PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN môi TRƯỜNG và CÔNG TRÌNH đô THỊ THANH hóa

68 464 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 19:08

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1. Các loại thẻ thanh toán10Sơ đồ 1.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ15Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức của chi nhánh NHNNPTNT Huyện Nông Cống27DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 2.1. Tăng trưởng nguồn vốn theo kì hạn30Biểu đồ 2.2. Tăng trưởng nguồn vốn theo loại tiền30Biểu đồ 2.3. Tăng trưởng nguồn vốn theo thành phần kinh tế:30Biểu đồ 2.4 Thị phần các loại thẻ trên thị trường (31122012)35Biểu đồ 2.5 Thị phần thẻ theo tính chất thanh toán(3132010)36Biểu đồ 2.6 Thị phần thẻ của chi nhánh so với toàn hệ thống43DANH MỤC BẢNGBảng 2.1. Kết quả huy động vốn tại chi nhánh Nông Cống29Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn tại chi nhánh Nông Cống31Bảng 2.3 Hạn mức tin dụng thẻ success37Bảng 2.4 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ quốc tế39Bảng 2.5 Hạn mức tín dụng tối đa của các hạng thẻ tín dụng nội địa39Bảng 2.6 Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng quốc tế40Bảng 2.7 Tình hình phát hành thẻ ghi nợ nội địa success của chi nhánh nông Cống năm 2010 – 2012.40Bảng 2.7 Số máy ATM của Agribank Nông Cống44 MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU71. Tính cấp thiết của đề tài72. Mục đích nghiên cứu83. Kết cấu của đề tài84. Phương pháp nghiên cứu8CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG91.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN về thẻ ngân hàng91.1.1 Sự hình thành và phát triển của thẻ thanh toán91.1.2. Khái niệm và hình thức thẻ thanh toán91.1.2.1 Khái niệm thẻ91.1.2.2 Hình thức của thẻ101.1.2.3 Phân loại thẻ thanh toán101.1.2.4 Vai trò của thẻ111.2. Tổng quan về nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ111.2.1 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh thẻ111.2.2 Các chủ thể tham gia vào quá trình phát hành và thanh toán thẻ121.2.3 Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ141.2.4 Lợi ích khi sử dụng thẻ thanh toán171.2.4.1 Với chủ thẻ171.2.4.2 Với đơn vị chấp nhận thẻ171.2.4.3 Đối với ngân hàng phát hành thẻ181.2.4.4 Đối với ngân hàng thanh toán thẻ181.2.4.5 Đối với việc phát triển kinh tế xã hội191.2.5. Rủi ro và phòng ngừa rủi ro trong nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ191.2.5.1. Rủi ro và các loại rủi ro trong nghiệp vụ phát hành va thanh toán thẻ191.2.5.2 Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ211.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng221.3.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng221.3.1.1 Chiến lược phát triển sản phẩm221.3.1.2 Chất lượng thẻ221.3.1.3 Trang thiết bị máy móc231.3.1.4 Nguồn nhân lực231.3.2 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng231.3.2.1 Sự ổn định của môi trường kinh tế231.3.2.2 Chính sâch quản lý nhà nước231.3.2.3 Trình độ dân trí231.3.2.4 Thói quen giao dịch qua ngân hàng của người dân24CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ CỦA NHNN PTNT CHI NHÁNH NÔNG CỐNG252.1. Giới thiệu chung về NHNN PTNT Nông Cống252.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank Nông Cống252.1.1.1. Giới thiệu chung về NHNN PTNT Việt Nam252.1.1.2. Giới thiệu chung về NHNN PTNT chi nhánh Nông Cống252.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Nông Cống282.1.2.1 Công tác nguồn vốn282.1.2.2 Công tác sử dụng vốn312.2. Thực trạng dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng NN PTNT Nông Cống342.2.1. Khái quát thị trường thẻ Việt Nam342.2.2 Thực trạng dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh NHNN PTNT Nông Cống362.2.2.1 Sản phẩm thẻ của NHNN PTNT Nông Cống362.2.2.2 Thực trạng nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh NHNN PTNT Nông Cống402.3 Đánh giá thực trạng nghiệp vụ phát hành, thanh toán thẻ tại chi nhánh NHNN PTNT Nông Cống442.3.1 Những kết quả đạt được442.3.2 Hạn chế452.3.3 Nguyên nhân46CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NHNN PTNT NÔNG CỐNG503.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN PTNT NÔNG CỐNG trong thời gian tới503.1.1 Cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh thẻ503.1.2 Thách thức phát triển hoạt động kinh doanh thẻ503.1.3 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của NHNN PTNT Nông Cống513.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN PTNT Nông Cống513.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý513.2.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing513.2.3 Tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin523.2.4 Liên kết với các ngân hàng khác và các đơn vị tham gia thanh toán thẻ533.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thẻ533.2.6 Nâng cao trình độ của cán bộ nghiệp vụ543.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN PTNT Nông Cống543.3.1 Kiến nghị với NHNN PTNT Việt Nam543.3.2 Kiến nghị với hiệp hội thẻ Việt Nam553.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước :56KẾT LUẬN57TÀI LIỆU THAM KHẢO58 LỜI MỞ ĐẦU1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀINgay từ khi ra đời và phát triển đến nay, tầm quan trọng của ngân hàng ngày càng được khẳng định; nhất là hiện nay, khi mà toàn cầu hóa trở thành một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của kinh tế thế giới. Để tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật.Các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam đều phải nỗ lực hội nhập vào xu thế chung đó. Sự phát triển của đất nước trong thời kì mở cửa, đòi hỏi ngành ngân hàng cũng phải đổi mới hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ cũng như đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế.Thẻ ngân hàng là sản phẩm công nghệ hiện đại, nó đã và đang trở nên phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới,thẻ với tính chất an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, gọn nhẹ mà không phải cần dùng tiền mặt đã ra đời và từng bước thay thế các phương thức thanh toán cổ điển không còn phù hợp với sự phát triển của kinh tế thế giới.Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thẻ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, có ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ cũng như hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng. Đối với các ngân hàng thương mại thì dịch vụ thẻ đang là định hướng mới cho hoạt động kinh doanh ngân hàng với mục đích tăng thu nhập và mở rộng quy mô, giảm bớt rủi ro tín dụng từ hoạt động tín dụng truyền thống của mình.Sớm nhận thức được điều đó, trong 10 năm trở lại đây, các ngân hàng thương mại như: ngân hàng Nông Nghiệp, Vietcombank, DongABank,…đang ngày càng chú trọng hơn vào hoạt động kinh doanh thẻ để đạt được hiệu quả cao nhất. Không nằm ngoài hệ thống các ngân hàng này, NHNN PTNT Việt Nam cũng đang thực hiện các kế hoạch đầu tư vào nhân lực và công nghệ nhằm phát triển dịch vụ thẻ. Là thành viên tham gia sau nhưng hoạt động kinh doanh thẻ của NHNN PTNT Việt Nam cũng đã có những thành tựu nhất định, tuy nhiên so sánh với các ngân hàng khác thì số lượng thẻ phát hành còn ít, doanh thu từ dịch vụ thẻ chưa cao, các tiện ích cung cấp hạn chế, chưa khai thác được tiềm năng của dịch vụ thẻ trên thị trường.từ thực tiễn đó đề tài “Phân tích tình hình quản lý và cung cấp thẻ tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Nông Cống”.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết về nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ. Đánh giá tình hình phát hành và thanh toán thẻ trong thời gian 3 năm 20102012 .Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh NHNNPTNT Huyện Nông Cống3. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀINgoài phần Mở đầu và phần Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 phần chính:Chương 1. Cơ sở lý luận về thẻ Ngân hàngChương 2. Thực trạng phát hành và thanh toán thẻ tại NHNN PTNT Huyện Nông CốngChương 3. Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại NHNN PTNT Huyện Nông Cống4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUSử dụng các phương pháp:Phương pháp phân tích – tổng hợp.Phương pháp thống kê.Phương pháp duy vật biện chứng, đặt các vấn đề trong mối liên hệ với nhau.Kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của NHNHPTNT Huyện Nông Cống        !"# $%& '((%)*  +,%-. -%(/ -0 &,*1/ - &,*1/ - &23324546 78 &0029  Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 7:  ! "#$%&'( )*&+,-.*  /0.123.(45 6%)*78"9:,:;&- < ,&= (8%%&'('>?,4@ABCDE("9 :F&< *"9GH "IH J >K4BL8MH= .N>4GOB8P*HD,* A2Q2*&>.*G"*D6%HABC Q>D+D2"9GH "IB6 L 4/%B>%BP*=R'(S%9",>T >?*>H*%,= &"U"9UB4/V>K %*W444=R6<"#LJ8 " XSY+/>ZBJ)*"T"U"#(= Em xin chân thành cảm ơn! ;<=>;?<@=AB=;C< DEFG<=H=IJ<D SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện "KL) -.80M ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= ======================================================================================================================================= Thanh Hoá, ngày tháng năm  ;NO>;?< SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 0P :Q,RRQ,R:Q, 0PRQ, 0P    !"# "#  $%&'()* * +",-     !"! #$%& '(  &/01023024 "0567 )*+*,-*./01234),5 62-78-94-,-:4-0:-;,,<*=4 >2*=,?2-@2A/B4C0:,?2-@2D*4-EFG4-2HG234),5# IJ%KLMNOPQR# !89:- !89:;<=>?==@A=BCD;EB;FGHCD*I=BCD;FJC>9B;>K>AC>LAM IJ%KSPOPQRT U&V$W&LRXYZ&RXY[%\]Q&^_R`PXZPa !,P-]P$QRb !89:-N.FJC>;O;<=>?=>PQ;9RCD=@ASK=>*TSUE;FJV =>WXYL==BCD*ZC =[E\AC>V N.]^_443_01023 024"056 2c7de/f42-/4)01-g4,C2-(;F2;F,:*2-C4- SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện D"h%^UP&%OP!_ia"" 4h%&^%jOP!_ia"" ,Nh&! !"!!_ia"" _iS"L"a""# -g4,C2-(;F2;F,:*2-C4-234),5,4 ,03*,<kl4)0:234),<94-3,-6 ,-G4--mGn _ioY\M&p&OPQRn `U9:N <CD;IYaC*I;<CDCDU:C*bC=@A=BCD;EcUA7CWXNd `U9:NN.IYaCCDeC>QCcUA7CWXN- `U9:N7.bCfgCDhiCcUA7CWXNN `U9:Nj.k=l>PaCm>a;>UCDeC>QCcUA7CWXN7 `U9:Nn.ICD;:Cl>PcUA7CWXNj `U9:NM.IYaCSI>QCcUA7CWXNj `U9:No.pm>a;FacUA7CWXNM `U9:Nq.bC=>@Yr>sUcUA7CWXNM _i\VaqWOPaMSqLM$WSPOPQRT `U9:NV.PAC>;>UfkC>ICD*I=UCD=tmSK=>*TcUA7CWXNo `U9:N-d.pC>UuCDRm*ifkC>ICD*I=UCD=tmSK=>*TcUA7CWXNq `U9:N k*bC>ICDfkCcUA7CWXNV `U9:N-N.PAC>;>U>PQ;9RCD;I=>vC>cUA7CWX7d `U9:N-7.>m>v;I=>vC>cUA7CWX7d `U9:N-j.>m>vcUaCwxlC>SPAC>cUA7CWX7- `U9:N-n.pC>UuC;>UyC;z>PQ;9RCDlC>SPAC>cUA7CWX7N `U9:N-M.<CDwpC>UuC;FG{=;>U|cUA7CWX77 `U9:N-o.>m>v;>U|;>UC>umSPAC>CD>}mcUA7CWX7j `U9:N-q.pC>UuCYAU;>U|;>UC>umSPAC>CD>}mcUA7CWX7j _i"r\OPQR# aCDN ~w}DsA=k=l>PaCm>a;>U*ICDU:C*bC7M aCDNN.~YbCp7o aCDN7.~Yb;>AC>;PkCC>AC>fgCDhiCX•;7q aCDNn.~Ybl>aCWCD;>AC>;PkCC>AC>7V SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện aCDNM.€CDcUAE>ICD;:Cl>PjN aCDNo.€CDcUAE=k=l>PaCm>a;>Uj7 aCDNq.€CDcUAE;IYaC=b9KC>jM aCDNV.€CDcUAE;<CD;IYaCjM aCDN-d.€CDcUAE*bC=>@Yr>sUjq aCDN ~YbCpYP*{;<CD;IYaCjV aCDN-N.~YbCp;FZC*bC=>@Yr>sUnd aCDN-7.~YbwpC>UuC;FZCSPAC>;>Un- aCDN-j.~YbwpC>UuC;FG{=;>U|*Iw•*AEYP*{;<CD;IYaCnN aCDN-n.~YbwpC>UuCF€CD;FZC;<CD;IYaCn7 7.3‚!ƒ$(5/„"/3_"^& …†"‚01023024"05 6nn 4-f4st,2-/4)## 4u`v&QR## 4u`v&oYOPQR## w,7xD*y44)-6010z41,:*2-C4-=4g4)2GF-*./A/B-F{,w4)2HG234) ,5#' $(nq 3&$nV SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện S, PT-U S.[ S\1 S][ S'T9\ S^[ S'T8 SA[ S'T6 YY[ YD +Q[ +(>D1 _+_[ _"\U%( 2`.+[ 2*&>.*G"*D A.[ AO*8 AQ_ a.[ AB?><%B.*b:bb 7E.+[ 7 1*" 7[ ' c.+[ 4'/"D dSAa[ eO:O dS[ e ]a.S ]O:(' SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện P7P    !"# "#  $%&'()* * +",-     !"! #$%& '(  &/01023024 "0567 )*+*,-*./01234),5 62-78-94-,-:4-0:-;,,<*=4 >2*=,?2-@2A/B4C0:,?2-@2D*4-EFG4-2HG234),5# IJ%KLMNOPQR# IJ%KSPOPQRT U&V$W&LRXYZ&RXY[%\]Q&^_R`PXZPa !,P-]P$QRb N.]^_443_01023 024"056 2c7de/f42-/4)01-g4,C2-(;F2;F,:*2-C4- D"h%^UP&%OP!_ia"" 2.1.1.1.Khái niệm về báo cáo tài chính 11 2.1.1.2.Ý nghĩa của việc phân ch báo cáo tài chính 12 2.1.1.3.Mục đích của việc phân ch báo cáo tài chính 12 4h%&^%jOP!_ia"" 2.1.2.1.Nhiệm vụ của phân ch báo cáo tài chính 13 2.1.2.2.Mục !êu của phân ch báo cáo tài chính 13 ,Nh&! !"!!_ia"" 2.1.3.1.Tài liệu phân ch 14 SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang vii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 2.1.3.2.Phương pháp phân ch báo cáo tài chính 15 _iS"L"a""# 2.1.4.1. Phân ch khái quát bảng cân đối kế toán 15 2.1.4.2. Phân ch khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh 15 2.1.4.3. Phân ch báo cáo tài chính thông qua các tỷ số 16 -g4,C2-(;F2;F,:*2-C4-234),5,4 ,03*,<kl4)0:234),<94-3,-6 ,-G4--mGn _ioY\M&p&OPQRn 2.2.1.1.Đánh giá về mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 19 2.2.1.2.Phân ch các chỉ !êu tác động đến tổng tài sản 21 2.2.1.3. Phân ch các chỉ !êu tác động đến tổng nguồn vốn 25 _i\VaqWOPaMSqLM$WSPOPQRT _i"r\OPQR# 2.2.3.1. Phân ch khả năng thanh toán 35 2.2.3.2. Phân ch hiệu quả hoạt động của công ty 41 2.2.3.3. Phân ch ?nhhình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty 48 7.3‚!ƒ$(5/„"/3_"^& …†"‚01023024"05 6nn 4-f4st,2-/4)## 4u`v&QR## 4u`v&oYOPQR## w,7xD*y44)-6010z41,:*2-C4-=4g4)2GF-*./A/B-F{,w4)2HG234) ,5#' $(nq 3&$nV SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang viii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 7V, 27WXOB=Y<Z[@\; U8D&4\< 8fB/8P N4 T4,L: 5? V(=+UB%")B) 'OV@%I( fB8"D")B>\?:">-B/>4 ")B4g"%,%#B<6>:B/6=Q<"T% "#"UB>WB0>/")B: %B*%B* 'GTB>"L'  8%#14" : "8*=A8%#14" ")B: h '"D>VV"#:iUPG %BBT4=QG><: ")B) '\"\h "TH : ")B O1GG1P:  \")"P>"H"V=fBG< ,.* A2Q2*&>.*G"*D<6* ) 'VjB?O>M"\'5PO/?"8 GG1PG=a"fB8"D-"U[kPhân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa" "T%< / PG= 9]BZ^B=<D=;?<B_E "U>b"1?MBGG1P* *fB1=?(45"">"L'  1# "TB0>/*>O(L,"\ :P*= 6`;@Ia<D<D=;?<B_E GG1P.*A2Q2*&>.*G "*D'O"/8'8fB',"\ := SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang 1 [...]... cục đề tài Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa SV Thực... động của công ty Công ty TNHH Một thành viên môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đại diện chủ sở hữu của công ty là UBND Tỉnh Thanh Hóa Do vậy các hoạt động kinh doanh của công ty đều chịu theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của UBND Tỉnh Thanh Hóa Trước ngày 16/6/2010, khi công ty còn là doanh nghiệp Nhà nước, công ty chỉ có nhiệm vụ là thực hiện các hoạt động công ích... TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính 2.1.1.1.Khái niệm về báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo một cách tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tìnhhình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh... trình đô thị Thanh Hóa trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa Tháng 6/1997 UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số: 1108 công nhận Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa là Doanh nghiệp Nhà nước hạng II, hoạt động trong lĩnh vực công ích Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH Một thành viên môi trường. .. số lợi nhuận ròng trên tài sản Khái Niệm: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty Công thức: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản 2.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA 2.2.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 2.2.1.1.Đánh giá về mối... tích báo cáo tài chính: -Phân tích tìnhhình tài sản và nguồn vốn: - Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phân tích các chỉ số tài chính 2.1.4 Phân tích khái quát báo cáo tài chính 2.1.4.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán Phân tích bảng cân đối kế toán là phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn Bên cạnh đó phân tích các nhân tố tác động đến ảnh hưởng tài sản và nguồn vốn... Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S Lê Đức Thiện CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên đầy đủ hiện nay: Công ty TNHH Một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh hóa Tên giao dịch: Thanh Hoa uban environment and contructions company Trụ sở chính: 467 Lê Hoàn... của Thành phố, phù hợp với sự phát triển của đất nước Công ty được thành lập ngày 19 tháng 8/1958 theo Quyết định số 2029/TCCB của UBND hành chính tỉnh Thanh Hóa Công ty đã trải qua nhiều lần đổi tên và đã được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số: 388/CP của Chính Phủ và Quyết định số: 206 QĐ/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 10/3/1994 và đổi tên thành Công ty Môi trường và Công trình. .. và nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty có thể mở các chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, sau khi được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu Trải qua gần 53 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, công ty TNHH Một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh hóa đã hoạt động tốt và cống hiến được nhiều thành tựu cho tỉnh Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung Công. .. tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tìnhhình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tìnhhình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố . 'VjB?O>M"'5PO/?"8 GG1PG=a"fB8"D-"U[kPhân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa& quot; "T%< / PG= 9]BZ^B=<D=;?<B_E "U>b"1?MBGG1P* *fB1=?(45"">"L' . 25 _iVaqWOPaMSqLM$WSPOPQRT _i"rOPQR# 2.2.3.1. Phân ch khả năng thanh toán 35 2.2.3.2. Phân ch hiệu quả hoạt động của công ty 41 2.2.3.3. Phân ch ?nhhình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty 48 7.3‚!ƒ$(5/„"/3_"^& …†"‚01023024"05 6nn 4-f4st,2-/4)## 4u`v&QR## 4u`v&oYOPQR## w,7xD*y44)-6010z41,:*2-C4-=4g4)2GF-*./A/B-F{,w4)2HG234) ,5#' $(nq 3&$nV SV. hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa Giám đốc[_&8
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN môi TRƯỜNG và CÔNG TRÌNH đô THỊ THANH hóa, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN môi TRƯỜNG và CÔNG TRÌNH đô THỊ THANH hóa, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA, CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Mục lục

Xem thêm