bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

14 3,255 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 14:35

Nhiệt liệt chào mừng các Thầy, Cô giáo đến dự giờ. Môn Lịch Sử Lớp 7 [...]... điện, chùa chiền nổi tiếng CỦNG CỐ BÀI HỌC Bài tập 1: Nối tên các tác giả với tác phẩm mà họ đã sáng tác CÁC TÁC PHẨM CÁC TÁC GIẢ a Lịch triều hiến chương loại chí b Đại Việt thông sử A Nguyễn Du c Truyện Kiều C Lê Quý Đôn d Chinh phụ ngâm D Phan Huy Chú B Đoàn Thị Điễm Bài tập 2: Nối tên địa danh với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình... “Chinh phụ dựngkhúc” đầu văn (11 3 Tác ngôi táccó nội kiến ngâm (11tiếng quannướchọc nào 9 Kinhcủa chùa cóhọc đầuđã các vua Nguyễn? (3(7vào 5 Nơi cóđô kỉđược nổi xâytẩmchữthế kỉcủa ai? (11 taô)ô) ô) 7 Tranh cungXIII-nửatiếng thế kỉ vua loại nào? dân văn 8 Cửu đỉnh điện, lăng đầu từ triều vua phong ô) 4 CuốiphẩmHuế đượcdungđâu?nổi Nôm thứ XIX kỉ ô )kiến, 1 đầu thế kỷ XIX là: (10 ô) nửa bênh (13 triển... Kiều của Nguyễn Du ra đời - Xuất hiện hàng loạt nhà thơ nữ như Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan - Văn học Việt Nam thời kì này đã phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời - Tuồng, chèo, dân ca các miền nở rộ - Văn nghệ dân gian và tranh dân gian phát triển rất phong phú, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc - Có 18 vị tổ ở chùa Tây Phương và 9 đỉnh đồng ở Huế - Nhiều công trình kiến trúc... với những công trình kiến trúc nổi tiếng có ở địa danh đó CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a Chùa Tây Phương b Đình làng Đình Bảng c Lăng tẩm các Vua Nguyễn d Khuê Văn Các ĐỊA DANH A Bắc Ninh B Huế C Hà Nội D Hà Tây Bài tập 3: Điền vào ô chữ theo nội dung gợi ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H C H Đ V Ă T T C U Ồ Ù O N R R N G X A À H U A G I U T N Ọ Y N Đ A H Â Â T C Ệ H I L U N Y H C N Đ Ệ O Ế H P Ị H K Ô N N Ư H Đ Ữ I N... Diên Thọ Nội thất Cung Diên Thọ Lăng Gia Long Vua Gia Long (1802-1919) Lăng Minh Mạng Vua Minh Mạng (1820-1840) Lăng Thiệu Trị Vua Tự Đức (1848-1883) Lăng Tự Đức Vua Bảo Đại (1925-1945) I.3 KIẾN TRÚC - Kiến trúc độc đáo - Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa THẢO LUẬN Em hãy nêu những nét đặc sắc trong văn học-nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX? NÉT ĐẶC SẮC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT...Đặc điểm của tranh dân gian - Mang đậm tính dân tộc - Phản ánh mọi mặt sinh hoạt và nguyện vọng của nhân dân I.3 KIẾN TRÚC Chùa Tây Phương ở Hà Tây Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Các vị La Hán ở chùa Tây Phương Ngọ Môn-Kinh . NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I.Tình hình chính trị và kinh tế: 1 .Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 2.Kinh tế dưới triều Nguyễn * Nông nghiệp Em. XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I. Tình hình chính trị và kinh t :ế 1 .Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước Nguyễn. thuẫn Thần phục nhà Thanh,khước từ mọi tiếp xúc với phương Tây H.62. Quan võ thời Nguyễn H.63. Lính cận vệ thời Nguyễn CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬa ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I.Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn, bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn, bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Từ khóa liên quan