bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

11 1,178 1
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 TIẾT: ĐẠI SỐ BÀI 7: BÀI 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐẲNG THỨC 1 1 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Viết các Viết các đ đ a thức sau d a thức sau d ư ư ới dạng tích hoặc luỹ thừa ới dạng tích hoặc luỹ thừa b) x b) x 2 2 - 2 - 2 44x- xa) 2 + ( ) 22 2x −= 22 .2x - x 22 += 2 2)-(x = ( ) ( ) 2x2x +−= c) 1 - 8x c) 1 - 8x 3 3 = 1 - (2x) = 1 - (2x) 3 3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x = (1 - 2x)( 1+2x+4x 2 2 ) ) b) x b) x 2 2 - 2 - 2 44x- xa) 2 + ( ) 22 2x −= 22 .2x - x 22 += 2 2)-(x = ( ) ( ) 2x2x +−= c) 1 - 8x c) 1 - 8x 3 3 = 1 - (2x) = 1 - (2x) 3 3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x = (1 - 2x)( 1+2x+4x 2 2 ) ) 1. 1. Vớ dụ: Vớ dụ: phân tích đa thức thành nhõn tử phân tích đa thức thành nhõn tử Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Cách làm như các ví dụ trên gọi là Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức ?1 ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức thành nhân tử = ( x + 1 ) = ( x + 1 ) 3 3 a) x a) x 3 3 + 3x + 3x 2 2 + 3x + 1 + 3x + 1 b) ( x + y ) b) ( x + y ) 2 2 - 9x - 9x 2 2 = ( x + y ) = ( x + y ) 2 2 - ( 3x ) - ( 3x ) 2 2 = ( y - 2x)( 4x + y ) = ( y - 2x)( 4x + y ) = (x + y - 2x)( x + y +3x) = (x + y - 2x)( x + y +3x) = x = x 3 3 +3.x +3.x 2 2 .1 + 3.x.1 .1 + 3.x.1 2 2 + 1 + 1 3 3 ?2 ?2 Tính nhanh: Tính nhanh: 105 105 2 2 - 25 - 25 2 ) 6 9a x x+ + 2 ) 10 25b x x− − 3 1 ) 8 8 c x − Bài toán 1: Phân tích đa thức thành nhân tử Bài toán 1: Phân tích đa thức thành nhân tử d ) d ) (2n + 5) (2n + 5) 2 2 - 25 - 25 = ( x + 3 ) = ( x + 3 ) 2 2 = - ( x = - ( x 2 2 - 10x + 25 ) = - ( x - 5 ) - 10x + 25 ) = - ( x - 5 ) 2 2 = ( 2x ) = ( 2x ) 3 3 - ( ) - ( ) 3 3 = (2x - )( 4x = (2x - )( 4x 2 2 + x + ) + x + ) 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 = (2n + 5) = (2n + 5) 2 2 – 5 – 5 2 2 = 2n(2n +10) = 2n(2n +10) = 4n(n + 5) = 4n(n + 5) (2n + 5) (2n + 5) 2 2 - 25 - 25 = (2n + 5) = (2n + 5) 2 2 – 5 – 5 2 2 = 2n(2n +10) = 2n(2n +10) = 4n(n + 5) = 4n(n + 5) Nếu n là số nguyên thì Nếu n là số nguyên thì đa thức (2n+5) đa thức (2n+5) 2 2 – 25 – 25 chắc chắn chia hết cho chắc chắn chia hết cho số tự nhiên nào? số tự nhiên nào? (2n + 5) (2n + 5) 2 2 - 25 - 25 = (2n + 5) = (2n + 5) 2 2 – 5 – 5 2 2 = 2n(2n +10) = 2n(2n +10) = 4n(n + 5) = 4n(n + 5) 2. Áp dụng 2. Áp dụng Ví dụ: Ví dụ: chứng minh rằng (2n+5) chứng minh rằng (2n+5) 2 2 – 25 chia hết cho 4 với mọi số – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n nguyên n Ta thấy 4n(n+5) chia hết cho 4 nên (2n + 5) Ta thấy 4n(n+5) chia hết cho 4 nên (2n + 5) 2 2 – 25 chia hết cho 4 – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n với mọi số nguyên n Để chứng minh một biểu thức A Để chứng minh một biểu thức A chia hết cho một số n ta có thể phân tích chia hết cho một số n ta có thể phân tích biểu thức A ra thành nhân tử sao cho biểu thức A ra thành nhân tử sao cho trong các nhân tử của A có thừa số n. trong các nhân tử của A có thừa số n. a) 2 – 25x a) 2 – 25x 2 2 = 0 = 0 2 2 ( 2) (5x) 0− = ( 2 5x).( 2 5x) 0− + = hoặc hoặc 2 1 (x ) 0 2 − = 1 x 2 ⇒ = 2 5x 0− = hoặc hoặc 2 5x 0+ = Bài toán 2: Bài toán 2: Tìm x, biết Tìm x, biết 2 x 5 ⇒ = 2 x 5 = − 2 1 b. x x 0 4 − + = Bài toán 3: Bài toán 3: Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức thành nhân tử a) a) x x 16 16 – 1 – 1 b) b) n n 3 3 - n - n Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn về nhà - Ghi nhớ nội dung 7 hằng đẳng thức đáng Ghi nhớ nội dung 7 hằng đẳng thức đáng nhớ nhớ - Làm các bài tập còn lại trong sách giáo Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập khoa và sách bài tập - Đọc trước nội dung bài: “ Đọc trước nội dung bài: “ phân tích đa thức phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử hạng tử ” ” . phân tích đa thức thành nhân phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức ?1 ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 8 TIẾT: ĐẠI SỐ BÀI 7: BÀI 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG. tích đa thức thành nhõn tử Phân tích đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Cách làm như các ví dụ trên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn