nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm emina đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây đậu đũa trồng tại lâm thao, phú thọ

94 524 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 04:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀNG TRUNG DŨNG " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA CÂY CẢI NGỌT, CÂY ðẬU ðŨA TRỒNG TẠI LÂM THAO – PHÚ THỌ" LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Trồng Trọt Mã số : 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Thạch HÀ NỘI - 2011 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip i Lời cam đoan Lời cam đoanLời cam đoan Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và cha hề đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã đợc cám ơn và các thông tin trích dẫn đã đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Hoàng Trung Dũng Hoàng Trung DũngHoàng Trung Dũng Hoàng Trung Dũng Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii Lời cảm ơn Lời cảm ơnLời cảm ơn Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. TS. Nguyễn Quang Thch, ngời đã tận tình giúp đỡ, hớng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài, cũng nh trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học; Khoa Nông học, (Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội). Chân thành cảm ơn các anh, ch - Viện SHNN, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và ngời thân đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài và hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tác giả Tác giảTác giả Tác giả Hoàng Trung Dũng Hoàng Trung Dũng Hoàng Trung Dũng Hoàng Trung Dũng Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục ñồ thị vii PHẦN I MỞ ðẦU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1 1.2 MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 3 1.2.1 Mục ñích 3 12.2 Yêu cầu 3 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN 3 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC 4 2.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VSV HỮU HIỆU EM (Efectivie Microorganisms) 4 2.1.1 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng ở các nước trên thế giới 4 2.1.2 Tại Việt Nam 10 2.2 NHỮNG ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM EM 13 2.2.1 Trong nông nghiệp 13 2.2.2 Trong môi trường 14 2.2.3 Trong xây dựng 15 2.2.4 Trong y tế 16 2.3 CHẾ PHẨM EMINA (Effective Microogarnism Institute of Agrobiology) 16 2.3.1 Ứng dụng chế phẩm EMINA 17 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv 2.3.2 Thành phần của chế phẩm EMINA 18 2.3.3 Một số dạng chế phẩm EMINA 24 2.4 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU 26 2.4.1 Sự cần thiết của rau xanh 26 2.4.2 Thực trạng sản xuất rau ở Việt Nam 28 2.4.3 Một số ñặc ñiểm khái quát về cây cải ngọt, cây ñậu ñũa và sâu ñục quả 30 PHẦN III ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 33 3.2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Các thí nghiệm 33 3.3 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 36 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới quá trình sinh trưởng cây cải ngọt 37 4.1.1 Ảnh hưởng của EMINA dinh dưỡng tới ñộng thái tăng trưởng số lá 37 4.1.2 Ảnh hưởng EMINA dinh dưỡng tới ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây 39 4.1.3 Ảnh hưởng của EMINA dinh dưỡng tới ñộng thái tăng trưởng về khối lượng tươi 41 4.1.4 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới năng suất và phẩm chất cây cải ngọt 42 4.1.5 Ảnh hưởng của EMINA dinh dưỡng tới hiệu quả kinh tế 46 4.2 