Báo cáo thực tập tìm hiểu quá trình lắp đặt vận hành trạm BTS 3g

39 1,035 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 08:02

Báo cáo thực tập tìm hiểu quá trình lắp đặt vận hành trạm BTS 3g    LỜI MỞ ĐẦU  !"#$ %&'(")*+', /0'12345$ 637895:;<=> 5:"/#$ %)*?+ ! @ABC D2E 7F<@@2FG$'@H 3H@E7F< D F&-85%&H&;3I)*6+JK 2#L/H%@ "'L#>H$#( 34M"8 3I) N @I"E7FOP1F"@<34$E EQ"3Q"#@R@-S@RQRR2T3#$ %EU%R@ 58#G&M"IEV#$0$789+5$WL@ <"@M"5$)X@Y%34 FM" JEOP'UA&#9D F7 J @I"H)%#991 @Z$ JF#5%&+2G7,FE23H $[N\ F5]#@EF/8)+2M"$$ 789G2]#/#N^*_2F @'1 ) %J%5`a0E7FOP0Z$ J2]#Y63K $[N\OPR<;0,K#2bNJ%Z$ J2]#YK  E[N\OPc)34',3H7d:#+"N^*_R<;J %0e[\ffCg) N#1hi*+$jBCgB) \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "g *3akPH0N*\   CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITELCO */#N^*_ có trụ sở tại số 18 tập thể Bưu điện VT40, ngõ 1 Giảng Võ, phường Giảng Võ - Ba Đình – Hà Nội, chi nhánh tại Tp.HCm ở 7A nguyễn Trung Trực phường 5 quận Bình Thạnh. Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật phát triển hạ tầng viễn thông như: - Cung cấp dịch vụ kỹ thuật BSS, MSC GSM, và thiết bị truyền dẫn PDH, SDH - Cung cấp dịch vụ như kho bãi, vận chuyển, vật tư, thiết bị phụ phục vụ cho triển khai dự án - Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và ứng cứu trạm BSS, truyền dẫn - Cung cấp dịch vụ Tối ưu mạng di động Công ty hiện là đối tác của các nhà mạng lớn như Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile…để triển khai các dịch vụ kỹ thuật hạ tầng viễn thông. Ngoài ra, công ty cổ phần công nghệ ITELCO còn có bộ phận đo kiểm đã được bộ thông tin truyền thông chỉ định làm phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông. \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "B *3akN/Z"0E7FOP   CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 2.1. Giới thiệu chung 2.1.1. Lịch sử Như chúng ta đã biết, tính đến nay, thông tin di động đã phát triển qua các thế hệ khác nhau. Thế hệ thứ nhất 1G là thế hệ thông tin di động tương tự hoặc bán tương tự. Những hệ thống thông tin di động 1G cung cấp dịch vụ chủ yếu là thoại cũng như các dịch vụ liên quan đến thoại. Các hệ thống di động thế hệ thứ nhất được phát triển trong phạm vi quôc gia, những yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống không có hệ tiêu chuẩn phổ biến rộng rãi. Do vậy, các hệ thống thông tin di động 1G không có khả năng tương thích lẫn nhau. Hình 2.1: Lịch sử phát triển mạng tế bào Do yêu cầu thông tin di động ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu cần có một hệ thống thông tin di động toàn cầu. Các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế bắt đầu xây dựng hệ thống thông tin di động thứ hai 2G. Mục tiêu chủ yếu của hệ thống 2G là khả năng tương thích và đồng nhất trong môi trường quốc tế. Hệ thống phải có khả năng phục vụ trong một khu vực (ví dụ khu vưc châu Âu), mọi người sử dụng phải có khả năng truy nhập hệ thống ở bất kỳ nơi nào trong khu vực. Theo quan điểm người sử dụng, hệ thống 2G hấp dẫn hơn hệ thống 1G bởi vì ngoài dịch vụ thoại truyền thống, hệ thống này còn có khả năng cung cấp một số dịch vụ truyền dữ liệu và các dịch vụ bổ xung khác. Do \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "O *3akN/Z"0E7FOP   các tiêu chuẩn chỉ thực hiện được trong phạm vi khu vực, nên khái niệm thông tin di động toàn cầu không thực hiện được và trên thị trường tồn tại một số hệ thống di động 2G, tiêu biểu như: GSM, IS 95 và PDC. Trong đó, hệ thống GSM được phổ biến rộng rãi nhất. EOPtN 7uRR "@R@2@v2&(-"M"> @E7F@#w# 0L72@E72@@EtL7 2xR"2]"JL)))v)OPV#L"12 %E%E5!)h1OP!FE K# "7@@@5$'@H1BP")%EM" '@HBPB)yP2@#w# 0K$72"J LV234"@@L!-"@18!-"@"7%D$1 F5$")QHOP$V#%"&@5$ $789"#3a3EV234"@zJL7R@ V234 0J'1z*$78988@tPq\vz^u"2z7R@ ' R"zhuR7'"R'z))) Có thể nói rằng, khái niệm ITM-2000 (trước đây gọi là FPMLTS) được ITU đưa ra theo mô hình từ trên xuống. Trước tiên, các yêu cầu về dịch vụ và chất lượng được đưa ra, sau đó các tổ chức chuẩn hoá và các nhà công nghiệp, khai thác sẽ tiến tới thiết kế mạng đáp ứng yêu cầu này. 2.1.2. Những yêu cầu đối với hệ thống 3G Một số yêu cầu chính về ITM-2000 được ITU đề ra như sau: • Tốc độ truyền dữ liệu cao 144kbps hoặc 384kbps cho vùng phủ rộng ngoài trời và 2Mbps cho vùng phủ hẹp trong nhà. • Chất lượng thoại tương đương mạng hữu tuyến. • Hỗ trợ cả dịch vụ chuyển mạch kênh và gói, truyền dữ liệu không đối xứng. • Có thể cung cấp cả dịch vụ di động và cố định. • Có khả năng chuyển vùng quốc gia và quốc tế, hỗ trợ cấu trúc cell nhiều lớp. • Cơ cấu tính cước mới theo dung lượng truyền thay cho thời gian như hiện nay. Thế hệ 3G gồm có các kỹ thuậtk{u*Xst{7R-"7*Xsv5%|XX NXu*XstNRX'@*Xsv5%NXX)9!M"NuBCCC2=#@ $!-"@2!2EH"'x79$789" 0 ! \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "} *3akN/Z"0E7FOP   #E&HH23234-:g}}~-•' @. F2!& B-#' @.8"#3a) 2.2. Các hướng phát triển lên 3G 2.2.1. Hướng sử dụng công nghệ WCDMA {*Xs2F!>7FOPM"NuBCCC34#$ % M&D*€H9+@#w#$EV#5L% .@%• 40789@E789"#3a)*$E {*Xs34G7,7," !a'DEP\K79a'DE'‚ M"$5"$EP\)ƒ$ J#$ %:P\2!{*XsZ" $"@E "%34] @'ai'"k hJB)BkQuá trình phát triển lên 3G theo nhánh sử dụng công nghệ WCDMA GSMkN @"@E!-"@P\'x793I 072 %E5!1G(H1F„f5-•')X@'(w#:'x79 R R3x2!3I 0727F"a", &@V',#$ %<-8$$Z$V#EI%&5&E P\) GPRSkV#$5&1'12%EH1F 02!H gjgB~-#'t1F'12?v• 4"@(R RN*q•q…ByIK 3I$5%$789'12M"P\)*+4#Pqe\@E P\E2FZ$ JaL)F#$5R !"@7& 7@Pqe\@#w#w#5!'12342K#28 J 3H1HF '1 E7F)*AE2†P\34E@:$5&1%E5! 34D F-W$!@$=%E'12P"R‡"H34 ;2PP\\P\)Pqe\2FL#$#<34>@$@@H$ "@7D F%%ˆ2!OP0V =E2†) EDGE: h1ByP&#R@1HP\2^XP^tBjyPv)^XP^$#79 #3a#$#0&rq\~021FM"P\2!O2)^XP^22‰ 3D1H#$ %P\?V##0D E1)&^XP^ 345&4#.HPqe\J534;2^Pqe\)N1F1"1H ^Pqe\5'x79Lr5RI"2Or}5-#') \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "y *3akN/Z"0E7FOP   WCDMA: {*Xst{7R-"7*@7RX'@2#2RsR''v2F  K#&34#$ %ED*€)h1@EF D&F|XXŠNXX7," !5`K L#/• ,&#tX\\\uX R \RZRR\#R v'x791F#Or}#'-! @-yh‹) {*Xs• 4 ;ŒL789%E5!%E1F "@L-L@',@EFiI$789•4#H&F@E FD(ZL"@V)ha"{*Xs%• 4$1F'12 5$"7," !M90?1F) HSDPAthu\#RR7X@‡25q"5RsR''u* K#3I G11F"@)2F-3H&W"@1F5LM"E7 F&-@&(ON\)h\Xqs5A34-&&32F F&O)yP)hE1F7,23IG1M"h\Xqs2g)rO)f j)Bg})}-•')h\Xqs34&5&@(79789723k 789a-L3L###1R"2z7893a$3 J7‡R-  K#'R R  J#9ia'D72z789\ R") 2.2.2. Hướng sử dụng công nghệ CDMA 2000 CDMA2000, là thế hệ kế tiếp của các chuẩn 2G CDMA và IS-95. Các đề xuất củ" CDMA2000 nằm bên ngoài khuôn khổ GSM tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. CDMA2000 được quản lý bởi 3GPP2, là tổ chức độc lập với 3GPP. Có nhiều công nghệ truyền thông khác nhau được sử dụng trong CDMA2000 bao gồm 1xRTT, CDMA2000-1xEV-DO1xEV-DV)CDMA 2000 cung cấp tốc độ dữ liêu từ 144 kbit/s tới trên 3 Mbit/s. Chuẩn này đã được chấp nhận bởi ITU) hJB)Oƒ$ J#$ %2!OPR@$*XsBCCC IS-95B: \u„y["*Xs_R34@27FByP F$#$ %*XsBCCC2F!>5$2@E@#w# V#789'121F2!&ggy~-#') CDMA 2000 1xRTT: P"@EM"*XsBCCC34;2gGeNN"?2 gG^QuX_34&5&WL7234@EM"\u„y[%• 4 5L 0'12D1F?2!HOCjB~-#')N!$&-8 13aEM"gGH?@#w#1F'12?2!H gyOf5-#') \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "f *3akN/Z"0E7FOP   CDMA 2000 1xEV-DO: gG^QuX_34J:hXethX"" e"RvM"ƒ"2@34V#KH!32F!> 7FOP@$rBCCg-$@@',#$ %M"L#$# a'"1H 0'12 !-)!2‰a-LM" 12"$789@E789'121F"@@$' "5$")gG^QuX_%34GR3FE'12bG&#ic !F'" !)%&$F;:"@E:"'1 2 !V =bG&#ic$&-8@EFDB&FgG gG^QuX_) CDMA 2000 1xEV-DV: N @gG^QuX_',73:"0!7@ ',#-18!7@@E!7@'12)X@ *XPt#$ %*Xsv5D#"(-"M"*XsBCCC-W$ 3"$789@E'12Z"0?7.F'"gByh‹&# 97 J',3a+34HgGeNN)N1F'12,EM"3I'x 792!HOg-#'3a(H5+3H72O)„}C- @ 5@LI"gBy') CDMA 2000 3x(MC- CDMA ):*XsBCCCOG"OGeNN0K#&',2,"; "'"-" @VJ&*XsBCCC34;2*u *Xst2" R vFNu* @NuBCCC)*2!Z" &'x79O'"gG%1F'1234&5&@7L yh‹tiO5!gBy‹v)\,2,";"'"?$#79 34 @ 07d3IG1)3I2! L#/ ,&#13 {*XsH1F#aV#aF+Ofrf}#'tO2gBBrr#'v 2.3. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS WCDMA UMTS hỗ trợ cả kết nối chuyển mạch kênh lẫn chuyển mạch gói: đến 384 Mbps trong miền CS và 2Mbps trong miền PS. Các kết nối tốc độ cao này đảm bảo cung cấp một tập các dich vụ mới cho người sử dụng di động giống như trong các mạng điện thoại cố định và Internet. Các dịch vụ này gồm: điện thoại có hình (Hội nghị video), âm thanh chất lượng cao (CD) và tốc độ truyền cao tại đầu cuối. Một tính năng khác cũng được đưa ra cùng với GPRS là "luôn luôn kết nối" đến Internet. UMTS cũng cung cấp thông tin vị trí tốt hơn và vì thế hỗ trợ tốt hơn các dịch vụ dựa trên vị trí. Một mạng UMTS bao gồm ba phần: thiết bị di động (UE: User Equipment), mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Network), mạng lõi (CN: Core Network) (xem hình 1.8). UE bao gồm ba thiết bị: thiết bị đầu cuối (TE), thiết bị di động (ME) và module nhận dạng thuê bao UMTS (USIM: UMTS Subscriber Identity Module). UTRAN gồm các hệ thống mạng vô tuyến (RNS: Radio Network System) và mỗi RNS bao gồm RNC (Radio Network \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "j *3akN/Z"0E7FOP   Controller: bộ điều khiển mạng vô tuyến) và các nút B nối với nó. Mạng lõi CN bao gồm miền chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói và HE (Home Environment: Môi trường nhà). HE bao gồm các cơ sở dữ liệu: AuC (Authentication Center: Trung tâm nhận thực), HLR (Home Location Register: Bộ ghi định vị thường trú) và EIR (Equipment Identity Register: Bộ ghi nhận dạng thiết bị). hJB)}k~& =EN\7.{*Xs 2.3.1. Khối UE UE (User Equipment: thiết bị người sử dụng) là đầu cuối mạng UMTS của người sử dụng. Có thể nói đây là phần hệ thống có nhiều thiết bị nhất và sự phát triển của nó sẽ ảnh hưởng lớn lên các ứng dụng và các dịch vụ khả dụng. Giá thành giảm nhanh chóng sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng mua thiết bị của UMTS. Điều này đạt được nhờ tiêu chuẩn hóa giao diện vô tuyến và cài đặt mọi trí tuệ tại các card thông minh. 2.3.1.1. Các đầu cuối (TE) Vì máy đầu cuối bây giờ không chỉ đơn thuần dành cho điện thoại mà còn cung cấp các dịch vụ số liệu mới, nên tên của nó được chuyển thành đầu cuối. Các nhà sản xuất chính đã đưa ra rất nhiều đầu cuối dựa trên các khái niệm mới, nhưng trong thực tế chỉ một số ít là được đưa vào sản xuất. Mặc dù các đầu cuối dự kiến khác nhau về kích thước và thiết kế, tất cả chúng đều có màn hình lớn và ít phím hơn so với 2G. Lý do chính là để tăng cường sử dụng đầu cuối cho nhiều dịch vụ số liệu hơn và vì thế đầu cuối trở thành tổ hợp của máy thoại di động, modem và máy tính bàn tay. Đầu cuối hỗ trợ hai giao diện. Giao diện Uu định nghĩa liên kết vô tuyến (giao diện WCDMA). Nó đảm nhiệm toàn bộ kết nối vật lý với mạng UMTS. Giao diện thứ hai là giao diện Cu giữa UMTS IC card (UICC) và đầu cuối. Giao diện này tuân theo tiêu chuẩn cho các card thông minh. \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "r *3akN/Z"0E7FOP   Mặc dù các nhà sản xuất đầu cuối có rất nhiều ý tưởng về thiết bị, họ phải tuân theo một tập tối thiểu các định nghĩa tiêu chuẩn để các người sử dụng bằng các đầu cuối khác nhau có thể truy nhập đến một số các chức năng cơ sở theo cùng một cách. Các tiêu chuẩn này gồm: • Bàn phím (các phím vật lý hay các phím ảo trên màn hình) • Đăng ký mật khẩu mới • Thay đổi mã PIN • Giải chặn PIN/PIN2 (PUK) • Trình bầy IMEI • Điều khiển cuộc gọi Các phần còn lại của giao diện sẽ dành riêng cho nhà thiết kế và người sử dụng sẽ chọn cho mình đầu cuối dựa trên hai tiêu chuẩn (nếu xu thế 2G còn kéo dài) là thiết kế và giao diện. Giao diện là kết hợp của kích cỡ và thông tin do màn hình cung cấp (màn hình nút chạm), các phím và menu. 2.3.1.2. UICC UMTS IC card