Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat

10 503 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:16

iểu luận: Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat trình bày về lịch sử phát triển công nghệ sản xuất LAB, giới thiệu chung về LAB, công nghệ sản xuất LAB và LAS. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ VI N K THU T HÓA H CỆ Ỹ Ậ Ọ B MÔN CÔNG NGH H U C -HÓA D UỘ Ệ Ữ Ơ Ầ TI U LU NỂ Ậ T ng h p alkylbenzen và s n xu t alkylbenzen sunfonat.ổ ợ ả ấ GVHD: PGS.TS. NGUY N H NG LIÊN.Ễ Ồ SVTH: NGUY N NAM ANH.Ễ NGUY N VĂN LINH.Ễ TR NH TH H NG.Ị Ị ƯỜ HOÀNG XUÂN H I.Ả NGUY N THÀNH CHUNG.Ễ Ph n 1: T ng h p LAB.ầ ổ ợ 1.1. L ch s phát tri n công ngh s n xu t LAB.ị ử ể ệ ả ấ 1.2. Gi i thi u chung v LABớ ệ ề 1.3. Công ngh s n xu t LABệ ả ấ Ph n 2: T ng h p LAS.ầ ổ ợ 2.1. Gi i thi u chung v LAS.ớ ệ ề 2.2. Công ngh s n xu t LAS.ệ ả ấ N I DUNGỘ PH N 1: T NG H P LAB.Ầ Ổ Ợ ∗ Linear Alkylbenzen đ c s n xu t th ng m i b ng cách s d ng quá ượ ả ấ ươ ạ ằ ử ụ trình ng ng t Friedel-Crafts, dùng xúc tác nh AlCl3, HF, ví d nh ư ụ ư ụ ư alkyl hóa benzen v i olefin. ớ ∗ Năm 1995, quá trình Detal xu t hi n , s d ng ch t xúc tác r n đ c ấ ệ ử ụ ấ ắ ượ đ a ra, cho đ chuy n hóa cao, ch n l c các đ ng phân 2-phenyl ư ộ ể ọ ọ ồ th ng là kho ng 30% ho c ít h n, ườ ả ặ ơ các lo i Linear Alkylbenzen v i ạ ớ m t t l cao trong các đ ng phân c a 2-phenyl đ c mong mu n b i ộ ỷ ệ ồ ủ ượ ố ở vì các h p ch t nh v y khi sunfonat hóa có chu i dài s tăng c ng ợ ấ ư ậ ỗ ẽ ườ kh năng hòa tan và tính t y r aả ẩ ử ∗ LAB đ c s n xu t t alkyl hóa benzen v i olefin, t nhi u ngu n ượ ả ấ ừ ớ ừ ề ồ khác nhau nh d u h a(parafin bình th ng) ho c etylen. H n 80% s n ư ầ ỏ ườ ặ ơ ả l ng LAB đ c s n xu t s d ng công ngh UOP trên toàn th gi i.ượ ượ ả ấ ử ụ ệ ế ớ ∗ Công ngh alkyl hóa c a UOP đ c l a ch n s n xu t LAB, chi m ệ ủ ượ ự ọ ả ấ ế 75% quá trình s n xu t LAB t năm 1995. ả ấ ừ 1.1. L ch s phát tri n công ngh s n xu t LAB.ị ử ể ệ ả ấ 1.2. Gi i thi u chung v LAB.ớ ệ ề ∗ Khái ni m: Linear Alkylbenzen(LAB) là h c a các h p ch t ệ ọ ủ ợ ấ h u c v i công th c:ữ ơ ớ ứ v i m+n=7÷10.ớ ∗ Tính ch t v t lýấ ậ : là ch t l ng không màu, nh n; t tr ng 0,8628 ấ ỏ ờ ỉ ọ g/cm3 và đi m sôi c a 282÷302°C, kh i l ng phân t trung ể ủ ố ượ ử bình 240. ∗ M t s tính ch t v t lý c a LAB.ộ ố ấ ậ ủ ∗ ng d ngỨ ụ : Ø LAB là nh ng h p ch t có t m quan tr ng đáng k trong ữ ợ ấ ầ ọ ể th ng m i. Vì Linear Alkylbenzen d dàng phân h y sinh ươ ạ ễ ủ h c h n alkylbenzen có nhánh nên Linear Alkylbenzen đã ọ ơ d n thay th alkylbenzen có nhánh trong s n xu t ch t t y ầ ế ả ấ ấ ẩ r a và các s n ph m khác. ử ả ẩ Ø M t s LAB có ng d ng trong m t s ngành công nghi p ộ ố ứ ụ ộ ố ệ nh ngành công nghi p m c in, s n cách nhi t và đi n.ư ệ ự ơ ệ ệ 1.3.1.C s lý thuy t quá trình alkyl hóa hydrocacbon th m.ơ ở ế ơ ∗ Alkyl hóa là quá trình đ a các nhóm alkyl vào phân t các ư ử h p ch t h u c .ợ ấ ữ ơ ∗ Xúc tác: H2SO4, HF, AlCl3(pha l ng); H3PO4(cho pha ỏ khí); các v t li u rây phân t (có tính ch n l c h n các xúc tác ậ ệ ử ọ ọ ơ dùng trong pha l ng).ỏ ∗ Tác nhân alkyl hóa: d n xu t clo và olefin. R u ít đ c ẫ ấ ượ ượ s d ng do t o ra n c trong quá trình alkyl hóa, d n đ n ử ụ ạ ướ ẫ ế phân h y xúc tác AlCl3ủ 1.3. Công ngh s n xu t LAB.ệ ả ấ v C ch ph n ngơ ế ả ứ ∗ V i tác nhân alkyl hóa là d n xu t clo:ớ ẫ ấ ∗ V i tác nhân là olefin có m t là HCl:ớ ặ ∗ Trong giai đo n ti p theo, vòng hydrocacbon th m s b ạ ế ơ ẽ ị cacbocation này t n công thay th cho m t proton c a nhân ấ ế ộ ủ th m:ơ 1.3.2.Các ph ng pháp s n xu t LABươ ả ấ . h p LAB. ầ ổ ợ 1.1. L ch s phát tri n công ngh s n xu t LAB. ị ử ể ệ ả ấ 1.2. Gi i thi u chung v LAB ệ ề 1.3. Công ngh s n xu t LAB ả ấ Ph n 2: T ng h p LAS. ầ ổ ợ 2.1. Gi i thi u chung v LAS. ớ. n s n xu t LAB, chi m ệ ủ ượ ự ọ ả ấ ế 75% quá trình s n xu t LAB t năm 1995. ả ấ ừ 1.1. L ch s phát tri n công ngh s n xu t LAB. ị ử ể ệ ả ấ 1.2. Gi i thi u chung v LAB. ớ ệ ề ∗ Khái. y r aả ẩ ử ∗ LAB đ c s n xu t t alkyl hóa benzen v i olefin, t nhi u ngu n ượ ả ấ ừ ớ ừ ề ồ khác nhau nh d u h a(parafin bình th ng) ho c etylen. H n 80% s n ư ầ ỏ ườ ặ ơ ả l ng LAB đ c s n xu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat, Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat, Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat

Từ khóa liên quan