THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

117 899 5
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 17:58

Luật Đất đai 2003 đã quy định việc thành lập hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) trực thuộc cơ quan tài nguyên và môi trường ở 2 cấp gồm VPĐKQSDĐ cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, VPĐKQSDĐ cấp huyện trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LƠ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN ĐÌNH BỒNG HÀ NỘI, 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lơ iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được bản luận văn này, trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, Tiến sỹ Nguyễn Đình Bồng - Hội Khoa học đất Việt Nam, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô trong Khoa Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Đào tạo trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã đào tạo, giúp đỡ tôi trong thời gian học tập tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi xin cảm ơn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký Đất và Nhà huyện Từ Liêm đã giúp đỡ và tạo diều kiện cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện Đề tài trên địa bàn địa phương. Tôi xin cám ơn gia đình, bè bạn và đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành Luận văn này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lơ iv MỤC LỤC HÀ NỘI, 2013 ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Yêu cầu của đề tài 3 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 4 1.1. Cơ sở khoa học về đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 4 1.1.1. Đất đai/bất động sản/thị trường bất động sản 1.1.2. Đăng ký đất đai/bất động sản 1.1.3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.2. Mô hình đăng ký đất đai và VPĐKQSDĐ một số nước 13 1.2.1. Đăng ký văn tự giao dịch ở Cộng hòa Pháp 1.2.2. Đăng ký quyền ở Liên bang Úc 1.2.3. Đăng ký quyền sử dụng đất ở Trung Quốc 1.3.2. Quy tắc đăng ký đất đai Trung Quốc (1995) 1.3. Hệ thống đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam 23 1.3.1. Hệ thống đăng ký đất đai 1.3.2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.3.3. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam 1.3.4. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hà Nội (Văn phòng đăng ký Đất và Nhà Hà Nội) v Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 48 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 2.2. Nội dung nghiên cứu 48 2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Từ Liêm, Hà Nội 2.2.2. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 2.2.4. Nguyên nhân hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký. 48 2.2.5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký 2.3. Phương pháp nghiên cứu 49 2.3.1. Phương pháp điều tra, khảo sát 2.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh 2.3.3. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan 2.3.4. Phương pháp chuyên gia Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Từ Liêm, Hà Nội 50 3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 3.2. Tình hình quản lý đất đai 55 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 3.2.2. Tình hình quản lý đất đai 3.3. Thực trạng tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm 64 3.3.1. Tổ chức bộ máy của VPĐKĐ&N huyện Từ Liêm 3.3.2. Cơ chế hoạt động của VPĐKĐ&N vi 3.3.3. Kết quả hoạt động của VPĐKĐ&N 3.4. Đánh giá chung về hoạt động của Văn phòng đăng ký huyện Từ Liêm 85 3.4.1. Mức độ công khai thủ tục hành chính 3.4.2. Thời gian thực hiện các thủ tục 3.4.3. Các khoản lệ phí phải đóng 3.4.4. Nhận xét 3.5. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của VPĐKĐ&N huyện Từ Liêm 90 3.5.1. Chính sách pháp luật đất đai 3.5.2. Chức năng, nhiệm vụ 3.5.3. Tổ chức, cơ chế hoạt động 3.5.4. Đối tượng giải quyết 3.6. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 94 3.6.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 3.6.2. Giải pháp về tổ chức 3.6.3. Giải pháp về nhân lực 3.6.4. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ 3.6.5. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 3.6.6. Giải pháp về cơ chế KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 98 1. Kết luận 98 2. Đề nghị 100 + Đối với Bộ Tài nguyên và môi trường + Đối với ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội + Đối với UBND huyện Từ Liêm TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 DANH MỤC BẢNG vii STT Tên bảng Trang 3.1 Thống kê diện tích đất đai huyện Từ Liêm năm 2012 Bảng 3.1 : Thống kê diện tích đất đai huyện Từ Liêm năm 2012 56 Bảng 3.2: Kết quả chung về cấp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm đến ngày 31/12/2012 72 Bảng 3.3 : Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3 năm (2010 - 2012) tại huyện Từ Liêm 73 Bảng 3.4: Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký chuyển quyền về đất đai trong 3 năm 2010-2012 tại huyện Từ Liêm 74 Bảng 3.5: Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký biến động khác (giao dịch đảm bảo, cấp lại, cấp đổi GCN) trong 3 năm 2010-2012 tại huyện Từ Liêm 74 Bảng 3.6: Hiện trạng hệ thống bản đồ địa chính huyện Từ Liêm 76 Bảng 3.7 : Hiện trạng hồ sơ địa chính huyện Từ Liêm 77 Bảng 3.8 : Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2012 82 Bảng 3: Kết quả điều tra theo phiếu về mức độ công khai các thủ tục hành chính 85 Bảng 4: Kết quả điều tra theo phiếu về thời gian thực hiện thủ tục hành chính 87 Bảng4.11: Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ của VPĐKĐ&N huyện Từ Liêm 87 viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Trang 32 Hình 2.1: Sơ đồ vị trí của VPĐKQSDĐ trong hệ thống quản lý đất đai 32 Hình 1.2: Sơ đồ Mô hình tổ chức Văn phòng đăng ký Đất và Nhà TP Hà Nội 46 Hình 3.1 Sơ đồ vị trí huyện Từ Liêm TP Hà Nội 51 Hình 3.2 : Một số hình ảnh về huyện Từ Liêm 55 Hình 3.4 : Sơ đồ Quy trình, thủ tục cấp GCN Thiết kế lại cho rõ 67 Hình 3.5: Một số hình ảnh về VPĐKĐ&N huyện Từ Liêm 83 ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 BĐS Bất động sản. 2 CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 3 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4 GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 5 HSĐC Hồ sơ địa chính. 6 STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường. 7 SDĐ Sử dụng đất. 8 TN&MT Tài nguyên và Môi trường. 9 VPĐKĐĐ Văn phòng đăng ký đất đai. 10 VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 11 VPĐKĐ&N Văn phòng đăng ký Đất và Nhà 12 UBND Ủy ban nhân dân. x [...]... Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch về đất đai của người sử dụng đất tiến tới xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiệu lực, hiệu quả và bền vững 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Đề xuất một số giải pháp nâng. .. người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ có vai trò rất quan trọng Trước tình hình trên, trong khuôn khổ thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tôi thực hiện đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Hà. .. chế quản lí về nhà và đất ở Trung Quốc lại chia ra các cơ quan khác nhau cho nên việc đăng ký thuộc quyền nhà đất nói chung phải đăng ký quyền sử dụng đất ở cơ quan quản lí đất đai và đăng ký quyền sở hữu nhà ở cơ quan quản lí nhà cửa + Đăng ký thuộc quyền tài sản nhà đất là đăng ký động thái quyền lợi về nhà đất Đương sự phải theo pháp luật để đăng ký quyền có được, sự thay đổi và việc mất đi quyền. .. thuê đất Do vậy, ở nước ta đăng ký đất đai là đăng ký quyền sử dụng đất Nhà nước giao, cho thuê Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể nhiệm vụ: "Đăng ký quyền sử 24 dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" "Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của. .. định; Đăng ký biến động đất đai là nói đến việc đăng ký ngoài việc đăng ký ban đầu, bao gồm đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất và các quyền khác theo thời hạn, đăng ký biến động về tên, địa chỉ, mục đích sử dụng, đăng ký hủy bỏ đất đai… Người sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước, người sở hữu đất đai tập thể, người sử dụng đất đai tập thể, người có quyền khác về đất đai, phải xin đăng ký đất đai... Luật Đất đai năm 2003 quy định: "Việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong các trường hợp: Người đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; Thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Người sử dụng. .. dịch, quyền giám sát việc sử dụng đất của các bất động sản liên quan 2.2.2.3 Văn phòng đăng ký quyền đất đai của Northern Territory Văn phòng đăng ký quyền đất đai tại Northern Territory là một bộ phận của Văn phòng đăng ký trung ương, nhiệm vụ của Văn phòng thực hiện đăng ký quyền đất đai theo Hệ thống Torrens bao gồm cả các phương tiện tra cứu, hệ thống thông tin đất đai và các nhiệm vụ đăng ký khác... với điều kiện hiện nay và đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai hiệu quả, bền vững 3 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Cơ sở khoa học về đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.1.1 Đất đai/bất động sản/thị trường bất động sản 1.1.1.1 Đất đai Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, đối tượng nghiên cứu về đất đai là đất tự nhiên (soil), còn... giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá được đúng thực trạng hoạt động của VPĐKQSDĐ trên địa bàn nghiên cứu - Các số liệu điều tra, thu thập phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy - Đề tài phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn - Đề xuất các giải pháp khoa học, sát thực và có khả năng thực thi, phù hợp... đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân; + Đăng ký biến động - đăng ký những biến động đất đai trong quá trình sử dụng do thay đổi diện tích (tách, hợp thửa đất, sạt lở, bồi lấp ), do thay đổi mục đích sử dụng, do thay đổi quyền và các hạn chế về quyền sử dụng đất - Cơ quan đăng ký đất đai: Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương có Văn phòng đăng ký quyền . 2005 đến 2012) tăng mạnh so với 16 năm trước: đất sản xuất nông nghiệp cấp 16.439.360 giấy, 8.038. 180 ha, đạt 81,8% (tăng 26,6% số giấy và 8,9% diện tích); đất lâm nghiệp cấp 1.597.710 giấy, 9.904.900
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn