xuân của Nguyễn Du ? Tám câu thơ tiếp : Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay ? Nội dung chính của đoạn thơ là : ? Nội dung chính của đoạn thơ là : A. Cảnh lễ hội ngày xuân. A. Cảnh lễ hội ngày xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân về C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân về ? Cảnh lễ hội ngày xuân đ ợc giới thiệu vào thời gian cụ thể ? Cảnh lễ hội ngày xuân đ ợc giới thiệu vào thời gian cụ thể nào và đó là lễ hội gì ? nào và đó là lễ hội gì ? A. Tiết thanh minh với hội đạp thanh. A. Tiết thanh minh với hội đạp thanh. B. Tiết thanh minh với lễ tảo mộ. B. Tiết thanh minh với lễ tảo mộ. C. Cả A và B. C. Cả A và B. Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm ? Trong đoạn thơ nhà thơ đã sử dụng nhiều từ ghép là : ? Trong đoạn thơ nhà thơ đã sử dụng nhiều từ ghép là : Danh từ, động từ, tính từ : Danh từ, động từ, tính từ : A : Đúng A : Đúng B : Sai B : Sai Tám câu thơ tiếp : Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Chia nhóm : Chia nhóm : Nhóm 1: Tìm danh từ và nêu ý nghĩa. Nhóm 1: Tìm danh từ và nêu ý nghĩa. Nhóm 2: Tìm động từ và nêu ý nghĩa. Nhóm 2: Tìm động từ và nêu ý nghĩa. Nhóm 3: Tìm tính từ và nêu ý nghĩa Nhóm 3: Tìm tính từ và nêu ý nghĩa yến anh yến anh Chị em Chị em tài tử giai nhân tài tử giai nhân sắm sửa sắm sửa Dập dìu Dập dìu Gần xa Gần xa nô nức nô nức Tám câu thơ tiếp : Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức Gần xa nô nức yến anh yến anh Chị em Chị em sắm sửa sắm sửa bộ hành chơi xuân. bộ hành chơi xuân. Dập dìu Dập dìu tài tử giai nhân tài tử giai nhân Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngựa xe nh n ớc áo quần nh nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay ? Em hãy cảm nhận không khí của lễ hội qua ngòi ? Em hãy cảm nhận không khí của lễ hội qua ngòi bút miêu tả của Nguyễn Du ? bút miêu tả của Nguyễn Du ? [...]... phơi bóng vàng Dới cầu nớc chảy trong veo Bên cầu tơ liễu bóng chiều thớt tha Sen tàn cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân Bài tập về nhà : 1 Đọc thuộc lòng văn bản + Học ghi nhớ 2 Cảm nhận của em về nghệ thuật miêu tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong đoạn trích Cảnh ngày xuân 3 Soạn bài mới Kiều ở lầu Ngng Bích Trờng THCS đại Thắng Xin chân thành cảm ơn các thầy cô 2006 - 2007... quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang ? Hãy nêu cảm nhận của em về cảnh và ngời trong đoạn thơ ? Ghi nhớ : Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tơi đẹp, trong sáng đợc gợi lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình của Nguyễn Du Luyện tập : Hãy tìm những câu thơ khác trong truyện Kiều miêu tả cảnh thiên nhiên ? Hãy cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên trong câu thơ... Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm Ngổnưngangưgòưđốngưkéoưlên ưưưưThoiưvàngưvóưrắcưtroưtiềnưgiấyưbay ? Hãy nêu cảm nhận của em về lễ tảo mộ truyền thống của nhân dân ? Tà tà Sáu câu thơ cuối : thơ thẩn Tà tà bóng ngả về tây, thanh thanh Chị Naothơ thẩn dan tay ra về em nao Bớc nho theo ngọn tiểu khê dần nhỏ Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh Nao . : A. Cảnh lễ hội ngày xuân. A. Cảnh lễ hội ngày xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân về C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân. viên giỏi Văn bản Văn bản : : Cảnh ngày Cảnh ngày xuân xuân ( ( Trích Trích Truyện Kiều Nguyễn Du ) Truyện Kiều Nguyễn Du ) Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân con én đ a. cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về 3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về Bốn câu thơ đầu Bốn câu thơ đầu : : Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn bản: Cảnh ngày xuân, Văn bản: Cảnh ngày xuân, Văn bản: Cảnh ngày xuân, Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy ba, Sáu câu thơ cuối : Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn