Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.DOC

29 707 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 16:36

Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam Phần mở đầu Nhắc đến chè là ngời ta nghĩ đến trà đạo của Nhật Bản, liên tởng tới Trung Hoa- quê hơng của cây chè cách đây gần 4000 năm nhng cũng không thể không nhắc tới Việt Nam- nơi cây chè đã du nhập và gắn bó với con ngời gần ba thiên niên kỷ, uống trà đã trở thành một nét trong văn hoá ẩm thực của chúng ta. Ngày nay, chè là một cây công nghiệp dài ngày có vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội nớc ta. Trên thế giới có 39 nớc trồng và chế biến chè thì Việt Nam đứng thứ 5 về diện tích trồng chè và đứng thứ 8 về sản lợng. Ngành sản xuất chè là một ngành kinh tế đem lại nguồn thu nhập cho nền kinh tế quốc dân không chỉ ở thị trờng trong nớc mà còn tại thị trờng quốc tế. Bên cạnh đó, ngành sản xuất chè lại có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội nh tạo công ăn việc làm cho một lợng lao động lớn, nâng cao đời sống ở vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện thực hiện xoá đói, giảm nghèo cho ngời dân. Chính vì vậy ngành sản xuất chè nằm trong kế hoạch phát triển của Nhà nớc ta.Tuy đạt đợc những thành tựu đáng mừng về kinh tế, đạt hiệu quả về xã hội nhng ngành sản xuất chè Việt Nam đang đứng trớc những thách thức tiềm ẩn: năng suất chè thấp hơn so với các nớc trên thế giới, chất lợng chè cha caoChính vì thế ngành chè phải nỗ lực nâng cao vai trò cũng nh những kết qủa trong sản xuất kinh doanh đồng thời khắc phục những khó khăn của mình. Xuất phát từ yêu cầu khách quan của ngành chè cùng với những thách thức và cơ hội trớc thềm hội nhập WTO kết hợp với thực tiễn ngành sản xuất chè nớc ta việc Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam là hết sức cần thiết.Nội dung: Chơng I: Vai trò của bảo đảm nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh.Chơng II: Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.Chơng III: Giải pháp bảo đảm và phát triển nguyên liệu cho ngành chè.Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam1Nội dungChơng IVai trò của đảm bảo nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh1.Vai trò, yêu cầu bảo đảm nguyên liệu và sử dụng nguyên liệu 1.1 Nguyên liệu, vai trò của nó trong sản xuất kinh doanh công nghiệp.Nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh công nghiệp là đối tợng lao động đã trải qua quá trình lao động của con ngời để khai thác, sản xuất ra nó. Nguyên liệu trong công nghiệp có nhiều loại. Các cách phân loại nguyên liệu nh sau:- Căn cứ vào tính chất, mức độ của lao động vào đối tợng lao động nguyên liệu đợc phân thành: nguyên liệu nguyên thuỷ và nguyên liệu bán thành phẩm.- Căn cứ vào vai trò tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm của sản phẩm. Nguyên liệu đợc chia thành: nguyên liệu chính tạo thực thể sản phẩm và vật liệu phụ.- Căn cứ vào nguồn tạo thành, nguyên liệu đợc phân ra: Nguyên liệu công nghiệp. Nguyên liệu công nghiệp lại đợc phân ra thành nguyên liệu khoáng sản với hai đặc điểm cơ bản: không có khả năng tái sinh và đợc phân bố sâu trong lòng đất. Nguồn nguyên liệu tổng hợp và nhân tạo có khả năng tổng hợp vô hạn về quy mô và những đặc tính kỹ thuật dựa trên cơ sở về thành tựu khoa học và công nghệ chế biến. Nguồn nguyên liệu do các ngành nông, lâm, ng nghiệp khai thác và sản xuất ra là nguyên liệu động thực vật, với những đặc điểm cơ bản là có khả năng tái sinh, song tốc độ tái sinh lại phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên cũng nh khả năng đa tiến bộ khoa học ứng dụng vào ngành này. Ngoài ra nguồn nguyên liệu còn đợc phân tích và xem xét ở khía cạnh nguồn nguyên liệu trong nớc và nguyên liệu nhập khẩu.1.2 Yêu cầu cơ bản với việc đảm bảo và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệuKhai thác và sử dụng tốt cá nguồn lực để bảo đảm số lợng, chủng loại, chất lợng nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất công nghiệp về quy mô, cơ cấu, tốc độ, trình độ kỹ thuật cũng nh hiệu quả kinh tế - xã hội.Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam2Bảo đảm đồng bộ, liên tục, thông suốt, có hiệu quả giữa các khâu sản xuất, chế biến và sử dụng nguyên liệu vừa đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất công nghiệp vừa góp phần sử dụng tốt và bảo vệ môi trờng.Bảo đảm và nâng cao hiệu quả kinh tế ở các khâu khai thác, sản xuất, chế biến, sử dụng nguyên liệu ở cả hai hình thái hiện vật và giá trị.Bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong tạo nguồn nguyên liệu và sử dụng chúng đồng thời nâng cao vai trò của Nhà nớc trong định hớng tạo nguồn sử dụng, trong xây dựng và thực hiện các chính sách đảm bảo nguồn nguyên liệu cũng nh sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp.2.Vai trò của ngành chè và yêu cầu bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè 2.1 Đặc điểm của cây chè Việt Nam Về mặt tự nhiên: Cây chè là cây trồng nhiệt đới rất thích hợp với điều kiện thổ nhỡng, khí hậu nóng ẩm ma nhiều, hệ số dao động nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn (8-12 độ C) ở Việt Nam tạo cho cây chè tổng hợp đợc nhiều chất thơm tự nhiên và đặc trng. Ngoài ra độ cao và địa hình cũng có ảnh hởng đến chất lợng chè. Kinh nghiệm sản xuất chè lâu đời của thế giới cho thấy các loại danh trà chủ yếu là đợc trồng trên vùng núi cao. Chè Việt Nam có chất lợng cao là chè Shan Tuyết đợc trồng trên núi Tây Côn Lĩnh, chè Suối Giàng ở Văn Chấn Yên Bái, chè Tà Sùa ở Sơn La. Về mặt kinh tế: Chè là cây công nghiệp dài ngày, có lợi thế so sánh ở nớc ta đặc biệt là ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Đảng và Nhà nớc ta coi cây chè là cây xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và là cây làm giàu, góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế nông thôn ở miền Nam.Trồng chè còn thu hút đợc một lợng lao động đáng kể, góp phần giải quyết việc làm và là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao ở Trung du Miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy trung du, miền núi có điều kiện hoà hợp với miền xuôi về kinh tế, văn hoá, xã hội.2.2 Vai trò của ngành sản xuất chè Việt Nam 2.2.1. Sản xuất chè với phát triển nông nghiệp: Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam3 Những năm gần đây, việc triển khai giao đất và khoán chè cho ngời lao động theo Nghị định 01 của Chính phủ cùng với những giải pháp của ngành chè Việt Nam,cùng với cơ chế và phơng thức mua chè thuận lợi cho ngời lao động đã tạo động lực khuyến khích ngơì lao động phấn khởi chủ động đầu t thâm canh chè để đạt năng suất, chất lợng cao. ở trung du miền núi ngời dân có tập quán trồng lúa nơng với thu nhập trung bình là 1-2 triệu đồng/ha trong khi đó 1 ha chè trên vùng đồi núi khô cằn thu đợc 10-12 triệu đồng. Điều này dẫn tới quan điểm chuyển sang trồng chè thay vì lúa nơng trong nhân dân miền núi. Cây chè là cây không kén đất nh cà phê, ca cao, hồ tiêu, năng suất lại tơng đối ổn định, ít biến động hàng năm không lớn ngay cả những năm thiên tai, hạn hán. Nhìn chung đây là loại cây trồng đứng về mặt kinh doanh tơng đối ổn định. Ngoài ra cây chè còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ môi sinh. 2.2.2 Sản xuất chè với phát triển ngành công nghiệp chế biến Phát triển cây chè Việt Nam luôn gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến nớc ta. Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ, sản xuất chè công nghiệp bắt đầu bằng việc xây dựng nhà máy chè đầu tiên vào năm 1923. Những năm 60, ở miền Bắc đã xây dựng hàng loạt nhà máy chè đen OTD lớn (12-43 tấn/ ngày) với thiết bị công nghệ chè đen và chè xanh của Trung Quốc và Liên Xô. Những năm 90 lại có chè túi nhúng của ý, thiết bị chế biến chè CTC của ấn Độ, chè xanh dẹt bán tự động của Nhật Bản. Hiện nay ngành công nghiệp chế biến của ta đã phát triển theo hớng không ngừng đổi mới thiết bị và công nghệ chế biến chè, đặc biệt là chế biến chè đặc sản và nghiên cứu các sản phẩm mới theo dự báo của thị trờng tiêu thụ chè tơng lai. 2.2.3 Sản xuất chè với ngành xuất khẩuCây chè Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trờng của hơn 40 nớc trên thế giới, gồm có Liên Xô cũ và Đông Âu, Trung Cận Đông, Bắc Phi và gần đây bớc đầu đa vào các thị trờng khó tính nh Tây Âu và Nhật Bản, đã đem lại một nguồn kim ngạch xuất khẩu đáng kể cho đất nớc. Mỗi năm bình quân chúng ta xuất khẩu đợc khoảng 50 nghìn tấn đem lại cho đất nớc khoảng 50 triệu USD. Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam42.2.4 Sản xuất chè với việc giải quyết các vấn đề xã hội Chè chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn sự phát triển của nó với việc phát triển kinh tế xã hội các vùng sâu, vùng xa, vùng núi và trung du nớc ta.ở đây cây chè gần gũi với từng gia đình, góp phần định c, ổn định cuộc sống và xoá đói giảm nghèo ngời dân. Bên cạnh đó cây chè có thể trồng áp dụng rộng rãi vào các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế trang trại. Trồng chè sẽ mở rộng diện tích canh tác ở vùng cao. Việc quy hoạch các vùng sản xuất chè tập trung bao gồm sản xuất nông - công nghiệp -dịch vụ, hình thành các cụm dân c đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đó rút ngắn khoảng cách giữa các vùng lãnh thổ trên đất nớc, tạo ra sự phát triển đồng đều. Ngoài ra, về mặt y học, từ xa đến nay nớc chè là thứ nớc uống giải khát phổ biến có tác dụng khắc phục sự mệt mỏi của cơ bắp và hệ thần kinh trung ơng, kích thích vỏ đại não, làm cho tinh thần minh mẫn, sảng khoái, hng phấn trong thời gian lao động căng thăng về trí óc và chân tay. Chất catesin của chè xanh có chức năng phòng ngừa bệnh ung th bằng cách củng cố hệ thống miễn dịch, phòng ngừa bệnh cao huyết áp, chống lão hoá. 3. Các nhân tố ảnh hởng đảm bảo và phát triển nguyên liệu cho sản xuất chèViệt Nam 3.1 Điều kiện tự nhiênở Việt Nam cây chè đang có mặt trên 4 vùng sinh thái lớn : Trung du Miền núi Bắc Bộ, Duyên hải Miền Trung, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên. 3.1.1 Vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ Đây là vùng có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi những cánh đồng hoặc thung lũng xen giữa những đồi núi. Núi ở đây thờng cao và dốc, vùng này có mùa đông lạnh và khô. Nhiệt độ trung bình từ 18-23 độ C, độ ẩm trung bình 80-85%, lợng ma >1800mm/năm. Đất chủ yếu là đỏ nâu trên đá vôi, đỏ vàng trên đá đất sét và biến chất, phần lớn có bề dầy trên 100 cm, hàm lợng dinh dỡng trung bình. Nhìn chung vùng này rất thích hợp với phát triển cây chè. Hạn chế của vùng này chính là mùa đông có sơng muối, mùa hè chịu ảnh hởng của gió Lào. Có thể khắc phục hiện tợng này bằng cách tác động bằng các biện pháp kỹ thuật nh ủ gốc, trồng cây che bóng mát.Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam5 3.1.2 Vùng Duyên hải Miền Trung Đây là dải đất chạy dài ven biển, mang đặc tính của loại hình khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23-25 độ C, lợng ma đạt 1.700- 2.500mm. Có mùa ma kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm, kèm theo bão lụt là chịu ảnh hởng rõ rệt của gió Lào. Nh vậy xét về yếu tố khí hậu thì chỉ có ba tỉnh là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh là cây chè có thể sinh trởng và phát triển bình thờng.Đất các tỉnh này chủ yếu là đất đợc hình thành trên đá phiến sét, đây là loại đất có hàm lợng dinh dỡng tơng đối cao, độ PH từ 4.5 đến 5.5, cấu tợng tốt. So với yêu cầu sinh thái của cây chè thì vùng này cũng có những đặc điểm rất thích hợp.3.1.3 Vùng đồng bằng sông HồngĐây là vùng nhiệt độ bình quân từ 25-27 độ C. Lợng ma phân bố theo vĩ tuyến. Đất có thể trồng chè là nhóm vàng đỏ trên đất bazan, có nhiều tầng mỏng, độ dốc lớn. Khí hậu không thuận lợi, đất nghèo dinh dỡng và không có độ dốc phù hợp với sự phát triển cây chè nên năng suất và chất lợng thấp. Chế độ ma của vùng cũng chịu ảnh hởng của gió mùa phía Bắc, phân bố không đều và trái với mùa sinh trởng của chè. Ma thiếu vào mùa xuân, thời điểm lá chè và búp chè hình thành lá non.3.1.4 Vùng Tây Nguyên Là vùng mang khí hậu nhiệt đới gió mùa. Độ cao từ 700 đến 1.500 m so với mặt nớc biển. Nhiệt độ trung bình là 23 độ C, lợng ma trung bình hàng năm là 2000 mm. Đất có thể trồng chè chủ yếu là đất bazan, đặc biệt là đất nâu vàng trên đá bazan ở Bảo Lộc, Di Linh khá tốt, hàm lợng mùn và độ ẩm cao, PH từ 3,9 đến 4,4. Đất có tầng dày lớn và kết cấu tốt. Đây cũng là vùng có điều kiện tự nhiên thích hợp với phát triển cây chè.3.2 Nguồn vốnĐể phát triển sản xuất chè, việc huy động vốn đầu t là rất quan trọng. Hiện nay có rất nhiều nguồn vốn có thể huy động, nhng nguồn vốn quan trọng nhất là Nhà nớc đã giao quyền sử dụng đất lâu dài cho ngời trồng chè. ở các nông tr-ờng công nghiệp cũng đợc giao khoán vờn chè và giao đất để trồng chè mới.Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam6Huy động nguồn vốn tự có trong dân: Đây là nguồn vốn rất quan trọng, nó có tác dụng thúc đẩy ngời nông dân tham gia vào phát triển cây chè, mặt khác khi ngời dân tự bỏ vốn ra họ sẽ có trách nhiệm hơn trong sản xuất.Vốn vay ngân hàng Nhà nớc: Đây là nguồn vốn không thể thiếu. Thông qua các dự án phát triển, trong những năm qua ngân hàng Nhà nớc đã đầu t cho nhiều cơ sở quốc doanh và t nhân, góp phần đảm bảo lợng chè tăng trởng ổn định. Tuy nhiên so với một số cây chè khác nh cà phê, cao su, . chè vẫn là cây đợc đầu t thấp nhất.Vốn dự trữ ở các doanh nghiệp : Thông qua hoạt động điều tiết ở các doanh nghiệp đã mở ra khả năng khuyến khích các doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vốn liên doanh, hợp tác với nớc ngoài: Nhà nớc ta chủ trơng khai thác mạnh nguồn này, thực tế đã có nhiều tổ chức, nhiều quốc gia muốn hợp tác với Việt Nam nh: WB, ADB, ACB, các công ty của Đài Loan, Hông Kông, .3.3 Nhân tố khoa học kỹ thuậtĐây là nhân tố ảnh hởng trực tiếp tới năng suất, chất lợng của cây chè. Nếu áp dụng khoa học kỹ thuật tốt sẽ tạo điều kiện tăng năng suất, nâng cao chất lợng chè. Khả năng ứng dụng khoa học công nghệ có liên quan tới trình độ tay nghề, những hiểu biết của ngời làm chè về những kỹ thuật trong trồng chè. Các tiến bộ kỹ thuật đó là:Giống chè: Hiện nay ở phía Bắc có 17 giống chè, trong đó hai giống chè chủ yếu là chè Shan Tuyết và chè trung du, còn các giống khác đợc nhập từ ấn độ, Trung Quốc. Phía Nam, ngoài các giống ở phía Bắc nhập vào còn có các giống từ Nhật Bản. ở Phú Hộ hiện nay đang có một tập đoàn giống gồm 60 giống thu thập từ các nớc: Việt Nam, ấn Độ, Srilanca, Trung Quốc, . đang đợc khảo nghiệm, chọn lọc, thuần hoá và lai tạo. Trong thời gian tới khả năng cung cấp giống chè tốt đợc đảm bảo.Nhân giống chè: ở Viện nghiên cứu chè bắt đầu nghiên cứu từ năm 1959, bằng các phơng pháp nhân giống bằng hạt, bằng cành . Đến nay thuật giâm cành bắt đầu hoàn thiện và bắt đầu phổ biến đến từng hộ gia đình.Kỹ thuật canh tác: Đã có nhiều cải tiến về kỹ thuật trồng chè. Để đảm bảo chống xói