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược trong việc phòng chống sâu ñục quả gây hại trên ñậu ñũa 47 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 4.2.1 Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược tới tình hình sinh trưởng phát triển cây ñậu ñũa 47 4.2.2 Ảnh hưởng EMINA thảo dược tới diễn biến tỷ lệ sâu ñục quả gây hại trên nụ, hoa và quả 49 4.2.3 Ảnh hưởng EMINA thảo dược tới diễn biến mật ñộ sâu hại 53 4.2.4 Ảnh hưởng EMINA thảo dược tới năng suất, phẩm cấp quả thương phẩm 55 4.2.5 Ảnh hưởng EMINA thảo dược tới hiệu quả kinh tế 59 PHẦN 5 KẾ LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 ðề nghị 61 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng có trong cải ngọt. 30 Bảng 2.2: Thành phần các chất có trong ñậu ñũa. 31 Bảng 4.1.1: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng ñến số lá 38 Bảng 4.1.2: Ảnh hưởng của EMINA dinh dưỡng tới chiều cao cây 40 Bảng 4.1.3: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới khối lượng tươi của cây 41 Bảng 4.1.4: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới năng suất 42 Bảng 4.1.5: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới chiều cao ngồng hoa 43 Bảng 4.1.6: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới một số chỉ tiêu chất lượng 44 Bảng 4.1.7: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới hàm lượng một số kim loại nặng 45 Bảng 4.1.8: Hiệu quả kinh tế ñạt ñược khi sử dụng chế phẩm EMINA dinh dưỡng (1.000 ñ) 46 Bảng 4.2.1: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược tới số lá (lá/cây) 48 Bảng 4.2.2: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược tới diễn biến tỷ lệ sâu gây hại trên nụ, hoa 50 Bảng 4.2.3: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược tới diễn biến tỷ lệ sâu gây hại trên quả 52 Bảng 4.2.4: Diễn biến mật ñộ sâu ñục quả gây hại trên ñậu ñũa (con/cây) 54 Bảng 4.2.5: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược ñến khối lượng, chiều dài và ñường kính quả ñậu ñũa lúc thu hoạch 55 Bảng 4.2.6: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA thảo dược tới tình trạng quả thu hoạch 56 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC ðỒ THỊ Hình 4.1: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA tới tốc ñộ ra lá 39 Hình 4.2: Ảnh hưởng của EMINA dinh dưỡng tới năng suất 43 Hình 4.3: Diễn biến tỷ lệ sâu ñục quả gây hại trên nụ hoa 51 Hình 4.4: Diễn biến tỷ lệ sâu gây hại trên quả 53 Hình 4.5: So sánh năng suất lý thuyết và năng suất thực thu 58 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 1 PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI ðã từ lâu vấn ñề sản xuất rau an toàn (RAT) ñã ñược triển khai thực hiện ở nước ta, ñặc biệt trong thời gian gần ñây vấn ñề RAT luôn nhận ñược sự chỉ ñạo sát sao của các cơ quan quản lý, cùng với ñó là những ñầu tư lớn về tài chính và công sức ñể xây dựng các mô hình, các vùng trồng RAT. Nhưng ñến nay ñây vẫn là vấn ñề nóng, không chỉ với người trồng rau mà với cả người tiêu dùng. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) với nông sản nhất là với rau xanh ñang ñược xã hội ñặc biệt quan tâm. Vì rau là thực phẩn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ cho cơ thể con người mà không thể thay thế. Việc ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất ñộc hại, kim loại nặng và thuốc BVTV tồn dư trên rau, ñặc biệt là rau ăn lá ñã gây ảnh hưởng không nhỏ trước mắt cũng như lâu dài ñối với sức khỏe cộng ñồng. Ngày nay do người trồng rau quá lạm dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học cũng như sử dụng nước, ñất ñang bị ô nhiễm trong quá trình canh tác nên trong rau xanh tồn tại nhiều yếu tố gây ñộc hại tới sức khỏe con người. Thời gian qua, rau luôn là thủ phạm số một trong các vụ ngộ ñộc thức ăn. Cũng vì thế nỗi lo của người tiêu dùng về chất lượng rau ngày càng lớn, hơn lúc nào hết nhu cầu sử dụng RAT của người tiêu dùng lại nhiều như hiện nay. Thời gian qua, ñã có những nghiên cứu, ứng dụng và bước ñầu cho những hiệu quả nhất ñịnh như: Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ, phong trào 3 giảm 3 tăng, ICM,… Sử dụng chế phẩm vi sinh, quản lý ñồng ruộng phát hiện sâu bệnh kịp thời, bón phân và sử Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 2 dụng thuốc BVTV, ñúng lúc, ñúng cách, ñúng liều lượng là nòng cốt ñể xây dựng nền nông nghiệp sinh thái. Hiện nay, trên thế giới chế phẩm sinh học ñang ñược sử dụng phổ biến và rất thành công trong nhiều lĩnh vực, ñặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất rau an toàn của nhiều nước phát triển như Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc Một trong những chế phẩm sinh học ñang ñược áp dụng rộng rãi và rất thành công tại nhiều quốc gia này, ñó là chế phẩm EM (Effective Microorganisms). EM ñược ñánh giá là một sản phẩm cực kì hiệu quả. Tại Việt Nam, chế phẩm EM ñã ñem lại những thành công nhất ñịnh. Dựa trên nguyên tắc hoạt ñộng và phối chế của chế phẩm EM, Viện Sinh học Nông nghiệp - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã sản xuất ra chế phẩm EMINA. Chế phẩm EMINA ñã ñược thử nghiệm và ứng dụng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trong môi trường, trong nông nghiệp với mong muốn là nâng cao hơn nữa tác dụng của chế phẩm EMINA, cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ở nhiều vùng sinh thái. Dựa trên tiêu chí ñó, chúng tôi ñi vào tiến hành thực hiện ñề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EMINA ñến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây ñậu ñũa trồng tại Lâm Thao - Phú Thọ”. [...]... ph n dinh dư ng t ng h p cho cây tr ng S d ng EMINA là nh m s d ng vi sinh v t s ng ho c các ho t ch t sinh h c c a chúng t o nên các dinh dư ng c n thi t cho cây tr ng hay thông qua ñó giúp cây tr ng sinh trư ng, phát tri n và s d ng dinh dư ng t t hơn (Ph m Văn To n, 2002) EMINA có tác d ng v i nhi u lo i cây tr ng (cây lương th c, cây ăn qu , cây rau, ) m i giai ño n sinh trư ng, phát tri n khác... nghi m ñã cho th y r ng EMINA có tác d ng kích thích sinh trư ng, làm tăng năng su t và ch t lư ng cây tr ng, c i t o ch t lư ng ñ t C th : - Làm tăng s c s ng cho cây tr ng, tăng kh năng ch u h n, ch u úng và ch u nhi t - Kích thích s n y m m, ra hoa, k t qu và làm chín (ñ y m nh quá trình ñư ng hoá) - Tăng cư ng kh năng quang h p c a cây tr ng - Tăng cư ng kh năng h p th và hi u su t s d ng các ch... bón k t h p phân h u cơ v i EM cho cây l c vùng ñ t ñ c a Trung Qu c, ñã làm tăng hàm lư ng ch t d tiêu trong ñ t, tăng ñ m t ng s và gi m t l C/N EM làm tăng kh năng n y m m c a l c, tăng năng su t và tăng kh i lư ng sinh v t h c (Zhao Q, 1995) Rochayat Y và ctv (2000) nghiên c u nh hư ng c a vi c bón Bokashi, phân lân ñ n sinh trư ng phát tri n và năng su t c a cây khoai tây tr ng Tây Java, nơi có... C U 1.2.1 M c ñích - ðánh giá kh năng tác ñ ng và ñ xu t s d ng m t s d ng ch ph m vi sinh v t h u hi u EMINA trong s n xu t rau an toàn t i Phú Th 12.2 Yêu c u - ðánh giá ñư c tác ñ ng c a ch ph m EMINA làm dinh dư ng bón lá trên cây c i ng t, - ðánh giá ñư c tác ñ ng c a ch ph m EMINA th o dư c trong vi c phòng tr sâu ñ c qu trên cây ñ u ñũa 1.3 Ý NGHĨA KHOA H C VÀ Ý NGHĨA TH C TI N 1.3.1 Ý nghĩa... i cây ăn qu : v i, cam, quýt… làm cho cây phát tri n m nh hơn, qu to, chín s m, v ñ p hơn và năng su t tăng 10 - 15 % Nhóm nghiên c u c a Th.S ð H i Lan (khoa Sinh - Hoá, ðH Tây B c) cho bi t có th x lý EM 1% v i cây lan H ði p Tím Nhung khi v a ñưa ra kh i phòng nuôi c y mô ñ tăng cư ng kh năng thích nghi c a cây v i ñi u ki n ngo i c nh m i Cũng có th x lý EM giai ño n cây còn non ñ kích thích s sinh. .. tăng năng su t và ch t lư ng c a cây tr ng (cà chua gi m b nh héo xanh, b nh th i ñen ñ nh qu ); h n ch s gia tăng c a b nh b c lá, b nh khô v n, b nh vàng lá h i lúa EM có tác d ng rút ng n th i gian sinh trư ng, tăng năng su t lúa Trên cây ñ u tương, x lý EM tăng t l n y m m, tăng hàm lư ng di p l c Phun EM cho ngô cây cao hơn, lá to, xanh hơn, tr c t p trung hơn Dưa chu t ñư c phun EM, cây sinh. .. ……………………… 6 s cây tr ng như lúa, khoai lang, rau spinach, khoai tây, c i b p, t,… các nư c Nh t B n, Myanma, Sri Lanka, Hàn Qu c, Brazin (Ph m Th Kim Hoàn, 2008) H i ngh qu c t l n th 3 vào năm 1993, l n th 4 vào năm 1995, l n th 5 vào năm 1997, l n th 6 vào năm 1999 và l n th 7 vào năm 2002 Nhi u nghiên c u m i v EM và nh ng ng d ng c a EM trên kh p th gi i ñã ñư c công b các h i ngh như nghiên c u v... n h th ng canh tác b n v ng v kinh t , môi trư ng và xã h i" (Higa, Parr, 1994) Theo Ahmad R.T và ctv (1993), s d ng EM cho các cây tr ng như lúa, lúa mì, bông, ngô và rau Pakistan làm tăng năng su t các cây tr ng Năng su t lúa tăng 9,5%, bông tăng 27,7% ð c bi t, bón k t h p EM-2 và EM-4 cho ngô làm tăng năng su t lên rõ r t Bón EM-4 cho lúa, mía và rau ñã làm tăng hàm lư ng ch t d tiêu trong ñ t... tâm nghiên c u canh tác t nhiên c a Hàn Qu c v hi u qu c a EM ñ n sinh trư ng, phát tri n và năng su t lúa (Lin, 1989) Báo cáo c a S Panchaban - Trư ng ñ i h c Khon Kaen, Thái Lan v hi u qu c a EM ñ n sinh trư ng, phát tri n và năng su t ngô (Panchaban, 1989) H i ngh qu c t l n th 2 t ch c t i Brazil tháng 10 năm 1991 cũng ñã có m t lo t các báo cáo v hi u qu c a EM ñ n sinh trư ng, phát tri n và năng. .. p, phì nhiêu - H n ch s phát tri n c a c d i và sâu b nh (Lương ð c Ph m, 2007) 2.3.1.2 Trong chăn nuôi: - Làm tăng s c kho v t nuôi, tăng s c ñ kháng và kh năng ch ng ch u v i các ñi u ki n ngo i c nh - Tăng cư ng kh năng tiêu hoá và h p th các lo i th c ăn - Kích thích kh năng sinh s n - Tăng s n lư ng và ch t lư ng trong chăn nuôi - Tiêu di t các vi sinh v t có h i, h n ch s ô nhi m trong chu ng . VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀNG TRUNG DŨNG " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA CÂY. 4.1.3: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới khối lượng tươi của cây 41 Bảng 4.1.4: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh dưỡng tới năng suất 42 Bảng 4.1.5: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA dinh. ảnh hưởng của chế phẩm EMINA ñến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây ñậu ñũa trồng tại Lâm Thao - Phú Thọ . Trường ðại học Nông Nghiệp Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm emina đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây đậu đũa trồng tại lâm thao, phú thọ, nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm emina đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây đậu đũa trồng tại lâm thao, phú thọ, nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm emina đến sinh trưởng, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây cải ngọt, cây đậu đũa trồng tại lâm thao, phú thọ

Từ khóa liên quan