Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 3 phương trình đường thẳng trong không gian

21 604 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:03

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG T.H.P.T (P) : Ax + By + Cz + D = 0 Với A 2 +B 2 +C 2 ≠0 (Q) :A’x +B’y +C’z +D’ = 0 Với A’ 2 +B’ 2 +C’ 2 ≠0 Xét vị trí tương đối của hai mặt phẳng? Cho hai mặt phẳng Trong không gian, hai mặt phẳng có ba vị trí tương đối: KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: d Q P 1) ' P Q n kn D kD  =   ≠   uur uur 3) P Q n kn ≠ uur uur ' 2) P Q n kn D kD  =   =   uur uur P P Q Q KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi thêm : 1/Nhắc lại phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng Oxy ? 1/ Phương trình tham số: 0 1 0 2 x x a t y y a t = +   = +  0 0 ( ; ) ( )M x y ∈ ∆ 1 2 ; ( ; )a a a= r Đáp án: trong đó là VTCP 2 3 2 x t y t = −   = − +  a r ∆ 2/ Điểm M(2,-3) và vec tơ chỉ phương = (-1,2) a r ∈∆ 2/ Tìm một vec tơ chỉ phương và một điểm M thuộc đường thẳng có phương trình tham số: ( ) 2 2 1 2 0a a + ≠ Tiết 33 - § 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I . Phương trình tham số của đường thẳng II. Điều kiện để hai đường thẳng song song , cắt nhau , chéo nhau Giải các bài toán liên quan đến phương trình đường thẳng a r O x y ∆ 'a ur z y x O ' a uuur a r ∆ Hãy nhắc lại định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng ? Vectơ khác được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng nếu nó có giá song song hoặc nằm trên đường thẳng ấy. a r 0 r Tiết 33 - §3:Phương trình đường thẳng trong không gian Nêu các yếu tố xác định phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong mặt phẳng? u r O x y M Ta cần vec tơ chỉ phương và một điểm thuộc đường thẳng. Tiết 33 - §3:Phương trình đường thẳng trong không gian ∆ Theo em ta cần những yếu tố nào để xác định được một ñường thẳng trong không gian ? O x y z Tiết 35 - §3:Phương trình đường thẳng trong không gian Trong không gian cho vectơ , có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và song song với giá của vec tơ ? 0a ≠ r r a r Có một đường thẳng đi qua M và song song với giá của vec tơ r a Ta cần vec tơ chỉ phương và một điểm thuộc đường thẳng. a r ∆ M Bài toán : GIẢI ( ) 0 0 0 , , o M M x x y y z z = − − − uuuuuur Điểm cùng phương với a r 0 ,⇔ = ∈ℜ uuuuuur r M M ta t 0 M M M ∈ ∆ ⇔ uuuuuur 0 1 0 2 0 3 x x ta y y ta z z ta − =   ⇔ − =   − =  hay 0 1 0 2 0 3 x x ta y y ta z z ta = +   = +   = +  x y z O M 0 M a r Ta có: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng đi qua điểm M 0 (x 0 ,y 0 ,z 0 ) và nhận làm vec tơ chỉ phương. Hãy tìm điều kiện cần và đủ để điểm M(x,y,z) nằm trên . 1 2 3 ( ; ; )a a a a = r ∆ ∆ ∆ Đây là điều kiện cần vả đủ để điểm M(x;y;z) nằm trên ∆ Tiết 33 - §3:Phương trình đường thẳng trong không gian Tiết 35: - § 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Trong không gian Oxyz cho đường thẳng đi qua nhận làm vectơ chỉ phương. Điều kiện cần và đủ để điểm M(x; y; z) nằm trên là có một số thực t sao cho : ∆ 0 1 0 2 0 3 x x a t y y a t z z a t = +   = +   = +  0 0 0 ( ; ; )M x y z 1 2 3 ( ; ; )a a a a = r I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG: 1. Định lý ∆ ( ) 2 2 2 1 2 3 0a a a + + ≠ [...]... 33 : - § 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG: 1 Định lý 2 Định nghĩa Phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm r M ( x0 ; y0 ; z0 ) và có vectơ chỉ phương a = (a1;a 2 ;a 3 ) có dạng: x = x0 + a1t   y = y 0 + a2 t z = z + a t 0 3  với t : tham số Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham số Ví dụ 1: Viết phương. .. a = ( -3; 0;4) r = = a1 a2 a3 C M(1;2;0) vµ a = ( -3; 0; 4) r (a1 ; a2 ; a3 ≠ 0) D M( -3; 0; 4) vµ a = (1; 2; 0) Phương trình chính tắc : Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham số Bài tập củng cố Bài tập 3 : Cho đường thẳng d có của đường thẳng: Đường thẳng : - Đi qua Mo(xo;yo;zo) Có véc tơ chỉ phương uu r aa = ( a1;a2;a3) - phương trình chính tắc : x −1 y z 3 = =... ; a2 ; a3 ≠ 0) tham x = −5 + t số:   y = 3 − 2t z = 1 + 3t  a)Hãy tìm một vec tơ chỉ phương và Hãy viết thuộc đường thẳng trên b) một điểmphương trình chính tắc của đường thẳng d Giải: a )Đường thẳng d đi qua điểm r M(-5 ,3, 1) và cóavtcp1, −2 ,3) =( b) Đường thẳng d có phương trình chính tắc là: x + 5 y − 3 z −1 = = 1 −2 3 Tiết 35 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham... Từ phương trình tham số khử t , ta được : y − y0 x − x0 ; t= t= a2 a1 z − z0 ; t= a3 (a1 ; a2 ; a3 ≠ 0) x − x0 y − y0 z − z0 ⇒ = = a1 a2 a3 Đây chính là phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham số Ví dụ 3: Viết phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ qua A(1; -2; 0) đi của đường thẳng: và vuông góc với mặt phẳng Đường thẳng. .. ; a3 ≠ 0) = = 2 −4 6 Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham số Phiếu học tập 2: Cho đường thẳng d có phương trình của đường thẳng: Đường thẳng : - Đi qua Mo(xo;yo;zo) Có véc tơ chỉ phương uu r aa = ( a1;a2;a3) - Thì phương trình tham số : x = x0 + a1t   y = y0 + a2t ( t: tham số) z = z + a t 0 3  Phương trình chính tắc : x − x0 y − y0 z − z0 = = a1 a2 a3 (a1... trình của đường thẳng: tham số của đường thẳng ∆ đi Đường thẳng : qua điểm M(1,-2 ,3) và có r - Đi qua Mo(xo;yo;zo) vectơ chỉ phương a = (2 ;3; -4) - Có véc tơ chỉ phương r a = ( a1;a2;a3) Thì phương trình tham số : { x = xo + a1t y = y o + a2t z = zo + a3t ( t là tham số) Giải Phương trình tham số của đường thẳng ∆ x = 1 + 2t   y = −2 + 3t z = 3 − 4t  là: Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong. .. số của đường thẳng AB là: x = 2 +t  y = 4t z =−3t  A Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian I/ Phương trình tham số Phiếu học tập 1: của đường thẳng: Từ phương trình tham số của Đường thẳng : - Đi qua Mo(xo;yo;zo) - Có véc tơ chỉ phương r a = ( a1;a2;a3) Thì phương trình tham số : { x = xo + a1t y = y o + a2t z = zo + a3t ( t là tham số) đường thẳng ∆ với a1, a2, a3 đều khác 0... trong không gian I/ Phương trình tham số Ví dụ 2: Viết phương trình của đường thẳng: tham số của đường thẳng AB Đường thẳng : với A(1; -4 ;3) và B (2; 0; 0) - Đi qua Mo(xo;yo;zo) Giải: - Có véc tơ chỉ phương B Đường thẳng AB có r vectơ chỉ phương a = ( a ;a ;a ) uuur 1 2 3 Thì phương trình tham số : { x = xo + a1t y = y o + a2t z = zo + a3t ( t là tham số) AB = ( 1; 4 ; − 3) Phương trình tham số của đường. .. x = + tham số1là: t a1 a2 a3 (a1 ; a2 ; a3 ≠ 0)   y = 2t z = 3 − t  Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập củng cố Viết phương trình tham số của đường thẳng có phương trình chính tắc là: x −1 y − 2 z − 3 = = 2 −4 5 Đáp số:  x = 1 + 2t Đường thẳng trên có phương trình tham số là: y = 2 − 4t   z = 3 + 5t  Bài tập về nhà: 1,2 SGK ... chỉ phương Thì phương trình tham số : b) một viết phương trình thẳng trên và Hãy điểm thuộc đườngtham số x = x0 + a1t của đường thẳng  Đáp số :  y = y0 + a2t ( t: tham số) d a )Đường thẳng d đi qua điểm z = z + a t 0 3  M(1;0 ;3) và có vectơ chỉ r phương a = ( 1, 2, −1) Phương trình chính tắc : x − x0 y − y0 z − z0 b) Đường thẳng d có phương trình = = x = + tham số1là: t a1 a2 a3 (a1 ; a2 ; a3 ≠ . +   =   =−  Giải: Phương trình tham số của đường thẳng AB là: Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian A B I/ Phương trình tham số của đường thẳng: ∆ . chỉ phương a = ( a 1 ;a 2 ;a 3 ) Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian ( t: tham số) Phương trình chính tắc : 1 2 3 ( ; ; 0)a a a ≠ a uur Bài tập 3 : Cho đường thẳng d có phương. hoặc nằm trên đường thẳng ấy. a r 0 r Tiết 33 - 3: Phương trình đường thẳng trong không gian Nêu các yếu tố xác định phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 3 phương trình đường thẳng trong không gian, Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 3 phương trình đường thẳng trong không gian, Bài giảng hình học 12 chương 3 bài 3 phương trình đường thẳng trong không gian