những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

113 395 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 06:40

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Bảng ký hiệu chữ viết tắt Danh mục các bảng; Danh mục biểu đồ Lời nói đầu Lêi më ®Çu 5 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 5 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 5 1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 8 1.1.1. Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh 8 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 9 1.1.3 Nguyên tắc huy động vốn 18 1.1.4 Nguồn huy động vốn 19 1.1.4.1 Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 19 1.1.4.2 Huy động vốn từ nguồn nợ phải trả 21 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 24 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 24 1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 26 1.2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 27 *Vòng quay dự trữ, tồn kho 27 Chỉ tiêu này phản ánh số lần luân chuyển hàng tồn kho trong một thời kỳ nhất định, qua chỉ tiêu này giúp nhà quản trị tài chính xác định mức dự trữ vật tư, hàng hóa hợp lý trong chu kỳ sản xuất kinh doanh 27 Vòng quay dự trữ, tồn kho 27 = 27 Giá vốn hàng hóa 27 Tồn kho bình quân trong kỳ 27 Trong đó hàng tồn kho bình quân là bình quân số học của vật tư, hàng hóa dự trữ đầu và cuối kỳ. 27 *Kỳ thu tiền bình quân 27 Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu ; chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ càng cao 27 Kỳ thu tiền bình quân 27 1 = 27 Tổng số ngày trong 1 kỳ 27 Vòng quay khoản phải thu trong kỳ 27 Vòng quay khoản 27 phải thu trong kỳ 27 = 27 Doanh thu bán hàng trong kỳ 27 Các khoản phải thu bình quân 27 Các khoản phải thu bình quân là bình quân số học của các khoản phải thu ở đầu và cuối kỳ 27 Vòng quay VLĐ trong kỳ 28 = 28 Doanh thu thuần trong kỳ 28 VLĐ bình quân trong kỳ 28 VLĐ sử dụng bình quân trong năm 28 = 28 ∑ VLĐ sử dụng bình quân các quý trong năm 28 = 28 ∑ VLĐ sử dụng bình quân các tháng trong năm 28 (4 quý) 28 12 tháng 28 Hiệu quả sử dụng VLĐ trong kỳ 28 = 28 Lợi nhuận sau thuế 28 VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ 28 Mức đảm nhiệm VLĐ 29 = 29 VLĐ sử dụng vốn bình quân trong kỳ 29 Doanh thu thuần 29 1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản cố định 29 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 29 trong một kỳ 29 = 29 Doanh thu trong kỳ 29 TSCĐ bình quân trong một kỳ 29 Hiệu suất sử dụng VCĐ 29 trong một kỳ 29 = 29 Doanh thu trong kỳ 29 VCĐ bình quân trong một kỳ 29 2 Hàm lượng VCĐ 30 (hoặc TSCĐ) 30 = 30 VCĐ (hoặc TSCĐ) sử dụng bình quân trong kỳ 30 Doanh thu thuần trong một kỳ 30 Hiệu quả sử dụng VCĐ trong 1 kỳ 30 = 30 Lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) 30 VCĐ sử dụng bình quân trong một kỳ 30 1.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản 30 Hệ số sinh lời của vốn 31 = 31 Lợi nhuận sau thuế 31 Tổng vốn SXKD 31 Hệ số sinh lời VCSH 31 = 31 Lợi nhuận sau thuế 31 Tổng VCSH 31 Hệ số sinh lời doanh thu thuần 31 = 31 Lợi nhuận sau thuế 31 Doanh thu thuần 31 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 31 = 31 Doanh thu thuần 31 Tổng tài sản 31 Hệ số thanh toán nhanh 32 = 32 TSLĐ – Hàng tồn kho 32 Nợ ngắn hạn 32 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 32 1.2.3.1 Những nhân tố khách quan 32 1.2.3.2 Những nhân tố chủ quan 36 1.2.4 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 40 2.1 Khái quát về công ty 43 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 43 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ được giao 46 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 47 3 2.1.4 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây (2008-2010) 48 2.1.4.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 48 2.1.4.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 - 2010 51 2.2 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty 51 2.2.1 Tình hình tổ chức đảm bảo vốn kinh doanh của Công ty 51 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu phân bổ tài sản - nguồn vốn giai đoạn 2008-2010 59 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng vốn của công ty 60 2.2.2.1 Tình hình phân bố vốn kinh doanh 60 2.2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng vốn của công ty 63 2.2.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh của công ty 81 3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới (từ 2011 đến 2015).87 3.1.1 Bối cảnh kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế 87 3.1.2 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới (đến năm 2015) 89 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty 92 3.2.1 Về tổ chức nguồn vốn kinh doanh 92 3.2.2Về quản lý sử dụng vốn kinh doanh 97 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 105 3.4 Một số đề xuất kiến nghị với Nhà nước 108 Kết luận Nhận xét của cán bộ hướng dẫn khoa học Danh mục tài liệu tham khảo 4 Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng. Vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào sử dụng vốn sản xuất nói chung đều phải quan tâm đến hiệu quả mà nó đem lại. Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội là một đơn vị đang đầu tư vào lĩnh vực xây dựng trong đó chủ yếu là kinh doanh các dự án nhà ở. Để có thể bắt nhịp được với xu thế hội nhập và sự cạnh tranh ngày một gay gắt của thị trường công ty phải có một tiềm năng tài chính đủ mạnh để tiến hành cho hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là với đặc thù của ngành nghề của lĩnh vực kinh doanh thì nhu cầu về vốn đối với công ty rất cao,vấn đề đặt ra là làm sao để tìm ra được giải pháp huy động và quản lý sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Từ lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trình bày những lý luận chung và làm sáng tỏ vấn đề sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 5 Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận văn nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề tài chỉ tập trung làm rõ hiệu quả sử dụng vốn kinh dianh của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội giai đoạn 2008 – 2010 từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn, phương pháp phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội với những thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới và có những kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 6 Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 7 Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh * Khái niệm vốn kinh doanh: Để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng cân phải có vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết và có ý nghĩa quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản hữu hình và tài sản vô hình, được đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một quỹ tiền tệ đặc biệt, có trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh, và đạt tới mục tiêu sinh lời và luôn thay đổi hình thía biểu hiện; tiền, vật tư hoặc tài sản vô hình nhưng kết thúc vòng tuần hoàn phải là hình thái tiền. Căn cứ vào mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, vốn đầu tư được đồng nghĩa với vốn kinh doanh. Đó là số vốn được đầu tư vào mục đích kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Đầu tư vốn là hoạt động chủ quan có cân nhắc của người quản lý trong việc bỏ vốn vào một mục tiêu kinh doanh nào đó với hy vọng sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong tương lai. * Đặc trưng của vốn kinh doanh trong cơ chế thị trường: 8 Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp có quyền sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để quản lý tốt và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhà quản lý cần nhận thức rõ những đặc trưng cơ bản của vốn: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một quỹ tiền tệ đặc biệt, vì nó nhằm cho sản xuất kinh doanh (tức là nhằm mục đích tích lũy); Vốn kinh doanh của doanh nghiệp có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh; Vốn kinh doanh của doanh nghiệp phải đạt tới mục tiêu sinh lời và luôn thay đổi hình thái biểu hiện, nó vừa tồn tại dưới dạng hình thái vật tư hoặc tài sản vô hình, nhưng kết thúc vòng tuần hoàn phải là hình thái tiền. Trong nền kinh tế thị trường, phạm trù vốn cần phải được nhận thức một cách phù hợp. Việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn những đặc trưng của vốn trong điều kiện nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau. Sự khác nhau đó do tính chất và quá trình chuyển hóa của chúng vào sản phẩm trong chu kỳ sản xuất. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh trong doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại chúng theo những tiêu thức nhất định. 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, cụ thể như sau: 9 *Căn cứ vào nguồn hình thành vốn: Về cơ bản vốn kinh doanh được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. - Vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp, nó bao gồm vốn do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra và phần vốn bổ sung được hình thành từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm có thể được xác định bằng công thức sau: Vốn chủ sở hữu = Giá trị tổng tài sản – Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu bao gồm các khoản chính sau: + Vốn tự có: đối với doanh nghiệp nhà nước thì vốn tự có thì do NSNN cấp ban đầu và cấp bổ sung; đối với doanh nghiệp tư nhân thì vốn tự có do chủ doanh nghiệp bỏ ra khi thành lập doanh nghiệp; với công ty liên doanh hoặc công ty cổ phần thì do các chủ đầu tư hoặc các cổ đông góp vốn. Vốn tự có bổ sung từ lợi nhuận kinh doanh. Các quỹ được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh (quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển…) Vốn huy động bao gồm vốn vay của các cá nhân, các tổ chức tín dụng dưới mọi hình thức, vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu… Vốn huy động luôn đi đôi với cam kết thanh toán khi đến hạn thể hiện bằng tiền những nghĩa vụ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho các tác nhân kinh tế khác như: Nợ tiền vay, trái phiếu đến hạn thanh toán, các khoản phải trả cho người bán, cho nhà nước, cho người lao động trong doanh nghiệp… 10 [...]... thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực, vật lực, tài lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình SXKD với tổng chi phí thấp nhất Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ nền sản xuất nào... ngoại tệ cao sẽ kích thích xuất khẩu, làm tăng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và ngược lại Do đó, khi tỷ giá thay đổi, có doanh nghiệp thu lãi nhưng cũng có doanh nghiệp thu lỗ - Chính sách thuế : Thuế là công cụ quan trọng của nhà nước để điều tiết kinh tế vĩ mô nói chung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng Chính sách thuế của nhà nước tác động trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. .. dụng tài sản, vận chuyển hàng hoá (mất mát, thiếu hụt ,hỏng hóc ) điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp mất vố, mất uy tín, mất bạn hàng trong kinh doanh, từ đó nó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Mặt khác, trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có nhiều thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh cùng cạnh tranh... nghiệp.Ngược lại, khi nền kinh tế có những biến động có khả năng gây ra những rủi ro trong kinh doanh hay khi nền kinh tế suy thoái thì thất 33 nghiệp khủng hoảng, phá sản xẩy ra, khi đó doanh nghiệp khó có điều kiện phát sản xuất kinh doanh và do đó ảnh tới hiệu quả sử dụng vốn * Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nước Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, mọi doanh nghiệp được tự do... động kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng của doanh nghiệp Một số chính sách kính tế vĩ mô của nhà nước như : - Chính sách lãi suất : Lãi xuất tín dụng là một công cụ để điều hành lượng cung cầu tiền tệ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Khi lãi xuất tăng làm chi phí vốn tăng, nếu doanh nghiệp không có cơ cấu vốn hợp lý, kinh doanh. .. trình sử dụng vốn của mình Tóm lại,hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp.Người ta đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp bằng nhiều chỉ tiêu khác nhau : 1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Các doanh nghiệp Việt Nam với số vốn tự có hay vốn vay, vốn... vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời tối đa với chi phí thấp nhất Hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề phức tạp có liên quan tới tất cả các yếu tố của quá trình SXKD (ĐTLĐ, TLLĐ) cho nên doanh nghiệp chỉ có thể nâng cao hiệu quả trên cơ sở sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kinh doanh thì doanh. .. động kinh doanh đạt hiệu quả cao, thong thường một doanh nghiệp phải phối hợp cả hai nguồn: Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả Tuy nhiên, việc lựa chọn nguồn vốn trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ không giống nhau, nó phụ thuộc vào một loạt các yếu tố như: trạng thái của nền kinh tế; ngành kinh doanh hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; quy mô và cơ cấu tổ chức ủa doanh nghiệp; trình độ khoa học – kỹ... quyết định thành lập đối với các doanh nghiệp ở các ngành nghề nhất định do Nhà nước quy định - Vốn điều lệ: là số vốn đưa vào sản xuất kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp và được ghi trong điều lệ hoạt động của DN * Dựa vào phạm vi huy động: Dựa vào căn cứ này, vốn sản xuất kinh doanh của DN có thể được chia thành hai nguồn: nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài - Nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệp:... khích tái đầu tư của NN *Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu Một nguồn tài chính dài hạn rất quan trọng là phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp Phát hành cổ phiếu được gọi là tài trợ dài hạn của doanh nghiệp Cổ phiếu là dấu chứng nhận số vốn đã đóng góp vào công ty và quyền được hưởng lợi tức (hay chịu lỗ) tư ng ứng với phần vốn đã góp và chịu trách nhiệm về các phần nợ của công ty trong phạm . và quản lý sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Tư lý do trên, tôi đã chọn đề tài Những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà. trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 5 Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 3. Đối tư ng. kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 7 Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vốn kinh doanh của doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội, những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội, những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội, Mục đích nghiên cứu của đề tài, 2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, 1 Khái quát về công ty, 2 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty, Biểu đồ 2.3: Cơ cấu phân bổ tài sản - nguồn vốn giai đoạn 2008-2010, 1 Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới (từ 2011 đến 2015), 2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty, 3 Điều kiện thực hiện các giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn