Đề tài: Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS

12 2,400 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 07:16

Dạy và học ngoại ngữ khác với các môn học khác là thời gian thực hành ở lớp nhiều sau mỗi phần bài mới. Trong thực tế, khi học tiếng Anh thì học sinh rất ít khi thực hành đúng ngay lần đầu và nhìn chung giáo viên khó phát huy được đối tượng học sinh vì thường là lớp đông, thời gian có hạn. Việc tạo ra môi trường thích hợp để cho học sinh được vận dung kiến thức vào thực tế quả thực còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa đối tượng là học sinh nông thôn ...Có rất nhiều phương pháp nhưng không phương pháp nào là vạn năng mà trong quá trình dạy học tiếng Anh phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau ứng với mỗi tình huống và nội dung khác nhau. Vì theo một nhà giáo dục học nhận xétMột người thầy giỏi không phải là người mang chân lí đến cho học sinh mà phải là người đưa học sinh đi tìm chân lí. PHẦN I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI I.cơ sở lí luận Tiếng Anh là môn học mới được đưa vào chương trình học ở cấp phổ thông trong thời gian chưa lâu. Do yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong khoa học và giao tiếp nên việc cung cấp cho học sinh phổ thông những kiến thức cơ bản để nói và viết đúng được những điều các em đã được học là rất quan trọng. Về mặt lí luận thì nhất thiết người giáo viên phải dạy học sinh hiểu đúng, thực hành đúng những kiến thức nền tảng. Nếu không hiểu đúng ,thực hành đúng thì vốn tiếng Anh của các em không có tác dụng trong quá trình học tập. Từ viết đúng, nói đúng các em dễ phát triển các kĩ năng khác như nghe, đọc, dịch Khụng cú mụi trường sử dụng tiếng Anh cũng như khụng cú quan niệm cởi mở với việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh thật khó có thể có những thế hệ giỏi tiếng Anh (ngoại ngữ núi chung).Chớnh vỡ vậy, việc triển khai dự án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giỏo dục quốc dõn 2006 - 2015” phải làm sao tạo được sự thay đổi quan niệm về việc học ngoại ngữ, quan trọng phải tạo ra mụi trường sử dụng ngoại ngữ. Để dạy, học và sử dụng cú hiệu quả cần phải có “môi trường sử dụng”. Cú thể tạo ra mụi trường sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) II. cơ sơ thực tiễn Một thực tế khó khăn đó là hiện nay hầu hết học sinh học ngoại ngữ đều thiếu môi trường sử dụng , nhất là đối với học sinh vùng nông thôn . Các em được học ngoại ngữ theo chương trình chính qui nhưng không có môI trường thực hành kiến thức các em đã học Dạy và học ngoại ngữ khác với các môn học khác là thời gian thực hành ở lớp nhiều sau mỗi phần bài mới. Trong thực tế, khi học tiếng Anh thì học sinh rất ít khi thực hành đúng ngay lần đầu và nhìn chung giáo viên khó phát huy được đối tượng học sinh vì thường là lớp đông, thời gian có hạn. Việc tạo ra môi trường thích hợp để cho học sinh được vận dung kiến 1 thức vào thực tế quả thực còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa đối tượng là học sinh nơng thơn Có rất nhiều phương pháp nhưng khơng phương pháp nào là vạn năng mà trong q trình dạy học tiếng Anh phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau ứng với mỗi tình huống và nội dung khác nhau. Vì theo một nhà giáo dục học nhận xét"Một người thầy giỏi khơng phải là người mang chân lí đến cho học sinh mà phải là người đưa học sinh đi tìm chân lí". - Học sinh ở các vùng nơng thơn nói chung là một ví dụ thực tế khi học ngoại ngữ đều thiếu mơi trường thực hành hay mơi trường sử dụng ngoại ngữ . Thực tế các em rất ngại giao tiếp bằng Tiếng Anh , việc này hạn chế rất nhiều đến cơng tác học tập , chất lượng học sinh cũng như thói quen hình thành ngơn ngữ,phản ứng tự nhiên khi giao tiếp Từ cơ sở lí luận và thực tiễn, cùng với kinh nghiệm trong q trình giảng dạy của mình tơi chọn chun đề nghiên cứu “Tạo mơi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS” . PHẦN II - NỘI DUNG I. Tổ chức thực hành nói tiếng anh mọi lúc mọi nơi Như chúng ta đã biết, để phát triển kỹ năng nghe, nói và kích thích tinh thần học tập của người học ngoại ngữ, ngồi việc học tập và thực hành trên lớp với thầy cơvà bạn bè, việc tạo ra mơi trường thực hành tiêng dưới mọi hình thức là một việc làm cần thiết và sẽ đem lại nhiều hiệu quả thiết thực Một diều hết sức rõ ràng làkhơng ở đâu người học có thể tự tin hơn khi thể hiện ngơn ngữ mà họ đang học với bạn bè ngay tại lớp học , hay ngay nơi ở của chính họ. ễÛ ủãy hóc sinhù seừ coự nhiều cụ hoọi toỏt ủeồ hóc hoỷi, chia seỷ caực kinh nghieọm hóc taọp, giao lửu, vaứ cuứng nhau tham gia caực hoát ủoọng vui veỷ, boồ ớch khaực. Qua thửùc teỏ toồ chửực caực hoát ủoọng noựi Tieỏng Anh tái trửụứng nhiều lần, 2 baỷn thãn ruựt ra ủửụùc moọt soỏ kinh nghieọm, ủồng thụứi cuừng coự nhiều traờn trụỷ, suy nghú coỏ tỡm caực giaỷi phaựp toỏt hụn, thửùc teỏ vaứ hieọu quaỷ hụn nửừa ủeồ duy trỡ vaứ phaựt huy hieọu quaỷ cuỷa cõng taực naứy, nãng cao kyỷ naờng nghe, noựi cuỷa hóc sinh , táo ủiều kieọn thuaọn lụùi cho vieọc dáy vaứ hóc tieỏng Anh trong nhaứ trửụứng. • Hoát ủoọng ọ phaỷi vửứa sửực vụựi khaỷ naờng cuỷa hóc sinh theo tửứng khoỏi lụựp, chuỷ ủieồm cuỷa caực hoát ủoọng lụứi noựi phaỷi gần guừi vụựi ủụứi soỏng xung quanh, phaỷi thửùc teỏ vaứ baựm saựt chửụng trỡnh hóc chớnh khoựa. • Hoát ủoọng phaỷi coự sửù keỏt hụùp nhũp nhaứng giửừa vieọc reứn luyeọn chuyẽn mõn vaứ caực hoát ủoọng vaờn ngheọ, troứ chụi boồ trụù khaực . Chửụng trỡnh phaỷi thaọt sửù lõi cuoỏn hóc sinh. • Hoát ủoọng phaỷi thửụứng xuyẽn coự sửù thay ủoồi, caỷi tieỏn hoaởc laứm mụựi caực hoát ủoọng ủeồ khõng ngửứng nãng cao hieọu quaỷ cuỷa vieọc reứn luyeọn caực kyừ naờng cuỷa mõn hóc. • Giaựo viẽn tieỏng Anh keỏt hụùp vụựi giaựo viẽn Âm nhác taọp caực baứi haựt tieỏng Anh hoaởc caực tieỏt múc vaờn ngheọ khaực cho hóc sinh Keỏt hụùp vụựi giaựo viẽn Myừ thuaọt phú traựch toồ chửực thi veừ hoaởc giuựp hóc sinh veừ caực tranh aỷnh theo chuỷ ủề yẽu cầu cuỷa ủụùt sinh hoát. Keỏt hụùp vụựi giaựo viẽn theồ dúc taọp caực baứi theồ dúc ( nhử aerobic, nhũp ủieọu… vv). Noựi chung phần kyỷ thuaọt do caực giaựo viẽn chuyẽn mõn phú traựch, phần noựi tieỏng Anh do caực giaựo viẽn tieỏng Anh phú traựch, tửứ ủoự seừ coự sửù gaộn boự traựch nhieọm vaứ hoát ủoọng nhũp nhaứng. • Noọi dung vaứ hỡnh thửực caực hoát ủoọng phaỷi coự sửù thay ủoồi hoaởc laứm mụựi liẽn túc. Dửụựi ủãy laứ moọt soỏ gụùi yự: - Trỡnh baứy quan ủieồm theo caực chuỷ ủề, traỷ lụứi caực cãu hoỷi phaỷn bieọn dửụựi hỡnh thửực boỏc thaờm cãu hoỷi hoaởc haựi hoa dãn chuỷ. (hoát ủoọng naứy ủaừ thửụứng xuyẽn ủửụùc toồ chửực song ớt phaựt huy tớnh saựng táo vaứ lõi cuoỏn ngửụứi nghe) 3 -Trỡnh baứy caực kinh nghieọm hóc taọp, traỷ lụứi caực cãu hoỷi ủeồ chia seỷ kinh nghieọm vụựi caực bán beứ khaực trong lụựp. - Trỡnh baứy lyự thuyeỏt coự minh hóa dn chửựng về kieỏn thửực mõn hóc ( nhử caựch chia thỡ, tửứ loái, caỏu truực, mu cãu….) - ẹửa ra tỡnh huoỏng, toồ chửực thi giửừa caực nhoựm trong cuứng moọt lụựp. Hoát ủoọng naứy heỏt sửực phong phuự, gần guừi vụựi caực chuỷ ủề trong chửụng trỡnh chớnh khoựa, vaứ raỏt thửùc dúng vụựi caực em hóc sinh, tuy nhiẽn yẽu cầu thửùc hieọn caực ủụn vũ lụứi noựi phaỷi phuứ hụùp vụựi ủoỏi tửụùng hóc sinh trong tửứng khoỏi, lụựp hóc. Giaựo viẽn khõng nẽn ủaởt naởng về kyỷ naờng ngõn ngửừ maứ nẽn chuự tróng vaứ phaựt huy về sửù dán dú, sửỷ dúng ủửụùc ủụn vũ lụứi noựi coự tớnh thõng baựo vaứ sửù linh hoát saựng táo cuỷa caực em. Caực tỡnh huoỏng coự theồ gụùi yự laứ: -Giụựi thieọu, laứm quen bán mụựi.( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về nụi bán soỏng. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Giụựi thieọu, gaởp gụừ nhửừng ngửụứi trong gia ủỡnh. ( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về trửụứng lụựp, thầy cõ, bán beứ, thụứi gian, lũch hóc, caực mõn hóc . .( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về sụỷ thớch, thoựi quen, cõng vieọc haứng ngaứy. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 7 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về phửụng tieọn giao thõng, sửù an toaứn giao thõng. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về vieọc reứn luyeọn sửực khoỷe, thửùc phaồm, veọ sinh aờn uoỏng. . ( daứnh cho hóc sinh lụựp7 trụỷ lẽn ) -Hoỷi về thụứi tieỏt, caực muứa .( daứnh cho hóc sinh lụựp 6 trụỷ lẽn ) -Hoỷi ủaựp về mõi trửụứng, baỷo veọ mõi trửụứng. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 8,9 ) 4 -Hoỷi về phửụng tieọn thõng tin ủái chuựng. .( daứnh cho hóc sinh lụự p8,9 ) -Hén gaởp nhau qua ủieọn thoái; trao ủoồi din ủaứn trẽn internet. .( daứnh cho hóc sinh lụựp8,9 ) -Tranh luaọn về caựch hóc taọp, nụi hóc taọp, ủiều kieọn hóc taọp. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 8,9 ) -Noựi về ửụực mụ, tửụng lai, nghề nghieọp. .( daứnh cho hóc sinh lụựp,9 ) -Tranh luaọn về trang phúc, taọp quaựn, truyền thoỏng. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 9 ) -Hoỷi về nhãn vaọt lũch sửỷ, bieỏn coỏ lũch sửỷ. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 9 ) - Hoỷi về bieỏn coỏ, tai hóa thiẽn nhiẽn.( daứnh cho hóc sinh lụựp 8,9 ). -Hoỷi về sửù kieọn noồi baọt trong naờm. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 8,9 ) -Hoỷi về theồ thao, ãm nhác. .( daứnh cho hóc sinh lụựp 7,8,9 ) …………. -Toồ chửực caực cuoọc thi veừ tranh theo chuỷ ủề, giụựi thieọu, trỡnh baứy,bỡnh luaọn, chaỏt vaỏn baống tieỏng Anh. .(theo nhoựm/ khoỏi lụựp) -Thi veừ, vieỏt bửu thieỏp, thieọp mụứi, aựp phich quaỷng caựo, thõng baựo.(theo nhoựm/ khoỏi lụựp) -Thi vieỏt ủoán vaờn về cuoọc soỏng xung quanh.( hỡnh thửực naứy thửụứng xuyẽn ủửụùc tõi aựp dúng yẽu cầu hóc sinh vieỏt moọt ủoán vaờn ngaộn (150 tửứ trụỷ lái)vụựi chuỷ ủề ủa dáng caực em vieỏt về nhửừng vieọc laứm toỏt cuỷa caực bán vaứ nhửừng ngửụứi xung quanh nhử thu nhaởt raựt, giửừ veọ sinh chung nụi cõng coọng, chaờm soực baỷo veọ cãy, ủoọng vaọt hoang daừ, giuựp ủụừ õng baứ, ngửụứi taứn taọt………… vv vaứ ủaừ coự nhiều baứi vieỏt hay ủaựng khớch leọ.) -Thi vieỏt thử, vieỏt tửụứng thuaọt, vieỏt baựo caựo…… -Thi din kũch , theồ hieọn ủoọng taực, saộc thaựi tỡnh caỷm theo caực baứi ủoỏi thoái trong chửụng trỡnh. 5 - Thi phaựt hieọn tửứ, cúm tửứ coự trong baứi khoựa naứo.( dửụựi hỡnh thửực nhử Troứ chụi ãm nhác) -Thi tỡm tửứ coự soỏ lửụùng chửừ caựi vaứ noọi dung gụùi yự ( dửụựi hỡnh thửực nhử troứ chụi Chieỏc noựn kyứ dieọu) -Thi vieỏt cãu hoaởc noựi lái cãu dáng “running dictation” ( dửụựi hỡnh thửực nhử troứ chụi Tam sao thaỏt baỷn). -Thi ủaởt cãu nhanh theo nhoựm mi thaứnh viẽn ủửa ra moọt tửứ. -Thi xãy dửùng tửứ ủieồn nhoựm .(vieỏt tửứ ủaừ hóc theo alphabet) -Thi giaỷi thớch thaứnh ngửừ, ủũa danh trong tranh.(caực ủũa danh coự tranh trong saựch giaựo khoa) -Thi tỡm hieồu về ủaỏt nửụực hóc.( hỡnh thửực nhử troứ chụi Theo doứng lũch sửỷ – daứnh cho lụựp chón) -Thi taọp baứi haựt nhanh theo baờng. -Thi keồ chuyeọn coồ tớch, giụựi thieọu gửụng ngửụứi toỏt vieọc toỏt. (daứnh cho lụựp chón) -Thi miẽu taỷ, ủoaựn bán laứ ai, laứm gỡ .( hỡnh thửực nhử troứ chụi Ai laứ ai) -Thi bieồu din, tửụứng thuaọt caực ủoọng taực theồ dúc, bỡnh luaọn boựng ủaự…… -Thi tranh luaọn, huứng bieọn về caực chuỷ ủề gụùi yự trửụực. (daứnh cho lụựp chón) -Thi giaỷi õ chửừ. -Thi xeỏp hỡnh. … Ví dụ: tơi thường tổ chức trò chơi “ words in word ” cho học sinh khối 6 - 7 – 8 Cho một từ có nghĩa bất kỳ ( chú ý tìm từ có chứa càng nhiều chữ cái càng tốt) u cầu học sinh tìm ra các từ có nghĩa mà có chữ cái nằm trong từ gốc “ INTERNATIONAL” Học sinh có thể tìm ra một số lượng từ năm trong từ gốc như: 6 In ,on, at, tea, nation, learn, lion, not, ten,……… Tương tự như trò chơi trên trò chơi “ noughts and crosses” cũng có thể tổ chức cho mọi khối lớp . Tuỳ theo khả năng của học sinh mà giáo viên cho từ khó hay dễ L M I P E O A C N Yêu cầu học sinh tìm tất cả các từ có nghĩa bằng cách ghép các chữ cái có trong ô chữ trên nhưng các chữ tìm được phải chứa chữ “ E” . Và tìm ra chữ gốc bao gồm tất cả các chữ cái trên: Học sinh có thể tìm ra các từ như: pEa , mEn, lEmon, mElon, pEn, pEncil…. Và từ gốc là: policEman Giáo viên có thể tạo ra các cách thức tổ chức chơi khác nhau, theo nhóm cặp hay từng đội hoặc có thể từng cá nhân. Sau mỗi lần chơi học sinh có thể nhớ được một số từ vựng ,hoặc thông qua trò chơi học sẽ nhớ được từ Trong khi thực hành tiếng Anh đặt câu theo mẫu và phát triển ý, điều quan trọng đối với người giáo viên là hướng dẫn học sinh tìm hiểu, khám phá và sáng tạo theo ý của mình. Nhưng không phải lúc nào học sinh cũng làm được ngay. Vì vậy cả khi học sinh còn lúng túng hoặc sai thì giáo viên phải nhạy cảm nắm bắt, hiểu ý muốn nói của các em, chủ động sửa 7 hoặc gợi ý cho học sinh tự sửa lỗi. Dựa vào tình huống vấn đề đặt ra và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà chúng ta có thể đưa ra những phương pháp khác nhau mà mục đích cuối cùng là học sinh hiểu biết vận dụng đúng Tiếp cận với mụi trường ngoại ngữ Núi đơn giản là "nộm học sinh" vào mụi trường ngoại ngữ, các em sẽ phải thớch nghi, tất nhiờn, bước đầu sẽ cú nhiều bỡ ngỡ. Mọi hoạt động trong lớp học phải hoàn toàn bằng ngụn ngữ mà các em học. Trong mụi trường đú, các em sẽ tiếp cận với ngoại ngữ một cỏch hoàn toàn tự nhiờn, khụng khiờn cưỡng. Khi giao tiếp bằng ngoại ngữ, các em khụng phải đắn đo xem, cõu này thỡ phải "chuyển" sang tiếng Anh/Phỏp/Trung… như thế nào nhỉ, mà các em sẽ "bật" ra hoàn toàn tự nhiờn. Sử dụng nhiều giỏo cụ trực quan Một đặc thự của việc học tập trong chương trình tiểu học đến THCS là cần chỳ trọng đến "trực quan sinh động". Đõy là những giỏo cụ khụng thể thiếu trong quỏ trỡnh dạy và học, cú tỏc động trực tiếp và hiệu quả vào nhận thức của các em. Cần phải cú giỏo cụ phong phỳ, tỏc động trực quan đến nhận thức của các em. Những giỏo cụ này sẽ tạo nờn sự thớch thỳ, say mờ và kớch thớch úc sỏng tạo của học sinh. Nếu bạn núi với hoc sinh là "It’s raining " - hóy nờn đưa ra mụ hỡnh trời mưa hoặc cho học sinh xem hỡnh ảnh về trời mưa thỡ chắc chắn các em sẽ nhớ ngay. Công nghệ thông tin là một phươngh tiện dạy học hiện đại, có nhiều tính năng ưu việt mà giáo viên cần khai thác triệt để, nhưng cũng cần chú ý đến việc sử dụng, vận dụng có hiệu quả II. phát triển kỹ năng nghe – nói 8 Chỳng ta cứ thử hỡnh dung muốn sử dụng tiếng Anh cú hiệu quả thỡ phải đạt tới một trỡnh độ (chuẩn) nhất định nào đú nếu so với khả năng sử dụng tiếng Anh ở cỏc nước sử dụng tiếng Anh, cú nghĩa cần phải bằng hoặc gần bằng thỡ may ra mới cú thể gọi là “sử dụng thụng thạo và cú hiệu quả”. Để sử dụng tiếng Anh cú hiệu quả phải phỏt triển cả bốn kỹ năng: nghe, núi, đọc và viết. Trong đú hai kỹ năng nghe và núi khú phỏt triển hơn hai kỹ năng đọc và viết nếu khụng cú mụi trường sử dụng (nghe và núi). Tiếng Anh là thứ tiếng phải núi là khú, khú cho cả English speaker (người bản xứ núi tiếng Anh - Anh, Mỹ, Úc… hoặc người dựng tiếng Anh làm quốc ngữ) mà cũn khú cho cả non - English speaker (người khụng dựng tiếng Anh làm quốc ngữ) vỡ cỏch phỏt õm đặc biệt của nú khụng cú quy tắc hoặc cú thể gọi là cú quy tắc nhưng ngoại lệ nhiều. Chớnh vỡ thế, để cú thể thành cụng hơn trong cụng tỏc dạy học giỏo viờn làm sao phải giải quyết được vấn đề khú khăn trong việc phỏt triển kỹ năng nghe và núi. Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp, áp dụng nhiều cách dạy học nhằm tìm ra một phương pháp tốt cho việc phát triển kỹ năng nghe, nói nhằm tạo tiền đề cho phát triển hai kỹ năng còn lại . Sau một thời gian đúc rút kinh nghiệm và kiểm tra về kết quả tôi đã nhận ra một vài phương pháp có thể áp dụng cho đối tượng học sinh nông thôn nói chung hoặc dành cho đối tượng học sinh thiếu môi trường học tập trong môn ngoại ngữ: - Tất cả các học sinh khi đến lớp đều được tôi yêu cầu sử dụng Tiếng Anh tối đa, tất cả các hoạt động , yêu cầu thông thường đều được sử dụng bằng Tiếng Anh Ví dụ , khi học sinh vào các tiết học ngoại ngữ các em thường chào hỏi nhau tự nhiên mặc dù câu nói các em sử dụng có thể quá quen thuộc và hầu như ngày nào cũng sử dụng 9 + Good morning/ after noon + How are you? - I’m fine, thank you. And you/ How are you? - Khuyến khích học sinh nói tiếng Anh với mọi người trong lớp, sử dụng ngôn ngữ đơn giản , dễ hiểu. Buộc các em phải diễn tả những yêu cầu của mình bằng Tiếng Anh + Do you think…… + Let’s……… Let me…………. Can you /could you………… + May I……………………… - Khi học sinh sử dung sai hoặc bí từ thì giáo viên có thể giúp học sinh một số từ vựng và yêu cầu học sinh tiếp tục diễn đạt điều mình cần nói bằng Tiếng Anh, nhất thiết không để cho học sinh có thắc mắc mà không được giải đáp . Yêu cầu khuyến khích các em sử dụng Tiếng Anh mọi lúc mọi nơi Phần III kết quả dạy thực nghiệm Khi làm chuyên đề này tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm ở một số lớp tôi thấy rằng sau thời gian áp dụng các phương pháp học tập này đa số học sinh đã tiến bộ rõ rệt ngay cả khi nói và nghe. Học sinh đã chủ động hơn trong các tình huống giao tiếp thông thường. Việc sản sinh ngôn ngữ , phản ứng xảy ra tự nhiên và tạo được môi trường học tập tích cực Kết quả trước và sau khi áp dụng các phương pháp trên Lớp Xếp loại Kết quả 10 [...]... Sau khi áp dụng thường xun Giỏi Khá TB Yếu Kém Giỏi Khá TB Yếu Kém Phần IV hạn chế và những biện pháp khắc phục của đề tài 1.Những cái chưa làm được ở chun đề này với kinh ngiệm giảng dạy còn ít , thời gian nghiên cứu còn hạn chế và đặc biệt khó khăn trong việc tìm tài liệu hướng dẫn nên tơi còn trăn trở một số vấn đề chỉ đề cập được nhưng chưa sâu và đa dạng về ví dụ Tuy nhiên những vấn đề đưa ra là... vụựi hóc sinh nhửừng yự tửụỷng noựi trẽn, ớt nhiều mang tớnh chaỏt caự nhãn, vỡ vaọy tõi xin chãn thaứnh ghi nhaọn sử ủoựng goựp, goựp yự cuỷa Laừnh ủáo vaứ quớ ủồng nghieọp 2.Biện pháp khắc phục Qua q trình giảng dạy tơi sẽ tích luỹ kinh nghiệm thêm, đồng thời ln ln học hỏi đồng nghiệp , tự học tập rèn luyện bồi dưỡng thường xun bằng cách - Tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo 11 - áp dụng thường... thường xun bằng cách - Tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo 11 - áp dụng thường xun vào các tình huống khác nhau - Tổ chức các hoạt động mang tính qui mơ hơn, rộng rãi hơn … tiến tới sinh hoạt CLB theo định kĩ của nhà trường 12 . cãu nhanh theo nhoựm mi thaứnh viẽn ủửa ra moọt tửứ. -Thi xãy dửùng tửứ ủieồn nhoựm .(vieỏt tửứ ủaừ hóc theo alphabet) -Thi giaỷi thớch thaứnh ngửừ, ủũa danh trong tranh.(caực ủũa danh coự tranh. trường sử dụng (nghe và núi). Tiếng Anh là thứ tiếng phải núi là khú, khú cho cả English speaker (người bản xứ núi tiếng Anh - Anh, Mỹ, Úc… hoặc người dựng tiếng Anh làm quốc ngữ) mà cũn khú cho. hỡnh dung muốn sử dụng tiếng Anh cú hiệu quả thỡ phải đạt tới một trỡnh độ (chuẩn) nhất định nào đú nếu so với khả năng sử dụng tiếng Anh ở cỏc nước sử dụng tiếng Anh, cú nghĩa cần phải bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS, Đề tài: Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS, Đề tài: Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS

Từ khóa liên quan