110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

8 523 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 20:01

T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN Câu 1. Hiñro có 3 ñồng vị là 1 2 3 1 1 1 H; H; H; Oxi có 3 ñồng vị là 16 17 18 8 8 8 O; O; O . Trong tự nhiên, loại phân tử nước có khối lượng phân tử nhỏ nhất là A. 18u. B. 19u C. 17u D. 20u Câu 2. Hiñro có 3 ñồng vị là 1 2 3 1 1 1 H; H; H; Oxi có 3 ñồng vị là 16 17 18 8 8 1 O; O; O; . Trong tự nhiên, loại phân tử nước có khối lượng phân tử lớn nhất là A. 20 u. B. 24 u. C. 22 u. D. 26 u. Câu 3. Hiñro có 3 ñồng vị là 1 2 3 1 1 1 H; H; H; Oxi có 3 ñồng vị là 16 17 18 8 8 1 O; O; O; . Có thể có bao nhiêu phân tử nước khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ? A. 6. B. 18. C. 9. D. 24. Câu 4. Cacbon có 2 ñồng vị 12 6 C và 13 6 C , cũn oxi có 3 ñồng vị 16 8 O , 17 8 O và 18 8 O. Có thể có bao nhiêu phân tử khí cacbonic khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ? A. 3. B. 6. C. 9. D. 12. Câu 5. Các bon có 2 ñồng vị là 12 6 C chiếm 98,89% và 13 6 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là A. 12,5. B. 12,011. C. 12,021. D. 12,045. Câu 6. Một nguyên tố R có 2 ñồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. ðồng vị 1 có 44 hạt nơtron, ñồng vị 2 có số khối nhiều hơn ñồng vị 1 là 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là bao nhiêu? A. 81. B. 80,08. C. 79,92. D. 80,5. Câu 7. ðồng có 2 ñồng vị bền là 65 29 Cu và 63 29 Cu . Nguyên tử khối trung bình của ñồng là 63,54. Thành phần phần trăm của ñồng vị 65 29 Cu là A. 30%. B. 27%. C. 28%. D. 27,5%. Câu 8. Nguyên tố Mg có 3 loại ñồng vị có số khối lần lượt là 24, 25, 26. Trong số 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 ñồng vị 24 và 505 ñồng vị 25, còn lại là ñồng vị 26. Nguyên tử khối trung bình của Mg là A. 24. B. 24,32. C. 24,22. D. 23,9. Câu 9. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 13. Số khối của nguyên tố X là A. 4. B. 5. C. 8. D. 9. Câu 10. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 10. Số hạt electron của nguyên tố X là A. 3. B. 4. C. 6. D. 7. Câu 11. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 16. Số hạt nơtron của nguyên tố X là A. 5 B. 6 C. 10 D. 11 Câu 12. Brom có 2 ñồng vị là 79 Br và 81 Br. Trong tự nhiên, NTK trung bình của brom là 79,92 u. Thành phần % theo số nguyên tử của 2 ñồng vị trên lần lượt là A. 54% và 46%. B. 46% và 54%. C.49,95% và 50,05%. D. 50,05% và 49,95%. Câu 13. Khối lượng nguyên tử B là 10,81. B gồm 2 ñồng vị : 10 5 B và 11 5 B . Thành phần % ñồngvị 11 5 B trong phân tử H 3 BO 3 là A. 15%. B. 14%. C. 14,51%. D. 14,16%. Câu 14. Số proton, nơtron, electron của 52 3 24 Cr + lần lượt là A. 24, 28, 24. B. 24, 28, 21. C. 24, 30, 21. D. 24, 28, 27. 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Câu 15.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 35 17 Cl − là A. 52. B. 35. C. 53. D. 51. Câu 16. Electron thuộc lớp nào sau ñây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân ? A. Lớp K. B. Lớp L. C. Lớp M. D. Lớp N. Câu 17. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số ñơn vị ñiện tích hạt nhân của X là A. 18. B. 24. C. 17. D. 25. Câu 18. Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron ; ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của nguyên tử ñó là A. 10. B. 12. C. 14. D. 16. Câu 19. Trong nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp electron ; ở lớp thứ 4 có 7 electron. Số proton của nguyên tử ñó là A. 35. B. 25. C. 28. D. 37. Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp electron ngoài cùng có 3 electron ñộc thân. Số electron của nguyên tử nguyên tố X là A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. Câu 21. Tổng số nguyên tử có trong 0,1 mol phân tử canxi hiñrocacbonat là A. 3,612.10 22 B. 6,622.10 23 C. 2,408.10 22 D. 2,408.10 23 Câu 22. Xét các nguyên tố : 1 H, 3 Li, 7 N, 8 O, 9 F, 2 He, 10 Ne, 11 Na. Dãy các nguyên tố nào sau ñây không có electron ñộc thân ? A. H, Li, F. B. N, O. C. He, Ne. D. He, Ne, Na. Câu 23. Một cation M n+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p 6 . Cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của M có thể là A. 3s 2 B. 3s 2 3p 2 C. 3s 2 3p 3 D. 3s 2 3p 5 Câu 24. Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 Câu 25. Cấu hình electron nào sau ñây không chính xác ? A. 1s 2 2s 2 3p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 Câu 26. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau : X : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Y : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Z : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Nguyên tố nào là kim loại ? A. X B. Y C. Z D. X và Y Câu 27. Electron cuối cùng phân bố vào nguyên tử X là 3d 8 . Số electron lớp ngoài cùng của X là A. 10 B. 8 C. 3 D. 2 Câu 28. Cấu hình electron ñúng của 26 Fe 3+ là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử kết thỳc ở 4s 1 . Cấu hình electron của X có thể là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 D. cả 3 phương án trên Câu 30. Có bao nhiêu electron trong ion 56 3 26 Fe + . A. 29 electron. B. 23 electron C. 26 electron. D. 30 electron Câu 31. Các ion và nguyên tử : S 2– , Ca 2+ , Ar có A. số electron bằng nhau. B. số proton bằng nhau. C. số nơtron bằng nhau. D. số khối bằng nhau. Câu 32. Có bao nhiêu electron trong ion + 4 NH ? T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - A. 18 electron. B. 17 electron. C. 19 electron. D. 10 electron. Câu 33. Trong các ion sau, những ion nào có số electron bằng nhau : (1) NO 3 – ; (2) SO 4 2– ; (3) CO 3 2– ; (4) Br – ; (5) NH 4 + ? A. (1), (3). B. (2), (4). C. (3), (5). D. (2), (5). Câu 34. Anion X 2– và Y 2+ ñều có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p 6 ; X, Y là A. S và Ca. B. S và Mg. C. O và Mg. D. S và K. Câu 35. Anion X 2– có số electron là 10 và số nơtron là 8 thì số khối của nguyên tử X là A. 18 B. 16 C. 14 D.17 Câu 36. Có bao nhiêu hạt electron, bao nhiêu hạt proton trong ion 2 4 SO − ? A. 46, 48 B. 48, 48 C. 50, 48 D. 48, 50 Câu 37. Một Ion R 3+ có phân lớp cuối cùng của cấu hình electron là 3d 5 . Cấu hình electron của nguyên tử R là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 4p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 4s 2 3d 8 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 3 . Câu 38. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10, nguyên tố X thuộc loại A. nguyên tố s. B. nguyên tố p. C. nguyên tố d. D. nguyên tố f. Câu 39. Nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau ? A. Lưu huỳnh (Z = 16) C. Flo (Z = 9) B. Clo (Z = 17) D. Kali (Z = 19) Câu 40. Ion S 2– có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử S có bao nhiêu electron ñộc thân ? A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 41. Tổng số hạt trong nguyên tử X bằng 58. X là A. 40 18 Ar B. 37 21 Sc C. 39 19 K D. 38 20 Ca Câu 42. Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số ñiện tích hạt nhân bằng 16, hiệu ñiện tích hạt nhân X và Y là 1, tổng số electron trong ion X 3 Y – là 32. Các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là A. O, N, H. B. N, O, H. C. H, N, O. D. H, O, N. Câu 43. Kim loại M có NTK là 54. Tổng số các hạt trong ion M 2+ là 78. M là A. 54 24 Cr B. 54 25 Mn C. 54 26 Fe D. 54 27 Co Câu 44. Cho hợp chất MX 3 tổng số các hạt cơ bản là 196, trong ñó hạt mang ñiện nhiều hơn hạt không mang ñiện là 60 và M M – M X = 8. Tổng số hạt cơ bản trong X – lớn hơn trong M 3+ là 16. Các nguyên tố M, X lần lượt là A. Al, Cl B. Fe, F C. Al, F D. Fe, Cl Câu 45. Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là ns 1 , ns 2 np 1 , ns 2 np 5 . Phát biểu nào sau ñây sai ? A. A, M, X lần lượt là ở các ô thứ 11, 13 và 17 của bảng tuần hoàn. B. A, M, X ñều thuộc chu kì 3. C. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA D. Trong ba nguyên tố, X có số oxi hoá cao nhất và bằng +5 Câu 46. Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Phát biểu nào sau ñây ñúng ? A. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB. B. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB. C. Cu tạo ñược các ion Cu + , Cu 2+ . Cả 2 ion này ñều có cấu hình electron bền của khí hiếm. D. Ion Cu 2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. Câu 47. Nguyên tố Z thuộc chu kì 4, nhóm VIIA, cấu hình electron của Z là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 5 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 Câu 48. Dãy nguyên tố có số thứ tự trong bảng tuần hoàn nào sau ñây chỉ gồm các nguyên tố d ? A. 9, 16, 25 C. 20, 34, 39 B. 26, 28, 29 D. 17, 31, 74 Câu 49, 50, 51. Cho các nguyên tố X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 lần lượt có cấu hình electron như sau : T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - X 1 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 X 2 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 X 3 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 X 4 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 X 5 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 X 6 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 49. Các nguyên tố nào thuộc cùng một chu kì A. X 1 , X 4 , X 6 B. X 2 , X 3 , X 5 C. X 1 , X 2 , X 6 D. Cả A và B 50. Các nguyên tố kim loại là A. X 1 , X 2 , X 3 , X 5 , X 6 B. X 1 , X 2 , X 3 C. X 2 , X 3 , X 5 D. Tất cả các nguyên tố ñã cho 51. Ba nguyên tố tạo ra 3 cation có cấu hình electron giống nhau là A. X 1 , X 2 , X 6 B. X 2 , X 3 , X 4 C. X 2 , X 3 , X 5 D. X 2 , X 3 , X 6 Câu 52. Nguyên tố có số thứ tự 37, nguyên tố X thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn ? A. Chu kì 4, nhóm IA B. Chu kì 4, nhóm IIA C. Chu kì 5, nhóm IA D. Chu kì 5, nhóm IIA Câu 53. Một nguyên tố R có cấu hình electron : 1s 2 2s 2 2p 3 , công thức hợp chất với hiñro và công thức oxit cao nhất là A. RH 2 , RO B. RH 3 , R 2 O 5 C. RH 4 , RO 2 D. RH 5 , R 2 O 5 Câu 54. Dãy nguyên tố nào sau ñây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ? A. C, N, Si, F. B. Na, Ca, Mg, Al. C. F, Cl, Br, I. D. S, O, Te, Se Câu 55. Dãy nguyên tố nào sau ñây sắp xếp theo chiều tăng dần ñộ âm ñiện của nguyên tử ? A. Na, Cl, Mg, C. B. N, C, F, S. C. Li, H, C, O, F. D. S, Cl, F, P. Câu 56. Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là A. Liti (Li) B. Rubiñi (Rb) C. Xesi (Cs) D. Hiñro (H) Câu 57. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là A. Flo (F) B. Iot (I) C. Oxi (O) D. Heli (He) Câu 58. Tính bazơ của dãy các hiñroxit : NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 biến ñổi theo chiều nào ? A. Giảm dần. C. Không ñổi. B. Tăng dần. D. Vừa tăng vừa giảm. Câu 59. Tính axit của dãy chất H 2 SiO 3 , H 3 PO 4 , H 2 SO 4 , HClO 4 biến ñổi theo chiều nào sau ñây? A. Tăng dần C. Vừa tăng vừa giảm. B. Giảm dần D. Không ñổi. Câu 60. Các chất trong dãy nào sau ñây ñược xếp theo thứ tự tính axit tăng dần ? A. Al(OH) 3 ; H 2 SiO 3 ; H 3 PO 4 ; H 2 SO 4 B. H 2 SiO 3 ; Al(OH) 3 ; H 3 PO 4 ; H 2 SO 4 C. NaOH ; Al(OH) 3 ; Mg(OH) 2 ; H 2 SiO 3 D. H 2 SiO 3 ; Al(OH) 3 ; Mg(OH) 2 ; H 2 SO 4 Câu 61. Xét các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F Thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử nào sau ñây ñúng ? A. Cl < F < P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < Na C. Na < Al < P < Cl < F D. Cl < P < Al < Na < F Câu 62. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. Nguyên tử khối của nguyên tố ñó là A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 Câu 63. Bốn nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 17, 35, 53. Các nguyên tố trên ñược sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần như sau : A. X, Y, Z, T B. X, T, Y, Z C. X, Z, Y, T D. T, Z, Y, X Câu 64. Hợp chất với hiñro (RH n ) của nguyên tố nào sau ñây có giá trị n lớn nhất : A. C B. N C. O D. S Câu 65. Một nguyên tố có oxit cao nhất là R 2 O 7 . Nguyên tố ấy tạo với H một hợp chất khí trong ñó H chiếm 0,78% về khối lượng. Nguyên tố ñó là A. flo B. lưu huỳnh C. oxi D. iot Câu 66. Cho 2 nguyên tố X và Y cùng nhóm thuộc 2 chu kì nhỏ liên tiếp nhau và có tổng số ñơn vị ñiện tích hạt nhân là 18. Hai nguyên tố X, Y là A. natri và magie. B. natri và nhôm. C. bo và nhôm. D. bo và magie. Câu 67. Hai nguyên tố A và B ñứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số ñơn vị ñiện tích hạt nhân là 25. Hai nguyên tố A và B là A. Na và Mg. B. Mg và Ca. C. Mg và Al. D. Na và K. T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Câu 68. Hai nguyên tố X, Y ở 2 nhóm A (hoặc B) liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, Y thuộc nhóm VA, ở trạng thái ñơn chất X và Y không phản ứng với nhau, tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 23. Hai nguyên tố X và Y là A. cacbon và photpho. B. oxi và nitơ. C. photpho và oxi. D. lưu huỳnh và nitơ. Câu 69. Cho 0,2mol oxit của nguyên tố R thuộc nhóm IIIA tác dụng với dung dịch axit HCl dư thu ñược 53,4g muối khan. R là A. Al B. B C. Br D. Ga Câu 70. Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA, trong oxit cao nhất khối lượng của oxi chiếm 61,2%. Nguyên tố R là A. flo B. clo C. iot D. brom Câu 71. Tỉ lệ của phân tử khối giữa oxit cao nhất của nguyên tố R với hợp chất khí với hiñro của nó là 5,5 : 2. Nguyên tố R là A. cacbon B. silic C. lưu huỳnh D. photpho Câu 72. Anion X + và Y – có cấu hình electron tương tự nhau, nhận xét nào sau ñây luôn ñúng ? A. Nguyên tử X, Y thuộc cùng 1 chu kì trong bảng tuần hoàn. B. Các nguyên tử X và Y có 1 e ñộc thân. C. Số proton trong nguyên tử X, Y như nhau. D. Số nơtron của nguyên tử X nhiều hơn của nguyên tử Y là 2e. Câu 73. A là hợp chất có công thức MX 2 trong ñó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M cũng như X ñều có số proton bằng số nơtron, tổng số các hạt proton trong MX 2 là 32. Công thức phân tử của MX 2 là A. CaCl 2 B. MgC 2 C. SO 2 D. CO 2 Câu 74. Oxit cao nhất của nguyên tố R có phân tử khối là 60. Nguyên tố R là A. Si B. S C. P D. N Câu 75. Khi cho 6,66g một kim loại thuộc nhóm IA tác dụng với nước thì có 0,96g H 2 thoát ra. Kim loại ñó là A. Na B. Li C. K D. Rb Câu 76. Khi hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thu ñược 0,672 lít khí H 2 (ñktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược a gam muối khan. Giá trị của a là A. 5,13g B. 5,12g C. 5,07g D. 4,91g Câu 77. X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng ñược với cả axit và kiềm. Nếu xếp theo trật tự tăng dần số hiệu nguyên tử thì trật tự ñúng sẽ là A. X, Y, Z B. Y, Z, X C. X, Z, Y D. Z, Y, Z Câu 78. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử hai nguyên tố A và B lần lượt là 3s x và 3p 5 . Biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử A và B hơn kém nhau chỉ 1 electron. Hai nguyên tố A, B là A. Na, Cl B. Mg, Cl C. Na, S D. Mg, S Câu 79. Trong Anion 2- 3 XY có 32 hạt electron. Trong nguyên tử X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. X và Y là 2 nguyên tố nào trong số những nguyên tố sau ? A. F và N B. S và O C. Be và F D. C và O Câu 80. Hai nguyên tử của nguyên tố A và B có tổng số hạt là 112, tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố A nhiều hơn so với tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố B là 8 hạt. A và B lần lượt là A. Ca ; Na B. Ca ; Cl C. Ca ; Ba D. K ; Ca II. LIÊN KẾT HÓA HỌC Câu 1. Liên kết ion là liên kết ñược tạo thành do A. cặp electron chung giữa 2 nguyên tử kim loại. B. cặp electron chung giữa 1 nguyên tử kim loại và 1 nguyên tử phi kim. C. lực hút tĩnh ñiện giữa các ion mang ñiện tích trái dấu. D. cặp electron chung giữa 2 nguyên tử phi kim. Câu 2. Liên kết cộng hoá trị là liên kết ñược hình thành giữa hai nguyên tử A. bằng một hay nhiều cặp electron chung. T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - B. bằng một hay nhiều cặp electron gúp chung C. bởi cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại ñiển hình và một nguyên tử phi kim ñiển hình. D. do lực hút tĩnh ñiện giữa các ion mang ñiện tích trái dấu. Câu 3. Cho ñộ âm ñiện của các nguyên tố :C(2,55) ; H(2,20) ; S(2,58) ; Na(0,93) ; O(3,44) ; N(3,04) ; P(2,19) ; Cl(3,16) ; K(0,82) ; Ba(0,89). Các nhúm hợp chất có cùng bản chất Liên kết là : A. CO 2 , H 2 S, Na 2 O, SO 2 , SO 3 , B. CO 2 , N 2 , H 2 S, PCl 5 , BaCl 2 C. CO 2 , H 2 O, KOH, NaCl, H 2 SO 4 . D. SO 2 , H 2 S, HCl, PCl 3 , H 2 O Câu 4. Kiểu lai hoá có dạng ñường thẳng là : A. Lai hóa sp 3 . B. Lai hóa sp. C. Lai hóa sp 2 . D. Lai hóa dsp 3 . Câu 5. Kiểu lai hóa có dạng hình tứ diện là : A. Lai hóa spd 2 . B. Lai hóa sp. C. Lai hóa sp 3 . D. Lai hóa sp 2 . Câu 6. Kiểu lai hóa có dạng hình tam giác là : A. Lai hóa sp 3 . B. Lai hóa sp. C. Lai hóa sp 2 . D. Lai hóa sp 3 d 2 . Câu 7. Trong các dãy chất sau ñây, dãy nào gồm những chất chỉ có Liên kết cộng hóa trị trong phân tử ? A. H 2 S, SO 2 , NaCl, CaO, CO 2 , K 2 S B. H 2 S, SO 2 , NH 3 , HBr, H 2 SO 4, K 2 S, CO 2 C. H 2 S, CaO, NH 3 , H 2 SO 4 , CO 2 , K 2 S D. NaCl, NH 3 , HBr, H 2 SO 4 , CO 2 , H 2 S, K 2 S Câu 8. Dãy chất nào cho dưới ñây ñều có liên kết cộng hoá trị không phân cực trong phân tử ? A. N 2 , CO 2 , Cl 2 , H 2 . B. N 2 , Cl 2 , H 2 , HCl. C. N 2 , HI, Cl 2 , CH 4 . D. Cl 2 , SO 2 . N 2 , F 2 . Câu 9. Liên kết trong phân tử muối clorua của kim loại kiềm mang nhiều tính chất ion nhất là : A. CsCl B. LiCl C. KCl D. RbCl Câu 10. X, Y, Z, T là những nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là 8,11,19,16. Nếu từng cặp các nguyên tố Liên kết với nhau thì cặp nào sau ñây liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị có phân cực ? A. X và Y B. Y và T C. X và T D. X và Z Câu 11. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhúm VIIA là ns 2 np 5 . Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiñrô thuộc loại liên kết nào sau ñây ? A. Liên kết cộng hóa trị không cực. B. Liên kết cộng hóa trị có cực. C. Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion. Câu 12. Cho các phân tử H 2 S ; H 2 O ; CaS ; CsCl ; BaF 2 ; NH 3 . ðộ âm ñiện của các nguyên tố là : Cs(0,79) ; Ba(0,89) ; Cl(3,16) ; Ca(1,00) ; Al(1,61) ; F(3,98) ; N(3,04) ; O(3,44) ; S(2,58) ; H( 2,20). ðộ phân cực của các phân tử tăng dần theo chiều : A. H 2 S < H 2 O < NH 3 < CaS< CsCl < BaF 2 B. H 2 S < NH 3 < H 2 O < CaS < CsCl < BaF 2 C. BaF 2 < NH 3 < H 2 S < CaS < CsCl < H 2 O D. BaF 2 < NH 3 < CaS < H 2 S < CsCl < H 2 O Câu 13. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là 11 và 9. Liên kết giữa hai nguyên tử X và Y thuộc loại A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. C. Liên kết cộng hóa trị không phân cực. D. Liên kết cho – nhận. Câu 14. Trong các dãy chất sau, dãy gồm các chất trong phân tử ñều có liên kết ion là : A. KHS, Na 2 S, NaCl, HNO 3 . B. Na 2 SO 4 , K 2 S, KHS, NH 4 Cl. C. Na 2 SO 4 , KHS, H 2 S, SO 2 D. H 2 O, K 2 S, Na 2 SO 3 , NaHS Câu 15. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự F, O, Cl. Trong các phân tử sau, phân tử có Liên kết cộng hóa trị phân cực nhất là : A. F 2 O B. Cl 2 O C. CIF D. O 2 Câu 16. Một nguyên tố R có cấu hình electron : 1s 2 2s 2 2p 3 , công thức hợp chất với hiñro và công thức oxit cao nhất là : A. RH 3 , R 2 O 5 B. RH 4 , RO 2 C. RH 2 , RO 3 D. RH, R 2 O 7 Câu 17. Hãy cho biết trong các phân tử sau ñây, phân tử nào có ñộ phân cực cao nhất : Cho ñộ âm ñiện : O (3,44) ; Cl(3,16) ; Br( 2,96) ; Na( 0,93) ; Mg( 1,31) ; Ca( 1,00) ; C(2,55) ; H(2,20) ; Al(1,61) ; N(3,04). A. CaO B. NaBr C. AlCl 3 D. MgO T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Câu 18. Trong các dãy chất: KF ; NH 3 ; AlCl 3 ; Na 2 O ; Al 4 C 3 (Cho ñộ âm ñiện : K (0,82) ; F (3,98) ; N(3,04); H(2,20) ; Na(0,93) ; C(2,55) ; O (3,44) ; Al(1,61), Cl(3,16)). Dãy gồm các chất có liên kết ion trong phân tử là: A. NH 3 , AlCl 3 B. KF, Na 2 O C. AlCl 3 , Al 4 C 3 D. NH 3 , Na 2 O Câu 19. Trong các phân tử N 2 , AgCl, HBr, NH 3 , H 2 O 2 , NH 4 NO 2 , H 2 SO 4 phân tử nào có liên kết cho nhận ? A. NH 4 NO 2, H 2 SO 4 . B. HBr và N 2 C. NH 3 và H 2 O 2 . D. N 2 và AgCl Câu 20. Hình dạng của phân tử : BeCl 2 , CH 4 , H 2 O, NH 3 tương ứng là : A. Tứ diện, tam giác, ñường thẳng, gấp khúc. B. Gấp khúc, tam giác. ñường thẳng, gấp khúc. C. ðường thẳng, tứ diện, gấp khúc, tứ diện. D. ðường thẳng, tứ diện, tứ diện, tam giác. Câu 21. Những phân tử mà trong ñó các nguyên tử nằm trên một ñường thẳng là : A. Cl 2 , HCl, HNO 3 , CH 4 . B. C 2 H 2 , Cl 2 , CO 2 , BeCl 2 . C. C 2 H 2 , HCl, H 2 O, NH 3 . D. BeCl 2 , C 2 H 2 , Br 2 , BCl 3 . Câu 22. Trong phân tử KNO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực. C. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH 4 NO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị, phân biệt cho nhận phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực. C. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết hiñro. Câu 24. Các nguyên tử cacbon trong phân tử CH 3 – CH = CH 2 lần lượt lai hóa theo kiểu : A. sp 2 ,sp, sp B. sp 2 , sp 2 , sp. C. sp 3 , sp 2 , sp 2 D. sp 3 , sp 2 , sp 2 Câu 25. Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố : Z H = 1, Z B = 5 ; Z C = 6, Z N = 7, Z 0 = 8, Z Al = 13, Z P = 15, Z S = 16. Nhóm hợp chất nào không tuân theo quy tắc bát tử ? A. C 2 H 4 , CO 2 , PCl 3 B. BH 3 , NO, PCl 5 C. CO 2 , CH 4 , HNO 3 D. H 2 O 2 , CS 2 , P 2 O 5 Câu 26. Số oxi hoá trong các phân tử và ion của nguyên tố nitơ ñược sắp xếp theo thứ tự tăng dần như thế nào ? A. NO < N 2 O < NH 3 < NO 3 – B. NH 4 + < N 2 < N 2 O < NO < NO 2 – < NO 3 – C. NH 3 < N 2 < NO 2 – < NO < NO 3 – D. NO < NH 3 < N 2 O < NO 2 < N 2 O 5 Câu 27. Trong các phân tử nào sau ñây, nitơ có hoá trị và trị tuyệt ñối của số oxi hoá bằng nhau ? A. N 2 B. NH 3 C. NH 4 Cl D. HNO 3 Câu 28. Số oxi hoá của clo trong các chất : HCl, Cl 2 , HClO 4 , HClO 3 , HClO lần lượt là A. – 1, 0, + 1, + 3, + 5. B. – 1, 0, + 7, + 5, + 1. C. – 1, 0, + 5, + 7, + 1. D. – 1, 0, + 7, + 1, + 5. Câu 29. Số oxi hoá của mangan trong các chất : MnO 2 , K 2 MnO 4 , KMnO 4 , MnCl 2 , Mn là A. + 4, + 6, + 7, + 2, 0. B. + 4, +2, 0, + 6, + 7. C. + 4, + 2, 0, + 7, + 6. D. + 4, 0, + 2, + 7, + 6. Câu 30. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H 2 S, S, SO 3 , SO 2 , Na 2 SO 4 , FeS, FeS 2 lần lượt là A. – 2, 0, + 6, + 4, + 6, – 2, – 1. B. – 2, 0, + 6, + 6, + 4, – 2, – 1. C. – 2, 0, + 4, + 6, + 6, – 2, – 1 D. – 2, 0, + 6, + 4, + 4, – 2, – 1. ðÁP ÁN I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN 1A 2B 3B 4D 5B 6C 7B 8B 9D 10A 11B 12A 13D 14B 15C 16A 17C 18C 19A 20D T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ c Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - 21B 22C 23A 24A 25C 26B 27D 28A 29D 30B 31A 32D 33A 34A 35B 36C 37B 38B 39B 40B 41C 42A 43C 44C 45D 46B 47D 48B 49B 50A 51B 52C 53B 54C 55C 56C 57A 58A 69A 60B 61B 62B 63D 64A 65D 66 C 67 C 68D 69A 70B 71A 72B 73C 74A 75B 76A 77C 78A 79D 80B II. LIÊN KẾT HÓA HỌC 1C 2A 3D 4B 5C 6C 7B 8A 9A 10C 11B 12B 13A 14B 15C 16A 17A 18B 19A 20C 21B 22C 23C 24C 25B 26B 27A 28B 29A 30A Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn : Hocmai.vn . 27. 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH 4 NO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết. ion, liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị, phân biệt cho nhận phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực. C. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học, 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học, 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn