nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện nam trực, tỉnh nam định

133 704 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 04:17

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM NGỌC NINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ðỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học : TS. PHẠM BẢO DƯƠNG HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi cam ñoan rằng, toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 TÁC GIẢ ðỀ TÀI Phạm Ngọc Ninh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian phấn ñấu vượt qua nhiều khó khăn ñể học tập, với sự ủng hộ, ñộng viên của gia ñình, sự quan tâm tạo ñiều kiện thuận lợi của cơ quan công tác, của nhà trường và sự dạy dỗ tận tình của quý thầy cô giáo cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã hoàn thành chương trình cao học Kinh tế nông nghiệp và ñề tài này. Trước tiên tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến TS Phạm Bảo Dương người thầy ñã tận tình, ñầy tinh thần trách nhiệm của người hướng dẫn khoa học giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi chân thành cám ơn Viện ñào tạo sau ñại học, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn chính sách ñã tạo ñiều kiện ñể tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cám ơn sự giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành ñặc biệt là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Thống kê, Chi cục thuế huyện Nam Trực, tỉnh Nam ðịnh và các bạn bè, ñồng nghiệp, gia ñình ñã tận tình giúp ñỡ ñộng viên bản thân hoàn thành ñề tài. Tuy có nhiều cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất ñịnh khi thực hiện ñề tài. Kính mong thầy, cô giáo và các bạn tiếp tục chỉ bảo và giúp ñỡ bản thân hoàn thiện và phát triển ñề tài. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2011 TÁC GIẢ ðỀ TÀI Phạm Ngọc Ninh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục sơ ñồ vi Danh mục hộp vii Danh mục các chữ viết tắt viii 1. MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG QSD ðẤT NÔNG NGHIỆP 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Một số khái niệm 4 2.1.2 ðặc ñiểm của thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 9 2.1.3 Vai trò của thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự hình thành và phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 15 2.1.5 Các nhóm giải pháp cơ bản ñể phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 24 2.2 Cơ sở thực tiễn 28 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… iv 2.2.1 Kinh nghiệm quốc tế liên quan ñến phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp của một số nước trên thế giới 28 2.2.2 Thực tiễn phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp ở Việt Nam 37 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 43 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 43 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 47 3.2 Phương pháp nghiên cứu 52 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 52 3.2.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 52 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 54 3.2.4 Phương pháp xử lý tài liệu 55 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 56 3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 58 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 4.1 Thực trạng thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp tại huyện Nam Trực 60 4.1.1 Tình hình chung 60 4.1.2 Thực trạng vận hành thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp tại ñịa bàn nghiên cứu 65 4.1.3 Thực trạng thực thi giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp huyện Nam Trực 81 4.1.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường chuyển nhượng QSDñất nông nghiệp tại huyện Nam Trực 91 4.2 Hoàn thiện giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp huyện Nam Trực, tỉnh Nam ðịnh 99 4.2.1 Những căn cứ ñề xuất giải pháp hoàn thiện 99 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… v 4.2.2 Quan ñiểm và ñịnh hướng phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 99 4.2.3 Hoàn thiện giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp tại huyện Nam Trực 101 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Kiến nghị 113 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình ñất ñai huyện Nam Trực qua các năm (2005 - 2010) 46 Bảng 3.2: Tình hình dân số, lao ñộng, thu nhập và chi tiêu bình quân ñầu người/tháng huyện Nam Trực giai ñoạn 2000 - 2010 48 Bảng 3.3 Tình hình cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Nam Trực năm 2010 49 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất của huyện Nam Trực giai ñoạn 2008-2010 51 Bảng 3.5 Số hộ ñiều tra tại ñịa bàn nghiên cứu 53 Bảng 4.1 Biến ñộng ñất nông nghiệp huyện Nam Trực giai ñoạn 2008-2010 61 Bảng 4.2 Tình hình chuyển nhượng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Nam Trực qua các năm 2008-2010 63 Bảng 4.3 Thông tin về các hộ ñiều tra 66 Bảng 4.4 Tổng hợp diện tích chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp bình quân của các hộ tại ba xã nghiên cứu 68 Bảng 4.5 Nguyên nhân chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp của các hộ ñiều tra 71 Bảng 4.6 Tổng hợp diện tích nhận chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp bình quân của các hộ tại ba xã nghiên cứu 72 Bảng 4.7 Nguồn thông tin ñể người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng gặp nhau 75 Bảng 4.8 Mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp tại ñịa ñiểm nghiên cứu 76 Bảng 4.9 ðịa ñiểm và thời gian giao dịch 77 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp giá cả thanh toán hoạt ñộng chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 79 Bảng 4.11 Thời gian và hình thức thanh toán 80 Bảng 4.12 Ý kiến của người dân về thời gian thực hiện thủ tục 82 Bảng 4.13 Ý kiến của người dân ñối với thái ñộ làm việc ñối với cán bộ thực hiện 83 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… vii DANH MỤC SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1 Mối quan hệ giữa bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ñất nông nghiệp 21 Sơ ñồ 2.2 Trình tự, thủ tục ñăng ký chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 23 Sơ ñồ 3.1: Khung phân tích giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp huyện Nam Trực, tỉnh Nam ðịnh 56 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… viii DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Ý kiến của người dân về chủ trương dồn ñiền ñổi thửa của ñịa phương. 