Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại VietcapitalBank

72 369 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 10:39

sự hợp tác và phát triển.Trong quỹ đạo chung đó, hàng nghìn ngân hàng trên thế giới, trong đó có Việt Nam không ngừng mở rộng, quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngoại thương với chức năng là trung gian, cầu nối giúp các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng kinh doanh của mình. Công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng đổi mới và ngày càng hoàn thiện với mục tiêu an toàn hiệu quả cho các bên tham gia với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, tuy nhiên hiệu quả nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay là thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ. Phương thức này đã đáp ứng phần nào mong muốn của các nhà kinh doanh thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, nhất là môi trường luật pháp, thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, chưa được phát triển mạnh mẽ trong hệ thống Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Bản Việt nói riêng. Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy, Cô giáo Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã dạy dỗ, dìu dắt em trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Thị Minh Ngọc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thị Thanh Trúc – Phó phụ trách phòng Thanh toán quốc tế - NHTMCP Bản Việt cùng toàn thể các anh chị nhân viên ở đây đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập cũng như thực hiện và hoàn thành bài Khóa luận tốt nghiệp này. Do hạn chế về khả năng và thời gian thực hiện, Khóa luận tốt nghiệp của em khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của quý Thầy Cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hồng Hà 1 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc                !"#$%&  2 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc '()*+,-'./             !"#$%& ' 0123456 7089: 3 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc ;; 4 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc .7((<'<= 7 2>?>@A BC 1. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự 7 2. Sơ đồ 1.2: Mô hình quản lý tại phòng TTQT 8 3. Biểu đồ 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bản Việt giai đoạn 2009 – 2012 9 4. Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bản Việt 2009 – 2012 10 5. Bảng 1.2: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Bản Việt 2009 – 2012 11 6. Biểu đồ 1.2: Doanh thu TTQT của Ngân hàng TMCP Bản Việt giai đoạn 2009 – 2012 13 7. Biểu đồ 1.3: Tỷ trọng doanh thu TTQT của Ngân hàng TMCP Bản Việt giai đoạn 2009 – 2012 14 8. Bảng 2.1: Số món thanh toán L/C nhập khẩu 22 9. Biểu đồ 2.1: Số món thanh toán L/C nhập khẩu 22 10. Bảng 2.2: Doanh số thanh toán L/C nhập khẩu 23 11. Biểu đồ 2.2: Tỉ trọng L/C trả chậm 24 12. Biểu đồ 2.3: Phí thu từ L/C nhập khẩu 25 13. Bảng 2.3: Số món L/C xuất khẩu 26 14. Biểu đồ 2.4: Doanh số thông báo và thanh toán L/C xuất khẩu 27 15. Biểu đồ 2.5: Phí thu từ L/C xuất khẩu 28 16. Bảng 2.4: Tổng hợp các thang đo được mã hóa 37 17. Bảng 2.5: Kết quả thống kê mô tả mức độ hài lòng của khách hàng đối với “Thái độ của nhân viên Ngân hàng” 39 18. Bảng 2.6: Kết quả thống kê mô tả mức độ hài lòng của khách hàng đối với “Chất lượng dịch vụ của Ngân hàng” 40 19. Bảng 2.7: Kết quả thống kê mô tả mức độ hài lòng của 41 5 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ 6 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc .;D*EF STT Từ viết tắt Từ đầy đủ 1. NHTM Ngân hàng thương mại 2. TMCP Thương mại cổ phần 3. TTQT Thanh toán quốc tế 4. CNTT Công nghệ thông tin 5. TCTD Tổ chức tín dụng 6. TCKT Tổ chức kinh tế 7. XNK Xuất nhập khẩu 8. XK Xuất khẩu 9. NK Nhập khẩu 10. NHPH Ngân hàng phát hành 11. NHTB Ngân hàng thông báo 12. TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13. NHNN Ngân hàng Nhà nước 14. DN Doanh nghiệp 7 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc GHI % 50:9JK Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế WTO đã mở ra cho nước ta rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Hội nhập quốc tế sẽ nâng cao tính cạnh tranh và kỷ luật thị trường trong hoạt động ngân hàng, điều này góp phần khuyến khích tạo ra những ngân hàng có quy mô lớn, tài chính lành mạnh và kinh doanh hiệu quả. Những ngân hàng yếu kém sẽ bị đào thải hoặc phải vươn lên, nếu muốn tồn tại. Hội nhập cũng sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước thâm nhập vào thị trường quốc tế, mở ra cơ hội cho ngành ngân hàng thực hiện cuộc trao đổi, hợp tác quốc tế trong việc hoạch định chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, thanh tra, giám sát phòng ngừa rủi ro, lĩnh vực thanh toán và phát triển các loại hình dịch vụ mới. Cũng một phần lý do đó mà hoạt động xuất nhập khẩu là chất xúc tác nối liền các nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển của mỗi quốc gia, tạo nên một guồng quay mới trong sự hợp tác và phát triển. Trong quỹ đạo chung đó, hàng nghìn ngân hàng trên thế giới, trong đó có Việt Nam không ngừng mở rộng, quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngoại thương với chức năng là trung gian, cầu nối giúp các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng kinh doanh của mình. Công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng đổi mới và ngày càng hoàn thiện với mục tiêu an toàn hiệu quả cho các bên tham gia với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, tuy nhiên hiệu quả nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay là thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ. Phương thức này đã đáp ứng phần nào mong muốn của các nhà kinh doanh thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, nhất là môi trường luật pháp, thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, chưa được phát triển mạnh mẽ trong hệ thống Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Bản Việt nói riêng. Do vậy, trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Bản Việt, với sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong phòng Thanh toán quốc tế, em đã nghiên cứu và 8 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Bản Việt” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. # L:2A2:MA Hệ thống hóa và phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Bản Việt để tìm ra những tồn tại, hạn chế, từ đó có cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng. & HN3O1PQ"12:MA Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bản Việt. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Phòng TTQT – Ngân hàng TMCP Bản Việt - Về thời gian: giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 R 3SP P2:MA Dựa trên phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, phương pháp thống kê tổng hợp, Khóa luận phân tích trên quan điểm hệ thống và thực tiễn hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tạo một ngân hàng thương mại, đưa ra những đánh giá và hướng tới một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này tạo Hội sở Ngân hàng TMCP Bản Việt. T UV:WAXYCZA[ Ngoài phần mở đầu và kết luận, Khóa luận được bố cục theo 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bản Việt và Phòng Thanh toán quốc tế Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chương 2: Chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bản Việt giai đoạn 2009 – 2012 - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Bản Việt 9 Khóa luận tốt nghiệp Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT VÀ PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ - NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Bản Việt 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng 1.1.1.1. Lịch sử hình thành - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt - Tên giao dịch quốc tế: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Tên viết tắt: Viet Capital Bank - Điện thoại: (+84.8) 62 639 639 – 62 679 679 - Fax: (+84.8) 62 638 668 - Website: http://www.vietcapitalbank.com.vn - Email: ho@vietcapitalbank.com.vn - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0025/NH-CP - Ngành nghề kinh doanh chính: huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển; vay vốn các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh theo pháp luật hiện hành; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, TTQT; huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép; hoạt động cầm đồ, hoạt động bao thanh toán. - Vốn điều lệ: 3000 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (VCCB) trước đây có tên là Ngân hàng TMCP Gia Định (GiaDinhBank), Ngân hàng chính thức đổi tên vào ngày 09/01/2012. Ngân hàng được thành lập cách đây hơn 20 năm trên cơ sở hợp nhất 02 10 [...]... Ngọc CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ 2.1.1 Khái niệm Chất lượng là một khái niệm rất quen thuộc với loài người ngay từ thời cổ xưa, tuy nhiên, chất lượng là một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi Tùy theo từng đối tượng sử dụng, mà chất lượng mang ý nghĩa khác... chiến lược nhằm nâng cao chất lượng thanh toán hơn nữa Như vậy, sự thỏa mãn hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng của phương thức 2.1.2.2 Tính an toàn trong quá trình thực hiện thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ Rủi ro trong quá trình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ như đã phân... nhập của mình Ta có công thức tính doanh số thanh toán và phí thu từ hoạt động thanh toán quốc tế: Doanh số thanh toán = Phí thu từ hoạt động thanh toán * Số hồ sơ thanh toán Phí thu từ hoạt động thanh toán = Phí suất * Trị giá bộ hồ sơ thanh toán Với mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có biểu phí khác nhau cho hoạt động thanh toán quốc tế nói chung và bằng phương thức tín dụng chứng từ nói riêng Đồng thời, các... qua chất lượng sản phẩm cung cấp Cùng một sản phẩm giống nhau, nhưng mỗi ngân hàng sẽ tạo ra bản sắc riêng khác nhau, tạo ra chất lượng khác nhau Như vậy, có thể hiểu rằng, chất lượng dịch vụ thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ là khả năng tập hợp tất cả các đặc tính của phương thức tín dụng chứng từ mà đáp ứng được yêu cầu của các bên tham gia trong phương thức thanh toán này Các đặc tính... khấu bộ chứng từ gửi hàng, bảo lãnh nhận hàng hay bảo lãnh trả chậm Hay cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng Do đó, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng một phần thu hút khách hàng, đáp ứng nhu cầu của họ, đồng thời giảm thiểu mức độ rủi ro, rút ngắn thời gian thanh toán từ đó góp phần nâng cao chất lượng thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ Tất cả những yếu tố trên, về điều kiện thanh toán cũng... tìm đến ngân hàng giao dịch Mức độ thỏa mãn của khách hàng được thể hiện qua số lượng gia tăng các chỉ tiêu: Số lượng L/C mở, Số lượng khách hàng mở L/C, và số món thanh toán L/C, điều kiện thanh toán cũng như thái độ cách thức phục vụ của nhân viên Ngân hàng - Số lượng L/C mở, số lượng khách hàng Số lượng khách hàng tham gia thanh toán bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phản ánh phạm vi ảnh... thanh toán ngắn, thủ tục đơn giản, chính sách tỷ giá hợp lý, lãi suất phù hợp, gọn nhẹ Thời gian thanh toán là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ Xuất phát từ tính chất TTQT, thanh toán tiền hàng ở các nước khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cách xa về mặt địa lý nên việc thanh toán thường chậm trễ, thời gian thanh toán bị kéo dài Ngoài ra còn xuất phát từ. .. hành Thứ nhất, rủi ro có thể xảy ra trong việc kiểm tra bộ chứng từ Thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán dựa vào chứng từ, chứng từ không chỉ có giá trị quan trọng đối với nhà XK mà còn với ngân hàng và nhà NK Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở ràng buộc trách nhiệm giữa nhà NK với ngân hàng, giữa NHPH với nhà XK, giữa ngân hàng thanh toán với ngân hàng hoàn trả, NHPH với ngân hàng xác nhận... nốt tiền vào tài khoản để thanh toán cho Ngân hàng Điều này sẽ làm cho Ngân hàng gặp rủi ro trong thanh toán 2.2.1.3 Phí thanh toán dịch vụ Việc thu phí dịch vụ được thực hiện theo quy định của NHNN và tùy thuộc chính sách thanh toán của từng NHTM Hiện nay, mức phí áp dụng cho thanh toán L/C xuất nhập khẩu không chỉ tạo thu nhập cho Ngân hàng, mà còn mang tính cạnh tranh cao, lành mạnh giữa các ngân... quan trọng nhất, vẫn là tiêu chí chất lượng Thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ nói riêng là một dịch vụ do ngân hàng cung cấp tới những khách hàng là các cá nhân, tổ chức Dịch vụ do ngân hàng cung cấp là khá hạn chế tại thời điểm hiện nay, do đó, các ngân hàng không thể thu hút khách hàng bằng cách tạo ra càng nhiều sản phẩm dịch vụ, mà điều quan trọng là tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại VietcapitalBank, Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại VietcapitalBank, Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại VietcapitalBank, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT VÀ PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ - NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT, CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT GIAI ĐOẠN 2009 – 2012, Cũng giống như L/C nhập khẩu, Ngân hàng tiến hành thu phí đối với các hoạt động dịch vụ liên quan đến L/C xuất khẩu. Mức phí cho từng loại nghiệp vụ được tính theo biểu phí quy định của Ngân hàng TMCP Bản Việt., Tình huống 3: Sự non kém trong nghiệp vụ, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm