Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

21 2,074 0
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 23:38

BÀI 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP 4 Địa lí: Kiểm tra Kiểm tra       !"#$%   !"#$% &$'(%)*+,    /012340,5.. /6201789.:;<#:01=  :01=/ >%);?@.: A1;B 2346$% A01 C,?@.:5*3B D).%)=A4%E3 01234?FG0%HIB DJ  DJ  Địa lí: 8 9.: ;<# K 01 =  Cây công nghiệp Diện tích (ha) $4 .% L (1 MNMOO N'OO DPQ OOO 8&*3EC3=01234 ?6OOB :01=/ >%);?@.: A1;B  D).%)=A4%E3 01234?FG0%HIB 2346$% A01 C,?@.:5*3B R0*.%<$4<1<LS >234/ Cà phê Hồ tiêu Cao su Chè :01=/ >%);?@.: A1;B R0*.%<$4<1<LS >234/ 2346$% A01 C,?@.:5*3B R0*$4 A01C,/ D).%)=A4%E3 01234?FG0%HIB R0*TUV:.%  A4-,75../W, J$7< X+4<4;<YA%E3012 346/ &$Q(%)*+,    8(;%5Z%) 01$%J &2[. 8;E\0= \. 4 X$05* 1W\.=]^3 ./ *V4 *V4 (;/$4&2[. Địa lí:   [...]... hoá, phục vụ khách du lịch Voi Bò Trâu Địa lí: Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên Trồng cây công nghiệp lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè trên đất ba dan Chăn nuôi gia súc lớn trâu, bò trên các đồng cỏ Địa lí: Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có những vùng đất ba dan rộng lớn, được khai... thuốc lá, ….) 2 Những con vật nuôi ở Tây Nguyên: a Trâu, bò, voi b Trâu, lợn, voi c Bò, voi, dê Rung chuông vàng Chọn ý đúng nhất 3 Con vật được nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên: a.Trâu b Bò c Voi 4 Ở Tây Nguyên voi được nuôi để: a Cày ruộng b Lấy ngà, lấy thịt c Chuyên chở người và hàng hoá Địa lí: Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Xem sách trang 89 Về làm BT vở BT trang 15,16 Cảm ơn... Bò 47 6 000 Trâu 65 900 Bảng số liệu về vật nuôi ở Tây Nguyên( năm2003) - Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò? +Trả lời: Tây Nguyên có những đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò Hình 3 Đàn voi ở Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì? + Trả lời: Chuyên chở người, hàng hoá, phục vụ khách du lịch Voi Bò Trâu Địa lí: Bài 8: ...* Một số sản phẩm của cà phê 2 Chăn nuôi trên đồng cỏ Nhóm đôi - Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính - Tây vào bảng ở Dựa Nguyên * Những con số liệu, em hãy vật nuôi chính ở cho biết Tây Nguyên là con vật nào được trâu, bò nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên? Nhóm 2 Chăn nuôi trên đồng cỏ - Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết đôi con vật nào được nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên? Vật nuôi . người dân Tây Nguyên Trồng cây công nghiệp lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè trên đất ba dan Chăn nuôi gia súc lớn trâu, bò trên các đồng cỏ Địa lí: &$Q(%)*+,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên, Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên, Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn