Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng miền Nam

47 538 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 16:42

Phân tích hoạt động kinh doanh [...]... Phạm vi không gian Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam (SNFOOD) 2 Phạm vi thời gian Chuyên đề được thực hiện từ 01/01/2010 đến 03/03/2010 Số liệu trong đề tài từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 3 Phạm vi nội dung Nghiên cứu phân tích tình hình tiêu thụCông ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam II PHẦN NỘI DUNG Chương 1 : Phân tích về tình hình tiêu thụ Chương 2 : Nguyên... đến tình hình tiêu thụ Chương 3 : Dự báo khối lượng tiêu thụ CHƯƠNG I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ I Phân tích khái quát: 1 Phân tích về mặt sản lượng Bảng 1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của SNFOOD năm 2009 theo hình thức số lượng STT Sản phẩm Đơn giá sản phẩm ĐVT Kế hoạch 2009 Thực hiện 2009 Độ Lệch % Hoàn Thành 1 Kẹo cứng cao cấp Casoni 32000 Túi 150000 185300 35300 123.53 2 Ngũ cốc dinh dưỡng. .. dinh dưỡng Hộp 100000 50000 -50000 50 16000 Nhận xét chung Tình hình tiêu thụ thực tế của đa số các sản phẩm của công ty đều vượt mức kế hoạch đề ra.Tuy nhiên, vẫn có các mặt hàng chưa đạt mức kế hoạch đề ra Nhận xét từng sản phẩm: - Đối với sản phẩm Kẹo cứng cao cấp Casoni: tình hình thực hiện tăng 35300 túi (tăng 23.53 %) so với kế hoạch - Đối với sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng Resoni: tình hình thực. .. với sản phẩm Bánh Bisoni dinh dưỡng: tình hình thực hiện giảm 50000 hộp (giảm 50 %) so với kế hoạch 2 Phân tích về mặt giá trị Bảng 1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của SNFOOD năm 2009 theo hình thức giá trị STT Sản phẩm ĐGSP BQ ĐV T Kế hoạch 2009 Thực hiện 2009 Giá trị kế hoạch (VNĐ) Giá trị thực hiện (VNĐ) 1 Kẹo cứng cao cấp Casoni 32000 Túi 150000 185300 4800000000 5929600000 2 Ngũ cốc dinh dưỡng Resoni... hộp thiếc) Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm tiêu thụ bị giảm (như ngũ cốc dinh dưỡng Resoni, bánh quy hỗn hợp hộp giấy, bánh Bisoni dinh dưỡng) Vì thế cần phải xem xét lại khả năng tiêu thụ trên thị trường của các loại bánh này, tình hình thực hiện các hợp đồng, chất lượng sản phẩm hoặc các phương pháp bán hàng… Phân tích bộ phận Mức độ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng: 150000*32+20500*31+120000*16+123000*9+195000*26.5+210000*24.5+50000*16... ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty SNFOOD: Giá bán sản phẩm Chất lượng hàng hóa Ảnh hưởng của phương thức bán hàng  Giá bán Ảnh hưởng bởi chi phí nguyên vật liệu, nhân công, vẩn chuyển… giá các loại hàng hóa thay thế và hàng hóa cạnh tranh Giá bán các sản phẩm của SNFOOD là khá “mềm”, phù hợp với túi tiền của người dân  Chất lượng hàng hóa  Các sản phẩm của công ty không những... với sản phẩm Bánh qui le petit beurre Bisoni: tình hình thực hiện tăng 15222 hộp (tăng 12.69%) so với kế hoạch - Đối với sản phẩm Bánh quy kem hai mùi Creamsoni: tình hình thực hiện tăng 3000 túi (tăng 2.44 %) so với kế hoạch - Đối với sản phẩm Bánh quy hỗn hợp hộp giấy: tình hình thực hiện giảm 15000 hộp (giảm 7.14 %) so với kế hoạch - Đối với sản phẩm Bánh quy hỗn hợp hợp thiếc: tình hình thực hiện... mức tiêu dùng tổng cộng Chương 3 DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ • Mối quan hệ giữa tổng sản lượng tiêu thụ với giá bán và chi phí quảng cáo Gọi Yi là sản lượng tiêu thụ của loại sản phẩm i, ai là giá bán của sản phẩm i, bi là chi phí quảng cáo sản phẩm i Dựa vào bảng số liệu, sau khi chạy hồi quy ta có được mô hình ở dạng tổng quát: Y = c + β1a + β2b + e Đối với sản phẩm kẹo cứng Casoni Bảng 3.1 Tình hình. .. nông thôn… Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được biết đến nhiều hơn và tiêu thụ rộng hơn 2 Xã hội Theo hàm tiêu dùng Keynes, khi thu nhập thay đổi một đơn vị thì tiêu dùng thay đổi một lượng luôn lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, phần còn lại là tiết kiệm Ta có công thức: Y=b0 + b1X Trong đó: -b0: mức tiêu dùng tự định -b1: hệ số thay đổi mức tiêu dùng -X: thu nhập -b1X: mức tiêu dùng tăng tương ứng với... 25267000 x100% = 94.1% • Vậy theo cách phân tích này, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch 94.1% chứ không phải 103.69 % như trên Trong tình hình nền kinh tế vừa phục hồi sau khủng hoảng của năm 2008 và Việt Nam cũng là một nước không ngoại trừ, nên kết quả đạt được như vậy là đáng ghi nhận( chỉ giảm 5.9% so với kế hoạch) Chương 2 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ I - Những nguyên nhân chủ quan 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng miền Nam, Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng miền Nam, Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng miền Nam, Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Phương pháp luận Phương pháp nghiên cứu: 1 Phương pháp thu thập số liệu: Phạm vi không gian Phạm vi thời gian, Phân tích về mặt giá trị, Chính sách của Nhà nước Xã hội