là một card thông minh. Điều mà ta quan tâm đến nó là dung lượng nhớ và tốc độ bộ xử lý do nó cung cấp. Ứng dụng USIM chạy trên UICC. 2.3.1.3. USIM Trong hệ thống GSM, SIM card lưu giữ thông tin cá nhân (đăng ký thuê bao) cài cứng trên card. Điều này đã thay đổi trong UMTS, Modul nhận dạng thuê bao UMTS được cài như một ứng dụng trên UICC. Điều này cho phép lưu nhiều ứng dụng hơn và nhiều chữ ký (khóa) điện tử hơn cùng với USIM cho các mục đích khác (các mã truy nhập giao dịch ngân hàng an ninh). Ngoài ra có thể có nhiều USIM trên cùng một UICC để hỗ trợ truy nhập đến nhiều mạng. USIM chứa các hàm và số liệu cần để nhận dạng và nhận thực thuê bao trong mạng UMTS. Nó có thể lưu cả bản sao hồ sơ của thuê bao. Người sử dụng phải tự mình nhận thực đối với USIM bằng cách nhập mã PIN. Điểu này đảm bảo rằng chỉ người sử dụng đích thực mới được truy nhập mạng UMTS. Mạng sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ cho người nào sử dụng đầu cuối dựa trên nhận dạng USIM được đăng ký. 2.3.2. Mạng truy nhập vô tuyến UMTS UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network: Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS) là liên kết giữa người sử dụng và CN. Nó gồm các phần tử đảm bảo các cuộc truyền thông UMTS trên vô tuyến và điều khiển chúng. \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "„ *3akN/Z"0E7FOP   UTRAN được định nghĩa giữa hai giao diện. Giao diện Iu giữa UTRAN và CN, gồm hai phần: IuPS cho miền chuyển mạch gói và IuCS cho miền chuyển mạch kênh; giao diện Uu giữa UTRAN và thiết bị người sử dụng. Giữa hai giao diện này là hai nút, RNC và nút B. 2.3.2.1. RNC RNC (Radio Network Controller) chịu trách nhiệm cho một hay nhiều trạm gốc và điều khiển các tài nguyên của chúng. Đây cũng chính là điểm truy nhập dịch vụ mà UTRAN cung cấp cho CN. Nó được nối đến CN bằng hai kết nối, một cho miền chuyển mạch gói (đến GPRS) và một đến miền chuyển mạch kênh (MSC). Một nhiệm vụ quan trọng nữa của RNC là bảo vệ sự bí mật và toàn vẹn. Sau thủ tục nhận thực và thỏa thuận khóa, các khoá bảo mật và toàn vẹn được đặt vào RNC. Sau đó các khóa này được sử dụng bởi các hàm an ninh f8 và f9. RNC có nhiều chức năng logic tùy thuộc vào việc nó phục vụ nút nào. Người sử dụng được kết nối vào một RNC phục vụ (SRNC: Serving RNC). Khi người sử dụng chuyển vùng đến một RNC khác nhưng vẫn kết nối với RNC cũ, một RNC trôi (DRNC: Drift RNC) sẽ cung cấp tài nguyên vô tuyến cho người sử dụng, nhưng RNC phục vụ vẫn quản lý kết nối của người sử dụng đến CN. Vai trò logic của SRNC và DRNC được mô tả trên hình 1.9. Khi UE trong chuyển giao mềm giữa các RNC, tồn tại nhiều kết nối qua Iub và có ít nhất một kết nối qua Iur. Chỉ một trong số các RNC này (SRNC) là đảm bảo giao diện Iu kết nối với mạng lõi còn các RNC khác (DRNC) chỉ làm nhiệm vụ định tuyến thông tin giữa các Iub và Iur. Chức năng cuối cùng của RNC là RNC điều khiển (CRNC: Control RNC). Mỗi nút B có một RNC điều khiển chịu trách nhiệm cho các tài nguyên vô tuyến của nó. Hình 2.5. Vai trò logic của SRNC và DRNC 2.3.2.2. Nút B Trong UMTS trạm gốc được gọi là nút B và nhiệm vụ của nó là thực hiện kết nối vô tuyến vật lý giữa đầu cuối với nó. Nó nhận tín hiệu trên giao diện Iub từ RNC và chuyển nó vào tín hiệu vô tuyến trên giao diện Uu. Nó cũng thực hiện một số \QNhkPlmNhnho pqkXCrQNsg N "gC [...]... đến 32 cảnh báo bên ngoài SAU không bao gồm trong khối chính, nhưng được lắp đặt trong một DF-OVP bên ngoài và được kết nối khối chính bằng cáp SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 27 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động CHƯƠNG IV: QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ TÍCH HỢP ĐỂ ĐƯA BTS VÀO HOẠT ĐỘNG 4 4.1 Qúa trình lắp đặt khối chính MU 4.1.1 Khoảng cách lắp đặt Việc lắp đặt cuối cùng... các RNC, nhưng trong quá trình phát triển nhiều tính năng mới được bổ sung Giao diện Iub Giao diện Iub nối nút B và RNC Khác với GSM đây là giao diện mở SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 14 Chương III: Cấu trúc chức năng các thành phần của trạm BTS 3G CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TRẠM BTS 3G Bài báo cáo này sẽ đề cập đến trạm BTS 3G dùng RBS6601 3.1 Tổng quát về RBS 6601 3.1.1... THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 31 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động Hình 4.6: Đặt địa chỉ IP và kết nối đến RBS 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Chạy OAM Access Configuration Bước 1: Tại Element Manager, vào Tools -> O&M Access Configuration SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 32 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động Hình 4.7: O&M Access... Cấu trúc chức năng các thành phần của trạm BTS 3G • Điều kiện vòng lặp mở: Cảnh báo được kích hoạt khi công tắc đóng bị mở (tình trạng cảnh báo mặc định) 3.6.2 Cổng gắn liền dành cho cảnh báo bên ngoài Khối chính cung cấp cổng gắn liền cho tám cảnh báo bên ngoài Bảng 3.5 liệt kê một số đặc điểm chính liên quan đến việc xử lý của cảnh báo bên ngoài trong khối chính Bảng 3.5 :Cảnh báo ngoài và đặc tính... vô tuyến 3.3 Yêu cầu lắp đặt 3.3.1 Lắp đặt khối chính Khối chính cao 1.5 U và có thể được lắp đặt trên hoặc dưới sắp xếp trong một khung 19 inch phù hợp với IEC 60297 Hai khối chính có thể được lắp đặt trực tiếp lên trên nhau Khoảng cách tối thiểu phía sau của khối chính với phía sau giá đỡ bức tường là 50 mm cho thoát khí Nếu các khung được trang bị một cánh cửa, khoảng cách tối thiểu 50 mm giữa phía... thiểu 50 mm ở phía trước và 50 mm đằng sau khối chính Khung di động có thể được đặt trong ba vị trí để đảm bảo rằng khối chính được lắp đặt đúng vị trí trong giá đỡ Hình 4.1: Khoảng cách lắp đặt MU 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 Nối đất Sản phẩm không nối đất có nguy cơ bị hư hỏng do quá áp hoặc quá dòng Luôn luôn nối đất các sản phẩm theo hướng dẫn SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 28 Chương IV: Quá trình. .. Trang 28 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động Hình 4.2 : Nối đất cho MU 4.1.3 Đấu cảnh báo ngoài Hình 4.3: Đấu cảnh báo ngoài 4.1.4 Kết nối cáp quang từ RRU Kết nối cáp quang từ RRU: • Sector A, kết nối tại A • Sector B, kết nối tại B • Sector C, kết nối tại C SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 29 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động Hình 4.4:... (GSM) 3.6 Cảnh báo Phần này mô tả trong cảnh báo ngoài ngoài gắn liền và cảnh báongoài có sẵn khi RBS được kết nối với một SAU tùy chọn 3.6.1 Quy trình lắp đặt Khối chính cung cấp cổng gắn liền dành cho cảnh báo bên ngoài và hỗ trợ kết nối đến một SAU tùy chọn bên ngoài Mỗi cảnh báo có thể được cấu hình để được kích hoạt bởi các điều kiện cảnh báo sau: • Điều kiện vòng lặp đóng: Cảnh báo được kích hoạt... nối đất được đặt ở mặt sau của khối chính và bao gồm của một vít M8, đai ốc và vòng đệm như thể hiện trong hình 3.6 SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 19 Chương III: Cấu trúc chức năng các thành phần của trạm BTS 3G Hình 3.6: Giao diện nối đất 3.4.2 Vị trí B – Giao diện báo động gắn liền bên ngoài Khối chính hỗ trợ 8 cổng báo động gắn liền cho khách hàng cụ thể báo động bên ngoài Một báo động có... qua khối SIU Từ SIU đến Metro có thể sử dụng 1 đường Ethernet hoặc 1 cổng kết nối quang Hình 4.5: Kết nối từ RBS đến SIU và Metro 4.2 Quá trình tích hợp đưa BTS vào hoạt động SVTH: NGUYỄN THẾ HẬU LỚP: D08VTA1 Trang 30 Chương IV: Quá trình lắp đặt và tích hợp để đưa BTS vào hoạt động 4.2.1 Chuẩn bị: • Windows (2000, XP hoặc 7) • Phần mềm Java Runtime Environment -JRE 1.5 • Hyper Terminal • Element manager .   CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TRẠM BTS 3G Bài báo cáo này sẽ đề cập đến trạm BTS 3G dùng RBS6601 3.1. Tổng quát về RBS 6601 3.1.1. Giới thiệu e[ffCg2g#!-LM"7Ae[fCCC,. Yêu cầu lắp đặt 3.3.1. Lắp đặt khối chính Khối chính cao 1.5 U và có thể được lắp đặt trên hoặc dưới sắp xếp trong một khung 19 inch phù hợp với IEC 60297. Hai khối chính có thể được lắp đặt trực. diện báo động gắn liền bên ngoài Khối chính hỗ trợ 8 cổng báo động gắn liền cho khách hàng cụ thể báo động bên ngoài. Một báo động có thể được kích hoạt bởi một điều kiện mở hoặc đóng. Các báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tìm hiểu quá trình lắp đặt vận hành trạm BTS 3g, Báo cáo thực tập tìm hiểu quá trình lắp đặt vận hành trạm BTS 3g, Bảng 3.1 Kích thước khối MU RBS 6601, Hình 4.4: Kết nối quang từ RRU

Từ khóa liên quan