86 Hộp 4.2 Ý kiến của người dân về thực hiện các quy ñịnh về thuế, phí và lệ phí khi thực hiện chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp. 88 Hộp 4.3 Ý kiến của người dân về xây dựng trung tâm giao dịch chuyển nhượng QSD ñất 90 Hộp 4.4 Ý kiến của người dân về vấn ñề môi giới hoạt ñộng chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp 91 Hộp 4.5 Ý kiến của người dân về hạn ñiền ñất nông nghiệp 93 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………… ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QSD Quyền sử dụng SL Số lượng CC Cơ cấu UBND Ủy ban nhân dân ðK ðăng ký HTX Hợp tác xã TðPTBQ Tốc ñộ phát triển bình quân BQ Bình quân NTTS Nuôi trồng thủy sản CMND Chứng minh nhân dân BðS Bất ñộng sản NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn NTQD Nông trường quốc doanh Lð Lao ñộng NN Nông nghiệp GCN Giấy chứng nhận XHCN GTSX CN – TTCN TM - DV Xã hội chủ nghĩa Giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thương mại, dịch vụ WTO Tổ chức thương mại thế giới [...]... liên quan ñ n gi i pháp phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p ñ t nông nghi p t i huy n Nam Tr c, t nh Nam ð nh 1.3.2 Ph m vi nghiên c u - V n i dung: Nghiên c u cơ s lý lu n và th c ti n phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p, công tác qu n lý nhà nư c v chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p Ph n ánh th c tr ng và các gi i pháp phát tri n th trư ng QSD ñ t nông nghi p ñã và... t nghiên c u nào ñ c p t i v n ñ này Xu t phát t các lý do nêu trên, chúng tôi ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u gi i pháp phát tri n th trư ng chuy n như ng quy n s d ng ñ t nông nghi p t i huy n Nam Tr c, t nh Nam ð nh” 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng th trư ng chuy n như ng và các gi i pháp phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p t i huy n Nam. .. khai ñ ñ xu t gi i pháp phát tri n th trư ng QSD ñ t nông nghi p huy n Nam Tr c t nh Nam - V không gian: Lu n văn nghiên c u trên ñ a bàn huy n Nam Tr c, t nh Nam ð nh - V th i gian: S li u ch y u t năm 2008 ñ n năm 2010 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 3 2 CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V GI I PHÁP PHÁT TRI N TH TRƯ NG CHUY N NHƯ NG QSD ð T NÔNG NGHI P 2.1 Cơ... c, t nh Nam ð nh, tìm ra nh ng t n t i và nguyên nhân, t ñó ñ xu t hoàn thi n các gi i pháp nh m phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p 1.2.2 M c tiêu c th - Góp ph n h th ng hoá cơ s lý lu n và th c ti n v gi i pháp phát th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p; - ðánh giá th c tr ng th trư ng và các gi i pháp phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p t i huy n Nam Tr... nh Nam ð nh; Phân tích nh ng nhân t nh hư ng và các v n ñ còn t n t i trong quá trình phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p huy n Nam Tr c; - ð xu t m t s gi i pháp nh m phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p trên ñ a bàn nghiên c u Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 2 1.3 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên. .. ñ t nông nghi p Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 23 2.1.5 Các nhóm gi i pháp cơ b n ñ phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p Các nhóm gi i pháp phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p là m t b ph n c a nhóm gi i pháp phát tri n th trư ng QSD ñ t nói chung Theo Bùi Th Tuy t Mai và t th c ti n t ng k t thành 8 nhóm gi i pháp. .. ph c v s n xu t nông nghi p), h th ng c p nư c sinh ho t, h th ng ñi n, công trình công c ng, h th ng thông tin liên l c Cơ s h t ng nông nghi p nông thôn có nh hư ng r t l n ñ n s n xu t nông nghi p c a các h cũng như s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Cơ s h t ng nông nghi p nông thôn nh hư ng t i phát tri n th trư ng ñ t ñai trong nông nghi p nh ng nơi có cơ s h t ng nông thôn phát tri n thì thu... phát tri n m nh Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 16 2.1.4.4 T l lao ñ ng trong nông nghi p V i ñ nh hư ng phát tri n, t i năm 2020, Vi t Nam cơ b n tr thành nư c công nghi p ð ñ t ñư c m c tiêu này, th i gian qua, các ñ a phương t phát tri n các khu, c m công nghi p, phát tri n các nông tr i d n ñ n nh ng bi n ñ i to l n trong cu c s ng c a lao ñ ng nông. .. n như ng ñ t nông nghi p này chưa cao ð giúp các ñ a phương phát tri n th trư ng chuy n như ng QSD ñ t nông nghi p, nhi u tác gi ñã ñi sâu nghiên c u, ñưa ra gi i pháp áp d ng vào th c ti n và cũng ñ t ñư c m t s thành công nh t ñ nh Riêng ñ i v i huy n Nam Tr c thu c t nh Nam ð nh - m t huy n có truy n th ng s n xu t nông nghi p lâu ñ i, ñi u ki n t nhiên phù h p v i vi c t o ra nhi u nông s n có giá... vi c nông thôn tham gia vào Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 15 các ho t ñ ng kinh t nông thôn bao g m nông nghi p, công nghi p và d ch v Quan ni m này ñ t cách nhìn m i v nông thôn Nông thôn không ch là nh ng nơi mà có nông dân s ng; nông thôn còn là nơi di n ra các ho t ñ ng kinh t , xã h i và d ch v bao g m nông nghi p, công nghi p và d ch v s n xu . ñến phát triển thị trường chuyển nhượng QSDñất nông nghiệp tại huyện Nam Trực 91 4.2 Hoàn thiện giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp huyện Nam Trực, tỉnh Nam ðịnh. giải pháp phát thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp; - ðánh giá thực trạng thị trường và các giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng QSD ñất nông nghiệp tại huyện Nam Trực, tỉnh. ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM NGỌC NINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ðỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện nam trực, tỉnh nam định, nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện nam trực, tỉnh nam định, nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện nam trực, tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn