Thuyết minh đồ án: Công nghệ chế tạo máy

46 468 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2014, 23:01

GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY I – Tính động lực học hệ dẫn động: 1. Chọn động cơ: a) Xác định công suất đặt trên trục động cơ: P đc > P yc P yc = P tđ = ct .P β η P ct – Công suất trên trục công tác P ct = . 1000 F v = 7800.0,52 1000 = 4,056 kW η - Hiệu suất truyền động 3 1 2 . . . . . K ol br br d ot η η η η η η η = = 0,99.0,99 3 .0,96.0,97.0,95.0,98 = 0,83 với K η - hiệu suất nối trục đàn hồi ol η - hiệu suất 1 cặp ổ lăn 1br η - hiệu suất 1 cặp bánh răng côn trong HGT 2br η - hiệu suất 1 cặp bánh răng trụ trong HGT d η - hiệu suất bộ truyền đai ot η - hiệu suất 1 cặp ổ trượt. trị số các hiệu suất tra theo bảng 2.3 19 [1] β - Hệ số tải trọng động: β =    ÷   ∑ 2 1 i i ck T t T t =       + +  ÷  ÷  ÷       2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 mm mm ck ck ck T t T t T t T t T t T t = ( )     + +  ÷  ÷     2 2 2 1,5 3 5 3 0,7 1 8.3600 8 8 = 0,90. ⇒ P yc = β η ct P . = 4,056.0,90 0,83 = 4,39 kW. Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 1 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 b) Tốc độ đồng bộ của động cơ: n sb = n ct . u sb n ct – Tốc độ công tác tính từ v trên băng tải: n ct = π 60.1000. . v D = π 60.1000.0,52 .340 = 29,2 (vg/ph) u sb = u sb h . u sb ngoài Từ bảng 2.4 21 [1] chọn tỉ số truyền cho HGT côn trụ 2 cấp: u sb h (u h ) = 20 u sb ng (u đ ) = 2,5 ⇒ Số vòng quay sơ bộ của động cơ: n sb = 29,2. 20. 2,5 = 1460 (vg/ph) ⇒ Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ n đb = 1500 vg/ph. Theo bảng phụ lục P1.1 234 [1], với yêu cầu P yc = 4,39 kW và n đb = 1500 vg/ph, ta chọn động cơ K132M4, có các thông số: P đc = 5,5 kW n đc = 1445 vg/ph thỏa mãn K dn T T = 2,0 > 1 mm T T = 1,5 2. Phân phối tỉ số truyền (TST): a) Xác định tỉ số truyền chung: u ch = 1445 29,2 dc ct n n = = 49,5 Chọn TST ngoài: u ng = 2,5 ⇒ u h = 49,5 2,5 ch ng u u = = 19,8 b) Phân phối TST: - Phân phối u h = 19,8 cho cặp bánh răng côn (cấp nhanh) và bánh răng trụ (cấp chậm) (u 1 và u 2 ): Chọn K be = 0,3; 2bd ψ = 1,2; [K 01 ] = [K 02 ]; c K = 1,1 Theo CT 3.17 [1] 45 ⇒ 3 K K c λ = 17,1 Từ đồ thị hình 3.21 [1] 45 ⇒ u 1 = 5,0 u 2 = 1 h u u = 19,5 5,0 = 3,96 - Tính chính xác u ng : Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 2 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 u đ = u ng = 1 2 ch u u u = 49,5 5.3,96 = 2,5 c) Tính toán các thông số động học: - TST chung: u ch = 49,5 - TST đai: u đ = 2,5 - HGT: u h = 19,8 - Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục: P ct = 4,056 kW ⇒ P i = 1 1 i i i P ηη + + , kW n đc = 1445 vg/ph ⇒ n i = 1 i i i n u u + , vg/ph T i = 9,55.10 6 . i i P n (N.mm) + P ct = 4,056 kW P 3 = ct ol K P η η = 4,056 0,98.0,99 = 4,181 kW P 2 = 3 2ol br P η η = 4,181 0,99.0,97 = 4,353 kW P 1 = 2 1ol br P η η = 4,353 0,99.0,96 = 4,581 kW P' đc = 1 dol P η η = 4,581 0,99.0,95 = 4,870 kW + n đc = 1445 vg/ph n 1 = 1445 2,5 dc d n u = = 578 vg/ph n 2 = 1 1 578 5 n u = = 115,6 vg/ph n 3 = 2 2 115,6 3,96 n u = = 29,2 vg/ph n ct = 3 29,2 1 K n u = = 29,2 vg/ph + T' đc = 9,55.10 6 . ' dc dc P n = 9,55.10 6 . 4,870 1445 = 32 185,8 N.mm Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 3 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 T 1 = 9,55.10 6 . 1 1 P n = 9,55.10 6 . 4,581 578 = 75 689,5 N.mm T 2 = 9,55.10 6 . 2 2 P n = 9,55.10 6 . 4,353 115,6 = 359 612 N.mm T 3 = 9,55.10 6 . 3 3 P n = 9,55.10 6 . 4,181 28,9 = 1 381 610,7 N.mm T ct = 9,55.10 6 . ct ct P n = 9,55.10 6 . 4,056 28,9 = 1 340 304,5 N.mm - Các thông số tính toán thể hiện trên bảng sau: Trục Thông số Động cơ 1 2 3 Công tác TST 2,5 5 3,96 1 P (kW) 4,870 4,581 4,353 4,181 4,056 N (vg/ph) 1445 578 115,6 29,2 29,2 T (N.mm) 32185,8 75689,5 359612 1381610,7 1340304,5 =========================================================== . Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 4 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 II – Tính toán thiết kế bộ truyền ngoài : Bộ truyền đai dẹt : - Thông số: u đ = 2,5 Trên trục bánh đai nhỏ: + Gọi n 1 = n đc = 1445 vg/ph + Gọi P 1 = P' đc = 4,870 kW + Gọi T 1 = T' đc = 32 185,5 Nmm - Xác định các thông số của bộ truyền: a) Đường kính bánh đai: - Bánh đai nhỏ: CT 4.1 [1] 53 : d 1 = (5,2 ÷ 6,4) 3 32185,8 = (165,4 ÷ 203,6) mm theo dãy tiêu chuẩn đường kính bánh đai và bảng 4.6 [1] 53 chọn đai vải cao su, có lớp lót, d 1 = 180 mm > d min = 140 mm. Kí hiệu đai Б-800, số lớp: 3. - Bánh đai lớn: d 2 = 1 .(1 )d u ε − , ε : hệ số trượt, 0,01 ÷ 0,02 u: TST của bộ truyền d 2 = 180.2,5.(1 (0,01 0,02))− ÷ = (441 ÷ 445,5) mm. Theo dãy tiêu chuẩn, chọn d 2 = 450 mm - TST thực tế: u t = 2 1 (1 ) d d ε − = 450 180(1 0,01)− = 2,525 Sai lệch TST: u∆ đ = (u t – u đ )/u đ = (2,525-2,5)/2,5 = 1,01% < 3% b) Khoảng cách trục a: CT 4.3 [1] 53 : a ≥ (1,5 ÷ 2)(d 1 +d 2 ) ⇒ a sb = (1,5 ÷ 2)(180+450) = (945 ÷ 1260) mm, lấy a sb = 1100. c) Chiều dài đai l: l = 2a + 1 2 ( ) 2 d d π + + 2 1 2 ( ) 4 d d a − = = 2.1100 + .630 2 π + 2 270 4.1100 = 3206 mm. l = 3206 mm, cộng thêm từ 100 ÷ 400 mm tùy theo cách nối đai. Số vòng chạy của đai: i = v/l = 13,62/3,206 = 4,25 < i max = 3 5 s -1 . ⇒ l thỏa mãn yêu cầu về tuổi thọ. Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 5 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 d) Góc ôm 1 α : CT 4.7 [1] 54 : 1 α = 180 0 2 1 d d a − − .57 0 = 180 – 270.57/1100 = 166 0 > 150 0 = α min . e) Tiết diện đai và chiều rộng bánh đai: CT 4.9 [1] 54 , lực vòng F t = 1 1000.P v = 1000.4,870 13,62 = 357,6 N. theo bảng 4.8 [1] 55 , chọn đai vải cao su, nên lấy 1 axm d δ    ÷   = 1 40 ⇒ chiều dài đai: δ = 1 40 d = 180/40 = 4,5 mm. Bảng 4.1 [1] 51 , dùng loại đai có lớp lót, kí hiệu đai Б-800, 3 lớp, trị số tiêu chuẩn là δ =4,5 mm. f) Ứng suất có ích cho phép: CT 4.10 [1] 56 : [ ] F σ = 0 [ ] F σ C α C v C o 0 [ ] F σ = k 1 - 2 1 k d δ với bộ truyền tự căng, lực căng không đổi: σ o = 2,0 MPa ⇒ theo bảng 4.9 [1] 56 : k 1 = 2,7 k 2 = 11,0 ⇒ 0 [ ] F σ = 2,425 MPa C α - Hệ số ảnh hưởng của góc ôm 1 α , bảng 4.10 [1] 57 : C α = 0,955 C v - Hệ số ảnh hưởng của lực li tâm đến độ bám của đai trên bánh đai, Bảng 4.11 [1] 57 : C v = 0,98 cho đai vải cao su, v = 13,62 m/s C o - Hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền đai và phương pháp căng đai C o = 1 (bảng 4.12 [1] 57 ) Từ đó có [ ] F σ = 2,425. 