mòn, trồng đợc nhiều cây chè đồng đều, cho năng suất cao, chất lợng tốt và vờn chè thuận lợi cho việc đi lại phải thực hiện một loạt các biện pháp nh Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam7trồng theo kiểu nông lâm kết hợp, trồng theo kiểu bình độ . Về phân bón nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm đã tiến hành, nhìn chung muốn đạt năng suất chè 5 tấn/ha chè búp tơi cần bón theo đúng quy cách, ngoài phân chuồng, phân xanh cũng đợc tăng cờng.3.4 Hệ thống chính sách hỗ trợ của Nhà nớcĐể bảo đảm và phát triển nguyên liệu chè đạt đợc mục tiêu mà ngành chè đã đặt ra thì cần phải có một hệ thống các chính sách hỗ trợ phát triển chè. Thực tế nớc ta cha ban hành các chính sách tơng xứng với vai trò và tiềm năng của cây chè. Vì vậy, khi tiến hành phát triển sản xuất chè Nhà nớc cần ban hành một hệ thống chính sách hỗ trợ cần thiết cho việc bảo đảm và phát triển chè. Sau đây là một số chính sách tiêu biểu:Chính sách ruộng đất: ở nông thôn sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, ruộng đất đợc giao quyền sử dụng lâu dài cho nhân dân (10-20) năm. Bởi vậy đây là yếu tố quan trọng làm cho ngời dân yên tâm sản xuất.ở các đơn vị quốc doanh, nhiều đơn vị đã chia đất, khoán vờn chè cho công nhân. Các nông trờng ngoài việc cung ứng vật t cho công nhân, còn cử các cán bộ hớng dẫn kỹ thuật sản xuất cho họ . Một số nông trờng vẫn thừa đất cũng giao khoán cho dân làm, cũng theo chế độ nh công nhân Nhà nớc, không phải đóng chi phí bảo hiểm xã hội, nhng phải nộp thêm 2% sản lợng để xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng.Chính sách thuế: Thuế nông nghiệp hiện nay đang phổ biến thực hiện nộp theo sản lợng từng hạng quỹ đất nh luật thuế sử dụng đất đai do Nhà nớc ban hành. ở các cơ sở ngoài quốc doanh, ngoài thuế nông nghiệp ngời công nhân còn phải trích nộp các khoản chi phí nh chi phí quản lý, chi phí khấu hao vờn chè, quỹ bảo hiểm xã hội . Chính sách đầu t: Nhà nớc đã có chủ trơng căn cứ vào quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm ng nghiệp mà có chính sách đầu t cho hợp lý cho từng hộ gia đình, khuyến khích phát triển sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế, các vùng trồng chè là những vùng sâu, vùng xa miền núi nên Nhà nớc cần u tiên mới thu hút đợc lao động và tiền vốn trong dân để phát triển loại cây trồng này.3.5 Nhân tố lao độngBảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam8Nhân tố con ngời có vai trò quyết định trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và cũng là nhân tố quan trọng trong phát triển sản xuất chè Để đạt đợc năng suất, chất lợng cao trong sản xuất nguyên liệu chè thì ngời lao động phải có trình độ tay nghề. Trong khâu trồng chè đỏi hỏi ngời lao động phải có kỹ năng lao động. Hiện nay ở nớc ta trình độ của ngời lao động ngày càng đợc nâng cao, tuy nhiên số lợng lao động này lại phân bố không đều. Vì vậy ngành chè cần phải có biện pháp phân bố lại lao động sao cho hợp lý và đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho lao động ở các vùng trồng chè vùng sâu, vùng xa. Với dân số 80 triệu ngời, cơ cấu dân c trẻ và có gần 80% dân số sống bằng nghề nông. Có thể nói nguồn nhân lực cho nông nghiệp là rất dồi dào. Với mức độ tăng dân số nh hiện nay thì bình quân mỗi năm sẽ có gần 1 triệu nguời bớc vào tuổi lao động, trong đó ở nông thôn và các tỉnh miền núi là 35 vạn nguời, số lao động dôi d sẽ tạo ra nguồn lao động to lớn để tiến hành khai hoang mở đất, đi xây dựng kinh tế mới, tận dụng những vùng đất còn tiềm năng. Mặt khác, lao động nớc ta nhìn chung là rẻ, lại cần cù lao động, thông minh sáng tạo, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học công nghệ, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, lực lợng này thực sự đáp ứng yêu cầu và là yếu tố thúc đẩy sự phát triển trong sản xuất chè.Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam9Chơng IIThực trạng Bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất chèViệt Nam trong những năm qua1. Địa bàn phân bố cây chèHiện nay, cả nớc có 33 tỉnh trồng chè với diện tích năm 2002 là 100.061 ha chia thành 4 vùng trồng chè lớn theo bảng sau đây:Các vùng trồng chèViệt Nam (số liệu năm 2004)Vùng Số tỉnh trồng chè Diện tích (ha) % so với cả nớcCả nớc 33 100.061 100Vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ 14 63.964 63,9Vùng Đồng bằng sông Hồng 6 3.778 3,8Vùng Duyên hải Miền Trung 9 8.997 9,0Vùng Tây Nguyên 4 23.322 23,3*Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê Từ bảng trên cho thấy, chè đợc trồng chủ yếu ở vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ. đây là vùng chiếm u thế về diện tích, sản lợng và chất lợng so với các vùng chè khác trong cả nớc. Tại đây đã hình thành nhiều sản phẩm chè đặc sản truyền thống nổi tiếng nh chè Tà Sùa, chè Shan Tuyết, chè Suối Giàng, chè Tân Cơng . Hiện đang trồng thử nghiệm nhiều giống chè nhập của Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, ấn Độ có chất lợng cao. Đây là vùng có nhiều lợi thế sản xuất chè so với các vùng khác về điều kiện khí hậu, địa hình, đất đai, kinh nghiệm trồng và chế biến chè.Đứng thứ hai về diện tích là vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng. Năm 2000 diện tích chè cả vùng là 15.217 ha nhng đến năm 2004 tổng diện tích là 23.332 ha chiếm 23,3% so với cả nớc sau một thời gian dài trồng thử nghiệm chè ở tỉnh Lâm Đồng mà trung tâm là hai huyện Bảo Lộc và Di Linh.2. Diện tích, năng suất, sản lợng chè cả nớc.Chè là cây công nghiệp lâu năm phát triển không bột phát nh những cây công nghiệp lâu năm khác nh cây cà phê, cao su, hồ tiêu, cây chè phát triển ổn định và vững chắc. Điều này đợc thể hiện qua bảng sauBảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam10[...]... xuất Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam27 Mục lụcPhần mở đầu 1Nội dungChơng I. Vai trò của bảo đảm nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh . 21.Vai trò, yêu cầu bảo đảm và sử dụng nguyên liệu . 21.1 Nguyên liệu, vai trò cđa nã trong s¶n xt kinh doanh ……… 2 1.2 Yêu cầu cơ bản của việc đảm bảo nguyên liệu 22. Vai trò của ngành chè và yêu cầu bảo đảm nguyên liệu ngành chè ... những khó khăn của mình. Xuất phát từ yêu cầu khách quan của ngành chè cùng với những thách thức và cơ hội tríc thỊm héi nhËp WTO kÕt hỵp víi thùc tiƠn ngành sản xuất chè nớc ta việc Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam là hết sức cần thiết.Nội dung: Chơng I: Vai trò của bảo đảm nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh.Chơng II: Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.Chơng... Chất lợng giống chè ViƯt Nam ……….………………… 123.3 ChÊt lỵng vên chÌ ViƯt Nam 124. Chính sách phát triển chè 135. Đất đai, lao động trong sản xuất chè 13Chơng III. Các giải pháp nhằm đảm bảo và phát triển nguyên liệu cho sản xuất chè .15I. Quan điểm bảo đảm và phát triển vùng nguyên liệu 151. Những căn cứ phát triển chèViệt Nam .15 Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam28 Phần... cây chè Việt Nam 32.2 Vai trò ngành chè Việt Nam 33. Các nhân tố ảnh hởng đến bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè .53.1 Điều kiện tự nhiên . 