Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội

122 714 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 10:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI oOo NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN, HỮU CƠ TRÊN ðỊA BÀN GIA LÂM- HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT Mà SỐ: 60.62.01.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM TIẾN DŨNG HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện nghiên cứu ñề tài, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình và những lời chỉ bảo chân tình từ rất nhiều ñơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành nông nghiệp. Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể, cá nhân ñã dành cho tôi sự giúp ñỡ quý báu ñó. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng sự giúp ñỡ nhiệt tình của Thầy giáo – PGS. TS. Phạm Tiến Dũng là người trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi về mọi mặt ñể tôi hoàn thành ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến ñóng góp quý báu của các thầy, cô trong khoa Nông học, các thầy cô trong Viện ðào tạo Sau ñại học. Tôi xin cảm ơn sự giúp ñỡ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thống kê huyện Gia Lâm – Hà Nội và Ủy ban nhân dân các xã ñã tạo ñiều kiện về thời gian và cung cấp số liệu cho ñề tài này. Cảm ơn sự cổ vũ, ñộng viên và giúp ñỡ của gia ñình, người thân, bạn bè trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v BẢNG KÝ HIỆU NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT viii 1. ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1.Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích nghiên cứu 2 1.3. Yêu cầu của ñề tài: 2 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 1.4.1. Ý nghĩa khoa học 3 1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 2.1. Cơ sở lí luận 4 2.1.1. Cơ sở lý luận của phát triển nông nghiệp bền vững 4 2.1.2. Cơ sở lý luận của việc sản xuất rau an toàn, hữu cơ 9 2.1.3. Chất lượng rau và các nguy cơ ô nhiễm sản phẩm rau trên thế giới 16 2.2. Cơ sở thực tiễn 21 2.2.1. Phát triển sản phẩm rau trên thế giới 21 2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau ở Việt Nam 26 2.2.3. Thực trạng và những nghiên cứu về sản xuất rau an toàn,hữu cơ 32 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 41 3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 41 3.2.1. Nội dung 41 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu và sử lý số liệu: 45 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47 4.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Gia Lâm –Hà Nội 47 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv 4.1.1. Vị trí ñịa lý 47 4.1.2. ðặc ñiểm khí hậu 48 4.1.3. ðiều kiện kinh tế - xã hội 50 4.2. Hiện trạng chung sản xuất rau của huyện Gia Lâm những năm gần ñây 53 4.3. Hiện trạng sản xuất rau an toàn, hữu cơ của Gia Lâm những năm gần ñây 57 4.3.1. Tình hình sản xuất rau an toàn tại ñịa phương 57 4.3.2. Tình hình sản xuất rau hữu cơ 87 4.4. Một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên ñịa bàn huyện 91 4.5. Kết quả thử nghiệm chế phẩm sinh học trên cây măng tây 92 4.3.1 ðộng thái sinh trưởng của cây 92 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 5.1. Kết luận: 106 5.2. ðề nghị 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Sự phát triển về diện tích ñất nông nghiệp hữu cơ 2000 - 2010 5 Bảng 2.2. Ngưỡng Nitrate (NO3-) cho phép trong rau tươi (mg/kg) 15 Bảng 2.3. Ngưỡng giới hạn các kim loại nặng (mg/kg rau tươi) 15 Bảng 2.4. Ngưỡng giới hạn vi sinh vật gây bệnh trong rau tươi 16 Bảng 2.5. Mức dư lượng tối ña cho phép (MRL) của một số thuốc BVTV trên rau tươi (theo FAO/WHO năm 1994) 18 Bảng 2.6. Tình hình sản xuất rau của 10 nước trên thế giới năm 2001 22 Bảng 2.7. Các nước xuất khẩu rau tươi lớn trên thế giới từ năm 1999-2003 (1000 USD) 23 Bảng 2.8. Các nước nhập khẩu rau tươi trên thế giới từ năm 1999-2003 (1000 USD) 24 Bảng 2.9. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng rau 29 các loại phân theo vùng (1999 - 2005) 29 Bảng 2.10. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang một số nước trong tháng 1 năm 2010 31 Bảng 4.1. ðặc ñiểm về chế ñộ nhiệt, ẩm ñộ huyện Gia Lâm 49 Bảng 4.2. Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Gia Lâm 51 Bảng 4.3. Tình hình biến ñộng dân số và lao ñộng của huyện Gia lâm 53 Bảng 4.4. Phân bố ñất trồng rau ở huyện Gia Lâm 54 Bảng 4.5 Chủng loại rau trồng phổ biến tại huyện Gia Lâm 54 Bảng 4.6. Diện tích năng suất và sản lượng rau của một số ñịa phương trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 2010 56 Bảng 4.7. Diện tích, năng suất và sản lượng rau an toàn 57 trên ñịa bàn huyện Gia Lâm giai ñoạn 2005 -2010 57 Bảng 4.8. Diện tích, năng suất, sản lượng rau an toàn ở một số vùng trên ñịa bàn huyện Gia Lâm- 2010 59 Bảng 4.9. Cơ cấu các loại rau an toàn chính sản xuất tại một số cơ sở trên ñịa bàn huyện Gia Lâm năm 2010 61 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi Bảng 4.10. Tình hình sử dụng phân bón trên rau an toàn của nông hộ tại Gia Lâm (số liệu ñiều tra 60 hộ) 63 Bảng 4.11. Mức ñộ sử dụng phân chuồng trong sản xuất rau an toàn tại xã VĂn ðức 65 Bảng 4.12. Mức ñộ sử dụng phân ñạm trong sản xuất rau an toàn tại xã Văn ðức 68 Bảng 4.13. Mức ñộ sử dụng phân lân và kali trong sản xuất rau tại HTX Văn ðức 71 Bảng 4.14. Thực trạng sử dụng thuốc BVTV trên rau an toàn tại HTX Văn ðức 73 Bảng 4.15. Kết quả ñiều tra nông dân về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV trên rau an toàn tại Gia Lâm 75 Bảng 4.16: Tồn dư kim loại nặng tồn tại trong rau an toàn trồng tai Gia Lâm (mg/kg tươi) 78 Bảng 4.17. Kết quả ñiều tra nông dân về thực trạng sử dụng nước và kỹ thuật tưới rau an toàn 79 Bảng 4.19. Hệ thống tưới tiêu cho rau an toàn ở các Xã tại Gia Lâm 82 Bảng 4.20. Nguồn tiêu thụ rau an toàn của nông dân 84 Bảng 4.21. Hiệu quả kinh tế của một số loại rau an toàn trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 86 Bảng 4.22. Báo cáo giá trị kinh tế canh tác hữu cơ cà chua và cải bắp tại Văn ðức 87 Bảng 4.23. ðộng thái sinh trưởng chiều cao 93 của các công thức trong thí nghiệm 93 Bảng 4.24 Tốc ñộ ra lá của các công thức trong thí nghiệm 96 Bảng 4.25 Tốc ñộ tăng trưởng số thân của các công thức thí nghiệm 97 Bảng 2.26 Tốc ñộ tăng trưởng ñường kính thân (mm) 99 Bảng 2.27 : Một số ñặc ñiểm của chồi măng 100 Bảng 4.28 Các yếu tố cấu thành năng suất các công thức trong thí nghiệm 101 Bảng 4.29. Ảnh hưởng của nồng ñộ Nashi 778 ñến năng suất thực thu 103 Bảng 4.30 Hiệu quả kinh tế trong các công thức thí nghiệm 104 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Sự phát triển diện tích nông nghiệp hữu cơ của các vùng 1999 - 2010 6 Hình 4.1. Tình hình sử dụng ñất ở Huyện Gia lâm 51 Hình 4.2. Cơ cấu bố trí mùa vụ tại các nông hộ(từ 1/2010- 12/2010) 62 Hình 4.3: ðồ thị biểu thị ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây của các công thức trong thí nghiệm 94 Hình 4.5: Biểu thị tốc ñộ tăng trưởng số lá của các công thức thí nghiệm 96 Hình 4.6. Biến ñộng số thân của các công thưc thí nghiệm 98 Hình 4.7. Tốc ñộ ra thân của các công thức thí nghiệm 98 Hình 4.8. Biến ñộng ñường kính thân của các công thưc thí nghiệm 99 Hình 4.9 Tốc ñộ tăng trưởng ñường kính thân 100 Hình 4.10. So sánh năng suất lý thuyết và năng suất thực thu giữa các công thức 102 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp viii BẢNG KÝ HIỆU NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 BVTV Bảo vệ thực vật 2 Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 HTX Hợp tác xã 4 KLN Kim loại nặng 5 KTST Kích thích sinh trưởng 6 NK Nhập khẩu 7 NNVC Nông nghiệp vô cơ 8 RAT Rau an toàn 9 Sở KHCN&MT Sở Khoa học công nghệ và môi trường 10 SX Sản xuất 11 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 12 TB Trung bình 13 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 14 VSV Vi sinh vật 15 XK Xuất khẩu Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 1 1. ðẶT VẤN ðỀ 1.1.Tính cấp thiết của ñề tài Thực phẩm rất cần thiết cho mọi người trong ñời sống hàng ngày, trong ñó rau là loại thực phẩm không thể thay thế ñược. Bởi lẽ cây rau cung cấp rất nhiều chất quan trọng cho sự phát triển của cơ thể con người như: protein, lipid, vitamin, muối khoáng và nhiều chất quan trọng khác. ðặc biệt cây rau có ưu thế hơn một số cây trồng khác về vitamin và chất khoáng. Hơn nữa, chất xơ trong rau chiếm một khối lượng lớn tuy không có giá trị về mặt dinh dưỡng song bản thân chúng rất xốp nên có tác dụng nhuận tràng, làm tăng khả năng tiêu hóa, làm giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ ñiều trị bệnh ñái tháo ñường, ñiều chỉnh cân nặng Như vậy, cây rau có giá trị dinh dưỡng rất phong phú và ñặc biệt quan trọng với ñời sống con người, là thành phần quan trọng trong mỗi bữa ăn của mọi người trên hành tinh này (Tạ Thu Cúc, 2007). Rau xanh cũng như những cây trồng khác, ñể có giá trị kinh tế cao, ngoài yêu cầu về giống tốt, chủng loại ña dạng, thì vấn ñề về kỹ thuật canh tác góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, sản lượng rau. Chính vì vậy, người trồng rau không ngừng cải tiến kỹ thuật canh tác, nâng cao ñầu tư phân bón, bảo vệ thực vật nhằm nâng cao năng suất. Tuy nhiên hiện nay xu hướng sản xuất rau hàng hóa ngày càng gia tăng, chạy theo lợi nhuận, ñã dẫn ñến tình trạng rau bị ô nhiễm do vi sinh vật, hóa chất ñộc hại, dư lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật… ảnh hưởng nghiêm trọng ñến sức khỏe cộng ñồng. Vì vậy, vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với mặt hàng nông sản nhất là sản phẩm rau ñang ñược xã hội ñặc biệt quan tâm. Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ bảo vệ người tiêu dùng, không chỉ là vấn ñề tất yếu của sản xuất nông nghiệp hiện nay, mà còn góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong ñiều kiện Việt Nam vừa trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, mở ra thị trường lớn tiêu thụ trong và [...]... huy n Gia Lâm – Hà N i b ðánh giá ñư c tình hình s n xu t rau an toàn, h u cơ trên ñ a bàn huy n Gia Lâm – Hà N i Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 2 c ðánh giá ñư c th c tr ng s d ng phân bón, thu c b o v th c v t, s d ng ngu n nư c trong s n xu t rau an toàn, rau h u cơ d ð xu t m t s gi i pháp nh m góp ph n phát tri n s n xu t rau an toàn, h u cơ trên ñ a bàn. .. ch , t o cơ s cho vi c ñ xu t các gi i pháp h u hi u, thúc ñ y phát tri n s n xu t rau an toàn, h u cơ nâng cao ch t lư ng s n ph m rau, b o v ngư i tiêu dùng, tăng cao thu nh p cho ngư i lao ñ ng vùng s n xu t rau là c n thi t Xu t phát t th c ti n ñó, chúng tôi ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u th c tr ng và ñ xu t m t s gi i pháp phát tri n rau an toàn, h u cơ trên ñ a bàn Gia Lâm- Hà N i.”... ñích nghiên c u ðánh giá th c tr ng s n xu t, ti m năng phát tri n rau an toàn trên ñ a bàn huy n Gia Lâm – Hà N i T ñó, tham gia xây d ng m t s gi i pháp nh m thúc ñ y phát tri n s n xu t rau an toàn, h u cơ b o v ngư i tiêu dùng, nâng cao thu nh p cho ngư i lao ñ ng vùng s n xu t rau 1.3 Yêu c u c a ñ tài: a ðánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i ph c v cho s n xu t rau an toàn, rau h u cơ c... mưa hàng năm, h n ch s b c thoát hơi nư c V i c u trúc nhi u t ng s góp ph n b o v ñ t, h sinh v t, góp ph n ña d ng h sinh thái nông nghi p 2.1.2 Cơ s lý lu n c a vi c s n xu t rau an toàn, h u cơ 2.1.2.1 Khái ni m v rau an toàn, h u cơ + Rau: Rau là cây ho c ph n có th ăn ñư c và thư ng m ng nư c, ngon và b ñư c s d ng như là m t món ăn chính ho c ñ ph gia ñ n u ho c ăn s ng + Rau an toàn: Rau an. .. h c và th c ti n 1.4.1 Ý nghĩa khoa h c K t qu vi c ñánh giá nh ng ñi u ki n thu n l i và khó khăn c a vùng s n xu t rau an toàn, h u cơ huy n Gia Lâm - Hà N i, s là cơ s cho nh ng ch ñ o s n xu t c a ñ a phương theo hư ng phát tri n nông nghi p b n v ng 1.4.2 Ý nghĩa th c ti n - K t qu nghiên c u c a ñ tài góp ph n cho vi c phát tri n rau an toàn, h u cơ (v k thu t, s n xu t, tiêu th ) - K t qu nghiên. .. i và không còn có dư lư ng thu c b o v th c v t Như v y giác ñ các nhà k thu t, nhà qu n lí và ngư i s n xu t ñ u ñó ñưa ra các khái ni m v rau an toàn Tuy có nhi u quan ñi m khác nhau v rau an toàn, nhưng t u trung l i rau an toàn là lo i rau ñ m b o các tiêu chu n v dư lư ng thu c b o v th c v t, hàm lư ng nitrat, hàm lư ng kim lo i n ng và vi sinh v t gây h i c a t ch c y t th gi i và Vi t Nam An. .. nghi p h u cơ c a các vùng 1999 - 2010 Hi n nay, các qui ñ nh v s n xu t h u cơ ñã ñư c ban hành như năm 1970, các bang Oregon và California M thông qua lu t v s n xu t h u cơ Năm 1980, m t s s n ph m h u cơ m i b t ñ u ñưa vào châu Âu nhi u hơn và M các cơ quan thương m i v h u cơ ñư c tăng lên và nhanh chóng vư t qua ngoài biên gi i M , ngư i ta ñã thông qua s c lu t v s n xu t th c ph m h u cơ năm 1990... hình thành như SKAL (Hà Lan), KRAV (Th y ði n), FVO (M ) Cu i cùng, vào năm 1990 v i s ra ñ i c a qui ñ nh t i châu Âu v ch ng nh n h u cơ ñã tr thành m i quan tâm theo hư ng thương m i hóa, các công ty ch ng nh n ñư c ra ñ i Các cơ quan c p gi y ch ng nh n ñư c phát tri n, các tiêu chu n và qui ñ nh v s n xu t h u cơ ñư c hoàn thi n và phong trào s n xu t h u cơ ñư c phát tri n trên quy mô toàn th... tr ng rau trên th gi i, ngh tr ng rau r t phát tri n và ñã có m t quá trình l ch s lâu ñ i, vì v y h r t quan tâm ñ n ch t lư ng s n ph m, năng su t và hi u qu kinh t Ch t lư ng rau ñư c ñánh giá qua 2 ch tiêu: Hàm lư ng dinh dư ng và ñ an toàn v th c ph m c a s n ph m rau Giá tr dinh dư ng cơ b n c a s n Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 16 ph m ph thu c vào... n nhóm các nhà nông dân châu Âu, M phát tri n theo hư ng này ð n nh ng năm 1940, 1950 mô hình c a nh ng nhà s n xu t h u cơ ñã ñư c hình thành V n ñ thanh tra, giám sát ñã ñư c nêu ra, ñư c th c hi n và hình thành các tiêu chu n, h th ng phát tri n châu Âu, M và úc Ngư i ñ xu t nhãn hàng hóa cho s n ph m c a phong trào sinh h c là Rudolf Steiner và có l ñây là nhãn h u cơ ñ u tiên ñư c phát tri n Năm . ñề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên ñịa bàn Gia Lâm- Hà Nội. ” 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá thực trạng sản xuất, tiềm năng phát triển rau an toàn trên ñịa bàn. DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI oOo NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN, HỮU CƠ TRÊN ðỊA BÀN GIA LÂM- HÀ NỘI. bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nguồn nước trong sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ. d. ðề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an toàn, hữu cơ trên ñịa bàn huyện 1.4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Kết quả và thảo luận, Phần 5: Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn