Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn

49 665 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 12:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI: BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG Sinh viên thực hiện : Trần Thị Kim Tuyết Lớp : Kế toán 20B Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Ngọc Tiến BÌNH ĐỊNH, THÁNG 09 NĂM 2014 MỤC LỤC 1.1. Doanh thu và vai trò của doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3 1.1.1. Doanh thu và phân loại doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.3 1.1.1.1. Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 3 1.1.1.2. Phân loại doanh thu 4 1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ kế toán doanh thu trong doanh nghiệp 6 1.2. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng 6 1.2.1. Các phương thức và hình thức giao dịch bán hàng 6 1.2.2 Các phương thức thanh toán 7 1.3. Lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp theo quan điểm kế toán tài chính 8 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS18 “Doanh thu” 8 1.3.2. Một số chuẩn mực kế toán khác liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng. 10 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ở giai đoạn trước khi ban hành chuẩn mực kế toán VAS14 “ Doanh thu và thu nhập khác” 11 2.1.1 Các văn bản quan trọng trong giai đoạn quy định và quản lý về doanh thu bán hàng 11 2.1.2 Phạm vi và thời điểm ghi nhận doanh thu 12 2.1.3 Về phương pháp kế toán 12 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng ở giai đoạn sau khi ban hành chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” – VAS14 và một số chuẩn mực liên quan khác 13 2.2.1 Nội dung của chuẩn mực VAS14 13 2.2.2 Phương pháp hạch toán Doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu. 15 2.2.2.1 Chứng từ 15 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 15 2.2.2.3 Sơ đồ hạch toán 18 2.2.2.4 Sổ kế toán 18 2.2.2.5 Báo cáo tài chính 18 3.1 Những yêu cầu có tính nguyên tắc trong việc hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế 19 3.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình kế toán nước ngoài 19 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình kế toán Mỹ 19 3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình của kế toán tổng quát Pháp 22 3.3 Những nhận xét, đánh giá về kế toán doanh thu bán hàng theo chế độ kế toán Việt Nam 23 3.3.1 Ưu điểm 23 3.3.2 Nhược điểm 24 3.4 Nội dung hoàn thiện chuẩn mực kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam 26 3.4.1 Hoàn thiện nội dung chuẩn mực kế toán VAS14 “Doanh thu và thu nhập khác” 26 3.4.2 Xác định đúng đắn thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu 27 3.4.3 Hoàn thiện tài khoản sử dụng 28 3.4.4 Hoàn thiện về phương pháp kế toán 29 3.4.5 Hoàn thiện Báo cáo kết quả kinh doanh 30 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BTC Bộ Tài chính CP Chính phủ GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 1 LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay. Quá trình toàn cầu hóa khu vực và thế giới đã dẫn đến hội nhập kinh tế trên phạm vi quốc tế. Quá trình hội nhập được diễn ra trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Điều này khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên sôi nổi, đa dạng và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn. Hội nhập trong lĩnh vực kế toán là một tất yếu khách quan, được xem là một trong những cơ sở nền tảng và tiền đề đối với sự thành công của quá trình hội nhập. Quá trình này đã tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, học hỏi các kinh nghiệm quản lý kinh tế của các nước bạn và những đàn anh đàn chị đi trước, kết hợp với thực trạng nền kinh tế nước ta để có thể rút ra được những bài học quý giá nhất là điều cần thiết trong thời kì đang phát triển của Việt Nam. Do đó Chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” của Việt Nam được ban hành, cùng với hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp không ngừng được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế. Tuy nhiên trong sự biện chứng của quả trình hội nhập và phát triển, có nhiều vấn đề mới phức tạp nảy sinh từ thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể rõ ràng trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán về doanh thu bán hàng. Điều này có thể dẫn đến các sai sót trong việc hạch toán doanh thu bán hàng gây ra các tác hại khó lường trước được cho các doanh nghiệp và việc quản lý kinh tế của nước ta. Do tầm quan trọng của việc ban hành các chuẩn mực kế toán cũng như các nguyên nhân nêu trên , em đã lựa chọn đề tài “Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng” làm đề án chuyên ngành của mình. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ luc, nội dung luận án gồm có 3 chương : Chương 1. Lý luận cơ bản về kế toán doanh thu bán hàng Chương 2. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam Chương 3. Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng Mặc dù, đã nghiên cứu tìm hiểu kĩ về vấn đề này cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy ThS. Nguyễn Ngọc Tiến nhưng do còn hạn chế về kinh nghiệm cũng như khả năng trình bày nên đề án không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp của thầy ThS. Nguyễn Ngọc Tiến . Em xin chân thành cảm ơn! Quy nhơn, ngày 20 tháng 09 năm 2014 Sinh viên thực hiện Trần Thị Kim Tuyết CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 1.1. Doanh thu và vai trò của doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1. Doanh thu và phân loại doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1.1. Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu Qua nghiên cứu khái niệm doanh thu của quốc tế và của một số nước trên thế giới , có thể thấy khái niệm về doanh thu được diễn đạt theo nhiều cách , nhưng đều có sự tương đồng về cách hiểu và nội dung của khoản được coi là doanh thu của doanh nghiệp. Theo khái niệm củaTrung Quốc thì “Doanh thu là tổng nguồn lợi kinh tế thu được phát sinh trong hoạt động thường kì của doanh nghiệp như hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và sử dụng tài sản của các doanh nghiệp khác. Các khoản thu hộ cho bên thứ ba hoặc cho khách hang không được tính vào doanh thu.” Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS18 thì “Doanh thu là giá trị gộp của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động thông thường của doanh nghiệp, tạo nên sự tăng lên của vốn chủ sở hữu, ngoài phần tăng lên từ các khoản đóng góp thêm của các cổ đông” Ở Việt Nam, theo chuẩn mực VAS 01, “Doanh thu và thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doang nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu”. Trong chuẩn mực VAS14, đoạn 03 quy định rõ “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. “Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu”. Có thể nói đây là một khái niệm đầy đủ, khái quát, phù hợp với quốc tế và các nước trên thế giới về doanh thu của Việt Nam khi Việt Nam ban hành chẩn mực VSA 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, VSA 101 “Chuẩn mực chung”. Bên canh đó ta cũng cần tim hiểu về các khái niệm liên quan đến doanh thu theo đoạn 06 của VAS14 như: Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Trong đó: Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 1.1.1.2. Phân loại doanh thu Để thuận tiện cho công tác quản lý và kế toán doanh thu, doanh thu có thể được phân loại theo những tiêu thức khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu của quản lý và kế toán. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, có thể phân loại doanh thu theo các tiêu thức sau: Thứ nhất, phân theo loại hình kinh doanh: Doanh thu được chia làm 3 loại: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu bán thành phẩm - Doanh thu cung cấp dịch vụ Cách phân loại này giúp xác định được tỷ trọng doanh thu của từng loại hoạt động trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, qua đó thấy được vai trò chủ đạo của từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp. ngoài ra, xét trên góc độ toàn bộ nền kinh tế, cách phân loại này giúp cho việc xác định chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, phân theo phương thức bán hàng: Doanh thu bán hàng được chia làm ba loại: - Doanh thu bán buôn. - Doanh thu bán lẻ. - Doanh thu gửi bán đại lý. Phân loại doanh thu theo tiêu thức này giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định được tổng mức lưu chuyển hàng hóa theo từng loại, từ đó hoạch định được mức luân chuyển hàng hóa, xây dựng mức dự trữ hàng hóa cần thiết, tránh được tình trạng ứ đọng hoặc thiếu hàng gây ảnh hưởng không tốt cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ ba ,phân theo phương thức thanh toán tiền hàng: - Doanh thu bán hàng thu tiền ngay. - Doanh thu bán hàng trả chậm. - Doanh thu bán hàng trả góp. - Doanh thu nhận trước. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp lập dự toán số tiền thu được trong kỳ, là cơ sở để xây dựng dự toán về thanh toán các khoản công nợ và chi phí trong kỳ của doanh nghiệp, ngoài ra còn giúp cho việc phân tích, đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng, là căn cứ quan trọng để xác định mức dự phòng phải thu khó đòi. Thứ tư, phân theo mối quan hệ với điểm hòa vốn - Doanh thu hòa vốn - Doanh thu an toàn Cách phân loại này giúp nhà quản trị nhận thức được những vấn đề cơ bản và trực quan về tình hình kết quả kinh doanh, xác định được phạm vi lời, lỗ cũng như đo lường được mức độ an toàn hay tính rủi ro trong kinh doanh. Thứ năm, phân theo mối quan hệ với khu vực địa lý - Doanh thu bán hàng xuất khẩu - Doanh thu bán hàng nội địạ Cách phân loại này giúp nhà quản trị đánh giá được mức độ hoạt động theo khu vực địa lý, là căn cứ để đánh giá mức sinh lợi cũng như rủi ro trong kinh doanh của từng khu vực. Thứ sáu, phân theo mối quan hệ với hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp - Doanh thu bán hàng cho bên ngoài - Doanh thu bán hàng nội bộ Cách phân loại này vừa giúp cho việc xác định chính xác kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong kỳ, vừa phục vụ cho việc lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Ngoài ra, doanh thu bán hàng còn được phân loại thành doanh thu thực tế, doanh thu bị giảm trừ và doanh thu thuần v.v… nhìn chung mỗi cách phân loại đó đều có ý nghĩa nhất định đối với nhà quản trị doanh nghiệp. 1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ kế toán doanh thu trong doanh nghiệp Kế toán là một bộ phận cấu thành trong hệ thống các công cụ quản lý kinh tế tài chính. Ở góc độ quản lý, kế toán có vai trò tích cực trong điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính; ở góc độ cung cấp thông tin, kế toán đảm nhận chức năng cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp cho những người sử dụng thông tin để ra quyết định kinh tế đối với doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn hết sức cần thiết cho những người có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán doanh thu là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán doanh nghiệp cung cấp thông tin về toàn bộ tình hình doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Thông tin về doanh thu được xem là một trong những dòng thông tin quan trọng nhất để người sử dụng thông tin phân tích, đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của từng loại hoạt động, sản phẩm, hàng hóa, bộ phận nói riêng. Qua đó đánh giá được khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp và khả năng đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đã đưa ra. Do vậy, kế toán doanh thu trong doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống kế toán nói riêng và công tác quản lý nói chung. 1.2. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng 1.2.1. Các phương thức và hình thức giao dịch bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh thương mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện; vốn của doanh nghiệp thương mại được chuyển từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ. Việc bán hàng của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo nhiều phương thức khác [...]... thêm những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu bán hàng, góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức và hạch toán đúng đắn doanh thu bán hàng, em đã nghiên cứu và thực hiện đề án Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng” Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán doanh thu bán hàng, đề án đã đưa ra và phân tích một số vấn đề của việc hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng Từ đó, đề án đã đề xuất một số... hợp đồng mua bán hoặc sự thỏa thu n giữa các bên Có một số phương thức thanh toán sau: - Thanh toán ngay - Thanh toán chậm - Thanh toán trả góp - Thanh toán trước 1.3 Lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp theo quan điểm kế toán tài chính 1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS18 Doanh thu Doanh thu bán hàng và kế toán doanh thu bán hàng được quy định chủ... TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ở giai đoạn trước khi ban hành chuẩn mực kế toán VAS14 “ Doanh thu và thu nhập khác” 2.1.1 Các văn bản quan trọng trong giai đoạn quy định và quản lý về doanh thu bán hàng Các văn bản quan trọng trong giai đoạn này quy định về quản lý và hạch toán doanh thu bán hàng, đó là: - Chế độ kế toán áp dụng cho doanh. .. thanh toán như phiếu thu, giấy báo có… b)Tài khoản kế toán Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, doanh thu bán hàng được phản ánh trên TK511 Doanh thu bán hàng”, TK này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK liên quan khác như Tk512 Doanh thu bán hàng nội bộ”, TK532 “Giảm giá hàng bán , TK531 “Hàng bán bị... thiện về phương pháp kế toán • Kế toán doanh thu bán hàng theo đề xuất loại bỏ khoản thu thu hộ Nhà nước ở khâu bán ra khỏi doanh thu Nguyên tắc chung: Để đảm bảo phù hợp với nội dung quy định về doanh thu trong chuẩn mực VAS14 và IAS18, khi bán hàng hóa, kế toán phản ánh doanh thu trên TK511, 512 theo giá không có thu Toàn bộ thu thu hộ Nhà nước ở khâu bán phải được phản ánh trực tiếp vào TK333 Có... hoạt động tài chính; TK3387 – Doanh thu chưa thực hiện; TK111, 112, 3331… 2.2.2.3 Sơ đồ hạch toán * Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng (phụ lục 2) * Kế toán doanh thu bán hàng thông qua đại lý (phụ lục 3) * Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả chậm (hoặc trả góp) (phụ lục 3) 2.2.2.4 Sổ kế toán - Sổ kế toán tổng hợp: Sổ nhật ký chung, nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền, sổ cái các TK511, 512,... việc thu thập thông tin về giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại là của hàng hóa, thành phẩm hay dịch vụ Thiếu tài khoản phản ánh giá vốn bán hàng nội bộ: trong khi doanh thu bán hàng thì được hạch toán riêng vào TK511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và TK512 Doanh thu bán hàng nội bộ” thì toàn bộ giá vốn được hạch toán vào TK632 không phân biệt bán hàng bên ngoài hay nội bộ Thứ tư, về phương... TK333 Có thể khái quát qua sơ đồ kế toán (phụ lục 5) • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Trong quá trình bán hàng, có thể phát sinh các nghiệp vụ kinh tế làm giảm doanh thu bán hàng như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, kế toán phản ánh vào các TK521, 531, 532, cuối... (3) TK531 “Hàng bán bị trả lại” (4) Bên nợ Tài khoản 531 - Doanh thu của hàng bán bị trả Bên có - Kết chuyển doanh thu bán hàng lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc bị trả lại vào bên Nợ tài khoản 511 tính trừ vào khoản phải thu khách hàng Doanh thu bán bán hàng và cung cấp về số sản phẩm, hàng hóa đã bán dịch vụ”, hoặc tài khoản 512 Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần TK531 không... số lượng nhỏ Bán lẻ có thể được thực hiện dưới các hình thức như bán lẻ thu tiền tập trung, bán lẻ thu tiền trực tiếp, bán lẻ tự phục vụ, bán hàng trả góp, bán hàng qua hội chợ… - Phương thức gửi hàng bán đại lý: Số hàng chuyển giao cho cơ sở đại lý bán vẫn thu c quy n sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp nhận được tiền do cơ sở đại lý thanh toán hoặc thông báo về số hàng đã bán được * Đối . to n doanh nghiệp cung cấp th ng tin về to n bộ tình hình doanh thu b n h ng của doanh nghiệp. Th ng tin về doanh thu được xem là một trong nh ng d ng th ng tin quan tr ng nhất để ng ời sử d ng. nghiệp. Thứ ba ,ph n theo phư ng thức thanh to n ti n h ng: - Doanh thu b n h ng thu ti n ngay. - Doanh thu b n h ng trả ch m. - Doanh thu b n h ng trả góp. - Doanh thu nh n trước. C ch ph n loại n y. quan tr ng của việc ban hành các chu n mực kế to n c ng như các nguy n nh n nêu tr n , em đã lựa ch n đề tài “B n về h ch to n doanh thu b n h ng làm đề n chuy n ng nh của mình. Ngoài phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn, Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn, Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn, 2 Kế toán doanh thu bán hàng ở giai đoạn sau khi ban hành chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” – VAS14 và một số chuẩn mực liên quan khác., 2 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình kế toán nước ngoài., 3 Những nhận xét, đánh giá về kế toán doanh thu bán hàng theo chế độ kế toán Việt Nam., 4 Nội dung hoàn thiện chuẩn mực kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Mục lục

Xem thêm