0,955. 0,98. 1 = 2,27 MPa Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 6 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 g) Chiều rộng đai và bánh đai: - Chiều rộng đai (b): CT 4.8 [1] 54 : b = F [ ] t d F K σ δ K đ = 1 (bảng 4.7 [1] 55 ) ⇒ b = 357,6.1 2,27.4,5 = 35,0 mm Lấy b theo tiêu chuẩn: b = 32 mm. (bảng 4.1 [1] 51 ) - Chiều rộng bánh đai (B): B = 40 mm, tra bảng 21.16 [2] 164 h) Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục: F o = . . o b σ δ = 2. 4,5. 32 = 288 N (CT 4.12 [1] 58 ) F r = 2F o sin 1 2 α = 2.288.sin 166 2 = 571,7 N (CT 4.13 [1] 58 ) * Kết quả: d 1 = 180 mm b = 32 mm d 2 = 450 mm δ = 4,5 mm l = 3206 mm F r = 571,7 N: Lực tác dụng trên trục. ========================================================== Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 7 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 III – Thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc: HGT 2 cấp: - Truyền động bánh răng côn, - Truyền động bánh trụ răng nghiêng. 1. Chọn vật liệu: Do không có yêu cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, chọn vật liệu 2 cấp bánh răng là như nhau: Theo bảng 6.1 [1] 92 , ta chọn: - Bánh nhỏ: Thép 45 tôi cải thiện, HB = 241-285 1b σ = 850 MPa, 1ch σ = 580 MPa - Bánh lớn: Thép 45 tôi cải thiện, HB = 192-240 2b σ = 750 MPa, 2ch σ = 450 MPa. 2. Xác định ứng suất cho phép: Bảng 6.2 [1] 94 với thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 180-350: 0 limH σ = 2.HB + 70; S H = 1,1 0 limF σ = 1,8.HB; S F = 1,75 +) Chọn độ rắn bánh nhỏ HB 1 = 245, bánh lớn HB 2 = 230 ⇒ 0 lim1H σ = 560 MPa; 0 lim2H σ = 530 MPa, ⇒ 0 lim1F σ = 441 MPa; 0 lim2F σ = 414 MPa. +) CT 6.5 [1] 93 : N HO = 30 H 2,4 HB ⇒ N HO 1 = 30.245 2,4 = 1,6.10 7 N HO 2 = 30.230 2,4 = 1,39.10 7 CT 6.7 [1] 93 : N HE = 60c 3 ax i i i m T n t T    ÷   ∑ ⇒ N HE 2 = 60.1. 587 5 (1 3 .5 + (0,3) 3 .3).20000 = 8,36.10 8 > N HO 2 = 1,39.10 7 ⇒ K HL 2 = 1. Tương tự, N HE 1 > N HO 1 ⇒ K HL 1 = 1. CT 6.1 [1] 93 a : Xác định sơ bộ được: [ ] H σ = 0 limH σ .K HK /S H ⇒ 1 [ ] H σ = 560.1/1,1 = 509 MPa 2 [ ] H σ = 530.1/1,1 = 481,8 MPa. Do đó để tính bộ truyền bánh răng côn răng thẳng, lấy [ ] H σ = min( 1 [ ] H σ , 2 [ ] H σ ) = 481,8 MPa. +) Với cấp chậm sử dụng bánh răng nghiêng: Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 8 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 [ ] H σ = ( 1 [ ] H σ + 2 [ ] H σ )/2 = (509 + 481,8)/2 = 495,4 MPa < 1,25 2 [ ] H σ +) N FE = 60c ax F m i i i m T n t T    ÷   ∑ (CT 6.8 [1] 93 ) m F = 6 ⇒ N FE 2 = 60.1. 587 5 .20000.(1 6 .5 + (0,7) 6 .3) = = 7,42.10 8 > N FO = 4.10 6 ⇒ K FL 2 = 1, tương tự, có K FL 1 = 1. Từ đó theo CT 6.2 [1] 93 a , với bộ truyền quay 1 chiều thì K FC = 1, [ ] F σ = 0 limF σ .K FC .K FL /S F ⇒ 1 [ ] F σ = 441.1.1/1,75 = 252 MPa 2 [ ] F σ = 414.1.1/1,75 = 236,5 MPa +) Ứng suất quá tải cho phép: CT 6.13 [1] 95 : max [ ] H σ = 2,8 σ ch = 2,8.450 = 1260 MPa CT 6.14 [1] 96 : 1 max [ ] F σ = 0,8 σ ch1 = 0,8.580 = 464 MPa 2 max [ ] F σ = 0,8 σ ch2 = 0,8.450 = 360 MPa. 3. Tính toán cấp nhanh: Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng: a) Xác định chiều dài côn ngoài: CT 6.52 [1] 112 a : R e = K R 2 1u + 1 3 2 (1 ) . .[ ] H be be H T K K K u β σ − Với bộ truyền răng thẳng bằng thép, K d = 100 (MPa) 1/3 , ta tính được K R - hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng K R = 0,5.K d = 50 (MPa) 1/3 ; K be = b/R e = 0,25 ÷ 0,3: Hệ số chiều rộng vành răng, chọn K be = 0,25 H K β - Hệ số xét đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn, tra bảng 6.21 [1] 113 , với: . 2 be be K u K− = 0,25.5 2 0,25− = 0,7143, với trục bánh răng côn lắp trên ổ đũa, sơ đồ I, HB < 350; tra theo bảng 6.21 [1] 113 ⇒ K H β = 1,16 T 1 = 75 589,5 Nmm ; Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 9 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 Từ đó: R e = 50 2 5 1+ 3 2 75689,5.1,16 (1 0,25).0,25.5.(481,8)− = 188,31 mm b) Xác định các thông số ăn khớp: - Số răng bánh nhỏ: Từ d e1 = 2 2 1 e R u+ = 2 2.188,31 1 5+ = 73,86 mm Tra bảng 6.22 [1] 114 , với bánh răng côn răng thẳng, TST u = 5 ⇒ Z 1P = 16 Với HB<350 ⇒ Z 1 = 1,6.Z 1P = 1,6.16 = 25,6 Lấy Z 1 = 26 răng. - Đường kính trung bình, môđun trung bình và môđun vòng ngoài: d m1 = (1 - 0,5K be )d e1 (CT 6.54 [1] 114 ) = (1 – 0,5.0,25).73,86 = 64,6275 mm – đường kính trung bình m tm = 1 1 m d Z = 64,6275 26 = 2,4857 mm – môđun trung bình m te = 1 0,5 tm be m K− = 2,4857 1 0,5.0,25− = 2,841 mm – môđun vòng ngoài bảng 6.8 [1] 99 , theo tiêu chuẩn lấy m te = 3 mm. m tm = m te (1 - 0,5K be ) = 3(1 – 0,5.0,25) = 2,625 mm Z 1 = 1m tm d m = 64,6275 2,625 = 24,62; lấy Z 1 = 25 răng. - Số răng bánh lớn: Z 2 = uZ 1 = 125 răng. - Góc côn chia: 1 δ = arctg(Z 1 /Z 2 ) = arctg(0,2) = 11,3099 0 = 11 0 18'35,76'' 2 δ = 90 0 - 1 δ = 78 0 41'24,24''. bảng 6.20 [1] 112 với Z 1 = 25, TST u=5; chọn hệ số dịch chỉnh: bánh nhỏ: x 1 = 0,39 bánh lớn: x 2 = - 0,39. - Đường kính trung bình của bánh nhỏ: d m1 = Z 1 .m tm = 25.2,625 = 65,625 mm. - Chiều dài côn ngoài: R e = 0,5.m te 2 2 1 2 Z Z + = 0,5.3. 2 2 25 125+ = 191,21 mm. Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 10 [...]... -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 18 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 IV – Tính toán thiết kế trục: 1 Sơ đồ đặt lực chung: -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải... -Sơ đồ tính khoảng cách của HGT BR côn-trụ : -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 20 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -2 Chọn vật liệu: Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 có σ b = 600 MPa , ứng... -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 25 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -Biểu đồ mômen của 3 trục : Trục I : -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 26 GVHD... 7765.tg15,74050 = 1886 N ; -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 22 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -6 Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T cho 3 trục: a) Trục I: Sơ đồ lực: Tính các lực: Với l12 = 63 mm l11 = 80 mm l13= 136 mm dm1 = 65,625... -Trục II : -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 27 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -Trục III : -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 28 GVHD : Đỗ Đức Nam... 6.16 [1] g0 = 56 – bảng 107 -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 11 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -KH = 1,16.1.1,106 = 1,283 Thay tất cả các hệ số tìm được vào công thức σ H = 274 1,76 0,8706 6.58 [1] ta tính được σ H : 115 2.75689,5.1,283... Fx10 = -1104 N : có chiều ngược chiều đã chọn x/0 -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 23 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -b) Trục II: Sơ đồ lực: Tính các lực: Với l21 = 210 mm l22 = 69 mm l23= 120 mm dm2 = 328 mm (BR côn) dw1 = 96,62 mm (BR... chọn ccx mức tiếp xúc là 8; khi đó cần gia công độ nhám Ra = 2,5 1,25 µ m ⇒ ZR = 0,95 da < 700mm ⇒ KxH = 1 6.1, 6.1a [1] : [ σ H ]' = [ σ H ].ZR.Zv.KxH Từ đó, theo CT 91 [ σ H ]' = 495,4 1 (0,95).1 = 470,7 MPa Vì σ H = 458,8 < [ σ H ]' = 470,7 MPa, nên độ bền tiếp xúc được đảm bảo -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải... -Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 21 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -5 Xác định trị số và chiều các lực của chi tiết quay tác dụng lên trục: Chiều của các lực như hình vẽ trên sơ đồ đặt lực chung trong phần IV.1 ta phải tính các lực... -30 Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn động băng tải GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 -10.25; 10.26 [1] : K σ d = ( Kσ / ε σ + K x − 1 )/Ky 195 K τ d = ( Kτ / ετ + K x − 1 )/Ky + Với các trục được gia công tiện, tại các tiết diện nguy hiểm cần đạt Ra = 2,5… . th ng số & kích thước bộ truyền bánh r ng côn: - Chiều dài côn ngoài: R e = 191,21 mm - Môđun v ng ngoài: m te = 3 mm - Chiều r ng vành r ng: b w = 47,8 mm ≈ 48 mm - TST: u = 5 - Góc nghi ng. bánh r ng côn r ng th ng, lấy [ ] H σ = min( 1 [ ] H σ , 2 [ ] H σ ) = 481,8 MPa. +) Với cấp chậm sử d ng bánh r ng nghi ng: Đồ án môn học Chi tiết máy Đề số 18 - Thiết kế hệ dẫn đ ng b ng tải 8 GVHD. 18 - Thiết kế hệ dẫn đ ng b ng tải 7 GVHD : Đỗ Đức Nam SVTH: Nguyễn Thành Nam – Lớp Cơ Điện tử 2 – K49 III – Thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc: HGT 2 cấp: - Truyền đ ng bánh r ng côn, -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án: Công nghệ chế tạo máy, Thuyết minh đồ án: Công nghệ chế tạo máy, Thuyết minh đồ án: Công nghệ chế tạo máy

Từ khóa liên quan