53.2 Nguồn vốn ...63.3 Nhân tố kỹ thuật ..73.4 Hệ thống chính sách nhà nớc . .8 3.5 Nhân tố lao động 9Chơng II. Thực trạng bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất chè Việt Nam trong những năm qua. .91. Địa bàn phân bố 92. Diện tích, năng suất, sản lợng chè. .. chất lợng chè nguyên liệu thì ngoài giống, các biện pháp canh tác giữ vai trò quan trọng. Qua nghiên cứu, năng suất chè có thể nâng cao nếu khai thác đợc tiềm năng ở các khâu canh tác sau: Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam21 Những năm gần đây, việc triển khai giao đất và khoán chè cho ngời lao động theo Nghị định 01 của Chính phủ cùng với những giải pháp của ngành chè Việt Nam,cùng... sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp.2.Vai trò của ngành chè và yêu cầu bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè 2.1 Đặc điểm của cây chè Việt Nam Về mặt tự nhiên: Cây chè là cây trồng nhiệt đới rất thích hợp với điều kiện thổ nhỡng, khí hậu nãng Èm ma nhiỊu, hƯ sè dao ®éng nhiƯt ®é giữa ban ngày và ban đêm lớn (8-12 độ C) ở Việt Nam tạo cho cây chè tổng hợp đợc nhiều chất... thuốc bảo vệ thực vật đà để d lợng quá giới hạn cho phép nên sản phẩm gây tâm lý e ngại cho ngời sử dụng và khó khăn khi xuất khẩu. Chính vì vậy việc bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè đóng một vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đảm bảo về số lợng mà còn phải đảm bảo về số l-ợng. Nếu làm tốt công tác này sẽ là động lực, nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của ngành sản xuất chè nớc nhà. Bảo đảm. .. USD. Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam19 Lấy hiệu quả kinh tế xà hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xây dựng phơng án ứng dụng khoa học công nghệ sao cho phù hợp. Học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu khoa học công nghệ của các nớc có thế mạnh về chè trên thế giới.II. các giải pháp nhằm bảo đảm và phát triển nguyên liệu cho sản xuất chè Việt Nam 1. Giải pháp về quy hoạch phát triển chè. .. dụng tốt và bảo vệ môi trờng. Bảo đảm và nâng cao hiệu quả kinh tế ở các khâu khai thác, sản xuất, chế biến, sử dụng nguyên liệu ở cả hai hình thái hiện vật và giá trị. Bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong tạo nguồn nguyên liệu và sử dụng chúng đồng thời nâng cao vai trò của Nhà nớc trong định hớng tạo nguồn sử dụng, trong xây dựng và thực hiện các chính sách đảm bảo nguồn nguyên liệu cũng... trồng chè. Đây là Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam14 trồng theo kiểu nông lâm kết hợp, trồng theo kiểu bình độ Về phân bón nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm đà tiến hành, nhìn chung muốn đạt năng suất chè 5 tấn/ha chè búp tơi cần bón theo đúng quy cách, ngoài phân chuồng, phân xanh cũng đợc tăng cờng.3.4 Hệ thống chính sách hỗ trợ của Nhà nớcĐể bảo đảm và phát triển nguyên . bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam. Chơng III: Giải pháp bảo đảm và phát triển nguyên liệu cho ngành chè .Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè. tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp.2.Vai trò của ngành chè và yêu cầu bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè 2.1 Đặc điểm của cây chè Việt Nam Về
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.DOC, Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.DOC, Thực trạng bảo đảm nguyên liệu của ngành chè Việt Nam.DOC, Yêu cầu cơ bản với việc đảm bảo và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, Vai trò của ngành sản xuất chè Việt Nam, §iỊu kiƯn tù nhiªn, Nguån vèn Nh©n tè khoa häc kü thuËt, Địa bàn phân bố cây chè, Hệ thống chính sách hỗ trợ của Nhà nớc Chất lợng các giống chè Việt Nam, Giải pháp về khoa học công nghệ 1. Giải pháp về giống chè, Đối với các vùng chè hiện có - Trồng dặm và làm trẻ lại Đối với vờn chè trồng mới - Chọn giống năng suất cao, Căn cứ vào tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đạt đợc của ngành chè Quan điểm sử dụng lao động Hình thức đào tạo, ChÝnh s¸ch vèn

Từ khóa liên quan