bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai

13 1,020 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 20:29

Bài 39: Quốc tế thứ hai Mục tiêu bài học  Học sinh trình bày được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX  Hoàn cảnh ra đời, hoạt động, những đóng góp của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân thế giới.  Phân tích nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.  Đánh giá,nhận xét điểm giống và khác nhau giữa Quốc tế thứ nhất & Quốc tế thứ hai. Nội dung bài học  Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX  Quốc tế thứ hai. I. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX 1.Nguyên nhân: - CNTB phát triển mạnh mẽ ở châu Âu & Bắc Mĩ. - Giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề. Công nhân các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mĩ đấu tranh đòi cải thiện đời sống. Tiếp theo… 2. Diễn biến a. Ở Đức: đấu tranh đòi xóa bỏ “Đạo luật đặc biệt” (1890) b. Ở Pháp: bãi công tăng lương, đòi quyền dân chủ: công nhân các trung tâm công nghiệp,công nhân mỏ. c. Ở Anh:đấu tranh đòi tăng lương,ngày làm 8giờ,cải thiện đời sống d. Ở Mĩ: đình công + bãi công. Tiếp theo… 3. Kết quả - Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức thành lập (1875) - Đảng công nhân xã hội Mĩ thành lập (1876) - Đảng công nhân Pháp thành lập (1789) II. Quốc tế thứ hai Ăng-ghen (1820- 1895) V.I.Lênin (1870- 1924) Bảng so sánh Quốc tế I và Quốc tế II Nội dung Hoàn cảnh ra đời Thời gia hoạt động Hoạt động chủ yếu Vai trò Kết quả Quốc tế IIQuốc tế I 1876 tuyên bố giải tán - Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân quốc tế - Đoàn kết thống nhất lực lượng vô sản quốc tế chống áp bức bóc lột giải phóng loài người. - Truyền bà học thuyết Mác - Chống những tư tưởng lệch lạc sai lầm trong nội bộ. - Thông qua một số nghị quyết quan trọng Từ tháng 9/1864 – 7/1876 Phong trào công nhân ở Châu Âu đòi hỏi sự thống nhất về tổ chức và tư tưởng->Quốc tế I ra đời Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX phát triển, một loạt các Đảng Công nhân, xã hội ra đời cần có 1 Tổ chức quốc tế thống nhất lãnh đạo - Thông qua các đại hội đề ra chủ trương và biện pháp đấu tranh Từ 14/7/1889 - 1914 - Đoàn kết phong trào công nhân Âu – Mĩ - Thúc đẩy sự thành lập chính Đảng vô sản - Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và Chủ nghĩa xét lại 1914 Quốc tế II tan rã [...]...BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B để được đáp án đúng nhất A 1875 B Đảng công nhân xã hội Mĩ 1876 Đảng CNXH dân chủ Đức 1879 Đảng công nhân Pháp BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Quốc tế II tan rã là do: A Thiếu nhất trí về đường lối, chiến lược, chia rẽ về tổ chức B Hầu hết những người lãnh đạo các Đảng dân chủ trong Quốc tế II ủng hộ chính phủ tư sản C Cả A và B BÀI TẬP... A Thiếu nhất trí về đường lối, chiến lược, chia rẽ về tổ chức B Hầu hết những người lãnh đạo các Đảng dân chủ trong Quốc tế II ủng hộ chính phủ tư sản C Cả A và B BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Vai trò của Quốc tế II đối với sự phát triển của phong trào công nhân là A Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân B Đoàn kết phong trào công nhân Âu - Mĩ C Thúc đẩy sự thành lập chính Đảng vô sản D B và C . rã của Quốc tế thứ hai.  Đánh giá,nhận xét điểm giống và khác nhau giữa Quốc tế thứ nhất & Quốc tế thứ hai. Nội dung bài học  Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX  Quốc tế thứ hai. I Bài 39: Quốc tế thứ hai Mục tiêu bài học  Học sinh trình bày được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX  Hoàn cảnh ra đời, hoạt động, những đóng góp của Quốc tế thứ hai. (1789) II. Quốc tế thứ hai Ăng-ghen (1820- 1895) V.I.Lênin (1870- 1924) Bảng so sánh Quốc tế I và Quốc tế II Nội dung Hoàn cảnh ra đời Thời gia hoạt động Hoạt động chủ yếu Vai trò Kết quả Quốc tế IIQuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai, bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai, bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai, I. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX, II. Quốc tế thứ hai